De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom een Comité van de Regio’s?  Om de lokale en regionale overheden een stem te geven in de totstandkoming van de Europese wetgeving (70% van de EU-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom een Comité van de Regio’s?  Om de lokale en regionale overheden een stem te geven in de totstandkoming van de Europese wetgeving (70% van de EU-"— Transcript van de presentatie:

1

2 Waarom een Comité van de Regio’s?  Om de lokale en regionale overheden een stem te geven in de totstandkoming van de Europese wetgeving (70% van de EU- wetgeving wordt op lokaal/regionaal niveau uitgevoerd).  Om « Europa » dichter bij de burgers te brengen en een subsidiariteitscultuur te bevorderen.  Om een ontmoetingsplaats te creëren waar regio’s en steden goede praktijken kunnen uitwisselen en kunnen deelnemen aan een dialoog met de Europese instellingen.

3 Het Comité van de Regio’s Adviesorgaan van de Europese Unie, vertegenwoordiger van lokale en regionale overheden •Opgericht bij het Verdrag van Maastricht (1993) •353 leden (vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden) •Eerste voltallige vergadering gehouden in maart 1994 •Zes voltallige vergaderingen per jaar •Zes thematische commissies en één commissie voor administratieve en financiële aangelegenheden •28 nationale delegaties •5 fracties

4 Enkele jaartallen •1993 •1993 Verdrag van Maastricht: Comité van de Regio’s opgericht •1994 •1994Eerste voltallige vergadering in Brussel •1995 •1995 Het aantal leden van het CvdR stijgt van 189 tot 222 na de uitbreiding van de EU tot 15 lidstaten •1997 •1997 Verdrag van Amsterdam: uitbreiding van het aantal onderwerpen waarover het Comité moet worden geraadpleegd; raadpleging is voortaan ook mogelijk door het Europees Parlement •2003 •2003 Verdrag van Nice: CvdR-leden moeten “gekozen zijn in lokale of regionale verkiezingen of politieke verantwoording schuldig zijn aan een gekozen vergadering” •2004 •2004 Aantal leden stijgt van 222 tot 317 in de EU-25 •2007 •2007 Aantal leden stijgt van 317 tot 344 in de EU-27 •2009 •2009 Het Verdrag van Lissabon vergroot de status en de politieke rol van het Comité •2013 Aantal leden stijgt van 344 tot 353 in de EU-28

5 Het Comité van de Regio’s en het Verdrag van Lissabon •Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in gevallen waarin het Comité zijn rechten wil waarborgen. •Het Comité kan beroep instellen in het geval van schending van het subsidiariteitsbeginsel door een wetgevingshandeling. •Raadpleging op meer beleidsterreinen. •De ambtsperiode van leden wordt 5 in plaats van 4 jaar.

6 VOORSTEL MEDEBESLISSING RAADPLEGING Europese CommissieEuropees ParlementRaad van de EU BESLUIT Europees Economisch en Sociaal Comité

7 Beleidsterreinen Verplichte raadpleging van het Comité van de Regio’s op de volgende beleidsterreinen: •Economische, sociale en territoriale samenhang •Onderwijs en jeugd •Cultuur •Volksgezondheid •Trans-Europese netwerken •Vervoer •Sport •Werkgelegenheid •Sociaal beleid •Milieu •Beroepsopleiding •Energie •Klimaatverandering •Structuurfondsen •Europees fonds voor regionale ontwikkeling

8 De leden van het Comité van de Regio’s 353 leden (plus 353 plaatsvervangers) per 1 juli 2013 Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk…………….. Polen, Spanje…...………………………………………………..... Roemenië...……………………………………………………….... België, Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Tsjechische republiek, Zweden……... Denemarken, Finland, Ierland, Kroatië, Litouwen, Slowakije Estland, Letland, Slovenië……………………..………………… Cyprus, Luxemburg…….………………….……………….……. Malta………………………………………….…………...…….….... 24 21 15 12 9 7 6 5 •Lokale en regionale vertegenwoordigers, voorgedragen door de lidstaten •Officieel benoemd door de Raad van de EU •Ambtstermijn van vijf jaar, herbenoembaar •Zes zittingen en ongeveer 60 adviezen per jaar

9

10 Organisatie van het Comité van de Regio’s Voorzitter Secretaris-generaal Kabinet van de secretaris-generaal Commissies EDUC+CIVEX Commissies ECOS+COTER Commissies NAT+ENVE Coördinatie, follow-up, enz. Algemene administratie Arbeidsvoorwaarden, rechten, opleiding Aanwerving, loopbaan Begroting, financiën Griffie, leden, nat. delegaties, enz. Interne diensten Juridische dienst Administratie, begroting, publicaties Evenementen, Fora, OPEN DAYS Pers, interne en externe communicatie ARLEM, decentrale samenwerking Netwerken, monitoring platforms Prospectieve planning, studies, enz. Administratie Dienstverlening aan de leden en Griffie Advieswerkzaamheden Communicatie, pers, evenementen Horizontaal beleid en netwerken Dienst Interne Controle Fractiesecretariaten Kabinet van de voorzitter Bureau Gezamenlijke diensten Vertaling Gezamenlijke diensten Logistiek

11 • 63 leden (het aantal per lidstaat weerspiegelt het politieke en geografische evenwicht in de EU): • De voorzitter en de eerste vicevoorzitter • Eén vicevoorzitter per lidstaat • 5 fractievoorzitters • 28 overige leden • Organisatie van de werkzaamheden van het CvdR: • 8 vergaderingen per jaar • Voorbereiding zittingsagenda • Vaststelling beleidsprogramma CvdR • Toewijzing adviezen aan commissies • Toestemming initiatiefadviezen Bureau

12 De fracties van het CvdR  grensoverschrijdend denken en handelen bevorderen  de politieke families in de verschillende EU-instellingen en in de lidstaten met elkaar verbinden  het mandaat van het CvdR als politiek en democratisch gerechtvaardigd orgaan uitvoeren

13 De fracties PES Partij van de Europese Sociaaldemocraten EA Europese Alliantie EVP Europese Volkspartij ALDE Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa PES ALDE EA NIET INGESCHREVENEN EVP ECR Europese Conservatieven en Hervormers ECR

14 Advieswerkzaamheden: CvdR-adviezen over wetgevingshandelingen •Plannen en voorbereiden van 60 à 70 adviezen per jaar over EU- wetgevingshandelingen voor de zes CvdR-commissies •EU-instellingen betrekken bij actuele discussies •Zorgen voor input van deskundigen en belanghebbenden (conferenties, seminars) •Follow-up geven aan wetgevingshandelingen en nagaan welke impact CvdR- adviezen hebben

15 De EU-begroting 2014-2020: het standpunt van regio’s en steden Eind 2012/begin 2013 zal de EU een nieuw meerjarig financieel kader voor 2014-2020 vaststellen. In een advies van december 2011 verklaarde het Comité van de Regio’s dat het voorgestelde financieringsniveau zou moeten worden beschouwd als het absolute minimum dat vereist is voor het waarmaken van de Europese ambities die de lidstaten hebben vastgelegd in het Verdrag en de Europa 2020-strategie. Het sprak zijn steun uit voor de invoering van een nieuw stelsel van eigen middelen en een belasting op financiële transacties. Het CvdR blijft ook sterk gekant tegen elke vorm van macro-economische randvoorwaarden en opperde verder dat het sluiten van een formele partnerschapsovereenkomst tussen elke lidstaat en zijn lokale en regionale overheden een specifieke voorafgaande voorwaarde zou moeten zijn voor de uitbetaling van steun uit hoofde van de EU- structuurfondsen.

16 Het “regionale en lokale Europa” voor het voetlicht brengen” •Communicatie met pers/TV en 100 000 regionale en lokale bestuursorganen in Europa via nieuwsbrieven, internet en audiovisuele media •Organisatie van ca. 200 conferenties per jaar (Europese Week van regio’s en steden, topontmoetingen van het CvdR, EuroPCom) en mede-organisatie van ca. 120 conferenties samen met EU-instellingen, regionale vertegenwoordigingen en verenigingen, voor 20 000 belanghebbenden •600 bezoekersgroepen per jaar met in totaal 16 000 deelnemers •Publicaties in alle EU-talen

17 Europese Week van regio‘s en steden-OPEN DAYS Sinds 10 jaar organiseert het CvdR samen met de Europese Commissie de “OPEN DAYS-Europese Week van regio‘s en steden“. Met 200 regionale en lokale overheden, 200 regio‘s en steden, 100 seminars, 6.000 deelnemers en 600 sprekers zijn de OPEN DAYS het grootste aan regionale en stedelijke ontwikkeling gewijde jaarlijkse evenement geworden. Daarnaast worden er ongeveer 350 lokale evenementen georganiseerd onder de noemer ‘Europa in mijn regio, Europa in mijn stad‘, waarmee ‘Brussel‘ dichter bij een publiek van 30.000 burgers in meer dan 30 landen wordt gebracht.

18 Horizontaal beleid, studies, netwerken •Follow-up van sectorbrede prioriteiten en vaststelling van beleidsopties op middellange en lange termijn. •Strategische planning van CvdR-werkzaamheden. •Uitvoering van 40 studies per jaar en samenwerking met universitaire netwerken. •Netwerken voor subsidiariteitstoezicht, Europa 2020, het Burgemeestersconvenant en de Europese Groepering voor territoriale samenwerking (EGTS). •Ondersteuning van de vertegenwoordigers van de Euromediterrane Vergadering van lokale en regionale overheden (ARLEM), de Conferentie van lokale en regionale overheden van het Oostelijk Partnerschap (CORLEAP), en gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking.

19 De Europa 2020-strategie: inspraak voor regio´s en steden Het Europa 2020-Monitoring Platform van het CvdR, waaraan meer dan 150 regio´s en steden uit alle EU-lidstaten deelnemen, is een instrument waarmee lokale en regionale overheden kunnen deelnemen aan de beleidsvorming en aan de uitvoering van de EU-strategie ter bevordering van slimme, groene en inclusieve groei in de komende tien jaar. Via vergaderingen met regionale en lokale vertegenwoordigers en deskundigen, hoorzittingen en verslagen levert het Platform een wezenlijke bijdrage aan de uitvoering van de Europa 2020-doelstellingen, de link met het cohesiebeleid, de governance van de strategie en de uitwisseling van opvattingen. Visit us at www.cor.europa.eu/europe2020

20 «Het creëren van groei en werkgelegenheid in de regio’s en steden van de EU – de Europa 2020-strategie doen slagen» De Europa 2020-strategie uitvoeren samen met lokale/regionale overheden Ervoor zorgen dat decentrale overheden meer te zeggen krijgen over investeringen De hand uitsteken naar de burgers en een debat over Europa voeren De decentrale dimensie van het externe EU-beleid ontwikkelen Opkomen voor een sterker CvdR in een nieuw Europa


Download ppt "Waarom een Comité van de Regio’s?  Om de lokale en regionale overheden een stem te geven in de totstandkoming van de Europese wetgeving (70% van de EU-"

Verwante presentaties


Ads door Google