De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vergelijking van de landbouw in Oostenrijk en Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vergelijking van de landbouw in Oostenrijk en Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Vergelijking van de landbouw in Oostenrijk en Nederland
Les van 50 minuten om de kennis van de leerling over dit onderwerp te testen

2 Benodigdheden voor deze les:
Wereld aarde: hoofdstuk 1 par. 4 en 5 De Grote Bosatlas: editie 52 Websites ,waarnaar verwezen wordt

3 Voorbeelden landbouw in Oostenrijk
Veeteelt Wijnbouw

4 Voorbeelden landbouw in Nederland
Akkerbouw Veeteelt

5 Vraag 1 Steeds meer boeren verkopen hun produkten in Oostenrijk rechtstreeks aan de consument onder het label “Gutes vom Bauernhof”. Aan welke vijf criteria moet de boer dan voldoen? Zie onderstaand document, blz. 36:

6 Vraag 2 Welke vormen van grondgebruik in ontbreken grotendeels in Nederland?

7 Vraag 3 Welke vorm van landbouw komt in Nederland veel voor, zie boek figuur 1.17.

8 Vraag 4 en 5 Welke vorm van landbouw komt veel voor in het westen van Oostenrijk? Waarom daar?

9 Vraag 6 en 7 Van welk land vormt de handelsbalans een tekort, voorzover het over landbouwprodukten gaat? Hoe wordt dit opgelost?

10 Vraag 8 a en b Wat is de oppervlakte in vierkante kilometers van Nederland en Oostenrijk? Wat is het percentage bebossing van deze twee landen?

11 Vraag 9 Welke twee natuurlijke factoren spelen in Nederland een voorname rol bij het bodemgebruik?

12 Vraag 10 Welke natuurlijke factor zorgt voor het grote onderscheid tussen de landbouw in het westen en het oosten van Oostenrijk? Licht je antwoord toe en ga in op de samenhang tussen : - hoogte, reliëf en klimaat: - hoogte, reliëf en bodem.

13 Vraag 11 Zoek uit waar in Nederland hetzelfde agrrisch grondgebruik voorkomt als in de Alpen. Noteer ook, welke natuurlijke factoren bij het grondgebruik in de Nederlandse gebieden van belang zijn en welke in de Alpen.

14 Vraag 12 a en b en c In welke gebieden in Oostenrijk is de varkensteelt geconcentreerd? Noteer ook de gebieden in Nederland waar de varkenshouderijen geconcentreerd zijn. Vergelijk het aantal varkens in beide landen. Kun je concluderen dat de varkenshouderij in Oostenrijk een intensievere bedrijfstak is dan in Nederland? Geef een toelichting.

15 Vraag 13 Binnen Oostenrijk komt een opmerkelijke tegenstelling voor tussen het inkomen van bergboeren en de boeren in Niederösterreich en dan vooral van die boeren die zich met biologische landbouw bezighouden. Gebruik hiervoor W 19.Welke tegenstelling wordt bedoeld?

16 Vraag 14 a en b A maak aan de hand van W 19 duidelijk dat de winsten op agrarische produkten steeds meer afvloeien naar sectoren buiten de landbouw. B Welke actor speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van de prijzen?

17 Vraag 15 a en b A .In welk van de twee landen wordt naar verhouding meer grond gebruikt voor de biologische landbouw? B. Welke twee elementen gebruikt men minder om milieuvriendelijk te produceren>

18 Vraag 16 a en b A Met steun van de EU voor het behoud van historische landschappen probeert men ontvolking te voorkomen. Welke regio in Oostenrijk komt daarvoor in aanmerking? B Met welk gebiedskenmerk hangt de kleine bevolkingsdichtheid samen?

19 Vraag 17 a en b A Bedrijfskosten hangen samen met een aantal factoren, deze kunnen in beide landen aanzienlijk verschillen , noem er drie en wat is de grondstof voor de intensieve veehouderij? B Waarom is deze grondstof voor Nederlandse landbouwbedrijven goedkoper dan voor de bedrijven in Oostenrijk?

20 Vraag 18 a, b, c en d. A De belangrijkste handelspartner van Oostenrijk inzake landbouwprodukten is ….. B Voor welk bedrag in Euro’s is deze export? C Voornamelijk welk soort produkten worden uitgevoerd? D Naar welke vier lidstaten exporteert Oostenrijk veel landbouwprodukten? Zie onderstaand document, blz. 19:

21 Docentenhandleiding. Deze les is bedoeld voor leerlingen van Havo 4 om na het lezen van het hoofdstuk hun kennis te testen over dit onderwerp. Met behulp van lesboek, de Gb druk 52 en de vermelde websites kunnen ze in deze les van 50 minuten de antwoorden opzoeken.

22 Antwoordvel. 1.- Oorsprong en herkomst van het produkt moet de eigen boerderij zijn. -Verwerkte produkten moeten aan de gangbare regelgeving voldoen. -Het produkt moet van goede kwaliteit zijn. -Het bedrijf moet voldoen aan de wettelijke hygiëne voorschriften. -De boer garandeert dat hij zich voortdurend zal bijscholen. 2. Bos- en wijnbouw. 3. Glastuinbouw. 4. Veeteelt. 5. Door bodem en reliëf niet geschikt voor akkerbouw. 6. Oostenrijk. 7. Er worden meer landbouwprodukten ingevoerd dan uitgevoerd. 8a. Nederland: en Oostenrijk: vierkante kilometer. b.Nederland: 11 % en Oostenrijk: 47 %.

23 Antwoordvel. 9. Grondsoort en grondwaterstand. 10. – Hoger en natter> korter groeiseizoen>stenigere bodem>minder geschikt voor akkerbouw>wel bosbouw en veeteelt. 11. Veeteelt en grasland in de veengebieden> vochtig. Dat geldt ook in de hogere delen van de Alpen. 12 a. Oberösterreich en Steiermark. b. Zandgronden van Noord-Brabant en Midden-limburg. c. Nee, je moet kijken naar het aantal dieren per hectare of per bedrijf. 13. Bergboeren: laag inkomen en bioboeren: hoog inkomen. 14a. Prijs van tarwe en meel is gedaald, de broodprijs is gestegen, de winst is voor de handel. b. Winkelketens. 15a. Oostenrijk. b. Mest en bestrijdingsmiddelen.

24 Antwoordvel. 16a. Oberösterreich. b. Hoogteligging en klimaat. 17a. Grondprijzen, loonkosten, grondstofprijzen, veevoer. b. Kosten voor de Nederlandse bedrijven zijn lager door de gunstige ligging t.o.v. de Europese zeehavens. 18a. Duitsland. b. 1.9 miljard Euro. c. Melkprodukten/kaas. d. Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Hongarije. EINDE


Download ppt "Vergelijking van de landbouw in Oostenrijk en Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google