De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfbeschikkingsrecht van vrouwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfbeschikkingsrecht van vrouwen"— Transcript van de presentatie:

1 Zelfbeschikkingsrecht van vrouwen
Congres Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann 28 september 2009

2

3 Wat is zelfbeschikking?
Autonomie ~ zelfbeschikking Theologisch/filosofisch ~ juridisch? Begrip De termen ‘zelfbeschikking’ en ‘autonomie’ worden nogal eens door elkaar gebruikt. Met zelfbeschikking wordt bedoeld dat mensen zelf over de inrichting van hun eigen leven beslissen, en dus ook over hun eigen behandeling en zorg. Hierin zijn vier dimensies te onderscheiden: die van ideaal, van vermogens, van feitelijke toestand en van recht. Ideaal: de opvatting dat het goed is dat mensen volgens hun eigen keuzes leven. Vermogens: de capaciteiten die mensen nodig hebben om eigen keuzes te maken en ‘een eigen leven’ te leiden. Toestand: de mate waarin mensen daadwerkelijk hun eigen leven bepalen en er zelf over beslissen. Recht: het recht van mensen om zelf te beslissen over hun eigen leven en dus ook over hun eigen behandeling en zorg. Met de term ‘autonomie’ wordt vaak een heel complex van betekenissen aangeduid dat breder is dan zelfbeschikking. Onder autonomie wordt bijvoorbeeld ook verstaan: zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfontplooiing, zelfontwikkeling, authenticiteit

4 Autonomie Het zichzelf de wet stellen, in tegenstelling tot het zich de wet laten stellen door een Ander/ God; en Het individu is verantwoordelijk voor elk moreel uitgangspunt dat hij kiest (Kant) Maar: geweten heeft sociale oorsprong; omgeving is dus van belang Individuele autonomie is een verworvenheid van de Verlichting en als zodanig een groot goed: het stelt mensen in staat om te ontsnappen aan de verstikkende macht van traditionele en vaak irrationele autoriteiten als familie, kerk of ideologie. De zwakte van het liberale autonomiebegrip is echter dat het eenzijdig op het individu is gericht. Het zegt dat niemand zich met mijn levenskeuzes mag bemoeien, zolang ik maar geen schade toebreng aan de vrijheid van anderen, oftewel: leven en laten leven. Daarmee gaat het liberalisme voorbij aan de wezenlijk sociale wortels van autonomie. De klassieke definitie van autonomie is die van Kant: het vermogen om jezelf de wet voor te schrijven. Eenvoudig gezegd, het autonome individu is de baas over zijn eigen leven. Als zodanig vereist autonomie dat je niet de slaaf van je emoties bent, dus dat je kritisch afstand kunt nemen van je onmiddellijke, natuurlijke neigingen. Deze afstand tot jezelf verkrijg je echter alleen via anderen; alleen door het standpunt van anderen in te nemen leer je kritisch naar jezelf te kijken. Het geweten heeft een sociale oorsprong, of zoals Freud zei: het superego is een verinnerlijking van de sociale omgeving. Dit inzicht in de sociale wortels van autonomie is de wijze les van de traditie die loopt van Rousseau en Hegel naar hedendaagse filosofen als Charles Taylor. De autonomie vormt een substan tiële en noodzakelijke correctie op de individualistische traditie van het liberalisme.1 1http://

5 Recht op zelfbeschikking
Het recht om te beschikken over het eigen leven en gevrijwaard te blijven van inbreuken op de lichamelijke integriteit (Aart Hendriks) Dus: actieve component (beschikken) En afwerende component (gevrijwaard) Aart Hendriks: Individuele zelfbeschikking, een rekbaar begrip. Versie: tijdschrift voor gezondheid, burgerschap en politiek; jaargang 3, p

6 Is individuele zelfbeschikking een mensenrecht / grondrecht?

7 Is individuele zelfbeschikking een mensenrecht / grondrecht?
Afwerende component: ja. Recht op lichamelijke integriteit is in verschillende verdragen en in de Grondwet vastgelegd.

8 Is individuele zelfbeschikking een mensenrecht / grondrecht?
Actieve component (het zelf beschikken): nergens vastgelegd als mensenrecht of grondrecht

9 Het zelfbeschikkingsrecht van volken is vastgelegd in verdragen, o. a
Het zelfbeschikkingsrecht van volken is vastgelegd in verdragen, o.a. art. 1 BUPO 1. Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na. 2. Alle volken kunnen ter verwezenlijking van hun doeleinden vrijelijk beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen, evenwel onverminderd verplichtingen voortvloeiend uit internationale economische samenwerking, gegrondvest op het beginsel van wederzijds voordeel, en uit het internationale recht. In geen geval mogen een volk zijn bestaansmiddelen worden ontnomen. Artikel 1 Bupo 1. Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na. 2. Alle volken kunnen ter verwezenlijking van hun doeleinden vrijelijk beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen, evenwel onverminderd verplichtingen voortvloeiend uit internationale economische samenwerking, gegrondvest op het beginsel van wederzijds voordeel, en uit het internationale recht. In geen geval mogen een volk zijn bestaansmiddelen worden ontnomen. 3. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, met inbegrip van de Staten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van gebieden zonder zelfbestuur en van trustgebieden, bevorderen de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht en eerbiedigen dit recht overeenkomstig de bepalingen van het Handvest der Verenigde Naties.

10 Analoog zou individueel zelfbeschikingsrecht kunnen worden:
1. Alle mensen bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun persoonlijke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na. 2. Alle mensen kunnen ter verwezenlijking van hun doeleinden vrijelijk beschikken over hun eigen lichaam, hun arbeids- en intellectuele vermogens en hun eigendommen, evenwel onverminderd verplichtingen voortvloeiend uit het nationale en internationale recht. In geen geval mogen een mens zijn bestaansmiddelen worden ontnomen.

11 Geen mensenrecht / grondrecht; wat dan wel?
“grondslag van mensenrechten” ? “rechtsbeginsel” ? “culturele waarde”? Hangt samen met de vraag: Grondslag: Amnesty International Rechtsbeginsel: Aart Hendriks

12 Waarom is individueel zelfbeschikkingsrecht geen mensenrecht?
– zo vanzelfsprekend dat het niet hoeft? of – niet universeel: individuele zelfbeschikking is een westerse waarde?

13 Wel zelfbeschikkingsrecht op onderdelen
Recht over eigen leven te beschikken (zelfdoding/ euthanasie) Gezondheidsrecht Sexuele en reproductieve rechten partnerkeuze

14 Gezondheidsrecht Informed consent: toestemming nodig voor medisch handelen. Je hebt recht om behandeling te weigeren (en dus ziek te worden / dood te gaan), maar heb je ook recht om behandeling af te dwingen?

15 Sexuele en reproductieve rechten
Actief recht: Iedereen heeft het recht om te beslissen of en wanneer hij/zij kinderen wil, en hoeveel. Iedereen heeft het recht op toegang tot effectieve methoden van family-planning Je mag niet gedwongen worden om kinderen te krijgen; maar ook niet om ze niet te kunnen krijgen (gedwongen sterilisatie) GR 14 ICESCR

16 Partnerkeuze Ieder heeft het recht om te kiezen wel of niet te trouwen. Iedereen moet beschermd worden tegen een huwelijk dat wordt aangegaan zonder de volledige, vrije en geïnformeerde toestemming van beide partners. IPPF Charter on Sexual and reproductive Rights art 7

17 Grenzen aan zelfbeschikking
Rechten van anderen Capaciteit om zelf te beschikken Morele waarden?

18 Capaciteit om zelf te beschikken
Kán iedereen zelf beschikken? Wilsonbekwamen – uitgewerkt in gezondheidsrecht; vertegenwoordigingsconstructies e.d. Door andere individuele factoren niet in staat om te beschikken Door omgevingsfactoren niet in staat zelf te beschikken

19 Hoe om te gaan met gebrekkige capaciteit om zelf te beschikken?
- Iemand uitsluiten van recht op zelf- beschikking: wij weten wat goed voor u is; paternalisme; vertegenwoordiging - Iemand in staat stellen om (zoveel mogelijk) wel zelf te beschikken; empowerment; ongelijkheidscompensatie

20 Twee stellingen en een vraag

21 Stelling 1 Het inperken van iemands rechten en keuzemogelijkheden – ook al is het met het argument van bescherming - draagt nooit bij aan het vergroten van de capaciteit zelf over het eigen leven te beschikken.

22 Stelling 2 We moeten oppassen iemand die een keuze maakt die wij ons niet kunnen voorstellen te bestempelen als iemand die niet in staat is inhoud te geven aan haar zelfbeschikkingsrecht

23 Vraag Heeft de overheid een positieve verplichting om te zorgen dat mensen in staat zijn weloverwogen keuzes te maken ten aanzien van hun eigen leven? En wat zou de overheid dan kunnen doen?

24 Toepasbaar op vele thema’s:
o.a. Hoofddoek / burka Ouderschap en opvoeding Zorgen en / of werken Prostitutie Partnerkeuze

25 Projects on Women's Rights
Projecten, adviezen, onderzoek en trainingen Geweld tegen vrouwen, Vrouwenverdrag, Rechtspositie slachtoffers, familierecht Margreet de Boer Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam


Download ppt "Zelfbeschikkingsrecht van vrouwen"

Verwante presentaties


Ads door Google