De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie master in de rechten: zij-instroom en werkstudenten 21 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie master in de rechten: zij-instroom en werkstudenten 21 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie master in de rechten: zij-instroom en werkstudenten 21 september 2015

2 De Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid o Oude Valk (DV1) o Nieuwe Valk (DV3) o Hooverplein 7-11 Colleges op de campus of in een omtrek van max. 500 m Lokalen en adressen? o In uurrooster lokaal aanklikken

3 Facultaire diensten o Facultaire studentenadministratie (Oude Valk): ‘Infopunt’ geopend elke voormiddag tussen 8.45u en 12.15u ISP-verantwoordelijken Technische vragen over het ISP kunnen gesteld worden door in het ISP ‘isp-verantwoordelijke’ aan te klikken Algemene vragen: info@law.kuleuven.beinfo@law.kuleuven.be Tip: vermeld vakcodes en studentennummer in je e-mails o Dienst Studentenbegeleiding (Hooverplein): Studietrajectbegeleiding (vragen over studietraject, programma, ISP, IER,...) : Liesbet Smedts Examenombudsdienst (problemen tijdens examenperiode) Spreekuren of op afspraak Contactgegevens: zie studentenportaal

4 Centrale KU Leuven diensten Centrale studentenadministratie KU Leuven: o Inschrijvingen, attesten, studiegelden o www.kuleuven.be/inschrijvingen www.kuleuven.be/inschrijvingen Andere diensten: Cel studeren met een functiebeperking (o.a.leerstoornissen), Sociale dienst, Huisvestingsdienst, Studieadvies ICTS: Kotnet, Toledo, webmail (e-mails van privé-adres mogen niet beantwoord worden!) Zie www.kuleuven.be/studentenwww.kuleuven.be/studenten

5 Studentenportaal http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenport aal http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenport aal Toegangspoort tot alle belangrijke informatie over het onderwijs – raadpleeg deze dagelijks! o Informatie over verzoekschriften, onderwijsaanbod, studiebegeleiding, infosessies, ISP-info, examens, reglementen en beleidslijnen... o Opleidingspecifieke informatie: werkcolleges en seminaries, masterproef… Sommige communicatie gebeurt via e-mail – andere informatie enkel via studentenportaal Vakspecifieke informatie via Toledo

6 ISP en IER ISP (Individueel StudieProgramma) en IER (= Individueel ExamenRooster): toepassingen in KU Loket - Toledo ISP: vakken aanvinken die je dat academiejaar wil volgen. IER: examenmomenten van de aangevinkte vakken in het ISP voor de eerste (januari) en tweede (juni) examenperiode Mogelijkheid van voorlopig opslaan Je mag geen (keuze)vakken opnemen waarvan de examenmomenten overlappen (tenzij meteen tweede zittijd) De examenregeling voor de derde examenperiode wordt bekend gemaakt ten laatste twee weken voor de start van de examenperiode.

7 ISP en IER Pas wanneer ISP en IER volledig is ingevuld en bevestigd, kan je het ISP doorsturen Strikte deadline ISP eerste semester = 7/10/2015. Programma tweede semester kan nog gewijzigd worden in februari Zie studentenportaal voor meer informatie over ISP en IER – veel gestelde vragen en zie www.kuleuven.be/onderwijs/student (demo’s, handleidingen…) www.kuleuven.be/onderwijs/student De ISP’s worden goedgekeurd tegen 15/11 maar de student is verantwoordelijk voor zijn/haar programma => na de ISP-deadline is het programma definitief

8 Uurroosters en Toledo Toledo: online leerplatform bij elk opleidingsonderdeel Van zodra ISP doorgestuurd (of voorlopig opgeslagen) is, worden opleidingsonderdelen automatisch toegevoegd aan Toledo, maar steeds mogelijk om vakken toe te voegen of te verwijderen via admin-toepassing. De vakken die je ziet in je Toledo-toepassing zijn dus niet noodzakelijk dezelfde als die in je programma. Verwijder niet opgenomen vakken teneinde verwarring te voorkomen!

9 Uurroosters en Toledo Cursusmateriaal: via Toledo of tijdens eerste college. Te koop via cursusdienst (Crimen) of ACCO. Uurroosters: persoonlijk uurrooster via KU Loket van zodra ISP opgeslagen/doorgestuurd is, maar algemeen uurrooster steeds consulteerbaar via programmagids (studentenportaal > programmagids)

10 Examens Eerste examenperiode: (vrij) 08/01/16 -(za) 30/01/16 Tweede examenperiode: (vrij) 3/06/16- (za) 25/06/16 Derde examenperiode (tweede zittijd): (vrij) 12/08/16 -(za) 3/09/16 Bekendmaking resultaten in studievoortgangsdossier KU Loket (concrete tijdstippen studentenportaal) Binnen de 5 kalenderdagen na de bekendmaking: collectieve nabespreking en inzage / beroep o Rekening mee houden bij plannen vakanties Examenombudsdienst Examenfaciliteiten

11 Slaagcriteria en studievoortgangs- bewaking Nultolerantie in masteropleidingen => op alle vakken 10/20 of meer halen o Uitzondering: Eén vak met 9/20 wordt getolereerd indien minstens 68% opleidingspercentage (onderscheiding) Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) o De verhouding tussen het aantal behaalde credits en het aantal opgenomen studiepunten, over de jaren heen, binnen dezelfde opleiding Max. aantal inschrijvingen o 3 de inschrijving voor een opleidingsonderdeel kan mits 50% CSE

12 Slaagcriteria en studievoortgangs- bewaking Leerkrediet Meer informatie: zie Studentenportaal (studietrajectbegeleiding) of http://www.kuleuven.be/onderwijs/student http://www.kuleuven.be/onderwijs/student

13 EERSTE SEMESTERTWEEDE SEMESTER MASTER 1 Insolventierecht (6) International and European Human Rights Law (6) 2 Klemtoonvakken (6)+(6) Religie (eventuele programmatie) Internationaal privaatrecht (6) Substantive Law of the European Union (6) 1 Klemtoonvak (6) 1 Reflectiecollege (4) Masterproef deel I, a (werkcollege) (3) Masterproef deel I, b (werkcollege) (3) Masterproef deel I, c (seminarie) (4) Masterproef deel II, a (masterscriptie deel 1: onderzoeksproject) (3) MASTER 2 3 Klemtoonvakken (6)+(6)+(6) 1 Keuzevak (4) Religie (normale programmatie) (3) 1 Klemtoonvak (6) 3 Keuzevakken (4)+(4)+(3) 1 Reflectiecollege (4) Global Law (3) Masterproef deel II, b (masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering) (12)

14 5 PLICHTVAKKEN Religie, zingeving en levensbeschouwing (3 sp.) Internationaal privaatrecht, Insolventierecht, International and European Human Rights Law, Substantive law of the European Union (telkens 6 sp.) 4 (MAJOR) + 3 (MINOR) = 7 KLEMTOONVAKKEN (telkens 6 sp.) privaatrechtstrafrechtpubliekrechteconomisch rechtfiscaal rechtsociaal rechtinternationaal en Euro­pees recht 4/3 vakken uit: European contract law Aansprakelijkheids­recht Familiaal vermogens­recht Familiale ge­schillen­recht Goederenrecht Verbintenissenrecht in de onderneming Het strafproces Strafrechtelijk sanc­tie­ recht _________________ + 2/1 vak(ken) uit: European criminal law Bijzonder strafrecht Economisch, fiscaal en sociaal strafrecht 4/3 vakken uit: Federale systemen Instrumentarium van de overheid Rechtsbescherming tegen de overheid Discrimination law Mi­lieu ‑ en energie­recht Vennootschapsrecht Marktrecht ___________________ + 2/1 vak(ken) uit: Verzekeringsrecht Bank ‑ en effecten­recht Intel­lectuele rechten 4/3 vakken uit: Vennootschapsbelas­ting B.T.W. International taxation European taxation 4/3 vakken uit: Socialebeschermings­ recht Arbeidsrecht en onderneming Sociale schadeleer Sociaal handhavings­recht Loon en employee benefits Global Social Law 4/3 vakken uit: Public international law International busi­ness law Judicial protection in the E.U. The law of internatio­nal organizations Consti­tutional law of the E.U. KEUZEVAKKEN (in beginsel 3 of 4 sp.) ten belope van in totaal 15 studiepunten Te kiezen uit Consumentenrecht, Verkeers- en lokaal strafrecht, Europees burgerlijk procesrecht, Boekhoud­recht, Personenbelasting, Fiscaal vermogensbeheer, met inbegrip van registratie- en successierechten, Fiscaal procesrecht, Welzijnsrecht, Jeugdbeschermingsrecht, ICT-recht, Medisch recht, Oost ‑ Europees recht, Aanvullende sociale verzekeringen, European family law, International criminal law, European Compe­titi­on Law, European Company Law, Europe­an labour law, Europe­an social secu­ri­ty law, International arbitration, The law of the exter­nal relations of the European Union, The law of the World Trade Organization, Humanitarian and Security Law from a European Perspective, Vreemdelingenrecht, Chinese law from a European perspective, Negotiation, Bewijsrecht, Cybercrime and crime control in a digitising world, Kunst- & cultureel –erfgoedrecht, Rechtspersonen en familie, Sportrecht, Transport law, Geschiedenis van het internationale recht, Onderwijsrecht Eén of meer keuzevakken kunnen vervangen worden door klemtoonvakken. Eén of meer keuzevakken kunnen vervangen worden, ten belope van ten hoogste 8 studiepunten, door interfacultaire opleidingsonderdelen of niet-juridische vakken uit het masterprogramma van andere academische opleidingen aan de KU Leuven of aan een andere Belgische universiteit waarmee op dat stuk een overeenkomst is gesloten en voor zover het Bestuur van de faculteit met de keuze instemt. GLOBAL LAW (3 sp.) 2 REFLECTIECOLLEGES (telkens 4 sp.) te kiezen uit Rechtsfilosofie, Legal History, Deontologie, European Legal Theory, Economic analysis of law, The Court of justice and the emerging common law of Europe, Law and Anthropology MASTERPROEF (25 sp.) Deel I (2 werkcolleges, 1 seminarie) - Deel II (Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject, Masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering)

15 Modeltraject Plichtvakken o Eerste fase: Insolventierecht, IEHuman Rights Law, IPR en Substantive law o Tweede fase: Religie en Global Law (cfr. infra) Keuze major-minor met klemtoonvakken o Major: 4 vakken waarvan bij bepaalde majores sommige met verplichting o Minor: 3 vakken Keuzevakken (cfr. infra) o Volgens verdeelprocedure (cfr. infra) Reflectiecolleges o 2 vakken naar vrije keuze Masterproef o Deel I: 2 werkcolleges, 1 seminarie cfr. bachelor o Deel II (eigenlijke masterproef): Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject en Masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering

16 Masterproef De masterproef is een werkstuk waarmee de masteropleiding wordt voltooid o zelfstandig juridisch onderzoek o ontwikkeling probleemoplossend vermogen o kritisch-reflecterende ingesteldheid Opbouw masterproef: 25 studiepunten o Masterproef deel I: 2 werkcolleges en 1 seminarie o Masterproef deel II: Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject Masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering

17 Eerste fase masterTweede fase master Semester 1Semester 2Semester 1Semester 2 Werkcollege AWerkcollege BMasterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering SeminarieMasterscriptie deel 1: onderzoeksproject

18 Masterproef deel II: masterscriptie = eigenlijke ‘masterproef’ begeleiding door promotor keuze uit 39 domeinen o algemene domeinen o transversale domeinen (bv. Consumentenrecht, Gezondheids- en welzijnsrecht, Aanvullende sociale verzekeringen, ICT- en mediarecht, Jeugdrecht en kinderrechten, Kunstrecht, Internationaal handelsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Mededingingsrecht, Milieu- en energierecht, Onderhandelen en bemiddelen, Rechtspsychologie, Sportrecht, Wereldhandelsorganisatierecht)

19 Masterproef deel II: masterscriptie Meer informatie over de onderwerpen verschijnt eerstdaags op het studentenportaal Deel 1: Onderzoeksproject (eerste fase) o Faculteitsbrede sessies en sessies per vakdomein o Stand van zaken, probleemstelling, onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, inhoudstafel, bibliografie Deel 2: Onderzoek en rapportering (tweede fase) o Redactie masterscriptie o Deadline: begin mei o Mondelinge verdediging voor een jury (promotor, corrector en papieren voorzitter)

20 Masterproef: verdeelprocedure o Voor WC a en b, voor Seminarie en voor Masterscriptie: onderzoeksproject o Volgens verdeelprocedure, geen vrije keuze (cfr. bachelor) o Volgtijdelijkheidsvoorwaarde: geslaagd of tolerantie voor basisvak Voor WC rechten van de mens of WC insolventierecht => deze vakken opnemen in fase 1 van de master o Studenten die op dit moment ingeschreven zijn, kregen vandaag een e-mail met link naar de inschrijvingsmodule, andere studenten vinden deze info op http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenporta al/rechten/werkcolleges_seminaries http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenporta al/rechten/werkcolleges_seminaries o Voorkeuren doorgeven tot en met ma 28/09 8u o Automatisch gegenereerde mail met overzicht keuze (printen en bewaren)

21 Masterproef: verdeelprocedure o Geen first come, first serve o Verdeling vanaf 2/10 te vinden op het studentenportaal o Colleges starten vanaf week 5/10 o Studentenadministratie voegt werkcolleges en seminaries toe aan het ISP. Student kan dit zelf niet o De werkcolleges tweede semester worden pas toegewezen bij aanvang van het tweede semester (check volgtijdelijkheid) o Voor Masterproef: onderzoeksproject: eens geslaagd => geen verandering domein meer mogelijk

22 Alternatieve vormen masterproef In het algemeen: flexibilisering binnen de traditionele masterscriptie In het bijzonder: project PrakSiS, project ICT Law Incubator… o Meer informatie op het studentenportaal o Meedoen aan gewone procedure, selectie nadien Moot courts of pleitwedstrijden o Infosessie op woe 23/09 13u00 in lokaal DV3 01.01. o Meer informatie via mootcourts@law.kuleuven.bemootcourts@law.kuleuven.be o Meedoen aan gewone procedure, selectie nadien

23 Global Law Global Law School: ‘buitenlandse ervaring’ bij gastprofessoren 2 de fase modeltraject Jaarvak maar colleges worden modulair aangeboden in blokken Alle info op http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/r echten/global_law (via studentenportaal > opleiding rechten) http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/r echten/global_law Domeinen (meer informatie weldra op webpagina) Keuze van een domein via TOLINTO in Toledocursus C05I8A Global Law o Via e-mail bericht wanneer opgave domein dient te gebeuren o Vrije keuze Examenvorm: essay

24 Keuzevakken Keuzevakken – contingentering of ‘numerus clausus’ – 2 de fase van modeltraject – min. 15 stp Waarom beperking op het aantal studenten? o Kleinere groepen o Mogelijkheid tot meer actieve werkvormen o Mogelijkheid tot mondelinge examens o Invoering nieuwe keuzevakken om keuzevrijheid te vrijwaren (totaal 33 keuzevakken) Keuzevakken mogen vervangen worden door klemtoonvakken

25 Keuzevakken Procedure (zie ook e-mail en webpagina: http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenpo rtaal/rechten/contingentering http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenpo rtaal/rechten/contingentering Keuze doorgeven tussen 21/09 (12u) en do 24/09 (12u) via www.law.kuleuven.be/apps/keuzevakkenwww.law.kuleuven.be/apps/keuzevakken Geen first come, first serve Keuze doorgeven per semester 1 Keuzevak = 4 voorkeuren. 2 Keuzevakken = 5 voorkeuren. 3 Keuzevakken = 6 voorkeuren. 4 Keuzevakken = 7 voorkeuren. 5 Keuzevakken = 8 voorkeuren. Zolang keuzeronde loopt kan student doorgegeven keuzes wijzigen door opnieuw aan te loggen

26 Keuzevakken Toewijzing op vrij 25/09 op webpagina Colleges starten in week van 28/09 Student voegt zelf keuzevakken toe aan ISP tegen 7/10 (= ISP deadline) Wie niet deelnam aan procedure of een ander keuzevak wil opnemen o algemeen verzoekschrift ten laatste tegen 6/10 (of tussen 8/02 en 23/02/16 voor vakken tweede semester) o enkel mogelijk voor keuzevakken waar contingent nog niet bereikt is. Special: Negotiation: vrij te kiezen in verdeelprocedure, maar nadien nog selectieprocedure

27 Informatie voor ‘zij-instromers’ ‘Zij-instromers’ = studenten met een bachelordiploma van buiten KU Leuven FUNDP, VUB, USL, Universiteit Antwerpen, UGent,… (Hasselt cfr. infra) Aangepast curriculum, maar niet meer dan 120 stp Controle of basisopleidingsonderdelen gezien zijn

28 Informatie voor ‘zij-instromers’ basisopleidingsonderdelen Eerste semester Goederenrecht Bijzondere overeenkomstenrecht Strafrecht Strafprocesrecht Internationaal recht Europees recht Tweede semester Verbintenissenrecht Personen- en familierecht Familiaal vermogensrecht Staatsrecht Administratief recht Handels- en economisch recht Vennootschapsrecht Arbeidsrecht Sociaalzekerheidsrecht Fiscaal recht Gerechtelijk recht

29 Informatie voor ‘zij-instromers’ UA: geen basisopleidingsonderdelen FUNDP: bopo Fiscaal recht (5 stp) o Niet: International and European Human Rights Law (6 stp) => 16 (i.p.v. slechts 15) studiepunten keuzevakken in curriculum opnemen VUB: bopo’s Europees recht, Handels- en economisch recht en Socialezekerheidsrecht o 12 studiepunten keuzevakken of reflectiecolleges minder in het curriculum op te nemen

30 Informatie voor ‘zij-instromers’ Ugent: Handels- en economisch recht, Socialezekerheidsrecht en Familiaal vermogensrecht o Niet: International and European Human Rights (6 stp) => 6 studiepunten keuzevakken of reflectiecolleges minder in het curriculum op te nemen USL: Internationaal recht, Sociale zekerheidsrecht en Fiscaal recht o Niet: International and European Human Rights (6 stp) => 6 studiepunten keuzevakken of reflectiecolleges minder in het curriculum op te nemen

31 Informatie voor ‘zij-instromers’ ALLE studenten met een bachelordiploma van buiten KU Leuven vullen algemeen verzoekschrift in o http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studenten portaal/administratie/verzoekschriften/formulieren http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studenten portaal/administratie/verzoekschriften/formulieren o met als bijlage het reeds gevolgde curriculum zodat het programma kan vastgelegd worden.

32 Informatie voor ‘zij-instromers’: U Hasselt Studenten met een credit (geen tolerantie!) voor Mensenrechten aan UHasselt => keuzevak uit de bachelor in de rechten in de plaats van International and European Human Rights Law t.w.v. min. 6 stp o Procedure: algemeen verzoekschrift invullen (niet verzoekschrift vrijstelling) op http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/admi nistratie/verzoekschriften/formulieren http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/admi nistratie/verzoekschriften/formulieren Bewijs van behaalde credit voor vak mensenrechten aan UHasselt opladen als bijlage bij verzoekschrift In verzoekschrift aangeven welk bachelorvak je wil opnemen Bachelorvak zelf toevoegen aan je ISP (‘selecteren uit onderwijsaanbod’)

33 Informatie voor ‘zij-instromers’ Studenten die nog vakken in de bachelor (voor max. 66 stp) aan de andere universiteit moeten opnemen Moeten goedkeuring krijgen van de faculteit om te kunnen inschrijven voor de master (algemeen verzoekschrift invullen met als bijlage bewijs alle behaalde credits in de bachelor) Met deze goedkeuring inschrijving in orde maken bij de inschrijvingsdienst Naamsestraat 22

34 Informatie voor werkstudenten o http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/werkstude nten/ http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/werkstude nten/ o Statuut werkstudent o http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/werkstu denten/statuut http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/werkstu denten/statuut o Voorwaarde minstens halftijds werken o Aanvragen via webformulier o Deadline = 31 maart 2015 o Maar: deadlines voor faciliteiten liggen vroeger! o Jaarlijks nieuwe aanvraag doen

35 Informatie voor werkstudenten o Faciliteiten werkstudenten met statuut Examenspreiding: Voorwaarde = > 25 studiepunten per jaar Aanvragen voor 1 december maar liefst zo vroeg mogelijk Begin december / begin mei concrete aanvraag tot verplaatsing van examens bij de ombudsdienst van de faculteit Afwijking van de studiepuntsgrenzen Indien je < 25 studiepunten wil opnemen Aanvragen voor ISP-deadline (7 oktober!) Weblectures bij plichtvakken

36 Informatie voor werkstudenten o Facultaire faciliteiten voor werkstudenten met statuut Weblectures bij plichtvakken Religie, Insolventierecht, IE Human Rights, Internationaal privaatrecht, Substantive law of the EU Reflectiecolleges Rechtsfilosofie: weblectures Legal History: samenvattende clips The Court of Justice and the Emerging Common Law of Europe: les van 18-20u (nog te bevestigen door nieuwe docent)

37 Informatie voor werkstudenten o Facultaire faciliteiten voor werkstudenten met statuut: klemtoonvakken Major/minor Privaatrecht Aansprakelijkheidsrecht: weblectures Familiaal vermogensrecht: weblectures Major/minor Economisch recht Vennootschapsrecht: weblectures Marktrecht: weblectures, te bevestigen Major/minor Sociaal recht Sociaal handhavingsrecht Global Social Law

38 Informatie voor werkstudenten o Facultaire faciliteiten voor werkstudenten met statuut: klemtoonvakken Major/minor Internationaal en Europees recht International Business Law: weblectures Major/minor Publiekrecht, Fiscaal recht, en Strafrecht: geen faciliteiten o Werkcolleges: Sessies 18-20u: Sem 1: Internationaal recht, Fiscaal recht Sem 2: Arbeidsrecht, Insolventierecht, Rechten van de mens

39 Informatie voor werkstudenten Programma voor 1516 indienen via ‘algemeen verzoekschrift’ o Welke vakken met en zonder faciliteiten wil je opnemen? o Keuze werkcollege: keuze voor wc met sessie 18-20u => voorrang op de verdeelprocedure Verzoekschrift indienen ten laatste tegen 26/09!

40 Samenstelling van het masterprogramma Modeltraject: niet verplicht maar aan te raden o bv. Insolventierecht en Int. and Eur. Human Rights moeten gevolgd zijn in de eerste fase (eerste semester) om de resp. werkcolleges te kunnen volgen in het tweede semester Volgtijdelijkheid: o Fase 1: Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject vóór Fase 2: Masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering o Geen volgtijdelijkheid tussen bachelor en master Je kan kiezen voor een bepaalde major zonder credit voor het basisvak

41 Samenstelling van het masterprogramma ISP enkel invullen voor 2015-2016 maar voor jezelf wel al een programma opstellen fase 1 (2015-2016) én fase 2 (2016-2017) – Daarbij rekening houden met: o Evenwicht semesters en jaren o Uurroosters en examenroosters Twee examenmomenten voor plicht – en klemtoonvakken! Keuzevakken kunnen ingewisseld worden door klemtoonvakken o Gewoon aanvinken in het ISP en niet deelnemen aan verdeelprocedure o Indien klemtoonvakken uit een andere major/minor => vrij selecteren uit onderwijsaanbod onderaan ISP

42 Samenstelling van het masterprogramma Veranderen major – minor is mogelijk elke ISP-periode: o bij herinschrijving zelf veranderen indien nog niet ingeschreven of nadien via e-mail via het ISP aan de ISP-verantwoordelijke Reeds afgelegde klemtoonvakken kunnen ingebracht worden als keuzevak Nultolerantie in de master

43 Samenstelling van het masterprogramma Tips voor studenten in een geïndividualiseerd traject (vroegere ‘flexibel traject’) met vakken uit bachelor en master Bachelor gaat voor! o Realistisch zijn => niet te veel studiepunten o Stp bachelor én master samen: max. 72 stp o Rekening houden met uurrooster en examenrooster! o Mogelijkheid afstuderen januari 2018 Enkel eerste semestervakken + masterscriptie deel 2 indien opgenomen in ISP van 2016-2017

44 Erasmus Infosessies voor studenten die in tweede master (tijdens eerste semester) naar het buitenland willen gaan: o Donderdag 24 september: 13u tot 14u (lokaal DV1 01.54) o Belangrijke informatie ivm samenstellen masterprogramma

45 Veel succes!


Download ppt "Infosessie master in de rechten: zij-instroom en werkstudenten 21 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google