De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een rechtvaardige Vlaamse fiscaliteit Comité Vlaams ABVV 2 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een rechtvaardige Vlaamse fiscaliteit Comité Vlaams ABVV 2 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een rechtvaardige Vlaamse fiscaliteit Comité Vlaams ABVV 2 december 2014

2 Rechtvaardige Fiscaliteit Waarom resolutie over rechtvaardige fiscaliteit? Uitvoering oriëntaties congres april 2014 Zesde Staatshervorming Aantreden besparingsregering Vier luiken A.Algemene principes voor een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit; B.Rechtvaardige woonfiscaliteit; C.Rechtvaardige en activerende bedrijfsfiscaliteit; D.Rechtvaardige vermogensfiscaliteit Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

3 Rechtvaardige Fiscaliteit A. Algemene principes Rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit Vaststellingen in het verleden Vlaams fiscaal beleid eenzijdig gericht op lastenverlagingen weinig of geen cijfers over impact fiscale maatregelen of behalen vooropgestelde doelstellingen (cfr. Jobkorting, meeneembaarheid registratierechten, …) Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

4 Rechtvaardige Fiscaliteit A. Algemene principes Rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit 1. Nood aan duidelijke beleidsvisie De Vlaamse Regering moet werk maken van een integrale visie op de Vlaamse fiscaliteit gebaseerd op de verschillende functies van belastingen. Deze zijn de financiering van openbare diensten, herverdeling van inkomen en ingrijpen bij marktfalen. De minister bevoegd voor Financiën en Begroting zal elk jaar aan het parlement en bevolking middels de beleidsbrief aangeven op welke manier en in welke mate de Vlaamse fiscaliteit aan elk van deze functies tegemoet komt. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

5 Rechtvaardige Fiscaliteit A. Algemene principes Rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit 2. Nood aan degelijke becijfering beleidsimpact Een analyse van de mate waarin deze doelstellingen worden gerealiseerd begint met een degelijke becijfering van de impact ervan. De Vlaamse overheid stelt dergelijke becijfering niet voorop en beschikt blijkbaar ook niet over voldoende data om een dergelijke becijfering uit te voeren. De Vlaamse overheid dient dus werk te maken van een transparante en toegankelijke set van beleidsrelevante data inzake fiscaliteit. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

6 Rechtvaardige Fiscaliteit A. Algemene principes Rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit 3. Inzetten op herverdeling Het Vlaams ABVV is van mening dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Daarom hecht zij een groot belang aan de herverdelende functie van de Vlaamse fiscaliteit en meer bepaald aan het draagkrachtbeginsel. Het Vlaams ABVV pleit daarom voor een versterking of toch minstens het behoud van de bestaande progressiviteit in de personenbelasting en in de schenkings- en successierechten. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

7 Rechtvaardige Fiscaliteit A. Algemene principes Rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit 4. Maak de zorgverzekering echt progressief De Vlaamse Regering moet komaf maken met het principe van een vaste belasting per hoofd van de bevolking. Dit betekent dat ook de financiering van de zorgverzekering op een progressieve basis dient te gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld door de introductie van een zorgcentiem in de personenbelasting of door progressiviteit in te voeren in de bestaande bijdrageregeling, bijvoorbeeld op basis van de inkomensbarema’s die gehanteerd worden in het kader van de maximumfactuur voor geneeskundige verzorging. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

8 Rechtvaardige Fiscaliteit A. Algemene principes Rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit 5. Gelijke behandeling inwoners Waals/Brussels Gewest tov andere EU-onderdanen Indien een Vlaams belastingvoordeel kan genoten worden door alle EU-onderdanen die hiervoor in aanmerking komen, dan moet de Vlaamse Regering erover waken dat deze voordelen ook toegankelijk zijn voor inwoners van Brussel en Wallonië. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

9 Rechtvaardige Fiscaliteit B. Rechtvaardige Vlaamse Woonfiscaliteit Vaststellingen Woonbonus bekendste nieuwe fiscale bevoegdheid VR Oud systeem zorgt voor sterke opwaartse druk op woningprijzen Oud systeem grote budgettaire kost => Aanpassingen nodig Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

10 Rechtvaardige Fiscaliteit B. Rechtvaardige Vlaamse Woonfiscaliteit Vaststellingen Oude woonbonus = belastingvermindering van 2280 euro (+ 760 euro voor 10 jr) aan marginaal tarief => max. vermindering van 3040 x 50% x 2 = 3040 euro voor gezin Beslissing VR niet-indexering bestaande contracten Beslissing VR vanaf 2015 woonbonus is belastingvermindering 1520 euro (+ 760 euro voor 10 jr.) aan 40% => max. vermindering van 2280 x 40% x 2 = 1824 euro Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

11 Rechtvaardige Fiscaliteit B. Rechtvaardige Vlaamse Woonfiscaliteit 6. Duurzaam Vlaams Woonbeleid Het Vlaams ABVV pleit voor een duurzaam Vlaams woonbeleid dat niet alleen inzet op eigendomsverwerving, maar ook op de ondersteuning van huurders en het verduurzamen van het Vlaamse woningenbestand. Fiscale instrumenten kunnen hiervan deel uitmaken, maar er dienen ook voldoende middelen te worden voorzien voor huursubsidies en investeringen in een sterke sociale huisvestingssector. Daarnaast is het Vlaams ABVV voorstander van een reglementering van de huurprijzen. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

12 Rechtvaardige Fiscaliteit B. Rechtvaardige Vlaamse Woonfiscaliteit 7. Woonbonus doelgericht hervormen Het Vlaams ABVV verzet zich tegen fiscale maatregelen die een opwaartse prijsdruk veroorzaken op de woningmarkt of kunnen leiden tot neerwaartse prijsschokken. Het Vlaams ABVV is evenmin te vinden voor fiscale maatregelen die het afsluiten van hypothecaire leningen over langere looptijden dan noodzakelijk aanmoedigen. Daarom is het Vlaams ABVV voorstander van een hervorming van de woonbonus, maar de bruuske afbouw zoals nu voorzien door de Vlaamse Regering is geen verstandige maatregel. Het Vlaams ABVV vindt het ook een gemiste kans dat de woonbonus niet hervormd werd naar een meer doelgericht instrument ter ondersteuning van eigenaars met lage inkomens en van duurzame renovatieprojecten. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

13 II. Rechtvaardige Fiscaliteit B. Rechtvaardige Vlaamse Woonfiscaliteit 8. Woonbonus geleidelijk hervormen Het Vlaams ABVV pleit ook voor een uitgebreidere overgangsregeling bij de invoering van de nieuwe woonbonus. Het Vlaams ABVV eist ook dat de Vlaamse Regering eventueel in overleg met de federale regering de anomalie wegwerkt dat men binnenkort middels het langetermijnsparen meer fiscale steun kan krijgen voor een hypothecaire lening ter financiering van een tweede woning dan voor een lening ter financiering van de eerste woning. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

14 Rechtvaardige Fiscaliteit B. Rechtvaardige Vlaamse Woonfiscaliteit 9. Actualisering kadastraal inkomen Een correcte belastingheffing kan enkel gebeuren op basis van een correcte grondslag. Het Vlaams ABVV vraagt dat de Vlaamse Regering een actualisering van het kadastraal inkomen agendeert op het Overlegcomité van de federale regering en Gemeenschaps- en Gewestregeringen. Het opzet hierbij is niet meer te belasten, maar wel rechtvaardiger te belasten. Deze actualisering zal dan ook moeten gecompenseerd worden door een verminderd tarief in de onroerende voorheffing. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

15 Rechtvaardige Fiscaliteit B. Rechtvaardige Vlaamse Woonfiscaliteit 10. Fiscale steun voor enige eigen woning, niet voor andere Het Vlaams ABVV pleit voor een duidelijk onderscheid in de Vlaamse woonfiscaliteit tussen de fiscaliteit voor de enige woning en deze voor andere eigendommen. Meer bepaald pleit het Vlaams ABVV voor de invoering van een gedifferentieerde onroerende voorheffing en registratierechten voor de enige woning en voor andere onroerende eigendommen. Het Vlaams ABVV bepleit de afschaffing van het belastingkrediet in de onroerende voorheffing voor vennootschappen. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

16 Rechtvaardige Fiscaliteit C. Rechtvaardige en activerende Vlaamse Bedrijfsfiscaliteit Vaststellingen Vlaamse Regering vraagt bij sanering begroting enkel inspanningen van gezinnen en overheidspersoneel; In het verleden veel lastenverlagingen (vb. OV materieel en outillage) om bedrijven aan te zetten tot investeren => effect enkel tijdelijk + onder verwachtingen Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

17 Rechtvaardige Fiscaliteit C. Rechtvaardige en activerende Vlaamse Bedrijfsfiscaliteit 11. Activerende bedrijfsfiscaliteit Het Vlaams ABVV pleit voor een stimulerende Vlaamse bedrijfsfiscaliteit die ondernemingen ertoe aanzet te investeren. Dit kan door een versterking van de bestaande leegstandsheffing en door het omvormen van de bestaande vrijstellingen van onroerende voorheffing op materieel en outillage (bedrijfsuitrusting) naar een stilstandtaks, waarbij nieuwe investeringen in machines en uitrusting enkel gedurende de eerste 10 jaar worden vrijgesteld. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

18 Rechtvaardige Fiscaliteit C. Rechtvaardige en activerende Vlaamse Bedrijfsfiscaliteit 12. Fiscale voordelen koppelen aan tewerkstellingsvoorwaarde Het Vlaams ABVV pleit ervoor dat aan alle Vlaamse fiscale voordelen voor bedrijven een voldoende stringente tewerkstellingsvoorwaarde wordt gekoppeld. In de eerste plaats denken we daarbij aan het verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing op materieel en outillage en aan het verlaagde tarief voor familiebedrijven in de schenkings- en successierechten. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

19 Rechtvaardige Fiscaliteit D. Rechtvaardige Vlaamse Vermogensfiscaliteit Vaststellingen Vlaamse Regering kijkt bij sanering begroting niet naar vermogens; 10% Belgische gezinnen bezit nettovermogen van meer dan 687.000 euro Belangrijke vermogensheffingen zijn al lange tijd Vlaamse bevoegdheid (successie & schenkingsrechten) Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

20 Rechtvaardige Fiscaliteit D. Rechtvaardige Vlaamse Vermogensfiscaliteit 13. Progressievere successie- en schenkingsrechten Het Vlaams ABVV vindt dat ook de vermogens moeten bijdragen aan de sanering van de Vlaamse begroting en pleit daarom voor een grotere bijdrage uit de schenkings- en successierechten, waarvan de progressiviteit moet versterkt worden. Daarbij dienen de grote(re) vermogens de zwaarste lasten te dragen. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

21 Rechtvaardige Fiscaliteit D. Rechtvaardige Vlaamse Vermogensfiscaliteit 14. Fraudebestrijding en beperking legale ontwijkingsmogelijkheden Fiscale fraude en ontwijking ondermijnen de rechtvaardigheid van de schenkings- en successierechten. De Vlaamse Regering moet daarom de wettelijke ontwijkingsmogelijkheden inperken en van fraudebestrijding een beleidsprioriteit maken. Het opstellen van een vermogenskadaster en het aligneren van de tarieven in de schenkings- en successierechten moeten hier deel van uitmaken. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit

22 Rechtvaardige Fiscaliteit D. Rechtvaardige Vlaamse Vermogensfiscaliteit 15. Afbouw gunstregimes in de schenkings- en successierechten De Vlaamse Regering moet werk maken van een eerlijkere bijdrage uit belastingen op vermogen. Zij beschikt hiervoor over de nodige bevoegdheden. Het afschaffen of hervormen van bepaalde onrechtvaardige gunstregimes in de schenkings- en successierechten moeten hier onderdeel van uitmaken. Naar een rechtvaardige Vlaamse Fiscaliteit


Download ppt "Naar een rechtvaardige Vlaamse fiscaliteit Comité Vlaams ABVV 2 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google