De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom een Comité van de Regio’s?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom een Comité van de Regio’s?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Waarom een Comité van de Regio’s?
Om de lokale en regionale overheden een stem te geven in de totstandkoming van de Europese wetgeving (70% van de EU-wetgeving wordt op lokaal/regionaal niveau uitgevoerd). Om « Europa » dichter bij de burgers te brengen en een subsidiariteitscultuur te bevorderen. Om een ontmoetingsplaats te creëren waar regio’s en steden goede praktijken kunnen uitwisselen en kunnen deelnemen aan een dialoog met de Europese instellingen. 2

3 Het Comité van de Regio’s
Adviesorgaan van de Europese Unie, vertegenwoordiger van lokale en regionale overheden Opgericht bij het Verdrag van Maastricht (1993) 353 leden (vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden) Eerste voltallige vergadering gehouden in maart 1994 Zes voltallige vergaderingen per jaar Zes thematische commissies en één commissie voor administratieve en financiële aangelegenheden 28 nationale delegaties 5 fracties

4 Enkele jaartallen Verdrag van Maastricht: Comité van de Regio’s opgericht 1994 Eerste voltallige vergadering in Brussel Het aantal leden van het CvdR stijgt van 189 tot 222 na de uitbreiding van de EU tot 15 lidstaten Verdrag van Amsterdam: uitbreiding van het aantal onderwerpen waarover het Comité moet worden geraadpleegd; raadpleging is voortaan ook mogelijk door het Europees Parlement Verdrag van Nice: CvdR-leden moeten “gekozen zijn in lokale of regionale verkiezingen of politieke verantwoording schuldig zijn aan een gekozen vergadering” Aantal leden stijgt van 222 tot 317 in de EU-25 Aantal leden stijgt van 317 tot 344 in de EU-27 Het Verdrag van Lissabon vergroot de status en de politieke rol van het Comité 2013 Aantal leden stijgt van 344 tot 353 in de EU-28

5 Het Comité van de Regio’s en het Verdrag van Lissabon
Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in gevallen waarin het Comité zijn rechten wil waarborgen. Het Comité kan beroep instellen in het geval van schending van het subsidiariteitsbeginsel door een wetgevingshandeling. Raadpleging op meer beleidsterreinen. De ambtsperiode van leden wordt 5 in plaats van 4 jaar.

6 VOORSTEL MEDEBESLISSING BESLUIT
RAADPLEGING VOORSTEL MEDEBESLISSING BESLUIT Europese Commissie Europees Parlement Raad van de EU RAADPLEGING Europees Economisch en Sociaal Comité 6

7 Beleidsterreinen Verplichte raadpleging van het Comité van de Regio’s op de volgende beleidsterreinen: Economische, sociale en territoriale samenhang Onderwijs en jeugd Cultuur Volksgezondheid Trans-Europese netwerken Vervoer Sport Werkgelegenheid Sociaal beleid Milieu Beroepsopleiding Energie Klimaatverandering Structuurfondsen Europees fonds voor regionale ontwikkeling

8 De leden van het Comité van de Regio’s
353 leden (plus 353 plaatsvervangers) per 1 juli 2013 Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk…………….. Polen, Spanje…...………………………………………………..... Roemenië...……………………………………………………….... België, Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Tsjechische republiek, Zweden……... Denemarken, Finland, Ierland, Kroatië, Litouwen, Slowakije Estland, Letland, Slovenië……………………..………………… Cyprus, Luxemburg…….………………….……………….…… . Malta………………………………………….…………...…….….... 24 21 15 12 9 7 6 5 Lokale en regionale vertegenwoordigers, voorgedragen door de lidstaten Officieel benoemd door de Raad van de EU Ambtstermijn van vijf jaar, herbenoembaar Zes zittingen en ongeveer 60 adviezen per jaar

9

10 Organisatie van het Comité van de Regio’s
Voorzitter Bureau Kabinet van de voorzitter Secretaris-generaal Fractiesecretariaten Dienst Interne Controle Kabinet van de secretaris-generaal Administratie Dienstverlening aan de leden en Griffie Advieswerkzaamheden Communicatie, pers, evenementen Horizontaal beleid en netwerken Begroting, financiën Juridische dienst Coördinatie, follow-up, enz. Pers, interne en externe communicatie Prospectieve planning, studies, enz. Aanwerving, loopbaan Interne diensten Commissies NAT+ENVE Evenementen, Fora, OPEN DAYS Netwerken, monitoring platforms Arbeidsvoorwaarden, rechten, opleiding Griffie, leden, nat. delegaties, enz. Commissies ECOS+COTER Administratie, begroting, publicaties ARLEM, decentrale samenwerking Algemene administratie Commissies EDUC+CIVEX Gezamenlijke diensten Logistiek Gezamenlijke diensten Vertaling

11 Bureau 63 leden (het aantal per lidstaat weerspiegelt het politieke en geografische evenwicht in de EU): De voorzitter en de eerste vicevoorzitter Eén vicevoorzitter per lidstaat 5 fractievoorzitters 28 overige leden Organisatie van de werkzaamheden van het CvdR: 8 vergaderingen per jaar Voorbereiding zittingsagenda Vaststelling beleidsprogramma CvdR Toewijzing adviezen aan commissies Toestemming initiatiefadviezen

12 De fracties van het CvdR
 grensoverschrijdend denken en handelen bevorderen  de politieke families in de verschillende EU-instellingen en in de lidstaten met elkaar verbinden  het mandaat van het CvdR als politiek en democratisch gerechtvaardigd orgaan uitvoeren

13 De fracties ECR ALDE EA NIET INGESCHREVENEN PES EVP EVP PES ECR ALDE
Europese Volkspartij PES Partij van de Europese Sociaaldemocraten ECR Europese Conservatieven en Hervormers ALDE Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa EA Europese Alliantie

14 Advieswerkzaamheden: CvdR-adviezen over wetgevingshandelingen
Plannen en voorbereiden van 60 à 70 adviezen per jaar over EU-wetgevingshandelingen voor de zes CvdR-commissies EU-instellingen betrekken bij actuele discussies Zorgen voor input van deskundigen en belanghebbenden (conferenties, seminars) Follow-up geven aan wetgevingshandelingen en nagaan welke impact CvdR-adviezen hebben

15 De EU-begroting 2014-2020: het standpunt van regio’s en steden
Eind 2012/begin 2013 zal de EU een nieuw meerjarig financieel kader voor vaststellen. In een advies van december 2011 verklaarde het Comité van de Regio’s dat het voorgestelde financieringsniveau zou moeten worden beschouwd als het absolute minimum dat vereist is voor het waarmaken van de Europese ambities die de lidstaten hebben vastgelegd in het Verdrag en de Europa 2020-strategie. Het sprak zijn steun uit voor de invoering van een nieuw stelsel van eigen middelen en een belasting op financiële transacties. Het CvdR blijft ook sterk gekant tegen elke vorm van macro-economische randvoorwaarden en opperde verder dat het sluiten van een formele partnerschapsovereenkomst tussen elke lidstaat en zijn lokale en regionale overheden een specifieke voorafgaande voorwaarde zou moeten zijn voor de uitbetaling van steun uit hoofde van de EU-structuurfondsen. 

16 Het “regionale en lokale Europa” voor het voetlicht brengen”
Communicatie met pers/TV en regionale en lokale bestuursorganen in Europa via nieuwsbrieven, internet en audiovisuele media Organisatie van ca. 200 conferenties per jaar (Europese Week van regio’s en steden, topontmoetingen van het CvdR, EuroPCom) en mede-organisatie van ca. 120 conferenties samen met EU-instellingen, regionale vertegenwoordigingen en verenigingen, voor belanghebbenden 600 bezoekersgroepen per jaar met in totaal deelnemers Publicaties in alle EU-talen

17 Europese Week van regio‘s en steden-OPEN DAYS
Sinds 10 jaar organiseert het CvdR samen met de Europese Commissie de “OPEN DAYS-Europese Week van regio‘s en steden“. Met 200 regionale en lokale overheden, 200 regio‘s en steden, 100 seminars, deelnemers en 600 sprekers zijn de OPEN DAYS het grootste aan regionale en stedelijke ontwikkeling gewijde jaarlijkse evenement geworden. Daarnaast worden er ongeveer 350 lokale evenementen georganiseerd onder de noemer ‘Europa in mijn regio, Europa in mijn stad‘, waarmee ‘Brussel‘ dichter bij een publiek van burgers in meer dan 30 landen wordt gebracht.

18 Horizontaal beleid, studies, netwerken
Follow-up van sectorbrede prioriteiten en vaststelling van beleidsopties op middellange en lange termijn. Strategische planning van CvdR-werkzaamheden. Uitvoering van 40 studies per jaar en samenwerking met universitaire netwerken. Netwerken voor subsidiariteitstoezicht, Europa 2020, het Burgemeestersconvenant en de Europese Groepering voor territoriale samenwerking (EGTS). Ondersteuning van de vertegenwoordigers van de Euromediterrane Vergadering van lokale en regionale overheden (ARLEM), de Conferentie van lokale en regionale overheden van het Oostelijk Partnerschap (CORLEAP), en gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking.

19 De Europa 2020-strategie: inspraak voor regio´s en steden
Het Europa 2020-Monitoring Platform van het CvdR, waaraan meer dan 150 regio´s en steden uit alle EU-lidstaten deelnemen, is een instrument waarmee lokale en regionale overheden kunnen deelnemen aan de beleidsvorming en aan de uitvoering van de EU-strategie ter bevordering van slimme, groene en inclusieve groei in de komende tien jaar. Via vergaderingen met regionale en lokale vertegenwoordigers en deskundigen, hoorzittingen en verslagen levert het Platform een wezenlijke bijdrage aan de uitvoering van de Europa 2020-doelstellingen, de link met het cohesiebeleid, de governance van de strategie en de uitwisseling van opvattingen. Visit us at

20 «Het creëren van groei en werkgelegenheid in de regio’s en steden van de EU – de Europa 2020-strategie doen slagen» De Europa 2020-strategie uitvoeren samen met lokale/regionale overheden Ervoor zorgen dat decentrale overheden meer te zeggen krijgen over investeringen De hand uitsteken naar de burgers en een debat over Europa voeren De decentrale dimensie van het externe EU-beleid ontwikkelen Opkomen voor een sterker CvdR in een nieuw Europa


Download ppt "Waarom een Comité van de Regio’s?"

Verwante presentaties


Ads door Google