De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de krijgsgevangen vrouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "de krijgsgevangen vrouw"— Transcript van de presentatie:

1 de krijgsgevangen vrouw
Deuteronomium

2 #1 “de wet is erbij gekomen.. totdat” 2

3 Abraham Christus 2000 2000 2000 Adam Mozes nu 3

4 4

5 17 Ik bedoel dit: de wet, is vierhonderd dertig jaar LATER GEKOMEN (d
17 Ik bedoel dit: de wet, is vierhonderd dertig jaar LATER GEKOMEN (d.w.z. na de belofte aan Abraham) … Galaten 3 >> 5

6 24 De wet is (…) een tuchtmeester voor ons geweest TOT CHRISTUS, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Galaten 3 >> 6

7 25 Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij NIET MEER onder de tuchtmeester.
Galaten 3 7

8 #2 “de wet is een schaduw” 8

9 1.het VERWIJST naar iets waar het licht op schijnt
2. het is in zichzelf DUISTER 9

10 Deuteronomium 10

11 10 Wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de HERE, uw God, hen in uw macht geeft en gij uit hen gevangenen maakt, 11 en gij ziet onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen, 12 dan zult gij haar in uw huis brengen; zij zal haar hoofdhaar afscheren, haar nagels knippen, 11

12 13 het kleed, dat zij bij haar wegvoering droeg, afleggen en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen; daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt. 14 Hebt gij geen behagen meer in haar, dan zult gij haar laten gaan, waarheen zij wil; gij moogt haar in geen geval voor geld verkopen; gij moogt haar niet als slavin behandelen – want gij hebt haar gedwongen (lett. vernederd). 12

13 8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op DE HARDHEID VAN UW HARTEN toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest. Matteüs 19 13

14 ”Ik ben gekomen om de wet en de profeten te (…) vervullen”
de wet als profetie ”Ik ben gekomen om de wet en de profeten te (…) vervullen” Matteüs 517 14

15 10 Wanneer gij uittrekt ten strijde tegen uw vijanden en de HERE, uw God, hen in uw macht geeft …
“de dag van de krijg” 15

16 3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde… Zacharia 14 16

17 ballingen arriveren in het land
10 … en gij uit hen gevangenen maakt, ballingen arriveren in het land 17

18 Deuteronomium 30 (St.Vert.)
3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. Deuteronomium 30 (St.Vert.) lett. Hij zal wederkeren en u vergaderen 18

19 11 en gij ziet onder de gevangenen een vrouw, schoon van gestalte, zodat gij behagen in haar hebt en haar tot vrouw wilt nemen, vrouw = Israël 19

20 5 Want uw Man is uw Maker… 6 Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u (=Israël) de HERE geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God. 7 Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen… Jesaja 54 20

21 de bedekking wordt weggenomen
12 dan zult gij haar in uw huis brengen; zij zal haar hoofdhaar afscheren… de bedekking wordt weggenomen 21

22 15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.
16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. 2Korinthe 3 (SV) 22

23 gereinigd van wat herinnert aan vroeger
12 … haar nagels knippen,13 het kleed, dat zij bij haar wegvoering droeg, afleggen … lett. het kleed van haar gevangenis gereinigd van wat herinnert aan vroeger 23

24 “zij zullen over Hem rouwklagen”
13 … en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen… “zij zullen over Hem rouwklagen” 24

25 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten
den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon… Zacharia 12 (SV) 25

26 lett. een maand van dagen
13 … en in uw huis blijven om haar vader en moeder een volle maand te bewenen… lett. een maand van dagen 26

27 wederkomst & terug-verzameling Israël “grote verdrukking”
42 maanden 1260 dagen 27

28 11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen… Daniël 12 “grote verdrukking” 42 maanden 1260 dagen 30 dagen 28

29 een nieuw (huwelijks-) verbond
13 … daarna moogt gij tot haar komen en haar huwen, zodat zij uw vrouw wordt. een nieuw (huwelijks-) verbond 29

30 18 IK zal u (=Israël) Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; 19 Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen. Hosea 2 30


Download ppt "de krijgsgevangen vrouw"

Verwante presentaties


Ads door Google