De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw 20 december 2011 Kees de Bont, Harold van der Meulen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw 20 december 2011 Kees de Bont, Harold van der Meulen."— Transcript van de presentatie:

1 Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw 20 december 2011 Kees de Bont, Harold van der Meulen

2 Onderwerpen  Resultaten 2011 per bedrijfstype ● Glastuinbouw ● Akkerbouw ● Opengrondstuinbouw ● Melkvee ● Varkens ● Pluimvee  Agrarische sector

3 Glastuinbouw Vogelvlucht Prijzen Resultaten

4 Glastuinbouw: 2011 in vogelvlucht  Glasgroenten ● Lagere kg-producties per ha door minder licht en EHEC-crisis ● Slechte prijsvorming door combinatie van factoren  Sierteelt ● Lagere prijzen snijbloemen bij minder aanvoer ● Hogere prijzen kamerplanten bij minder aanvoer  Kosten ● Sterke stijging energiekosten, arbeidskosten gelijk ● Stijging totale kosten circa 3%

5 Glastuinbouw: prijsmutatie t.o.v 2010

6 Glastuinbouw: rentabiliteit

7 Glastuinbouw: inkomen uit bedrijf per oaje x 1.000 euro

8 Akkerbouw Vogelvlucht Resultaten

9 Akkerbouw: 2011 in vogelvlucht  Hoge ha-producties akkerbouwgewassen  Prijzen van producten ● consumptieaardappelen en uien veel lager ● vooruitzichten suikerbieten en zetmeelaardappelen goed ● onzekerheid prijsontwikkeling rest afzetseizoen blijft  Betaalde kosten en afschrijvingen stijgen met circa 4% op bedrijfsniveau ● hogere kosten meststoffen door toename vraag bij krappe voorraden

10 Akkerbouw: samenvattend overzicht

11 Akkerbouw: inkomen uit bedrijf per oaje x 1.000 euro

12 Opengrondstuinbouw Vogelvlucht Resultaten

13 Opengrondstuinbouw: 2011 in vogelvlucht  Opengrondsgroentebedrijven: ●slechte prijzen door tegenvallende consumptie  Fruitbedrijven: ●lagere prijzen appels en peren door ruime oogst  Bloembollenbedrijven: ●lagere prijzen bloembollen en hogere kosten  Boomkwekerijbedrijven: ●Groot aanbod zet de prijzen onder druk

14 Opengrondstuinbouw: inkomen uit bedrijf per oaje x 1.000 euro

15 Melkvee Vogelvlucht Resultaten

16 Melkveebedrijven: 2011 in vogelvlucht Melkprijs hoger dan in 2010 (+ ruim 11%) Stijging opbrengsten (+10%) groter dan kosten (+9%) Inkomen verder gestegen na dieptepunt in 2009 Besparingen per bedrijf nemen verder toe Inkomen biologische melkveehouders minder sterk gestegen dan van gangbare

17 Melkveebedrijven: samenvattend overzicht

18 Melkveebedrijven: inkomen uit bedrijf per oaje x 1.000 euro

19 Vleesvee, schapen en geiten: 2011 in vogelvlucht Vleeskalveren: inkomen blijft gelijk voor bedrijven met contract Rose vleeshouders; mogelijk een hoger saldo door hogere opbrengstprijs Schapen: saldo per ooi neemt verder toe Melkgeiten: inkomen daalt, ondanks hogere melkprijs, door stijging voerkosten

20 Varkenshouderij Vogelvlucht Prijzen en saldo Resultaten

21 Varkensbedrijven: 2011 in vogelvlucht Inkomen in 2011: Blijvend laag voor (alle) varkensbedrijven Lager voor fokvarkensbedrijven (prijs big gedaald) Hoger voor vleesvarkensbedrijven (aankoopkosten big gedaald) De voerprijzen zijn ruim 20% hoger dan in 2010; stijging begon in tweede helft van 2010 als gevolg van stijgende graanprijzen; inmiddels dalend.

22 Varkenshouderij: prijs en saldo

23 Varkensbedrijven: inkomen uit bedrijf per oaje x 1.000 euro

24 Pluimvee Vogelvlucht Prijzen en saldo Resultaten

25 Pluimveebedrijven: 2011 in vogelvlucht Inkomen in 2011: Leghennen: aanzienlijk lager (door lagere eierprijs), na hoogtepunt in 2009 is inkomen nu op een dieptepunt. Vleeskuikens: iets lager inkomen ● prijs kuikens wel gestegen, maar ● Veel hogere voerkosten Mogelijk in 2012 dalende voerprijzen; graanprijs nu vrij stabiel.

26 Pluimveehouderij: prijs en saldo

27 Pluimveebedrijven: inkomen uit bedrijf per oaje x 1.000 euro

28 Inkomen uit bedrijf / onbetaalde aje (totaal land- en tuinbouw)

29 Liquiditeitspositie van bedrijven

30 Agrarische sector Productiewaarde Resultaat EU-vergelijking

31 Sector: productiewaarde x miljard euro

32 Agrarische sector: samenvattend overzicht

33 NTW/arbeidskracht in enkele EU-landen index (2005 = 100)

34 Meer informatie www.lei.wur.nl Publicaties Sector in cijfers BINternet Barometer Agrarische Sectoren

35 In perspectief Over de toekomst van de Nederlandse agrosector Petra Berkhout en Ruud Huirne

36 Aanleiding De wereld verandert: ● Economische crisis ● Discussies in de samenleving over de landbouw ● Grote variaties in de landbouwprijzen Wat betekent dat voor de Nederlandse agrosector?

37 Algemeen beeld totale agrocomplex Aandeel in toegevoegde waarde en werkgelegenheid daalt Groei aandeel verwerking en distributie, afname primaire productie en toelevering Verwerking buitenlandse grondstoffen neemt toe Plantaardige sectoren groeien meer dan dierlijke Rest van economie groeit harder

38 Algemeen beeld primaire sector Afname aantal bedrijven en daling areaal landbouwgrond Met name in primaire sector blijft groei toegevoegde waarde achter bij rest agrosector Opties: efficiencyverbetering, schaalvergroting, inkomen van buiten bedrijf (werk buitenhuis, verbreding) Op zoek naar nieuwe producten en markten, de hogere segmenten (market intelligence) Innovatie is essentieel

39 Akkerbouw Groei graanteelt Zetmeelteelt kwetsbaar Groei suikerproductie Bodemgezondheid Investeringen in balans Omgaan met prijsrisico’s

40 Tuinbouw Areaal glas min of meer stabiel Verschuivingen tussen teelten lastig te duiden Energieverbruik Arbeidsvoorziening Milieu Kansen in nieuwe markten

41 Intensieve veehouderij Minder varkens Groei pluimvee Mestafzet groot probleem varkenshouderij Antibioticagebruik Kansen nieuwe markten

42 Rundveehouderij (melkvee, kalveren) Groei productie Groei melkproductie mogelijk beperkt door milieubeleid Intensieve bedrijven kwetsbaar voor veranderingen GLB

43 Bedankt voor uw aandacht Er zijn zorgen, maar ook vele kansen! Vragen?


Download ppt "Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw 20 december 2011 Kees de Bont, Harold van der Meulen."

Verwante presentaties


Ads door Google