De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zichzelf kort voorstellen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zichzelf kort voorstellen"— Transcript van de presentatie:

1 Zichzelf kort voorstellen

2 DOEL VAN DE ZORGVERZEKERING
Tussenkomst aan zwaar zorgbehoevenden In niet-medische zorg/kosten Ongeacht leeftijd, statuut, eigendom of inkomen De Vlaamse zorgverzekering: De zorgverzekering komt tegemoet aan de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende personen. Iedereen is vanaf 25-jarige leeftijd verplicht aangesloten bij de Vlaamse zorgverzekering (uitzondering: Brussel= aansluiting op vrije basis).

3 GELDIGE ATTESTEN Attest integratietegemoetkoming en tegemoetkoming HAB van min 15 punten Katz-schaal thuisverpleging( min FF B) BEL-schaal gezinszorg ( min score 35) Attest aanvullinde KB ( ° voor 1993 –> ongeschiktheid van min 66% en min 7 punten zelfredzaamheidsschaal) Attest aanvullende KB ( ° na 1993  min 18 punten op medisch-sociale schaal) Min score C op de Katz-schaal in een verzorgingssinstelling Wanneer men zeer ernstig zorgafhankelijk wordt en thuis verzorgd wordt (15 punten zelfredzaamheid, forfait B of C, BEL-score +35, kinderen met ernstige handicap, 66% arbeidsongeschikheid met 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid of 18 punten of wanneer men in een erkend rustoord (ROB/RVT) of een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft (verblijfsattest) kan men een maandelijkse tussenkomst verkrijgen van 130 €

4 WAT ALS ER GEEN GELDIG ATTEST IS?
Aanvraag indicatiestelling Door gemachtigde indicatiesteller ( erkend door de Vlaamse Gemeenschap): - diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten - diensten voor gezinszorg - OCMW Opmaak van een BEL-foto De Vlaamse regering machtigt van rechtswege indicatiestellers om de ernst en de duur van het verminderd zelfzorgvermogen vast te stellen. Volgende voorzieningen die door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn, zijn van rechtswege gemachtigd: de diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten, diensten voor gezinszorg, openbare centra voor maatschappelijk werk.

5 BEL-FOTO Basis Eerst Lijn- foto = schaal om zorgbehoefte in te schatten. Meet beperkingen- los van medische diagnose/handicap… Vertrekkend vanuit een totaalbeeld ( gesprek, open vragen, observatie, toetsend overleg) BEL= momentopname De indicatiestellers meet enkel de beperkingen ten gevolge van de zorgbehoevendheid. Een indicatiestelling houdt geen rekening met een handicap, een medische diagnose of een psychiatrische problematiek. Dit betekent dat bv blinde personen of kankerpatiënten relatief laag kunnen scoren, als zij nog in ruime mate zelfredzaam zijn op een aantal activiteiten.

6 BEL-FOTO Bestaat uit 4 blokken: - Huishoudelijke ADL
- Lichamelijke ADL - Sociale ADL - Geestelijke gezondheid Per blok volgen we een bepaalde filosofie voor het meten van de score. Ieder blok bestaat uit verschillende items met een specifieke itemdefinitie. De persoon die de indicatiestelling uitvoert, houdt zich strikt aan de interpretatieregels van deze BEL-profielschaal zoals wettelijk voorgeschreven, zelfs indien de toepassing van deze regels niet billijk lijkt, of in de appreciatie van de persoon onvoldoende juist de zorgbehoevendheid meet. Een BEL-foto kan opgemaakt worden voor zwaar zorgbehoevenden vanaf de leeftijd van 5 jaar. De BEL-foto is een geldig attest indien er 35 punten of meer op gescoord wordt voor de zorgverzekering. Bij personen van 5 tot 17 jaar wordt er enkel gescoord op het 2de blok, nl de lichamelijke ADL, van de BEL-foto. Voor deze personen is de BEL-foto een geldig attest wanneer er minimum 10 punten worden gescoord.

7 BELFOTO Blok A: Huishoudelijke ADL Blok B: Lichamelijke ADL
Onderhoud Was Strijk Boodschappen Maaltijden bereiden Organisatie huishoudelijk werk Blok B: Lichamelijke ADL Wassen Kleden Verplaatsen Toiletbezoek Incontinentie eten Blok C: Sociale ADL Sociaal verlies Trouw aan therapie + gezondheidsregels Veiligheid in en om het huis Administratie Financiële verrcihtingen + indien gezin Hygiënische verzorging kinderen Opvang kinderen Blok D: Geestelijke gezondheid Desoriëntatie in tijd Desoriëntatie in ruimte Desoriëntatie in personen Niet doelgericht gedrag Storen gedrag Initiatiefloos gedrag Neerslachtige stemming Angstige stemming Blok A  verwijst naar de zorgbehoefte op huishoudelijk vlak. Blok B  verwijst naar fysische functies die uitvallen. Dit blok is eigenlijk analoog met de indicatiestelling in de thuisverpleging. Dit stuk geeft info over de zorgbehoefte van de persoon op fysisch of lichamelijke vlak en meet de gradatie van uitval van de fysische functies. Blok A en B vormen 1soort dimensie, een vrij coherent geheel en verwijzen naar materiële taken. Beide blokken volgen de denkpiste: een uitval van functies. Blok C in dit blok wordt gepeild naar de zorgbehoefte aan sociale ondersteuning voor bepaalde facetten, dit kan zowel op sociaal-relationeel vlak l iggen ( bv ondersteuning bij verwerking van verlies), als op het preventieve vlak ( volgen van gezondheidsregels bv dieet…) als op begeleidend vlak ( administratie). Dit blok geeft info over de mate waarin een persoon maatschappelijk geïntegreerd is, zich sociaal handhaaft. Blok C is van een andere aard dan blokken A en B. De zorgbehoefte die hier tot uiting komt, zijn eerder de minder zichtbare, niet- materiële taken in de hulpverlening. Blok D  verwijst naar het psychisch disfunctioneren. De zorgbehoefte wordt op verschillende niveaus bekeken. Naast psychische disfuncties worden ook uiterlijke gedragingen en stemmingen gescoord. De facetten van de foto die we hier willen bekomen, zijn gegevens en zichtbare tekens van de mate waarin de persoon zich psychisch zelfstandig en onafhankelijk kan handhaven en functioneren.

8 0,1,2 of 3? Voor de blokken A, B en C wordt dit verwoord in: Score 0  geen zorgbehoefte Score 1  enige zorgbehoefte Score 2  meer zorgbehoefte Score 3  volledige zorgbehoefte Voor het blok D en voor het item ‘incontinentie’ uit blok B wordt de zorgbehoefte verwoord in een mate van voorkomen: Score 0  komt niet voor Score 1  komt nu en dan voor Score 2 komt meestal voor Score 3  komt voortdurend voor Geen zorgbehoefte  de zorgbehoevende staat zelfstandig in voor… Enige zorgbehoefte  de zorgbehoevende staat zelfstandig in voor…met uitzondering van bepaalde deelaspecten of met tijd en moeite Meer zorgbehoefte  de zorgbehoevende staat NIET zelfstandig in voor… maar kan wel bepaalde deelaspecten uitvoeren of heeft gedeeltelijke hulp nodig van personen of hulpmiddelen. Volledige zorgbehoefte  de zorgbehoevende staat niet in voor… en is volledig afhankelijk van hulp van personen of hulpmiddelen.

9 Concrete interpretatie van de items
Voor de items uit de blokken A en C geldt: De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door: FYSIEK NIET KUNNEN, PSYCHISCH NIET KUNNEN, NIET GELEERD HEBBEN, NIET (WILLEN) DOEN  wanneer de zorgbehoevende de activiteiten niet doet: zorgbehoefte? * belemmering op fysiek, psychisch of socio-cultureel vlak? * is er een uitval van functies? Is er een nood? Is er een probleem? Voor de items uit blok B, behalve incontinentie, geldt: FYSIEK NIET KUNNEN Voor de items uit blok D geldt: PSYCHISCH DISFUNCTIONEREN Het uitgangspunt is dat de zorgbehoefte gescoord wordt. Daarom is het belangrijk dat de indicatiesteller zich volgende vragen stelt: 1 In welke mate doet de persoon de activiteit of doet hij ze niet. 2 Als de persoon de activiteit niet doet, is er met betrekking tot deze activiteit een zorgbehoefte? Om dit te achterhalen moeten er bijkomende overwegingen gemaakt worden. De uiteindelijke BEL-foto is een optelsom van de behaalde scores op de verschillende blokken. Na de berekening van de totaalscore maakt de indicatiesteller ook een schatting van de duur van het ernstig, verminderd zelfvermogen, maw hoe lang zal de zorgbehoevende lijden aan deze graad van zorgbehoevendheid. De duurtijd wordt in aantal maanden uitgedrukt en varieert van 0 tot en met 36 maanden. Bij de Katz-schaal ligt hierin het verschil. Dit is evenals de BEL-foto ook een profielschaal om de zelfredzaamheid en zorgbehoevendheid te bepalen. Het zijn eerder de items van Blok B uit de BEL-foto die in een Katz-schaal beoordeelt worden door verpleegkundigen. Bij deze schaal is het geen optelling van de scores maar daarbij weegt bijvoorbeeld een hogere score op het zich ( niet) kunnen verplaatsen zwaarder door dan bijvoorbeeld een hogere score inzake het criterium incontinentie bij het bepalen in welk forfait de zorgbehoevende valt. Jullie krijgen hier ongetwijfeld in het tweede deel van deze infosessie meer uitleg over. Uiteindelijk hebben beide schalen hetzelfde doel, namelijk het meten van de zelfredzaamheid en de zorgbehoevendheid, toch zien we dat de meeste zorgsectoren zich vasthouden aan de door hen gebruikte profielschaal en is het dan ook niet uitzonderlijk dat zorgbehoevende personen op korte termijn door verschillende diensten met een andere profielschaal beoordeeld worden.

10 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Zichzelf kort voorstellen"

Verwante presentaties


Ads door Google