De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Europese Fiscale Studies wenst u van harte welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Europese Fiscale Studies wenst u van harte welkom"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Europese Fiscale Studies wenst u van harte welkom
Uw dagvoorzitter: Prof. dr. H.A. Kogels Erasmus Universiteit Rotterdam Deze presentatie is na afloop van het seminar te downloaden op onze website:

2 Neutraliteit: Neutraal: het neutraal-zijn onzijdig
niet positief of negatief geladen vrij van mogelijke beïnvloeding

3 Het Hof van Justitie van de EG en neutraliteit
Dr Flora Goudappel Sectie Europees recht Erasmus Universiteit Rotterdam

4 Hoe dit onderwerp te benaderen?
1. de neutraliteit van het ‘instituut’ Hof van Justitie 2. het beginsel van non-discriminatie naar nationaliteit het beginsel van non-discriminatie naar nationaliteit 3. neutraliteit van (toepassing van) begrippen

5 1. neutraliteit van het ‘instituut’ Hof van Justitie Samenstelling Hof
Plaats in het Europese systeem van rechtsbescherming Taken Hof

6 Het begrip ‘nationaliteit’ Binnen de verschillende vrijheden
2. het beginsel van non-discriminatie naar nationaliteit het beginsel van non-discriminatie naar nationaliteit Art. 12 EG: de basis Het begrip ‘nationaliteit’ Binnen de verschillende vrijheden Binnen het Europese mededingingsrecht

7 Enkele voorbeelden

8 3. neutraliteit van (toepassing van) begrippen
Terminologie en toepassing van begrippen Inhoud van begrippen

9 Enkele voorbeelden

10 Afsluitende opmerkingen

11 Het neutraliteitsbeginsel in de btw Dr
Het neutraliteitsbeginsel in de btw Dr. Astrid van Dongen Rechtbank Haarlem

12 Basis in het EG-Verdrag
Artikel 90 bevat een verbod om op producten van overige lidstaten hogere belastingen te heffen Artikel 93 bevat een opdracht om de wetgevingen op het gebied van de indirecte belastingen te harmoniseren voor zover noodzakelijk voor de interne markt

13 Die harmonisatieopdracht is uitgewerkt: In verschillende richtlijnen
In de voorstellen van de Commissie en in de considerans van de verschillende richtlijnen wordt verwezen naar de neutraliteit Het bevorderen van de neutraliteit was immers een van de doelstellingen

14 Belangrijke conclusies uit de jurisprudentie:
Geen onderscheid tussen legale en illegale handelingen Geen onderscheid tussen dezelfde economische handelingen Geen onderscheid naar rechtsvorm of op basis van formele criteria Directe uitoefening aftrekrecht

15 (Enige) grondslag arrest Faxworld
Vervolg: Bijkomstige handelingen zijn handelingen waarvoor geen of een verwaarloosbaar bedrag aan voorbelasting wordt betaald Pas aftrek nadat de leverancier de btw verschuldigd is geworden en de afnemer een factuur heeft (Enige) grondslag arrest Faxworld

16 Het resultaat doet er niet toe, het gaat om de handeling (BLP)
Conclusie: Het neutraliteitsbeginsel kent vele verschijningsvormen en speelt een belangrijke rol Maar: Waar tekst richtlijn zich niet laat verzoenen met de neutraliteit, gaat de tekst voor Het resultaat doet er niet toe, het gaat om de handeling (BLP)

17 Neutraliteit of gelijkheid?
Uit het arrest Marks & Spencer (teacakes) kan worden afgeleid dat het neutraliteitsbeginsel ziet op goederen en diensten; gelijksoortige goederen en diensten dienen gelijk te worden behandeld (zie ook verbod in het EG-Verdrag)

18 Het gelijkheidsbeginsel ziet op personen; zij mogen wel verschillend behandeld worden, mits er een objectieve rechtvaardigingsgrond is (ik neem aan dat deze grond ook relevant dient te zijn, dus in overeenstemming met de doelstellingen van de btw en niet zuiver formeel van aard)

19 Stelling I: Het zit met de neutraliteit voor goederen en diensten formeel wel goed (je weet nooit zeker of de lidstaten hieraan correct uitvoering geven) en ook ondernemers mogen niet klagen.

20 Stelling II: Hoe zit het met de afnemers? Is het niet de neutraliteit bevorderend om een recht op teruggaaf te geven voor onverschuldigde btw? Of is hier sprake van ongerechtvaardigde verrijking? (Is het HvJ te streng?)

21 Het neutraliteitsbeginsel in de douane Drs Jos Koedijk Deloitte Belastingadviseurs
21

22 Neutraliteit ten opzichte van wat? Hofstra:
Neutraal ten opzichte van de sociale verhoudingen Neutraal ten opzichte van optimaal gebruik van productiefactoren Neutraal ten opzichte van de keuzes die de belastingbetaler maakt

23 Neutraliteit in het intra-EG verkeer
de wettelijke benadering de praktijk Neutraliteit in het verkeer met derde landen

24 Neutraliteit in het intra-EG verkeer
Art. 90 EG: non-discriminatie artikel Art. 23 t/m 30 EG:Douane-unie Gemeenschappelijk buitentarief Geen in- uitvoerrechten tussen lidstaten Geen HGW Geen kwantitatieve beperkingen of MGW Art. 30 EG: uitzondering voor openbare orde, veiligheid, gezondheid etc.

25 Accijnzen: wijnaccijns Level playing field: AEO, horizontaal toezicht
De praktijk: Accijnzen: wijnaccijns Level playing field: AEO, horizontaal toezicht 25% perceptiekosten: inbreuk neutraliteit? MCC: centralized clearance

26 De conclusie: Getoetst aan de drie criteria is de douane in het intra-EG verkeer neutraal met kanttekening van art. 30

27 Neutraliteit in het verkeer met derde landen
GATT en EG Handelspolitiek Art I GATT: Most Favoured Nation treatment Art III GATT: geen hogere indirecte belastingen bij invoer dan in binnenland (BTW, accijnzen) Art XI GATT: geen kwantitieve beperkingen Art XX GATT: equivalent van 30 EG Art XXIV GATT: douane-unie, vrijhandelszone en tariefpreferenties zijn geen inbreuk op MFN

28 Douanerechten en Handelspolitiek
Douanetarief: protectionisme (tolmuren, fort Europa) Preferenties Schorsingen Bijzondere bestemmingen Anti-dumping: wegnemen uitwassen vrijhandel of protectie?

29 Effect protectionisme: Smoot-Hawley Tariff Act (1930)
Effect op wereldhandel: Bron: The Economist 20 dec. 2008

30 De praktijk www.europesefiscalestudies.nl
Rijst uit ACS via LGO naar EG Aluminium uit Canada via LGO naar EU VGEM bepalingen: de visimporteur APS ontwerp regelgeving: onzekerheid voor importeur

31 Eindconclusie: In het verkeer met derde landen is protectionisme het uitgangspunt van douanerechten. Verlaging van tarieven en uitgebreide preferentiële stelsels verzachten. Het stelsel is speelbal van de politiek (procedures, vrijwaringen, anti- dumping, schorsingen).

32 Dank u voor uw aandacht www.europesefiscalestudies.nl
Ook dit jaar organiseren wij weer de PMDOU en PMIB Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens de borrel Klaas Meenhorst Coördinator PMDOU Sjoerd Janssen Coördinator PMIB


Download ppt "Stichting Europese Fiscale Studies wenst u van harte welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google