De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Weesfietsenaanpak bij stations Handboek & Ervaringen Weesfietsenteam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Weesfietsenaanpak bij stations Handboek & Ervaringen Weesfietsenteam"— Transcript van de presentatie:

1 Weesfietsenaanpak bij stations Handboek & Ervaringen Weesfietsenteam
Monique Geerdink Berenschot

2 1 2 3 Opbouw presentatie Waarom een weesfietsenaanpak? Weesfietsenteam
Praktijkervaringen 1 2 3

3 Waarom een weesfietsenaanpak?
1

4 Waarom een weesfietsenaanpak?
Handhaving richt zich op fietswrakken, fout gestalde fietsen én steeds vaker ook op weesfietsen Gebruiksklare fietsen die in de openbare ruimte gestald zijn, maar al langere tijd niet meer gebruikt zijn 10-20% van de gestalde fietsen zijn weesfietsen Verwijderen van weesfietsen moet in de APV geregeld zijn

5 Weesfietsenhistorie Amsterdam, 1958

6 Directe en indirecte effecten
Kostenvoordelen Tegengaan verrommeling Tegengaan fietsendiefstal Tegengaan vandalisme Meer sociale veiligheid Betere bereikbaarheid Bieden van sociale werkgelegenheid Stimulering fietsgebruik Kostenvoordelen. Door het verwijderen van weesfietsen wordt stallingsruimte beter benut. Dat scheelt investeringskosten als in de toekomst de stallingscapaciteit moet worden uitgebreid. Per fiets gaat het daarbij om een bedrag van gemiddeld grofweg € 650 tot € (voor respectievelijk een maaiveld of een gebouwde oplossing) die bespaard kan worden op de aanlegkosten van nieuwe fietsenstallingen. Tegengaan verrommeling. Door het gebrek aan ruimte staan stallingen overvol en plaatsen veel reizigers hun fietsen buiten de stalling. Daardoor vallen fietsen gemakkelijker om. Bovendien lokt het uit dat andere reizigers hun fiets ook buiten de stalling plaatsen. Dit staat slordig en heeft zo een nadelig effect op de kwaliteit van de ruimte. Tegengaan fietsendiefstal. In rommelige en overvolle fietsenstallingen worden fietsen eerder gestolen omdat deze niet goed vastgezet kunnen worden. Daarnaast kunnen weesfietsen gestolen fietsen zijn. Door controle van de verwijderde fietsen op diefstal kan invulling gegeven worden aan het teruggeven van fietsen aan de rechtmatige eigenaar. Een weesfietsenaanpak draagt zo bij aan het tegengaan van fietsendiefstal en het verhogen van het oplossingspercentage fietsendiefstallen. Tegengaan vandalisme. In overvolle fietsenstallingen zijn niet goed geparkeerde fietsen eerder doelwit van vernieling. Een rommelige openbare ruimte is bovendien meer kwetsbaar voor vandalisme. Meer sociale veiligheid. Een weesfietsenaanpak leidt tot een betere kwaliteit van de openbare ruimte (het oogt netter) en gaat vandalisme en fietsendiefstal tegen. Het veiligheidsgevoel van gebruikers en passanten neemt daardoor toe. Betere bereikbaarheid. Meer sociale veiligheid en meer stallingcapaciteit maken een stationsomgeving en binnenstad uitnodigend voor fietsers. De bereikbaarheid van de gemeente voor fietsende OV-reizigers en winkelend publiek neemt toe. Doordat meer fietsen in de stallingen gezet kunnen worden, neemt ook de bereikbaarheid van het stationsgebied voor hulpdiensten toe. Bieden van sociale werkgelegenheid. De werkzaamheden die verricht moeten worden om de fietsen te verwijderen en op te slaan biedt werkgelegenheid die goed past bij sociale werkgelegenheidsprojecten. De weesfietsenaanpak levert hiermee een bijdrage aan sociale werkgelegenheidsprojecten binnen de gemeente. Stimulering fietsgebruik. Fietsen is goed voor de gezondheid. Gemeenten die het fietsgebruik willen stimuleren, zorgen met de weesfietsenaanpak voor een betere bereikbaarheid van het station en binnenstad en stimuleren treinreizigers en winkelend publiek zo indirect om de fiets te nemen.

7 De praktijk van de weesfietsenaanpak
Maximale stallingsduur APV Regels die gelden in het beheergebied aankondigen met borden Het vaststellen van een overtreding van de APV (label bevestigen op basis waarvan je na de max. stallingsduur kunt constateren dat de fiets er >28 dagen staat) Het aanzeggen van bestuursdwang (door het opmaken van een beschikking, ofwel een label waarop de overtreding geconstateerd wordt) Het bieden van de gelegenheid aan de overtreder om de overtreding te herstellen (de begunstigingstermijn, aangegeven op datzelfde label) Het feitelijk toepassen van bestuursdwang (het verwijderen van de fiets) De opslag van de verwijderde fiets Het vernietigen / verkopen / om niet overdragen van de niet opgehaalde fiets

8 Weesfietsenteam 2

9 Opdracht Weesfietsenteam
Doel Benutten fietsenstallingcapaciteit Ondersteunen gemeenten in de periode Resultaten Implementatie weesfietsenaanpak Zichtbaar & structureel Olievlekwerking Ontsluiten kennis en middelen

10 In 7 stappen naar een structurele weesfietsenaanpak
Gemeente Weesfietsenteam Fietsbeleid vastgesteld Borgen bestuurlijk draagvlak Inrichten Projectorganisatie Procesondersteuning & Inhoudelijke expertise Kennis en middelen Stap 1: Het borgen van bestuurlijk draagvlak. Stap 2: Het oprichten van een Projectteam. Stap 3: Het zorgen voor een juridisch basis voor de handhavingsaanpak. Stap 4: Het opzetten van een handhavingsorganisatie. Stap 5: Het opzetten van een Fietsdepot. Stap 6: Het voorbereiden van de communicatie naar burgers. Stap 7: Het verkrijgen van een bestuurlijk akkoord voor een structurele handhavingsaanpak. Aanpassen APV Verdelen Handhavingstaken Inrichten Fietsdepot Verzorgen Communicatie Verzekeren structurele aanpak

11 Gemeenten die het Weesfietsenteam heeft ondersteund
1. Hoorn 2. Haarlem 3. Haarlemmermeer 4. Schiedam 5. Woerden 6. Dordrecht 7. Utrecht Stadsgewest Haaglanden 8. Zaltbommel 9. Enschede 10. Deventer 11. Eindhoven 12. Sittard-Geleen 13. Heerlen 14. Maastricht 15. Harderwijk 16. Oisterwijk 17. Oss Regio Twente Hier noemen dat gemeentelijke bezuinigingen en gemeenteraadsverkiezingen grote invloed hebben gehad op het aantrekken van deelnemende gemeenten. 17 gemeenten ondersteund 2 stadsregio’s ondersteund (Haaglanden 5 gemeenten: Den Haag, Delft, Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg) (Regio Twente 6 gemeenten: Wierden, Oldenzaal, Hof van Twente, Born, Almelo) Subtotaal: 28 gemeenten 7 gemeenten ondersteund die zonder het weesfietsenteam verder zijn gegaan Totaal: 35 gemeenten op een of andere wijze ondersteund In heel Nederland zijn ruim 50 gemeenten waarvan bekend is dat deze handhavend optreden tegen weesfietsen of bezig zijn met de voorbereiding daarvan. Voordelen regionale aanpak Stallingscapaciteit in de regio wordt goed benut ( = financieringsvoorwaarde in toekomst) Uniforme handhaving: Herkenbaarheid Optimaal gebruik van aanwezige infrastructuur (het Fietsdepot) Samenwerking kan synergievoordelen bieden Nauwe samenwerking met het Centrum Fietsdiefstal: door gemeenten inmiddels groot aantal AFAC/Fietsdepots geopend (19 en nog 5 dit jaar) Voorheen: Alkmaar, Breda, Gouda, Amersfoort, Heerhugowaard, Middelburg en Roosendaal

12 Volop aandacht in de media Fietsparkeren leeft!

13 Praktijkervaringen 3

14 Ervaringen uit de praktijk
Veel gemeenten kampen met stallingstekorten op stations. Bestaande fietsenstallingen moeten daarom goed worden benut. Afhankelijk van de lokale situatie kan het aandeel weesfietsen op stations 20% bedragen als er niet handhavend wordt opgetreden. Handhaving op het fietsparkeren is gebonden aan strikte juridische regels. Dit vraagt om een specifieke werkwijze: Je mag een fiets niet zomaar weghalen en een weesfiets is moeilijk te herkennen. Ook het feit dat een fiets niet aan een eigenaar is te koppelen, maakt handhaving lastig. Gemeenten worstelen hier mee. De juridische aspecten van de handhaving op het fietsparkeren zijn daarom begin dit jaar gepubliceerd in een gezamenlijke notitie van het Fietsberaad en Berenschot. Veel gemeenten vragen als één van de eerste dingen wat de handhaving gaat kosten en vragen zich minder vaak af wat het gaat opleveren. Als je bedenkt dat je bij elke verwijderde fiets, 650 tot 1500 euro per fiets bespaart in de aanlegkosten van nieuwe stallingen, is het zinvol niet alleen de kosten maar ook de baten van de handhaving op het fietsparkeren te benadrukken. Enkele gemeenten hebben de weesfietsenacties aan leer/werk trajecten gekoppeld en zien de aanpak als een middel voor het bieden van sociale werkgelegenheid. Zo is in Enschede in het Fietsdepot een fietsenwerkplaats gehuisvest en worden de opgeknapte fietsen verstrekt aan cliënten met een bijstandsuitkering. De (in)directe neveneffecten van een weesfietsenaanpak zijn: kostenvoordelen, tegengaan verrommeling, tegengaan fietsendiefstal en vandalisme, meer sociale veiligheid, betere bereikbaarheid, stimulering fietsgebruik. Handhaving op het fietsparkeren is een gemeentelijke taak en raakt veel gemeentelijke afdelingen (verkeer en vervoer, vergunning en handhaving, beheer en toezicht, communicatie). Dit vergt interne samenwerking, hetgeen snel van de grond kan komen als iedereen vanaf het begin bij de voorbereiding betrokken wordt. Sommige gemeenten waren relatief eenvoudig door het weesfietsenteam te helpen, omdat ze al geholpen waren door enkel structuur te bieden in de aanpak en om het onderwerp ‘op de agenda’ te houden. Het handboek biedt deze structuur en levert alle benodigde kennis om een weesfietsenaanpak in te voeren. Bij de eerste handhavingsacties liepen enkele gemeenten tegen onverwachte problemen op. Zo bleek in een gemeente waar papieren labels werden gebruikt om weesfietsen te kunnen herkennen, nogal veel rommel op straat ontstond en moesten de gebruikte tie-wraps in een andere gemeente allemaal worden vervangen omdat deze - zoals de bedoeling is - niet uit zichzelf stuk gingen bij het verplaatsen van de fiets. Ze bleken te sterk te zijn. Tips om dit soort problemen tegen te gaan, zijn opgenomen in het Handboek Weesfietsenaanpak. Soms worden in het depot hele dure en gloednieuwe fietsen als weesfiets binnengebracht. Gemiddeld maar 2% van de verwijderde weesfietsen en omstreeks 40% van de verwijderde fout geparkeerde fietsen wordt door de eigenaar opgehaald uit het fietsdepot. Daardoor staan sommige gemeentelijke fietsdepots na enkele verwijderacties al snel overvol. Dit kan invloed hebben op het aantal keer dat desbetreffende gemeente een handhavingsactie doet. Afhankelijk van de waarde van de fiets, moet de gemeente een fiets minimaal 2 en maximaal 13 weken bewaren.

15 Contact Monique Geerdink m.geerdink@berenschot.nl Tel. 06 – 2093 4854

16 Weesfietsenhandboek Te downloaden op:

17 Overzicht Fietsdepots
In werking/ te openen In overleg Amsterdam Haaglanden Haarlemmermeer Rotterdam Zwolle Sittard-Geleen Groningen Heemskerk Tilburg Eindhoven Ede Leiden Nijmegen Maastricht Enschede ’s Hertogenbosch Utrecht Woerden Dordrecht Lansingerland Hoorn Amersfoort Zaltbommel Lingewaard Apeldoorn Haarlem Deventer


Download ppt "Weesfietsenaanpak bij stations Handboek & Ervaringen Weesfietsenteam"

Verwante presentaties


Ads door Google