De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij.... A. Taaltest spelling werkwoordsvormen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij.... A. Taaltest spelling werkwoordsvormen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij...

2 A. Taaltest spelling werkwoordsvormen

3 1.Twitter is een medium waar veel mensen praten over wat hen op dat moment bezighou_. a.d b.dt

4 2.Het is knap dat zijn bedrijf zich in die vechtmarkt handhaaf_. a.d b.t

5 3.Tegenvallende verkoopcijfers beïnvloe_en toen altijd het humeur van onze directeur. a.d b.dd

6 4.Wor_ je weleens een lastige vraag gesteld? a.d b.dt

7 5.Toen er nog weinig tv-kanalen waren, beste_en de omroepen veel minder aandacht aan kijkcijfers. a.besteden b.besteedden

8 6.Omdat hij met administratieve gegevens had geknoei_, is hij ontslagen. a.d b.t

9 7.De tv-makers trach_en er alles aan te doen, maar toen dat niet hielp, is het programma van de buis gehaald. a.t b.tt

10 8.Het is vervelend dat iedereen mij continu als slachtoffer bestempel_. a.d b.t c.dt

11 9.Veel jongeren verrich_en vorig jaar hand- en spandiensten in de verzorgingssector. a.t b.tt

12 10.De minister heeft naar verlui_ nog niet op de laatste ontwikkelingen gereageerd. a.d b.t c.dt

13 11.Het is verstandig een emmer water klaar te zetten, als je barbe_. a.barbecued b.barbecuet c.barbequed d.barbequet

14 12.Heb jij nog vernomen of Rachid ook kano_? a.kanood b.kanoot c.kanoodt d.kano’t

15 13.Hij was er heel verbaas_ over dat de vergadering niet doorging. a.d b.t c.dt

16 14.Door de koningin verwelkom_ voelden de gasten zich een beetje opgelaten. a.d b.t c.dt

17 15.Die met kaarsen verlich_e kamer zag er gisteren gezellig uit. a.t b.tt

18 B. Taaltest spelling algemeen

19 Maak steeds de juiste keus. 16. a.de frauduleuse werknemer b.de frauduleuze werknemer

20 17.a.zich laten vacineren b.zich laten vaccineren

21 18.a.vacuümverpakt b.vacu-umverpakt c.vacumverpakt

22 19.a.Die student is exellent. b.Die student is excellent. c.Die student is exelent. d.Die student is excelent.

23 20.a.twee-onder-een-kap woning b.twee-onder-een-kapwoning c.twee-onder-een-kap-woning d.twee-onder-een-kapwoning

24 21.a.de lineaal b.de liniaal

25 22.a.Die atleet is beresterk. b.Die atleet is berensterk.

26 23.a.de sms’jes b.de sms-jes

27 24.a.Ik heb gegolfd. b.Ik heb gegolft. c.beide

28 Wat is het juiste voltooid deelwoord volgens het Groene Boekje? 25.a.Ik heb gezweet. b.Ik heb gezweten. c.beide

29 26.a.obscene gebaren maken b.obscéne gebaren maken c.obscène gebaren maken

30 27.a.de zijingang b.de zij-ingang

31 28.a.hardgrondig b.hartgrondig

32 29.a.eronderuit willen b.er onderuit willen c.eronder uit willen d.eronder uitwillen

33 30.a.De student was verbauwereerd, toen hij weer een onvoldoende had. b.De student was verbouwereerd, toen hij weer een onvoldoende had.

34 31.a.Die twee docenten hebben zich beide voor die cursus ingeschreven. b.Die twee docenten hebben zich beiden voor die cursus ingeschreven.

35 32.a.Alex voorstel klinkt goed. b.Alex’ voorstel klinkt goed. c.Alex’s voorstel klinkt goed. d.Alexs voorstel klinkt goed.

36 33.a.de afvloeingsregeling b.de afvloeiingsregeling

37 34.a.een stiekeme actie b.een stiekume actie c.een stiekeme aktie d.een stiekume aktie e.een stiekumme actie

38 35.a.De lokalen worden alle weer voorzien van een schrijfbord. b.De lokalen worden allen weer voorzien van een schrijfbord.

39 C. Stijl

40 Maak steeds de juiste keus. 36. Het voorstel van onze adviescommissie, dat/die/wat nu zorgvuldig wordt uitgewerkt, brengen wij morgen in stemming. a.dat b.die c.wat

41 37. Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat de geplande excursie helaas niet door kan gaan. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

42 38. Welke van de volgende drie zinnen is wel correct? a.Wij willen graag helpen verhuizen, tenzij je ons kunt gebruiken. b.Alles goed bestudeerd hebbend, kwamen wij tot de conclusie dat er vrijwel foutloos is gewerkt. c.Het gros van de wedstrijden zijn niet om aan te zien.

43 39. Genietend van een lekker kopje koffie, kwam ik bij van een lange werkdag. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

44 40. Doordat er zo veel lange files waren, kwamen wij te laat aan. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

45 41.Zij hebben dat anders opgelost als/dan ons/wij. a.als wij b.dan wij c.als ons d.dan ons

46 42.Die onderneming maakt dit jaar drie keer zo veel winst als/dan vorig jaar. a.als b.dan

47 43.Welke zin is wel correct? a.Het merendeel van de lopers starten waarschijnlijk te snel. b.Ik denk dat hij vermoedelijk wel zal slagen. c.Zowel Martin de Jong als Joke van der Woude is van plan ons te komen helpen.

48 44.Het risico wat je loopt, is niet zo groot. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

49 45.Na aanleiding van uw klacht hebben wij een enquête gehouden. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

50 46.Welke zin is juist? a.Ongeveer 10 % van de aanwezigen was tegen. b.Ongeveer 10 % van de aanwezigen waren tegen.

51 47.Welke zin is juist? a.Wim Hartman, die tot een van de bekendste trainers van ‘Haag Atletiek’ behoort, is populair. b.Wij zullen uw klacht in behandeling nemen, maar kunnen niet garanderen dat dit u voordeel oplevert. c.De politieagent deelde een bekeuring uit aan een man die twee keer zo hard reed dan was toegestaan.

52 48.Minstens de helft van de ondervraagden bleken dezelfde klacht te hebben. Is deze zin correct? a.correct b.niet correct

53 49. Welke van de volgende drie zinnen is wel correct? a.Die onvoldoende heb je te danken aan je gebrekkige inzet. b.Recentelijk hebben wij nog een order geplaatst. c.Wij hebben geen behoefte en belangstelling voor uw nieuwsbrief.

54 50. Welke van de volgende drie zinnen is wel correct? a.Bij dezen refereren wij aan uw laatste brief. b.Als het warm is, kan het natte water voor afkoeling zorgen. c.Het is de bedoeling dat wij gezamenlijk een warming-up doen, maar zullen tijdens de wedstrijd ieder ons eigen tempo lopen.

55 D. Interpunctie

56 51. Welke zin is de beste? Wel of geen komma achter ‘voetballers’? a.Voetballers die veel scoren, verdienen vaak meer dan hun collega’s. b.Voetballers, die veel scoren, verdienen vaak meer dan hun collega’s.

57 52. Welke zin is de beste? Wel of geen komma achter ‘voetbalelftal’? a.Het Nederlands voetbalelftal dat vaak wint, is nog steeds geen wereldkampioen. b.Het Nederlands voetbalelftal, dat vaak wint, is nog steeds geen wereldkampioen.

58 53. Welke zin is de beste? Een dubbele punt of een puntkomma? a.We nemen van alles mee: papier, pennen, stiften, e.d. b.We nemen van alles mee; papier, pennen, stiften, e.d.

59 54.Welke zin is de beste? Waar staan de aanhalingstekens goed? a.Hij zei: “De volgende week doe ik ook mee.” b.Hij zei: “De volgende week doe ik ook mee”.

60 55.Mijn zus, die drie kinderen heeft, is altijd in de weer. Hoeveel zussen heb ik? a.één zus b.meer dan één zus c.dat kun je niet weten

61 E. Voornaamvoorwoorden

62 Maak steeds de juiste keus. 56.Wij hebben hen/hun niet op tijd geïnformeerd. a.hen b.hun

63 57.Wij hebben niets meer van hen/hun vernomen. a.hen b.hun

64 58.Volgens hen/hun ben je nog niet te laat. a.hen b.hun

65 59.Als je hen/hun iets aanbiedt, reageren hen/hun/zij altijd heel dankbaar. a.hen, hun b.hun, hen c.hen, zij d.hun, zij

66 60.Als je hen/hun belt, nemen ze bijna nooit op. a.hen b.hun

67 61.Het Hubertus College is heel populair, omdat............ ook een sportvariant aanbiedt. Vul het juiste woord in. a.het b.hij c.zij

68 62.Tijdens de laatste vergadering heeft het bestuur besloten............ visie op de website te zetten. a.haar b.hun c.zijn

69 63.De provincie Noord-Brabant heeft moeite............ begroting op orde te krijgen. a.haar b.hun c.zijn

70 64.De vakbond wil............ achterban raadplegen. a.haar b.hun c.zijn

71 65.Berlijn is beroemd om............ inmiddels afgebroken muur. a.haar b.hun c.zijn

72 F. Woordenschat

73 Wat is de juiste betekenis? 66.De portee van die mededeling is hem ontgaan. a.lol b.noodzaak c.strekking

74 67.De lacune in dat verhaal is opvallend. a.de spannende opbouw b.de boodschap c.het ontbrekende gedeelte

75 68.De notabelen zijn gearriveerd. a.genodigden b.jubilarissen c.voorname personen

76 69.Zelfs binnen het establishment van ons land komt fraude voor. a.de gevestigde orde b.de lagere ambtenaren c.de bewoners van kastelen

77 70.Je moet over contracten en afspraken niet chicaneren. a. met anderen praten b. opscheppen c. zeuren

78 71.Wij behaalden een pyrrusoverwinning. a. overwinning die belangrijk is b. overwinning die niets voorstelt c. overwinning die goed is voor het moreel

79 72.Die schrijver is een epigoon van W. F. Hermans. a. levensbeschrijver b. criticus c. navolger

80 73.Wij kunnen in dit geval van deviant gedrag spreken. a. teleurstellend b. afwijkend c. prettig

81 74.Hij is de risee van onze afdeling. a. leider die erg op de voorgrond treedt b. iemand die uitgelachen wordt c. persoon die voor de uitnodigingen zorgt

82 75.Die twee bedrijven zijn een kongsi aangegaan. a. concurrentiestrijd b. samenwerkingsverband om beide voordeel te behalen c. strijd waarbij de één de klanten bij de ander wegkoopt

83 G. Uitdrukkingen, gezegdes, e.d.

84 Vul de volgende uitdrukking aan. 76.Stelen als de ………………. a.apen b.ratten c.raven

85 77.Zo bang als een ………………. a.bunzing b.slang c.wezel

86 Wat betekent de volgende uitdrukking? 78.Een zak zout met iemand gegeten hebben. a.een lange tijd met iemand om zijn gegaan b.een pittig gesprek met iemand hebben gehad c.een moeilijke tijd met iemand hebben gehad

87 79.Nog niet droog achter de oren zijn. a.geen rust kunnen vinden b.nog niet volwassen zijn c.zich niet goed gewassen hebben

88 80.Van kleur verschieten. a.bleek worden, heel erg schrikken b.van mening veranderen c.van tactiek veranderen

89 81.Ergens patent op hebben. a.ergens belangstelling voor hebben b.ergens heel goed in zijn c.ergens te veel van hebben

90 82.Een grote lantaarn, een klein licht. a.Wie de meeste praatjes heeft, bezit het minste verstand. b.Wie zich rijk voordoet, bezit het minst. c.Wie heel stoer doet, is het bangst.

91 Vul de volgende uitdrukking aan. 83.Dat is de goden ……… (te grote risico’s nemen) a.tarten b.te hulp vragen c.verzoeken

92 84.Iemand de mantel ……… (iemand stevig aanpakken) a.aanreiken b.bedekken c.uitvegen

93 85.Altijd op hetzelfde ……… slaan. a.aambeeld b.bord c.teken

94 H. Uitsmijters

95 86.In welke zin staat een pleonasme? a.Dat kost duur. b.Kom onmiddellijk direct hier. c.Niet op kleine details letten.

96 87.In welke zin staat een contaminatie? a.Vaak gaat hij dikwijls op de fiets naar school. b.Het betreurt ons dat wij niet hebben gereageerd. c.Mijn naam is Mark en ben 18 jaar.

97 Vul aan met het juiste woord. 88.‘Karaoke’ is een woord uit het ……….. a. Chinees b. Grieks c. Japans d. Maleisisch

98 89.Hoe schrijf je het meervoud van ‘quiz’? a. quizen b. quizzen c. beide

99 90.Welke schrijfwijze is juist? a.Ik ga ervan uit dat ik win. b.Ik ga er vanuit dat ik win. c.Ik ga ervanuit dat ik win. d.Ik ga er van uit dat ik win.

100 Einde


Download ppt "Welkom bij.... A. Taaltest spelling werkwoordsvormen."

Verwante presentaties


Ads door Google