De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Echte Kerst Verhaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Echte Kerst Verhaal"— Transcript van de presentatie:

1 Het Echte Kerst Verhaal
“Nu de geboorte van Jezus Christus was aldus:”

2 “En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth;

3 tot een maagd genaamd Maria!

4 Ondertrouwd aan een man Jozef genaamd

5 Nog niet getrouwd, alleen verloofd.
4/2/2017 Nog niet getrouwd, alleen verloofd.

6 De engel tot haar ingekomen zei,
“Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.”

7 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde, hoedanig deze groetenis mocht zijn

8 “Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn..” Maria zei tegen de engel, ‘Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?’

9 De engel antwoordde haar:
‘De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen’

10 ‘daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.’
“En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde.

11 Maria zei, “Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord.”
Toen verliet de engel haar.

12 Maria ging op bezoek bij haar nicht Elizabet die in verwachting was met Johannes de Dooper.

13 Maria sprak toen de “magnificat” profetie van God over haar zelf als moeder van de Redder der Wereld

14 Terug thuis, vind Jozef het maar moeilijk te geloven dat Maria in verwachting is… van GOD!
Hij wil de verloving afbreken en Maria in stilte wegzenden om er geen schandaal van te maken.

15 maar dan verschijnt een engel aan Jozef in een droom
.. Die hem verteld om Maria tot vrouw te nemen, en dat de baby echt God’s zoon is en ‘Jezus’ genaamd zal worden!

16 Dan stemt Jozef toe om Maria tot vrouw te nemen
En ze trouwen!

17 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

18 Met zijn vrouw Maria, die 9 maanden in verwachting was.
Jozef, een afstammeling van Koning David, moest 100 KM naar de stad van David, Bethlehem, reizen, om ingeschreven te worden. Met zijn vrouw Maria, die 9 maanden in verwachting was.

19 Bethlehem, 150 jaar geleden!

20 Hoe Bethlehem er vandaag uitziet!

21 Maar er waren erg veel mensen in Bethlehem om ingeschreven te worden, en het was dus moeilijk om een kamer te vinden.

22 Jozef laat Mary achter om een hotel te vinden!

23 Maar in de herberg was geen plaats. Nergens!

24 Maar God zorgde voor een grot of een veestal buiten Bethlehem’s muren.

25 Waar Maria Baby Jezus ter wereld brengt.

26 Jezus werd niet in een paleis geboren,

27 Maar in een stal met koeien, schapen, en een ezel.

28 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.

29 Plots verscheen er een engel aan hen die to hen zei…
Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;

30 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.
En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.(een dieren voerbak!)

31 En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

32 En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

33 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef

34 en het Kindeken liggende in de kribbe.

35 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.

36 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.

37 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.

38 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

39 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.

40 Zeggende: ‘Waar is de geboren Koning der Joden
Zeggende: ‘Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben Zijn ster gezien in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was;

41 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

42 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder

43 en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken goud en wierook, en mirre. (parfum)

44 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.

45 Maria & Jozef en baby Jezus vluchtten naar Egypte, waar zij drie jaar verbleven totdat Koning Herodes dood was!

46 Hier eindigt het mooiste verhaal
Hier eindigt het mooiste verhaal! Maar voor jou is het mischien alleen maar het begin? Vraag Jezus de Redder van de Wereld in jouw hart vandaag! En ontvang Zijn gratis gave van het Eeuwige Leven in de Hemel! Zeg gewoon: Lieve Jezus kom alstublieft in mijn hart. Vergeef me voor mijn zonden en geef mij het Eeuwige leven! Help me om van U te houden en van anderen in Jezus’ naam, bid ik. Amen!


Download ppt "Het Echte Kerst Verhaal"

Verwante presentaties


Ads door Google