De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SDG Hine e Hine.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SDG Hine e Hine."— Transcript van de presentatie:

1 SDG Hine e Hine

2 Volkskerstzangdienst
Kerkcentrum de Ark Volkskerstzangdienst Licht in de nacht

3 Welkom SDG Voorganger: Ds Ina de Boon Licht in de Nacht

4 Samenzang : Komt allen tezamen (NLB 477: 1, 3 en 4)
jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning. .

5 De hemelse englen riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning

6 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefde in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

7 Midden in de winternacht (NLB: 486:1, 2 en 3)
Midden in de winternacht Ging de hemel open Die ons 't Heil der wereld bracht 't Antwoord op ons hopen Elke vogel zingt zijn lied Herders waarom zingt gij niet? Laat de citers slaan Blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom Laat de beltrom horen Christus is geboren

8 Vrede was het overal Wilde dieren kwamen Bij de schapen in de stal En zij speelden samen Elke vogel zingt zijn lied Herders waarom speelt gij niet? Laat de citers slaan Blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom Laat de beltrom horen Christus is geboren!

9 Ondanks winter, sneeuw en ijs Bloeien alle bomen Want het aardse paradijs Is vannacht gekomen Elke vogel zingt zijn lied Herders waarom danst gij niet? Laat de citers slaan Blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom Laat de beltrom horen Christus is geboren!

10 Gebed

11 SDG Comfort ye my people

12 Bijbellezing : Lucas 2: 1 - 7

13 Samenzang : Stille Nacht (NLB 483: 1, 2 en 3)
Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. .

14 Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor

15 Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer!

16 Bijbellezing : Lucas 2: 8 - 14

17 Samenzang: Eer zij God in onze dagen (NLB: 487:1,2 en 3)
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

18 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is. Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

19 Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo

20 Bijbellezing : Lucas 2: 15 - 20

21 Samenzang: Het is al nacht in Bethlehem
(NLB 507:1, 2 en 3)

22

23 Een engel – is het Gabriël
Een engel – is het Gabriël? verschijnt te middernacht: Wees niet bevreesd, o Israël, God heeft aan u gedacht! Er is vannacht een koningskind geboren in een stal; zie hoe men Hem in doeken windt: de Heer van het heelal

24 Het is nog nacht in Bethlehem, de schapen staan verbaasd, hun herders laten hen alleen, zij gaan, zij gaan met haast en knielen bij de kribbe neer in eerbied voor dit kind: de goede herder, aller Heer die schapen zoekt en vindt.

25 Samenzang: Komt verwondert u hier mensen (NLB 478 : 1, 2 EN 4)
Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die 't al is, in gebreken, ziet, die 't licht is, in de nacht, ziet, die 't goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.

26 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt, die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind. Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden zonder teken van verstand, die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant. Ziet, hoe tere is de Here, die 't al draagt in zijne hand.

27 O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat, geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad. Sterk mij door uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot, maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood, maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood!

28 Overdenking Licht in de Nacht

29 Samenzang: Nu syt wellekome (NLB 476: 1, 3 en 4)
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. van de hoge hemel neer. Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyriëleis

30 Herders op den velde hoorden een nieuw lied, dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.' Kyriëleis.

31 Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land, zij zochten onzen Here met offerand. Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyriëleis.

32 Samenzang : een ster ging op uit israel
(NLB 496:1, 2 en 3)

33

34 De herders hebben het gezien in de geboortestal: daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat overal. Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij. Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei.

35 Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd, waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid. Dan is uw heil aan ons geschied, u allen even na, – dan zingt de schepping weer dit lied tot in de gloria.

36 Dankzegging

37 Samenzang: Nu daagt het in het oosten (NLB 444: 1, 2 en 3
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

38 De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht
De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal

39 The Spirit of Christmas
Collecte SDG The Spirit of Christmas

40 Samenzang: Ere Zij God (ELB 101) .
Ere zij God, ere zij God,  in de hoge,in de hoge, in de hoge!  Vrede op aarde, vrede op aarde,  in de mensen een welbehagen.  Ere zij God in de hoge,  ere zij God in de hoge!  Vrede op aarde, vrede op aarde,  vrede op aarde,vrede op aarde,  In de mensen, in de mensen een welbehagen.  In de mensen een welbehagen, een welbehagen

41 Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge
Ere zij God, ere zij God,  in de hoge, in de hoge, in de hoge!  Vrede op aarde, vrede op aarde,  in de mensen een welbehagen.  Amen, amen

42 Zegen

43 SDG: Kerstmedley

44 Kerstdiensten in de Ark
Woensdag 24 december 19.00 Kerst musical 22.00 Kerstnachtdienst Donderdag 25 december 1e Kerstdag 10.00 kerstdienst


Download ppt "SDG Hine e Hine."

Verwante presentaties


Ads door Google