De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatverandering Wat is het? Kunnen we er iets aan doen? wij zijn klaar voor de maatschappij van morgen !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatverandering Wat is het? Kunnen we er iets aan doen? wij zijn klaar voor de maatschappij van morgen !"— Transcript van de presentatie:

1 Klimaatverandering Wat is het? Kunnen we er iets aan doen? wij zijn klaar voor de maatschappij van morgen !

2 2 1. Het klimaat Elementen van ons klimaat Neerslag TemperatuurWind

3 3 Zonnestraling en zeestromingen bepalen ons klimaat en de verdeling ervan over de wereld

4 4 Klimaatverandering = verandering in de elementen neerslag temperatuur wind én in de verdeling ervan in de wereld  Oorzaak? Een versterkt broeikaseffect in onze atmosfeer

5 5 2. Het broeikaseffect Onze atmosfeer Atmosfeer bestaat uit verschillende gassen, onder andere stikstofgas, zuurstofgas, waterdamp, CO 2, methaan, lachgas… Een aantal gassen, zoals waterdamp en CO 2 (broeikasgassen) zorgt ervoor dat warmte vastgehouden wordt (‘deken’) Door de atmosfeer is het gemiddeld 15°C op aarde, in plaats van -18°C. → er is een verband tussen CO 2 en temperatuur De atmosfeer (of dampkring) is zo dun dat we in staat zijn de samenstelling te veranderen

6 6 Broeikas = serre De atmosfeer is als een serre van de aarde en zorgt zo voor een leefbare temperatuur (natuurlijk effect)

7 7  Geweten (vb. CO 2 metingen via ijsboringen): IJstijden worden steeds afgewisseld met warme periodes  Gemeten in meetstations over de hele wereld: De aarde warmt overal op stijging van de temperatuur gebeurt nu sneller dan vroeger na een ijstijd De temperatuur was nog nooit zo hoog! (vb.1998 warmste jaar ooit ) 3. Klimaatverandering: de metingen

8 8 Voorbeeld: gemiddelde temperatuur in Ukkel sinds 1833

9 9  Gemeten: de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer is sinds 1750 erg toegenomen (vb. 30% voor CO 2, 50% voor methaan) + Link tussen de evolutie van de temperatuur en het CO 2 gehalte! Nu: hoogste CO 2 sinds 160.000 jaar

10 10 4. Klimaatverandering: de oorzaken 4.1 Meer broeikasgassen in de atmosfeer (meer uitstoot)  Natuurlijke oorzaken: vulkaanuitbarstingen, …  Uitvinding motoren in 18e eeuw: Opkomst nijverheid / industrie (industriële revolutie) en verkeer  Explosieve groei van wereldbevolking: op 2 generaties (sinds 1945) van 2,3 naar 6,5 miljard!

11 11  Veel fossiel energieverbruik (steenkool, aardolie, benzine, diesel, aardgas, …): bij verbranding komt CO 2 (koolstofdioxide) vrij

12 12 4.2 Minder opname van CO 2  Ontbossing: Bomen nemen CO 2 op om te groeien, maar er verdwijnen steeds mee bossen  Temperatuur van zeewater stijgt en daarmee daalt de capaciteit om CO 2 op te nemen

13 13 5. Gevolgen van de klimaatverandering  Voor mens, dier en milieu  Vooral meest kwetsbare gebieden en minst weerbare (arme) mensen 5.1 Stijgende temperaturen  Tot 1,5° C tot 2050  Tot 2,5 à 4,1 °C tegen 2100  Weer in Europa extremer en minder voorspelbaar  Hevigere orkanen Afsmelten van poolkappen  Krimpende gletsjers (drinkwater tekort!)  Dieren met uitsterven bedreigd of ‘verhuizen’  Extreme droogteperiodes (hongersnoden)  Felle bosbranden

14 14 Voorbeeld: gletsjer in Patagonië

15 15 5.2 Stijging zeespiegel  Door uitzetting water bij stijging van temperatuur  Door smelten ijskappen en gletsjers  Overstromen van laaggelegen gebieden  Overstromen van steden wereldwijd  Klimaatvluchtelingen

16 16 5.3 Onrechtvaardige verdeling → ontwikkelde landen. hoogste uitstoot arme landen ← meeste gevolgen

17 17 6. Kunnen we iets aan de klimaatverandering doen?

18 18 1.Klimaatverandering is een wereldprobleem: iedereen heeft er mee te maken 2.Alle landen van de wereld moeten samenwerken om de klimaatverandering te beperken 3.In de Verenigde Naties zijn bijna alle landen van de wereld vertegenwoordigd Ja!

19 19 7. Acties binnen de Verenigde Naties 7.1 VN Raamverdrag inzake klimaatverandering (1992) Afspraken:  Alle landen werken aan aanpak klimaatverandering, maar ieder volgens eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden  Adaptatie: hulp voorzien voor de nodige aanpassing aan klimaatverandering om burgers te beschermen  Financiering: steun van rijk landen (historische schuld) aan arme landen (meeste gevolgen)  Overdracht van klimaatvriendelijke technologie (van rijke aan arme landen)  Regelmatige opvolging en rapportering van emissies en beleidsacties  Jaarlijkse klimaatconferentie om afspraken op te volgen en te verbeteren

20 20 7.2 Protocol van Kyoto (1997)  Doelstelling voor industrielanden: gemiddeld 5% minder uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008 – 2012 in vergelijking met 1990 Via eigen reductie-acties Via aankoop ‘emissierechten’ of groene projecten in ontwikkelingslanden Boetes wanneer land niet voldoet aan Kyoto-verplichtingen  16 februari 2005: Protocol treedt in werking  Verenigde Staten van Amerika doen niet mee (belangrijk industrieland met hoogste uitstoot per persoon wereldwijd)

21 21 7.3 Maar Kyoto is (lang) niet genoeg dus op zoek naar opvolger Want:  Doel: temperatuursstijging moet onder 2°C blijven (als we niets doen kan er een stijging met 6°C zijn!)  Ook grote ‘ontwikkelingslanden’ zijn sterke vervuilers zoals China, Indië of Brazilië  Meer actie nodig, van alle landen (ook de VSA!)  Financiering en investeringen bij onwikkelingslanden moet beter  Dringend tegengaan van tropische ontbossing  Kyotodoelstelling zal niet gehaald worden

22 22 100 Broeikasgassen in 1990 (wereld) 95 Broeikasgassen in 2010 (industrielanden) 50 Broeikasgassen in 2050 (wereld) Kyoto Protocol Bijkomende afspraken zijn nodig  Uitdaging volgens IPCC*: gemiddeld 50 % reductie wereldwijd tegen 2050 * IPCC: internationaal wetenschappelijk klimaatcomité dat zorgt voor alle wetenschappelijke data en voorspellingen die het beleid moeten onderbouwen

23 23  Internationale klimaatonderhandelingen gaan erg moeizaam Akkoord nodig tussen 193 landen (!), met verschillende belangen en interesses Hamvragen: wie moet wat doen en wat betalen? Bali actieplan (2007): geeft elementen die zeker in een nieuw klimaatakkoord moeten staan, met deadline akkoord tegen 2009 Kopenhagen (2009): geen VN oplossing, enkel politiek akkoord over principes en geldbeloftes Cancun (2010): VN proces terug hoopvol op rails, maar nog veel algemene principes concreet uit te werken tegen nieuwe deadline van 2011

24 24  Europa vertaalt internationale milieuverplichtingen naar doelstellingen voor de verschillende lidstaten. Kyoto bepaalt voor EU (15 lidstaten) -8% doelstelling t.o.v. 1990 tegen 2012 EU15 2009 broeikasgasemissies lagen -12,9% onder 1990 (!) Kyoto-verplichting voor België bedraagt -7,5% t.o.v. 1990 en werd verdeeld tussen de gewesten en de federale overheid 1.EU heeft ook eigen bindend klimaatbeleid met doelstelling naar 2020 nl. reductie van -20% t.o.v. 1990 Voor België betekent dit -15% tegen 2020 8. Van de wereld naar België

25 25 Kyoto doelstelling voor België: -7,5% 100 Broeikasgassen in 1990 (%) 97,9 Broeikasgassen in 2005 (%) Meer verkeer, meer verbruik van elektriciteit, meer en grotere huizen, … 92,5 Broeikasgassen in 2010 (%) Actie nodig!!

26 26 9. En Vlaanderen dan?  Vlaamse Kyoto doelstelling is -5,2% t.o.v. 1990  Alle maatregelen om Vlaamse Kyotodoelstelling te halen staan in Vlaams klimaatbeleidsplan 2006-2012 met acties voor Industrie Energieproductie Gebouwen Landbouw Transport Voorbeeldrol van de overheid Bewustmaking van elke burger

27 27 Actie: industrie die minder energie verbruikt

28 28 Actie: groene energieproductie (milieuvriendelijke electriciteit)

29 29 Actie: ieders energieverbruik verminderen Isolatie huizen Energiezuinige toestellen (A+) Spaarlampen

30 30 Acties: Minder en ander verkeer STOP idee!! 1.Stappers : te voet 2.Trappers: fiets 3.Openbaar vervoer: trein, tram, (school)bus 4.Privé-vervoer: laatste optie + kies voor milieuvriendelijk wagen

31 31 Tips voor elke dag: 1.Elektrische apparaten uitzetten na gebruik (vb. Computer) 2.Koken met deksel op kookpot 3.Verwarming en licht uit in kamers waar je niet bent 4.Neem een douche in plaats van een bad 5.Geen wegwerproducten, hergebruik zakjes 6.Drink water van kraan i.p.v. plastiek flessen 7.Eet eens geen vlees 8. Varieer in het verkeer p.s. Bereken eens je ‘ecologische voetafdruk’ en schiet in actie! 10. En jij en ik?

32 32 Dank voor jullie aandacht!!


Download ppt "Klimaatverandering Wat is het? Kunnen we er iets aan doen? wij zijn klaar voor de maatschappij van morgen !"

Verwante presentaties


Ads door Google