De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenzorg model en handvatten ir. Michiel van Hees CQ procesmanagement GGZ-Nederland themamiddag ketensamenwerking 16 juni 2009 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenzorg model en handvatten ir. Michiel van Hees CQ procesmanagement GGZ-Nederland themamiddag ketensamenwerking 16 juni 2009 1."— Transcript van de presentatie:

1 Ketenzorg model en handvatten ir. Michiel van Hees CQ procesmanagement GGZ-Nederland themamiddag ketensamenwerking 16 juni 2009 1

2 Opzet • Korte introductie over ketenzorg • Introductie ketenzorgmodel • Casus verslavingsreclassering • Casus dementie • Handvatten ter verbetering 2

3 Wat is ketenzorg? • Bij ketenzorg werken verschillende instanties samen om zo efficiënt mogelijk kwalitatief goede zorg aan een bepaalde cliëntengroep te kunnen verzorgen. • Bij deze samenwerking willen zorgaanbieders de professionele kwaliteitsaanpak -welke zorg heeft de cliënt nodig?- en de bedrijfsmatige aanpak - hoe kan deze zorg cliëntgericht worden georganiseerd?- met elkaar verbinden. (Bron: CQ procesmanagement & Kubiek) 3

4 Wat is ketenzorg? • Een keten is een samenwerkingsverband tussen partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren omdat ze volgtijdelijke handelingen uitvoeren gericht op een afzonderlijk doel. (Bron: INK) 4

5 Wat is ketenzorg? • 'zorgverlening waarbij verschillende partijen met verschillende doelstellingen hun krachten bundelen om de kwaliteit van leven van een groep cliënten te verbeteren uitgaande van een nieuwe, gezamenlijke doelstelling.‘ (Bron: Vilans) 5

6 Wat is ketenzorg? • Belangrijkste elementen: – Verschillende instanties/ organisaties – Werken samen – Rondom één clientendoelgroep 6

7 Waarom ketenzorg • Aantal chronisch zieken neemt toe • Complexiteit van de zorgvraag neemt toe – Meerdere zorgverleners betrokken • Verplicht (voor dementie) Waarborgen van: • de samenhang van de zorg (transparantie) • de kwaliteit voor de patiënt 7

8 Waarom ketenzorg? Verschillende invalshoeken (vb dementie): • Cliënt kwaliteit van leven • Mantelzorger draaglast • Financiers prijs • Instelling kwaliteit / kosten 8

9 Wanneer ketenzorg? • Diabetes • COPD En binnen GGZ onder meer over: • Dementie • Verslaving • Autisme 9

10 Ketenzorg toepassen • Het werken binnen ketenzorg heeft invloed op: Financiering Informatie Organisatie Besturing Proces Doel 10

11 Ketenzorg toepassen • Afhankelijk van hoe ver je bent met je keten krijg je andere vraagstukken. 11

12 Ketenzorg toepassen CQ Ketenzorgmodel Afdeling georiënteerd Instelling georiënteerd Doelgroep georiënteerd Netwerk georiënteerd Keten georiënteerd Doel  Doel gericht op goed uitvoeren van zorg  Doel samenwerking gericht op goed uitvoeren van zorg  Doel gericht op behandel effect  Doel samenwerking gericht op eigen behandeleffect  Doel samenwerking gericht op totale behandeleffect Proces  Producten zijn bekend  Gelijke producten over hele instelling  Producten per doelgroep in samenhang bekend  Product per keten in samenhang bekend  Eén zorgpad  Processen zijn bekend  Instellingsproces bekend  Processen binnen instelling per doelgroep bekend  Onderlinge processen bekend  Eén logistiek model     Minimale bekwaamheid personeel bekend   Aanbod relevante partners is bekend  Sociale kaart van regio is bekend  Sociale kaart van regio is per doelgroep bekend  Zorgdiensten van keten partners zijn per doelgroep bekend  Zorgdiensten van instelling en ketenpartners vormen een logisch geheel Besturing  Gericht op productie  Idem + gericht op rendement  Idem + gericht op cliëntenlogistiek en behandeleffect  Gericht op win-win situaties  Gericht op maatschappelijk rendement:      - QoL cliënt / systeem      - Financiën Organisatie  Job shop  Samenwerkende Job shop  Flow  Samenwerking in flow  Eén flow    Specialisme opgesplitst in doelgroep   Zeggenschap ligt (deels) buiten de instelling Informatie (over cliënt)  Dossier op afdelingsniveau  Eén dossier in instelling  Eén dossier specifiek naar doelgroep  Dossier met relevante gegevens van netwerk partners  Automatische koppeling en uitwisseling dossier binnen de zorgketen   Eén MIS  MIS per doelgroep  MIS met relevante gegevens van netwerk partners  Ketenindicatoren Financiën  Product afspraak per afdeling gerealiseerd  Substitutie tussen afspraken mogelijk  Zorgverkoop: zorgdiensten koppelen aan financiering  Afstemmen financiering over gehele zorgketen  Integrale afspraak © 12

13 Toepassen ketenzorgmodel • Aan de hand van een tweetal casussen: – Verslavingsreclassering – Dementie 13

14 Casus verslavingsreclassering 14

15 Casus verslavingsreclassering • Betrokken organisaties: – Verslavingsreclassering – Verslavingszorg – Maatschappelijke opvang – Politie – Justitie – Gemeente 15

16 Casus verslavingsreclassering Strafrechtketen Zorgketen Onderzoek en advies Taakstraf traject Drangtraject Traject in detentie. Dwangtraject O & A 16

17 Casus verslavingsreclassering Doel: • Er is een gemeenschappelijk doel: – Terugdringen van recidive door verslaafde justitiabelen toe te leiden naar zorg. • Wordt niet door alle ketenpartners als dusdanig beleefd -> Fase 1: afdeling georienteerd 17

18 Casus verslavingsreclassering Proces: • Proces is per afdeling georganiseerd. • Overdrachten tussen afdelingen/ instellingen niet uitgelijnd. • Wel is van elkaar bekend wat de producten zijn. -> Fase 1 / 2: afdeling/ instelling georienteerd 18

19 Casus verslavingsreclassering Besturing: • Besturing is gericht op halen productie • Geen inzicht in rendement over keten -> Fase 1: afdeling georienteerd 19

20 Casus verslavingsreclassering Organisatie: • Proces is per afdeling georganiseerd rondom specialismen -> Fase 1: afdeling georienteerd 20

21 Casus verslavingsreclassering Informatie: • Informatie wordt in verschillende systemen bewaard en beperkt uitgewisseld. • Binnen de instelling is niet één dossier over de client maar meerdere. -> Fase 1: afdeling georienteerd 21

22 Casus verslavingsreclassering Financiering: • Financiering is in compartimenten verdeeld – Zorg – Verslavingsreclassering – Justitie -> Fase 1: afdeling georienteerd 22

23 Casus verslavingsreclassering 23

24 Casus verslavingsreclassering • Ontwikkeling gericht op verbetering fase 1 -> fase 2. – Eerst intern ontwikkelen – Vervolgens afstemming met ketenpartners • Verbeterpotentieel: – Minder problemen bij logistieke afstemming – Besturing die meer aansluit bij halen strategie organisatie – Betere toegang tot informatie over client – Volledigere financiering van producten 24

25 Casus dementie 25

26 Casus dementie • Betrokken organisaties: – GGZ – Thuiszorg – V&V – Alzheimer Nederland – Ouderenwerk – Huisartsen – Neuroloog 26

27 Casus dementie: 0-meting 27

28 Casus dementie • Verbeteren van ketenzorg dementie: – Beginnen vanuit de inhoud – Van inhoud naar samenwerken – Van samenwerken naar prestatie 28

29 • Zorgpad wordt beschreven vanuit de inhoud. Professionals aanspreken op hun inhoudelijke expertise. Voordeel: betrokken professionals hebben hetzelfde beeld van de zorg en ondersteuning. • Techniek: zorgpad Stap 1: De inhoud van zorg 29

30 Zorgpad Een zorgpad beschrijft stapsgewijs in de vorm van een processchema het zorgtraject voor een specifieke cliëntengroep. Hierdoor ontstaat voor alle betrokkenen een helder beeld van het zorgtraject dat de cliënt doorloopt, inclusief taken, beslissingscriteria en werkwijzen. 30

31 Invoeren zorgpad Het zorgpad wordt continu verbeterd (P – D – C – A) TaakafsprakenEvaluatie Eigen behaalde resultaten Externe ontwikkelingen Verbeterde afspraken 31

32 Zorgpad • De juiste dingen • Het juiste moment • De juiste zorgverlener 32

33 Casus dementie 33

34 Bevindingen stap 1 • Dubbelingen – Intake, behandelplan, zorgadvies en bemiddeling. – Gevolg: inefficiëntie en verwarring voor de cliënt. • Gaten – Ontbrekende zorg/ondersteuning: activiteiten - begeleiding thuis, opname mogelijkheid, respijtzorg. – Gaten in proces: één duidelijke ingang, delen van informatie tussen hulpverleners. 34

35 Stap 2: Van inhoud naar samenwerken Afstemmen: • Doel • Proces • Besturing • Organisatie • Informatie • Financiën 35

36 Stap 2 – Bevindingen 1 Samenhang tussen verschillende producten van organisaties is duidelijker. 2 Gezamenlijke doelen geformuleerd. Ook hier is de inhoud leidend. 3 Inhoud van zorg heeft consequenties voor financiering (bv. HH2 ipv alfahulp). 4 Informatie uitwisselen: format om meest gevraagde informatie te delen. 36

37 Casus dementie Doel: • Er zijn gemeenschappelijke doelen op gebied van: - beschikbaarheid zorg - inrichting proces - te behalen behandeleffecten -> Fase 4: netwerk georiënteerd 37

38 Casus dementie Proces: • Proces van betrokken organisaties bekend • Één gezamenlijk zorgpad • Overdrachten tussen afdelingen/ instellingen afgesproken. • Minimale bekwaamheid medewerkers bekend -> Fase 4/ 5: netwerk/ keten georienteerd 38

39 Casus dementie Besturing: • Besturing is gericht op halen productie en rendement • Volgende stap richting sturen op logistiek en behandeleffect -> Fase 2: instellings georienteerd 39

40 Casus dementie Organisatie: • Organisatie binnen betrokken instellingen op elkaar afgestemd. • Nog geen volledige organisatie naar doelgroepen -> Fase 2: instellings georienteerd 40

41 Casus dementie Informatie: • Informatie wordt bij elke instelling in één dossier bewaard. • Beperkte uitwisseling van informatie -> Fase 2: instellings georienteerd 41

42 Casus dementie Financiering: • Financiering vanuit inhoud zorg, substitutie binnen instellingen mogelijk • Volgende stap afspraken maken voor gehele keten. -> Fase 3: doelgroep georienteerd 42

43 Casus dementie: 0-meting 43

44 Casus dementie: 1-meting 44

45 Stap 3 : van samenwerken naar prestatie Gezamenlijke keten dementie: • Voorspellen toekomstige vraag & aanbod • Afstemming financiering • Afstemming netwerkindicatoren/prestaties 45

46 Stap 3 - Bevindingen (1) • Vraag & aanbod: – Grote capaciteitsvraag, maar niet overal hetzelfde. • Financiering • Netwerkindicatoren / prestatie-indicatoren 46

47 Westland Delft MDMD Pijn /ND Lans. 47

48 Casus dementie: verblijf 48

49 Casus dementie: casemanagement Geschatte inzet per client: 15 uur netto/ 30 uur bruto Bron: zorgketen dementie Amsterdam 49

50 Stap 3 Bevindingen (2) • Vraag & aanbod • Financiering: – Rol financiers – Invloed op inkoopbeleid zorgkantoren en gemeentes • Netwerkindicatoren / prestatie-indicatoren 50

51 Casus dementie: financiering Extramurale AWBZ ZZP DBC WMO/gemeente 51

52 Casus dementie: financiering • Voorbeeld: zorgdiagnostiek • Uitgevoerd door GGZ: – DBC (evt. extramuraal) • Uitgevoerd door Thuiszorg: – gemeente (evt. extramuraal) • Uitgevoerd door V&V: – extramuraal Overigens meestal niet betaald 52

53 Casus dementie: financiering • Verschillende financiers: – Gemeente – Zorgkantoor: extramuraal en ZZP – Zorgverzekeraar: DBC • Met financiers om de tafel om lange termijn financiering zorgpad te realiseren. 53

54 Stap 3 Bevindingen (3) • Vraag & aanbod • Financiering • Netwerkindicatoren / prestatie-indicatoren: – Niet zomaar gaan meten 54

55 55 Netwerk / prestatie - indicatoren Beschrijven van de zorg en doelen niet voldoende? • Welke invalshoek is belangrijk? • Welk doel wil de keten bereiken? • Waar kan en wil de keten op sturen?

56 Samenvatting • Ketenzorgmodel: hulpmiddel voor bepalen welke fase de keten zich nu bevindt en wat de logische vervolg stappen zijn voor de ontwikkeling van de keten • Zorgpad: hulpmiddel om, vanuit de inhoud van zorg, ketenpartners samen te laten werken • Vraagontwikkeling: hulpmiddel om, vanuit de inhoud van zorg, de voorspelling van de zorgvraag te visualiseren 56

57 Vragen? m.v.hees@cqp.nl 57


Download ppt "Ketenzorg model en handvatten ir. Michiel van Hees CQ procesmanagement GGZ-Nederland themamiddag ketensamenwerking 16 juni 2009 1."

Verwante presentaties


Ads door Google