De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Ik dacht altijd dat de zes dagen in Genesis 1, herscheppingsdagen waren: de schepping werd goed geschapen, vervolgens verwoest en daarna in zes dagen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Ik dacht altijd dat de zes dagen in Genesis 1, herscheppingsdagen waren: de schepping werd goed geschapen, vervolgens verwoest en daarna in zes dagen."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Ik dacht altijd dat de zes dagen in Genesis 1, herscheppingsdagen waren: de schepping werd goed geschapen, vervolgens verwoest en daarna in zes dagen hersteld. >> 2

3 In jouw benadering wordt er niets hersteld. God vertelde in zes dagen aan Adam, hoe de hemel en de aarde “in den beginne” is geschapen. Kun je daar wat meer over zeggen? 3

4 Genesis 1 is de beschrijving van hoe God “in den beginne” hemel en aarde heeft geschapen. 4

5 4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, TOEN zij geschapen werden. Genesis 2 NIET: nadat 5

6 1 In den beginne schiep God de hemelen en de aarde (= opschrift). Genesis 1 6

7 1 In den beginne schiep God de hemelen en de aarde (= het opschrift). 2 En de aarde werd woest en ledig (nl. toen zij geschapen werd), en duisternis lag op de vloed... Genesis 1 7

8 8

9 18 Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou... Jesaja 45 = God schiep de aarde ledig, opdat... 12 9

10 6... waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. 2Petrus 3 12 10

11 6... waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. 2Petrus 3 12 11

12 6... waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. 2Petrus 3 5... en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft... 2Petrus 2 12 12

13 Is de vergankelijkheid en de dood niet door de keuze van de mens in de schepping gekomen? 13

14 12 Daarom, gelijk door één mens de zonde DE WERELD is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot ALLE MENSEN doorgegaan... Romeinen 5 12 = de mensenwereld 14

15 20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, NIET VRIJWILLIG*, maar om Hem, die haar daaraan onderworpen heeft...>> Romeinen 8 * = NIET door de keuze van het schepsel (satan, Adam) 12 15

16 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid (=slavernij) aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden... Romeinen 8 12 16

17 Ik dacht altijd dat Adam en Eva in een volmaakte wereld waren neergezet. Klopt dat dan niet? 17

18 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en ONDERWERPT* haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. Genesis 1 * zoals men vijanden onderwerpt – oorlogstaal! 1234 18

19 15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te BEWAREN*. Genesis 2 (St.Vert.) * de hof stond aan gevaren bloot! 1234 19

20 17... want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker STERVEN*. Genesis 2 * de mens wist kennelijk wat dood was 1234 20

21 19... totdat gij tot de aardbodem wederkeert, OMDAT gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Genesis 3 123 * de mens was reeds sterfelijk - de boom des levens, bleef hij in leven 4 21

22 De zes dagen als dagen van openbaring... Waar kan ik daar meer over lezen? 22

23 23

24 P.J. Wiseman Creation Revealed in six days 1948 24

25 schepping Adam & Eva zeven dagen 25

26 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van AL HET WERK, dat God SCHEPPENDE TOT STAND HAD GEBRACHT. Genesis 2 26

27 schepping Adam zes dagen schepping Eva 7-de dag schepping voltooid 27

28 Als de aarde en de natuur mogelijk (vele) miljoenen jaren oud zijn, betekent dat, dat de soorten ontstaan kunnen zijn door evolutie? 28

29 Algemene evolutie-leer: # alle soorten hebben een gemeenschappelijke afstamming; 29

30 Algemene evolutie-leer: # alle soorten hebben een gemeenschappelijke afstamming; # de mens komt voort uit het dierenrijk 30

31 12 En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. Genesis 1 31

32 21 Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. Genesis 1 32

33 25 En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. Genesis 1 33

34 7... toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levende ziel. Genesis 2 34

35 7... toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levende ziel. Genesis 2 35

36 samenvatting studiedag: Vasthouden aan de letterlijke lezing van Genesis 1: 36

37 samenvatting studiedag: Vasthouden aan de letterlijke lezing van Genesis 1: zonder ongerijmdheden in de tekst; 37

38 samenvatting studiedag: Vasthouden aan de letterlijke lezing van Genesis 1: zonder ongerijmdheden in de tekst; zonder enig probleem met miljoenen jaren ouderdom van aarde en natuur; 38

39 samenvatting studiedag: Vasthouden aan de letterlijke lezing van Genesis 1: zonder ongerijmdheden in de tekst; zonder enig probleem met miljoenen jaren ouderdom van aarde en natuur; Vergankelijkheid en dood horen bij het ontwerp van deze schepping; 39

40 samenvatting studiedag: Vasthouden aan de letterlijke lezing van Genesis 1: zonder ongerijmdheden in de tekst; zonder enig probleem met miljoenen jaren ouderdom van aarde en natuur; Vergankelijkheid en dood horen bij het ontwerp van deze schepping; Deze schepping werd geschapen met het oog op de nieuwe, definitieve schepping. 40


Download ppt "1. Ik dacht altijd dat de zes dagen in Genesis 1, herscheppingsdagen waren: de schepping werd goed geschapen, vervolgens verwoest en daarna in zes dagen."

Verwante presentaties


Ads door Google