De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND Welkom! Klas … Naam mentor:……… Presentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND Welkom! Klas … Naam mentor:……… Presentatie"— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND Welkom! Klas … Naam mentor:……… Presentatie
voorstellen en iets over jezelf vertellen Klas … Naam mentor:………

2 Programma Nieuwe periode Vakken / invulling mentoruren
Programma van toetsing (PT) Rapportage Magister Verzuim en te laat Ondersteuningsteam Wat ga ik allemaal vertellen. PP komt op de site van de school !!

3 Nieuwe periode Functie mentor Keuzeproces Qompas
informatieavond profielkeuze dinsdag 5 januari 2016 wo 30 maart oudergesprekken inleveren voorlopige keuze do 4 februari inleveren definitieve keuze do 21 april Nieuwe periode: functie mentor anders dan klas 1 en 2. de functie van de mentor in klas 3 toelichten; gebruik hiervoor het al eerder uitgedeelde stencil (taken) - minder leider meer begeleider meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen leggen; voorbereiding op de bovenbouw het is een belangrijk jaar waarin ze hun keuze gaan maken Qompas- computerprogramma, waar ouders ook bij worden betrokken Woensdag 30 maart oudergesprekken over voorlopige keuze indien er nog niet beantwoorde vragen zijn. Ev. gesprekken ook eerder indien wenselijk.

4 Vakken 35 lesuren: 15 vakken en 2 mentoruren rekenen
Project klas 3 (week 3) Vaardigheden Hulp bij keuze profiel Oriëntatie op de bovenbouw Filosofie, KUBV, Economie, Informatica Orientatie lessen van nieuwe vakken in de bovenbouw: filosofie, KUBV, economie, informatica Als school geen economie in de onderbouw: 1. keuze van school 2. inhoud economie onderbouw anders dan inhoud bovenbouw

5 Globale invulling mentoruur
Presentatie Globale invulling mentoruur Periode Activiteiten T/m herfstvakantie Kennismakingsgesprekjes Herfst- t/m kerstvakantie Qompas profielkeuzebegeleiding en individuele gesprekjes Kerst- t/m voorjaarsvakantie Uitloop profielkeuzebegeleiding en individuele gesprekjes Voorjaars- t/m meivakantie Voorbereiding Trierreis en gesprekjes definitieve profielkeuze Mei- t/m zomervakantie Individuele gesprekjes de uren zullen klassikaal en individueel gebruikt worden afhankelijk van het programma. Er zullen weken zijn waarin ze alleen maar één uur zullen hebben maar ook weken waarin beide uren klassikaal gebruikt zullen worden. In de eerste periode tot de herfstvakantie zullen de mentoruren vooral gebruikt worden voor kennismakingsgesprekjes. Wel besteden wij n.a.v. deze ouderavond aandacht aan verslaving/alcohol. Ook hebben de leerlingen een les gehad over fix en grow-mindset om inzicht te krijgen dat wel alle te leren is maar dat je open moet staan voor het leren leren. Na de herfstvakantie - begin november tot rond de carnaval vakantie zal er in het tweede mentor uur de keuzebegeleiding plaats vinden.(klassikaal) KEUZEBEGELEIDING Les 2 – 8 begeleiding door de mentor; rol ouders belangrijk bij controle en betrokkenheid Les 1 – introductie door de mentor start t.m carnaval vakantie We gebruiken de methode – Qompas – keuzebegeleidingstraject met behulp van de computer en internet. Na de carnavalvakantie tot de meivakantie zullen er persoonlijke gesprekjes zijn met de mentor en de leerling ( met of zonder ouders) over de definitieve keuze. Ook bestaat de mogelijkheid om daarna een gesprek aan te vragen met de decaan. Hierover zullen jullie meer worden geïnformeerd op de speciale ouderavond van daarna: voorbereiding Sinterklaas viering, Sinterklaas viering gesprekjes en begeleiding van leerlingen n.a.v. rapporten extra zorg voor zorgleerlingen en zittenblijvers Begin maart beginnen we met de voorbereidingen voor de Trier-reis. Aan deze reis wordt een studievaardigheid gekoppeld. (Hoe houd ik een mondelinge presentatie/spreekbeurt).

6 Programma van toetsing (PT)
Binnenkort online Per vak en periode toetsen met valentie 2 of hoger Maximaal aantal toetsen per vak met valentie 2 of hoger ligt vast Inzicht in berekening rapportcijfer per vak Wijzigingen zijn mogelijk Inhalen gemiste toetsen – schoolgids p. 43 Inhalen gemiste toetsen: zie schoolgids

7 Voorbeeld PT Het PT is een globaal overzicht, afwijkingen zijn mogelijk. Per dag max. 1 toets met val. 2 of hoger, max. 4 toetsen met val. 2 of hoger per week is afgesproken. Mentor houdt dit ook in de gaten. Als er iets niet klopt meldt de klad dit direct bij de mentor – Jlc overleg.

8 Rapportage Drie rapporten 11 december (ouderavond 15 en 16 december)
23 maart (ouderavond 11 en 12 april ) 22 juli Tussentijds Magister - actuele stand van cijfers Ouderavond woensdag 9 maart op uitnodiging Wo 9 MAART Hoewel we er niet vanuit gaan kan het natuurlijk zo zijn dat het jaar wat betreft de resultaten voor uw kind niet helemaal gaat zoals gehoopt. Op 9 maart voert de mentor gesprekken met de ouders van leerlingen die dreigen te blijven zitten. Er zal dan in ieder geval gekeken worden naar de mogelijkheden die we zien om de resultaten nog te verbeteren. Maar het is ook mogelijk dat de docenten denken dat het beter is voor de leerling om naar een andere school te gaan. Tijdens het gesprek kijken ouders en de mentor wat de mogelijkheden zijn. adviesgesprekken voor leerlingen die het riscio lopen te moeten doubleren – op uitnodiging

9 Magister Ouders kunnen agenda, cijfers ,”kruisjes” en aanwezigheid bekijken Leerlingen kunnen agenda, cijfers en ELO (elektronische leeromgeving) bekijken De agenda in magister vervangt het klassenboek, maar niet de agenda van de leerlingen. Leerlingen in klas 1 t/m 3 noteren nog steeds het huiswerk e.d. in hun agenda. Kruisjes voor niet gemaakt HW of boeken vergeten. Per periode: bij 8x strafklas, 2x keer 5x, daarna elke 3x strafklas op woensdag 8e en 9e uur De mentor informeert de ouders hierover via .

10 Verzuim en te laat Ziek en beter melden
Absent melden i.v.m. artsbezoek e.d. Schoolgids – bijlage 8 Protocol ziekteverzuim Verzoeken om verlof – schoolgids p. 23 Ziek? Voor 9 uur telefonisch doorgeven aan de conciërge. Weer beter? Briefje inleveren bij de conciërge. Naar de dokter? Liefst voorafgaand aan het bezoek een briefje inleveren bij de conciërge. Standaard brief  schoolgids via Zie ook Schoolgids pagina 23 Doktersbezoek en toetsen :De leerling moet voorafgaand aan de toets een nieuwe afspraak met de docent maekn Preventie ziekte verzuim = opvallend ziekte verzuim = dan kan het zij dat de GGD arts in beeld komt. De GGd arts fungeert eingelijk als een sort “arbo-arts voor scholieren. Het doel is proberen te achterhalen waar het verzuim vandaan komt en dat deze medenkt met de leerling, ouders en school om de gevolgen van het verzuim te beperken. Avlorens de GGd arts in beeld komt zal de mentor hiervoor eerst overleg en toestemming vragen aan de ouders. Zie ook schoolgids pagina 25 LET OP ! Schriftelijk verzoek indienen bij de coördinator Deze overlegt met de schoolleiding en communiceert de uitkomst met de ouders. Verlof moet aangevraagd worden. Er komt in de schoolgids een nieuw formulier : verzoek om verlof

11 OW en TL Het niet tijdig wegwerken van OW en TL kan leiden tot een interne schorsing Bij 7x TL (zonder geldige reden) en/of 3x OW wordt een leerling gemeld bij de leerplicht voor een gesprek met de leerplichtambtenaar 1e gesprek: waarschuwend 2e gesprek: melding DUO (gesprek op stadskantoor) Te Laat zonder goede reden? diezelfde week voor 8.00 uur melden. Verslapen is geen geldige reden ! 1x gesprek op school in schoolcarriere; daarna melding via DUO Op dinsdag verschijnt de naam op de tv-schermen; de leerling onderneemt nu echt actie! Geen actie ondernomen? Als de naam “in het rood” staat volgt sowieso strafklas… Leerlingen info via borden + mail van coordinator (aan leerlingen via magister) over niet weggewerkte OW’s en TL’s. Laatste kans ook mail naar ouders, daarna schorsing., komt echter niet voor de meeste leerlingen zorgen dat het afgewerkt is of de ouders helpen in de laatste ronde om het af te werken !

12 Verder …. Trierreis: do 21 en vr 22 april 2016 (voor de meivakantie!)
Atlas project Huiswerkklas Kantine dienst/stewards Weekeindje Project Atlas voor alle leerlingen van klas 3. Op 15 december is de informatieavond over het Atlas project. Dit project is bedoeld voor leerlingen die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Meer info over de selectieprocedure krijgen de leerlingen t.z.t van mevrouw Korgerova en u zult daar meer over lezen in het weekeindje Huiswerkklas klas 3 voor leerlingen die vorig jaar advies hebben gekregen om naar de hw te gaan; voor overige leerlingenalleen als er plaats .Leerlingen klas 1 en 2 hebben voorrang. Nieuw: Stewards – in de pauze leerlingen aanspreken om afval om te ruimen Corvee dienst – na de pauze afval opruimen Weekendje – info over gang van zaken /weekelijks

13 Ondersteuningsteam Zorgcoördinator: mevr. A. Kalevski
Interne begeleiders: mevr. R. de Jong, mevr. Korgerová, mevr. T. Thelen Ambulant ondersteuner: mevr. M. van den Borne SMW: mevr. C. Friessen(tijdelijk) Jeugdarts: mevr. S. de Poot Leerplichtambtenaar Jaarlaagcoördinatoren Het zorgteam bestaat uit meerdere personen, die elk hun eigen expertise hebben. Zo is bv.mevrouw van de Borne, die vooral leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum begeleidt. Mevrouw Thelen is deskundige op het gebied van dyslexie en mevrouw Korgerova en mevrouw de Jong geven begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met plannen ,organiseren, motivatie.  Er zijn ook externe instanties betrokken bij de leerlingenzorg op onze school. Leerlingen met lichamelijke problemen kunnen in aanmerking komen voor een gesprek met de sociaal verpleegkundige, leerlingen die in de knoop zitten op psychisch vlak kunnen terecht bij SMW. In alle gevallen is wel een doorverwijzing van de mentor/ coördinator nodig. SMW werkt samen met de GGD –arts. Zij hebben indien nodig overleg met elkaar. De ouders wordt toestemming gevraagd voor gesprek SMW/GGD.

14 …. vragen? Je eigen beschikbaarheid doorgeven op school:
mail: sgdb.nl

15 Coördinator Telefonisch bereikbaar: dinsdag 11.00 – 13.00 u
donderdag 8.30 – u Mail: Maandag afwezig Gemakkelijkste manier om contact te leggen is via de .

16 Decaan Dhr. E. Hegge Telefonisch bereikbaar: woensdag 9.00 en 13.00 u
donderdag en u Mail: of Presentatie

17 Mentoren 3A: dhr. Hulsman lokaal 113 3B: mevr. Min lokaal 116
3C: mevr. Ockenburg lokaal 102 3D: mevr. Nugteren lokaal 115 3E: dhr. van den Hurk lokaal 114


Download ppt "OUDERAVOND Welkom! Klas … Naam mentor:……… Presentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google