De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De offers – HET OFFER, beeld(en) van het werk van de Heer Jezus

Verwante presentaties


Presentatie over: "De offers – HET OFFER, beeld(en) van het werk van de Heer Jezus"— Transcript van de presentatie:

1 De offers – HET OFFER, beeld(en) van het werk van de Heer Jezus
Het is allerheiligst. Leviticus 6:25b

2 het altaar: beeld van de Persoon van de Heer Jezus
„... niemand kent de Zoon dan de Vader, ...“ Mattheüs 11:27

3 Wat is meer: de gave of het altaar dat de gave heiligt? Mattheüs 23:19
De heerlijke Persoon van de Heer Jezus verleent de waarde aan het werk dat Hij heeft volbracht.

4 verdere toepassingen van het altaar voor ons nu:
Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Hebreeën 13:10 de „tafel van de Heer“ 1Korinthe 10:14-21 (Maleachi 1:7) „...als u als gemeente samenkomt...“ 1Korinthe 11:18 Want waar 2 of 3 vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. Mattheüs 18:20 De door God gegeven grondslag van het samenkomen als gemeente, d.w.z. de bijbelse beginselen daarvan.

5 offers voor ons nu: Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook degenen die Hem zo aanbidden. God is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Johannes 4:23-24 geest <–> materiële offers OT Waarheid <–> ceremoniën OT (incl. muziek)

6 offers voor ons nu: Laten wij dan voortdurend een lofoffer brengen aan God, dat is de vrucht der lippen die Zijn Naam belijden. Hebreeën 13:15 ...wordt ook uzelf, als levende stenen gebouwd, een geestelijk huis, een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die aangenaam zijn voor God door Jezus Christus. 1 Petrus 2:5

7 Een belangrijk beginsel ook voor het samenkomen tot de Naam van de Heer Jezus nu:
Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. 1Samuel 15:22

8 volgorde van de offers in Leviticus 1-5:
God begint met het offer dat voor Zijn hart het meest waardevol is: Brandoffer Spijsoffer Vrede- of dankoffer Zondoffer Schuldoffer

9 volgorde van de offers in Leviticus 1-5:
Wij mensen leren de offers in tegengestelde volgorde begrijpen en waarderen: Schuldoffer Zondoffer Vrede-, Dankoffer Spijsoffer Brandoffer

10 Schuldoffer: verplicht - zonden, schuld, belijdenis
vergoeding + 1/5 Psalm 69:5b plaatsvervanging, vergeving losprijs voor velen Markus 10:45 Hij is het Zoenoffer voor onze zonden 1Joh 2:2a … die geen zonde gedaan heeft, ...die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, … 1Petrus 2:22-24 > Dit leert de zondaar in Romeinen 3:21-5,10 begrijpen.

11 Zondoffer: verplicht – principe van de zonde, de zonde, die in ons woont, de zonde in de schepping Christus kon het brengen want in Hem is geen zonde.1Joh 3:5 Hij heeft zonde niet gekend.1Kor 5:21 bedekking Gods toorn is bedekt. losprijs voor allen 1Tim 2:6 verzoening van alle dingen Joh 1:29; Heb 9:26; Kol 1:20; 1Joh 2:2b > Dit leert de zondaar in Romeinen 5:11-8,39 begrijpen.

12 Vredeoffer – Dankoffer:
vrijwillig vrede met God Rom 5:1-2; Ef 2:11-22; Kol 1:20 gemeenschap aanbidding elke geestelijke zegening > Na veel worstelingen roept de geredde zondaar in Romeinen 7:25 uit: Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer!

13 Spijsoffer: Vrijwillig
Toewijding van de Heer Jezus aan God in Zijn hele leven, totdat Hij riep: „Vader, in uw handen beveel ik mijn geest“. Lukas 23:46 Mijn lust is, mijn God, om uw welbehagen te doen, Psalm 40:9 Mijn spijs is, dat ik de wil doe van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Joh 4:34 … als een offergave …, tot een welriekende reuk voor God. Efeze 5:2

14 Brandoffer: vrijwillig toewijding aan God in Zijn werk aan het kruis
als een … slachtoffer, tot een welriekende reuk voor God Efeze 5:2 … Die door de eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, … Hebreeën 9:14 > Een rustbrengende, welriekende reuk voor God. HIJ is door het werk van de Heer Jezus op het kruis volkomen verheerlijkt.


Download ppt "De offers – HET OFFER, beeld(en) van het werk van de Heer Jezus"

Verwante presentaties


Ads door Google