De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versterkt Engels Hoe pak je het aan? Nationaal Congres Engels 13 maart 2013 Maartje Visser.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versterkt Engels Hoe pak je het aan? Nationaal Congres Engels 13 maart 2013 Maartje Visser."— Transcript van de presentatie:

1 Versterkt Engels Hoe pak je het aan? Nationaal Congres Engels 13 maart 2013 Maartje Visser

2

3 Inhoud presentatie •Wat is versterkt Engels? •Hoe kan versterkt Engels ingevoerd worden in het voortgezet onderwijs? •Tips voor inbedding in de schoolorganisatie, omvang (uren), ERK-leerdoelen, leermiddelen, didactiek. 3

4 4 Versterkt taalonderwijs Het aanbieden van extra uren Engels (of andere MVT) in het VO naast de verplichte uren voor die MVT in het curriculum. In de extra uren wordt gewerkt aan verdieping en verbreding. Vaak wordt een regulier en een versterkt programma voor die MVT gemaakt.

5 5 Versterkt taalonderwijs (Engels) •Specialisatie van met name vwo-scholen •Doel: Engelstalige vervolgopleiding mogelijk maken •Minder vergaand dan tweetalig onderwijs •Kan vanaf de brugklas / 4 e klas •Ook aandacht voor versterkt Frans en Duits (Europees Platform voert het LINQ-project uit)

6 6 Scholen met VTO In 2006: •Landelijk: 20 scholen versterkt taalonderwijs Aantal enorm toegenomen met profilering op MVT-onderwijs; geen recente cijfers via EP

7 7 Kenmerken / verschil tto/vto TTO •In principe toegankelijk voor alle NL-leerlingen •Nederlandse havo/vwo curriculum •Havo of vwo-diploma aangevuld met IBO taalcertificaat •Maximaal 50 % Engels •Ruime aandacht voor het Nederlands VTO •Extra uren MVT (Engels) •In KWT/vrije ruimte •Nederlandse havo/vwo curriculum •Havo of vwo-diploma aangevuld taalcertificaat (ERK)ERK •Extra taalprogramma naast reguliere taalprogramma

8 Enquête schoolleiders (n=38) Invoering en waarom: •60% overweegt invoering; 21% misschien, rest niet •61% vanwege profilering en 58% als impuls MVT-onderwijs. •Verbetering resultaten, aansluiting ho/wo, internationaliserings- mogelijkheden. Stappen: •Invoeringsplan: 63%. •kartrekker en werkgroep: 59%. •Ca. 50% aanvullende leerdoelen/leermiddelen •Haalbaarheidsonderzoek: 34%. •Professionalisering: 34%. •Interessepeiling onder ouders en leerlingen: 22%. 8

9 Enquête schoolleiders (n=38) Behoeften •Good practice: 75% •Bekostiging en professionalisering docenten: 63% •Leeropbrengsten ERK en doorlopende leerlijn po-vo-wo: 53% •Toetsing & kwaliteitszorg: 44% •Communicatie VTE: 35% Aanvullend: •Periodiek voortgangsoverleg met kartrekker: 80% •Docenten met middenmanager in gesprekscyclus: ca. 50% •Groeimodel versterkt Engels naar TTO •Geschiktheid voor diverse leerwegen / niveaus 9

10 Enquête docenten (n=62) Invoering en waarom: •37% overweegt invoering; 39% misschien, rest niet •51% als impuls MVT-onderwijs; 49% vanwege profilering; 33 % vanwege concurrentie tto in regio •Verbetering resultaten, aansluiting ho/wo, toenemen motivatie lln., kwaliteitsimpuls Stappen •kartrekker en werkgroep: 47%. •Verkennen leermiddelen: 39% •Invoeringsplan: 38%. •Verkennen leerdoelen, haalbaarheidsonderzoek, scholen docenten: ca. 25%. •Interessepeiling onder ouders en leerlingen: 18%. 10

11 Enquête docenten (n=62) Behoeften •Good practice: 81% •Invulling extra uren: 69% •Meten extra leeropbrengsten: 56% •Leeropbrengsten ERK: 50% •Subsidies, ondersteuning, samenwerkingsverband •Scholing digitale leermiddelen •Invoeringsargumenten voor SL Scholingsbehoeften: •Begeleiding verzamelen en ontwikkelen leermiddelen: 67% •Toetsing (ERK): 54% •Vakoverstijgend/internationalis ering leermiddelen: 46% •Invoeringsplan VTE: 44% •Didactiek training: 32% •Eigen taalvaardigheid Engels (19%) 11

12 Implementatieproces 1.Verkenning mogelijkheden •Schoolleider stelt vraag aan potentiële kartrekker/sectievoorzitter/docent óf •Docenten doen voorstel aan schoolleiding. 2.Oriëntatie op versterkt Engels •Docenten/sectievoorzitters/teamleiders oriënteren zich op versterkt taalonderwijs bij collegascholen en op ondersteuning bij invoering. 12

13 Implementatieproces 3.Oriëntatiebijeenkomst op school •Doel: informatieverstrekking en draagvlak creëren/interessepeiling 4.Haalbaarheidsonderzoek op school •Interviews met docenten Engels en schoolleiding •Verwerken resultaten in advies met aanbevelingen specifiek voor de schoolorganisatie. 13

14 Implementatieproces 5.Keuze voor VTO (of TTO of groeimodel naar TTO) 6.Implementatieplansessie (kartrekker, geïnteresseerde docenten Engels, evt. schoolleider). •Herverkenning en schooleigen definitie versterkt Engels vaststellen (gezamenlijk beeldvorming onder docenten) 7.Opstellen implementatieplan. Voor dit plan zijn de onderstaande punten van belang. Ze zullen kort worden toegelicht. 14

15 Implementatieplan – inhoud •Inleiding •Typering/model versterkt taalonderwijs •Betrokken docenten en leerlingen •Deskundigheidsbevordering •Relatie PO-VO-HBO-WO •Koppeling aan gerelateerde thema’s in de school •Voorlichting en communicatie •Projectmatige opzet •Kwaliteitszorg •Facilitering en kosten •(Externe) ondersteuning 15

16 16 Omvang VTO Engels in de praktijk •Extra uren (5 t.o.v. 2,5), één integraal programma; maar ook 0,5 uur extra •Mogelijkheid: studielessen en informatiekunde in Engels •Themamiddagen met Engels als voertaal (bijv. taaldorp) •Bovenbouw: vto-Engels in vrije ruimte

17 VTO Engels in de praktijk •Onderbouw •Instaptoets EIBO •Selectie- en volgcriteria (taalportfolio) •Regulier en versterkt programma •Bouwstenen, Communicatie, thematisch werken •Cambridge proficiency exam 17

18 VTO Engels in de praktijk •Onderbouw: •Instaptoets EIBO •Selectie- en volgcriteria (taalportfolio) •Regulier en versterkt programma •Bouwstenen, Communicatie, thematisch werken •Cambridge proficiency exam

19 19 VTO Engels in de praktijk •Bovenbouw: •Regulier programma •VTO-E in vrije ruimte •Taalvaardigheid, literatuur, cultuur •Inzet native speakers (lerarenopleiding?) •CE én Cambridge proficiency exam (div. niveaus)div. niveaus

20 20 Versterkt taalonderwijs •Invoering beperkt tot MVT •Samenwerking met vakken wél mogelijk (opstap) •Extra uren varieert 0,5 tot 2 uur p.w. •Afhankelijk van omvang en invoering een regulier en versterkt deel of een integraal deel •Mogelijk in onderbouw én bovenbouw

21 21 Betekenis van VTO voor MVT-visie Visie op (versterkt) taalonderwijs: •Voor welk taalonderwijs staan we (kernwaarden, houding, verbinding in mvt/sectie Engels)? •Wat willen we bereiken met het taalonderwijs? •Wat is wenselijk en haalbaar? •Wat is dat nodig is om daar te komen?

22 Uitdagende taalleeromgeving Voorbeeld-KSF KSF P I Missie Visie statisch dynamisch Prestatie-indicator Strategische doelstellingen Strategie Hoe willen wij daar komen? Waar willen wij over 4 jaar zijn? KSF = Kritische succesfactor Doeltaal Voertaal Inzet ICT bij MVT KSF

23 23 Activiteiten docenten en schoolleiding •Plan maken & goedkeuren •Faciliteiten inplannen •Materiaal verzamelen en ontwikkelen •Curriculum maken/beschrijven •Doeltaalgebruik •Uitdaging: geeft en kost energie •Bredere uitstraling naar sectie Engels en mvt-secties en voor de school als geheel

24 Omvang: uren - inhoud 24 Aantal extra uur per weekInhoudelijke invulling 0,5 1 x per twee weken heeft de helft van de klas 1 uur extra gespreksvaardigheid o.l.v. een native speaker Engels 1 Spreekvaardigheid (zo mogelijk met moedertaalspreker) Woordenschat 2Spreek- en schrijfvaardigheid Projectonderwijs

25 ERK-doelen 25

26 Leermiddelen •New Headway •New opportunities •Inspiration •Flo •Additional materials: vocabulary, grammar, reading practice, online resources 26

27 Externe certificaten •Cambridge Exams •Na derde leerjaar FCE •Na 5 e /6 e leerjaar CAE/CPE •Voorbereiding met oefen examens/boeken •Zelf betalen (meerdere keren per jaar regionaal getoetst) 27

28 Didactiek •Doeltaal-voertaalDoeltaal-voertaal •TaaltakenTaaltaken •Activerende werkvormenActiverende werkvormen •Internationalisering, projectonderwijsInternationaliseringprojectonderwijs •Modeling / scaffoldingModelingscaffolding 28

29 29 Didactiek vaardigheden: fasering leerproces •Voor het lezen/luisteren/spreken/schrijven: •voorkennis activeren •woordkennis activeren •Lees-, luister-, spreek-, schrijfdoel meegeven •Tijdens de taak: •Leerlingen voeren de taaltaak uit – inzet strategieën •Na de taken: •Taakresultaat bekijken (groepjes), in groepjes en klassikaal reflecteren op de taakuitvoering en -aanpak

30 30 Strategieëntraining •Waarom, wanneer, hoe, waar nog meer 1.Strategie kennen (waarom, wanneer, hoe) 2.Toepassen (hoe) 3.Reflecteren op het gebruik (waar nog meer)

31 31 Relevante publicaties/sites •Artikel Fast Lane English, LTM 8 2008Artikel Fast Lane English, LTM 8 2008 •CPS Speakerbox: spreken mvtCPS Speakerbox: spreken mvt •VerstERKt over de grensVerstERKt over de grens •E-mailprojectE-mailproject •Europees ReferentiekaderEuropees Referentiekader •Taalprofielen (ERK-niveaus)Taalprofielen •www.cps.nl/talencentrum/taaltakenwww.cps.nl/talencentrum/taaltaken •www.erk.nlwww.erk.nl

32 Relevante publicaties/sites •http://digischool.kennisnet.nl/commu nity_en/faq/versterktengelshttp://digischool.kennisnet.nl/commu nity_en/faq/versterktengels 32

33 33 Contactinformatie Maartje Visser m.visser@cps.nl 06-55898687 www.cps.nl www.onderwijsinontwikkeling.nl

34 CPS Onderwijsontwikkeling en advies Plotterweg 30 3821 BB Amersfoort Postbus 1592 3800 BN Amersfoort T [033] 453 43 43 F [033] 453 43 53 E cps@cps.nl www.cps.nl


Download ppt "Versterkt Engels Hoe pak je het aan? Nationaal Congres Engels 13 maart 2013 Maartje Visser."

Verwante presentaties


Ads door Google