De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visual Basic.NETPag.1 Hoofdstuk 3 - Conditionele logica Inleiding Controle structuren If/Then Selection Structure If/Then/Else Selection Structure While.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visual Basic.NETPag.1 Hoofdstuk 3 - Conditionele logica Inleiding Controle structuren If/Then Selection Structure If/Then/Else Selection Structure While."— Transcript van de presentatie:

1 Visual Basic.NETPag.1 Hoofdstuk 3 - Conditionele logica Inleiding Controle structuren If/Then Selection Structure If/Then/Else Selection Structure While Repetition Structure Do While/Loop Repetition Structure Do Until/Loop Repetition Structure Assignment Operators For/next Select Case Exit keyword Logische operatoren

2 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 2 3.1 Inleiding Alle programma’s kunnen geschreven worden in termen van 3 controle structuren  Sequentie  Selectie  Iteratie

3 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 3 3.2 Controle structuren Selectie structuren  If/Then  If/Then/Else  Select Case Iteratie structuren  While  Do While/Loop  Do/Loop While  Do Until/Loop  Do/Loop Until  For/Next  For Each/Next

4 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 4 3.3 If/Then Uitvoeren van op 1 conditie gebaseerd statement Voorbeeld If studentGrade >= 60 Then Console.WriteLine(“Passed”) End If

5 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 5 3.4 If/Then/Else Voorbeeld If studentGrade >= 60 Then Console.WriteLine(“Passed”) Else Console.WriteLine(“Failed”) End If Geneste If/Then/Else structuren => ElseIf keyword If studentGrade = 100 Then Console.WriteLine(“Whaw”) Elseif studentGrade >= 60 Then Console.WriteLine(“Passed”) Else Console.WriteLine(“Failed”) End If

6 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 6 3.5 While De lus zal worden doorlopen zolang aan de voorwaarde wordt voldaan. Voorbeeld Dim product As Integer=2 While product <=1000 product = product * 2 Console.Write (product & vbtab) End While Resultaat : 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

7 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 7 3.6 Do While Idem While Voorbeeld Dim product As Integer=2 Do While product <=1000 product = product * 2 Console.Write (product & vbtab) Loop Resultaat : 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

8 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 8 3.7 Do Until/Loop De instructies binnen de do lus worden uitgevoerd zolang de voorwaarde False is. Voorbeeld Dim product As Integer=2 Do Until product >1000 product = product * 2 Console.Write (product & vbtab) Loop Resultaat : 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

9 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 9 3.8 Do/Loop While De lus zal worden doorlopen zolang aan de voorwaarde wordt voldaan, maar wordt minstens 1 keer uitgevoerd Voorbeeld Dim product As Integer=2 Do product = product * 2 Console.Write (product & vbtab) Loop While product <=1000 Resultaat : 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

10 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 10 3.9 Do/Loop Until De instructies binnen de do lus worden uitgevoerd zolang de voorwaarde False is, maar worden minstens 1 keer uitgevoerd. Voorbeeld Dim product As Integer=2 Do product = product * 2 Console.Write (product & vbtab) Loop Until product >1000 Resultaat : 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

11 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 11 3.10 Assigment operators Binaire operatoren  +, -, *, ^, &, /, \  Gebruik variable = variable operator expression variable operator= expression Voorbeeld  Optellen assignment operator, += value = value + 3 value += 3

12 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 12 3.11 For/Next Een opgegeven aantal maal herhalen van een reeks statements Voorbeeld Dim sum = 0, number As Integer ' add even numbers from 2 to 100 For number = 2 To 100 Step 2 sum += number Next Resultaat : 2550

13 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 13 3.12 Voorbeeld For/Next : intrestberekening Een persoon plaats 1000$ op een spaarrekening tegen een intrest van 5%. Veronderstel dat de intrest op het spaarboekje blijft staan. Bereken en print per jaar, over een periode van 10 jaar, het bedrag op het spaarboekje.  Berekening : bedrag(1 + intrestvoet) aantal jaren

14 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 14 3.12 Voorbeeld For/Next : intrestberekening 1 ' Interest.vb 2 ' Calculating compound interest. 3 4 Imports System.Windows.Forms 5 6 Module modInterest 7 8 Sub Main() 9 10 Dim amount, principal As Decimal ' dollar amounts 11 Dim rate As Double ' interest rate 12 Dim year As Integer ' year counter 13 Dim output As String ' amount after each year 14 15 principal = 1000.00 16 rate = 0.05 17 18 output = "Year" & vbTab & "Amount on deposit" & vbCrLf 19 20 ' calculate amount after each year 21 For year = 1 To 10 22 amount = principal * (1 + rate) ^ year 23 output &= year & vbTab & _ 24 String.Format("{0:C}", amount) & vbCrLf 25 Next 26 27 ' display output 28 MessageBox.Show(output, "Compound Interest", _ 29 MessageBoxButtons.Ok, MessageBoxIcon.Information) 30 31 End Sub ' Main 32 33 End Module ' modInterest Genereert output : Jaar gevolgd door tab gevolgd door bedrag (geformatteerd als currency), en een nieuwe lijn bepaalt bedrag op rekening Specifieert C (voor “ currency ” ) als formatterings code init Per jaar einde Namespace nodig voor Messagebox

15 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 15 3.13 Select Case Meervoudige selectie Syntax Select Case testexpression [Case expressionlist-n [statements-n]]... [Case Else [elsestatements]] End Select met expressionlist Case value => vb. Case 1 Case value1, value2,... => vb. Case 1,5 Case value3 to value4 => vb. Case 1 to 5 Case relational operator value => vb. Case >= 5 - identieke case statements => At runtime wordt steeds de eerste case uitgevoerd => logische fout - igv case to : als eindwaarde kleiner dan beginwaarde, dan wordt dit statement nooit uitgevoerd => logische fout - Case else moet laatste conditie zijn, zoniet syntax fout

16 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 16 3.13 Select Case Voorbeeld : afdrukken van de behaalde graad voor een aantal studenten. Invoer wordt afgesloten met –1. Igv 100, print “Perfect score”. Bereken ook per graad hoeveel studenten de graad behaald hebben. Stel volgende graden  A+ : 100  A : 90 - 99  B : 80-89  C : 70-79  D : 60-69  E : 50-59  F : 0-59

17 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 17 3.13 Select Case Enter a grade: 84 Letter Grade: B Enter a grade: 100 Perfect Score! Letter grade : A+ Enter a grade: 7 Invalid Input. Please enter a valid grade. Enter a grade: 95 Letter Grade: A Enter a grade: 78 Letter Grade: C Totals for each letter grade are: A: 2 B: 1 C: 1 D: 0 F: 0

18 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 18 1 ' SelectTest.vb 2 ' Using the Select Case structure. 3 4 Module modEnterGrades 5 6 Sub Main() 7 Dim grade As Integer = 0 ' one grade 8 Dim aCount As Integer = 0 ' number of As 9 Dim bCount As Integer = 0 ' number of Bs 10 Dim cCount As Integer = 0 ' number of Cs 11 Dim dCount As Integer = 0 ' number of Ds 12 Dim fCount As Integer = 0 ' number of Fs 13 14 Console.Write("Enter a grade, -1 to quit: ") 15 grade = Console.ReadLine() 16 17 ' input and process grades 18 While grade <> -1 19 20 Select Case grade ' check which grade was input 21 22 Case 100 ' student scored 100 23 Console.WriteLine("Perfect Score!" & vbCrLf & _ 24 "Letter grade: A" & vbCrLf) 25 aCount += 1 26 27 Case 90 To 99 ' student scored 90-99 28 Console.WriteLine("Letter Grade: A" & vbCrLf) 29 aCount += 1 30 31 Case 80 To 89 ' student scored 80-89 32 Console.WriteLine("Letter Grade: B" & vbCrLf) 33 bCount += 1 34

19 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 19 35 Case 70 To 79 ' student scored 70-79 36 Console.WriteLine("Letter Grade: C" & vbCrLf) 37 cCount += 1 38 39 Case 60 To 69 ' student scored 60-69 40 Console.WriteLine("Letter Grade: D" & vbCrLf) 41 dCount += 1 42 43 ' student scored 0 or 10-59 (10 points for attendance) 44 Case 0, 10 To 59 45 Console.WriteLine("Letter Grade: F" & vbCrLf) 46 fCount += 1 47 48 Case Else 49 50 ' alert user that invalid grade was entered 51 Console.WriteLine("Invalid Input. " & _ 52 "Please enter a valid grade." & vbCrLf) 53 End Select 54 55 Console.Write("Enter a grade, -1 to quit: ") 56 grade = Console.ReadLine() 57 End While 58 59 ' display count of each letter grade 60 Console.WriteLine(vbCrLf & _ 61 "Totals for each letter grade are: " & vbCrLf & _ 62 "A: " & aCount & vbCrLf & "B: " & bCount _ 63 & vbCrLf & "C: " & cCount & vbCrLf & "D: " & _ 64 dCount & vbCrLf & "F: " & fCount) 65 66 End Sub ' Main 67 68 End Module ' modEnterGrades

20 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 20 3.14 Exit Exit Do, Exit While, Exit For Vroegtijdig beëindigen van een loop Voorbeeld : demonstratie van exit

21 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 21 1 'ExitTest.vb 2 ' Using the Exit keyword in repetition structures. 3 4 Imports System.Windows.Forms 5 6 Module modExitTest 7 8 Sub Main() 9 Dim output As String 10 Dim counter As Integer 11 12 For counter = 1 To 10 13 14 ' skip remaining code in loop only if counter = 3 15 If counter = 3 Then 16 Exit For 17 End If 18 19 Next 20 21 output = "counter = " & counter & _ 22 " after exiting For/Next structure" & vbCrLf 23 24 Do Until counter > 10 25 26 ' skip remaining code in loop only if counter = 5 27 If counter = 5 Then 28 Exit Do 29 End If 30 31 counter += 1 32 Loop 33 Loop zou 10 moeten worden uitgevoerd Exit Do wordt uitgevoerd als counter = 5, waardoor loop be ë indigd wordt counter = 3, bij begin loop. De loop zou moeten worden uitgevoerd totdat counter > 10 Exit For wordt uitgevoerd als counter = 3, waardoor loop be ë indigd wordt

22 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 22 34 output &= "counter = " & counter & _ 35 " after exiting Do Until/Loop structure" & vbCrLf 36 37 While counter <= 10 38 39 ' skip remaining code in loop only if counter = 7 40 If counter = 7 Then 41 Exit While 42 End If 43 44 counter += 1 45 End While 46 47 output &= "counter = " & counter & _ 48 " after exiting While structure" 49 50 MessageBox.Show(output, "Exit Test", _ 51 MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 52 End Sub ' Main 53 54 End Module ' modExitTest counter = 5, bij begin loop. De loop zou moeten worden uitgevoerd zolang counter <= 10 Exit While wordt uitgevoerd als counter = 7, waardoor loop be ë indigd wordt

23 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 23 Addendum : String.Format Methode format van de klasse String  Is een functie die een string retourneert, geformatteerd volgens de instructie in de format String. Overloads Public Shared Function Format( ByVal format As String, _ ByVal ParamArray args() As Object ) As String  Mogelijke waarden voor Format String

24 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 24 Addendum : Messagebox Klasse in System.Windows.Forms Messagebox bestaat uit 12 verschillende formulieren (procedure overloading)  Voorbeeld 1.Public Sub ExitApplication() 2.' Display a message box asking users if they 3.' want to exit the application. 4. If MessageBox.Show ("Do you want to exit?", "My Application", _ 5. MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) _ 6. = DialogResult.Yes Then 7. Application.Exit 8. End If 9.End Sub

25 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 25 Addendum : Messagebox  Dit voorbeeld bevat 4 parameters Text : bericht in berichtvenster Caption : tekst in titelbalk berichtvenster Buttons : knoppen weer te geven in het berichtvenster. Met de enumeratie MessageBoxButtons kan je de knoppen specifieren. Een enumeratie is een lijst van constanten Icon : pictogram weer te geven in berichtvenster. Enumeratie MessageBoxIcons  Verder kan je in bepaalde procedures ook meegeven DefaultButton : standaardknop voor berichtvenster. Enumeratie MessageDefaultButton Options : weergave- en koppelingsopties voor berichtvenster. Enumeratie MessageBoxOptions  Retourneert welke knop de gebruiker heeft geselecteerd. Enumeratie DialogResult

26 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 26 Addendum : Messagebox  De enumeratie MessageBoxButtons

27 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 27 Addendum : Messagebox  De enumeratie MessageBoxIcons

28 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 28 Addendum : Messagebox  De enumeratie MessageBoxDefaultButton De enumeratieconstante Button1 maakt van de eerste knop de standaardknop De enumeratieconstante Button2 maakt van de tweede knop de standaardknop... Voorbeeld MessageBox.Show(“Hello World”, ”Sample”, MessageBoxButtons.OKCancel, MessageboxIcon.Exclamation, MessageboxDefaultButton.Button1)

29 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 29 Addendum : Messagebox  De enumeratie MessageBoxOptions Voorbeelden van mogelijke opties voor berichtvenster –RightAlign : rechts aligneren van de tekst –RtlReading : stelt leesvolgorde van het berichtvenster in van rechts naar links. Voorbeeld MessageBox.Show(“Hello World”, ”Sample”, MessageBoxButtons.OKCancel, MessageboxIcon.Exclamation, MessageboxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign)  De enemuratie DialogResult DialogResult.OK DialogResult.Cancel DialogResult.Yes...

30 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 30 3.15 Logische operatoren Logische evaluatie van Boole-expressies

31 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 31 3.15 Logische operatoren Gebruik AND en OR enkel wanneer een conditie een side effect genereert (beide expressies worden steeds geëvalueerd) Console.Writeline(“How old are you”)? If (gender=“F” and Console.Readline()>=65) then Console.Writeline(“You are a female senior citizen”) End if Waarheidstabel

32 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 32 3.15 Logische operatoren Volgorde van uitvoering (binnen 1 operator steeds van links naar rechts)

33 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 33 Alle icoontjes Vervolg zijn slides die ik niet meer zou geven. Ik denk dat ze al voorbeelden genoeg gezien hebben

34 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 34 3.11 For/Next 1 ' Sum.vb 2 ' Using For/Next structure to demonstrate summation. 3 4 Imports System.Windows.Forms 5 6 Module modSum 7 8 Sub Main() 9 10 Dim sum = 0, number As Integer 11 12 ' add even numbers from 2 to 100 13 For number = 2 To 100 Step 2 14 sum += number 15 Next 16 17 MessageBox.Show("The sum is " & sum, _ 18 "Sum even integers from 2 to 100", _ 19 MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 20 End Sub ' Main 21 22 End Module ' modSum Controle variabele verhoogt met 2, van 2 tot 100 Tekst in venster Messagebox met OK knop Tekst in titlebar Icoontje moet Information icon zijn Toont MessageBox

35 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 35 3.16 Inleiding tot Windows Application Programming De IDE genereert de code die de GUI creëert. View > Code => toont code van Windows Applicatie in Code Editor Venster Demo

36 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 36 3.12 Voorbeeld For/Next : intrestberekening Programma Intrestberekening Jaar * Principal = 1000 Rate = 0.5 Voeg hoofding toe aan output Toon output in Messagebox Bereken bedrag op spaarboek Voeg lijn met bedrag toe aan output

37 Hoofdstuk 3 : Control StructuresVisual Basic.NETPag. 37 3.13 Select Case Programma Graad Berekening aCount = 0 bCount = 0 cCount = 0 dCount = 0 eCount = 0 fCount = 0 Vraag graad Lees graad Toon totalen in Messagebox Vraag graad Lees graad Student * Zolang graad <> -1 Graad=100 ° Print “Perfecte score” en Graad A+ aCount += 1 Graad 90 - 99 ° Print “Graad B” bCount += 1 Anders Print “Invalid score”...


Download ppt "Visual Basic.NETPag.1 Hoofdstuk 3 - Conditionele logica Inleiding Controle structuren If/Then Selection Structure If/Then/Else Selection Structure While."

Verwante presentaties


Ads door Google