De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OR-platform 15 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OR-platform 15 november."— Transcript van de presentatie:

1 OR-platform 15 november

2 De WWb Op de agenda: Onze sector WWb Ambitie van de WWb-bedrijven
Cao-Doetank Doet! 2

3 Onze sector WWb Kenmerken Stabiele markt Lange termijn
Strategisch assetmanagement Duurzaamheid Blik van binnen naar buiten Ambacht naar datagestuurd vakmanschap Betrokken en loyale medewerkers 3

4 De ambitie van de WWb-bedrijven
Cao-agenda voor de toekomst Visiedocument Werkgevers Waterbedrijven Arbeidsmarkt Flexibiliteit Duurzame inzetbaarheid Arbeidsverhoudingen 4

5 Arbeidsmarkt Behoefte voldoende goed gekwalificeerd en gemotiveerde medewerkers. Dat vraagt inzicht en investeringen in: Instroom: bekendheid, imago, aantrekkelijke werkgever Doorstroom: mobiliteit, opleiding en ontwikkeling Goede aansluiting op de toekomstige behoeften Ambitie: De Watersector is een uitdagende en aantrekkelijke sector om in te werken, voor de bestaande en de toekomstige werknemer! De watersector heeft als goede werkgever een sterke positie op de arbeidsmarkt. 5

6 Arbeidsmarkt 6

7 Arbeidsmarkt Interne arbeidsmarkt watersector is in kaart gebracht in de HR monitor 2013 Uit de HR monitor WWb 2013 blijkt dat de kans groot is, dat als iemand werkzaam is in de sector Waterbedrijven deze persoon: • een man is • tot de leeftijdsklasse 45 tot en met 54 jaar behoort • langer dan 20 jaar in dienst is • in bezit is van een MBO-diploma • geen leidinggevende functie heeft • in 2012 niet van functie is veranderd • in schaal 7 zit • in 2012 zich 1 keer ziek heeft gemeld 7

8 Flexibiliteit Werkgever: Water stroomt 24/7 Werknemer:
Goede combinatie werk-privé Ambitie: Het vergroten van flexibiliteit in processen, (arbeids-)organisatie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Uitgangspunt hierbij is wederkerige flexibiliteit.

9 Duurzame inzetbaarheid
Uitdaging is duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Werkgever: Investeren in opleiding en ontwikkeling Bieden van nieuwe uitdagingen om wendbaar een weerbaar te blijven Goede balans werk-privé Aandacht voor vitaliteit Werknemer: Nemen eigen verantwoordelijkheid Ambitie: Onze medewerkers worden gefaciliteerd en gemotiveerd om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven zowel op het gebied van deskundigheid als vitaliteit. De werknemer neemt hierin ook zelf zijn verantwoordelijkheid. 9

10 Arbeidsverhoudingen Individueel De arbeidsrelatie verandert:
individualisering Mondiger Eigen verantwoordelijkheid Vraagt een andere houding van werkgever en werknemer Collectief Constructief collectief overleg met een gezamenlijke visie op hoe het beter kan. Behoefte aan verbreden draagvlak, betrekken van alle medewerkers Ambitie: Toekomstbestendige arbeidsverhoudingen die draagvlak bieden voor realisatie van de gezamenlijke arbeidsvoorwaardenvisie. 10

11 Vragen? Herkenbaar? Aanvullingen? Visie vertegenwoordigers OR? Ideeën?
………… 11

12 12

13 Proeftuin Een prachtige kans! Uitgangspunt: Laat 1000 bloemen bloeien!
13

14 Wat levert het ons op? Vernieuwing van de sector Waterbedrijven
Experimenteren met innovatie in bedrijfsprocessen, de arbeidsrelatie, of oplossingen voor knelpunten in de organisatie van werk Profilering als innovatieve sector Samenwerking en leernetwerk Cao-bepaling kan tijdelijk buiten werking worden gesteld Uitkomsten worden meegenomen voor de nieuwe cao 14

15 Regieteam Vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers, or-platform en WWb Rol: Begeleiden proces van de Cao-Doetank Doet! door: beoordelen proeftuinen ondersteuning aan de bedrijfsteams netwerk van bedrijfsteams communicatie rondom de Cao-Doetank Doet! koppelt de resultaten terug en adviseert aan cao-partijen Cao-partners: kunnen cao-bepalingen daar waar nodig tijdelijk buiten werking stellen Bedrijfsteam: binnen elk bedrijf is een bedrijfsteam dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende geledingen. Zij gaan samen aan de slag met de proeftuin. 15

16 Rol OR De OR en het OR-platform speelt een belangrijke rol in de proeftuinen: Binnen de bedrijven deelnemen aan het bedrijfsteam Op bedrijfsniveau meewerken aan de proeftuin Deelnemen aan het regieteam Vergroten draagvlak voor de Cao-Doetank Doet! Ambassadeur 16

17 Vragen? Hoe zien jullie je rol? Meedenken Meedoen Ambassadeur Aanjager
………… 17

18 Kick off op 29 november Een vliegende start met het (verder) vormgeven van een plan van aanpak voor de proeftuin Nog geen concreet idee? Kom voor inspiratie Resultaat van de dag: Na afloop van de dag heeft ieder bedrijfsteam een concreet plan van aanpak in handen voor een proeftuin om in de eigen organisatie direct aan de slag te kunnen gaan! 18

19 Vervolg Aan de slag! Laten we met elkaar gaan bouwen aan de cao Waterbedrijven die aansluit op de behoeften van de bedrijven en de medewerkers! 19

20 Check de website 20

21 Vragen? 21


Download ppt "OR-platform 15 november."

Verwante presentaties


Ads door Google