De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding tot de multifunctionele aangifte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding tot de multifunctionele aangifte"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding tot de multifunctionele aangifte
K. Snyders, Adjunct Administrateur-generaal van de RSZ

2 Het netwerk bestaat Extranet E-Government in de sociale zekerheid KSZ
RSZ filter Werkgever Dienstverlener Instellingen van de sociale zekerheid KSZ Rijksregister WEB FTP ISABEL Extranet

3  De richting Vandaag : … een stap verder
Administratieve vereenvoudiging Betere dienstverlening door toepassen van E-government

4 Toepassingen Elektronische tewerkstellingsaangifte Dimona veralgemenen
RSZ-kwartaalaangifte Alleen nog elektronisch Aangifte van sociale risico’s (ASR) (ziekte, werkloosheid, arbeidsongeval, beroepsziekte) Elektronisch indien de werkgever dit wenst Andere GOTOT, Artikel 30Bis Er wordt voorzien in drie grote toepassingen : - de elektronische Dimona - aangifte, die een aangifte omvat van het begin en het einde van een arbeidsrelatie; - de elektronische driemaandelijkse aangifte aan de RSZ, waarin loon- en arbeidstijdgegevens opgenomen zijn die kunnen gebruikt worden door alle instellingen van sociale zekerheid; - de aangifte van een sociaal risico, die bijkomende gegevens bevat die enkel nodig zijn in zeer specifieke gevallen - bijvoorbeeld omdat een werknemer ontslagen wordt, een arbeidsongeval krijgt of langdurig ziek wordt. Deze zal zoveel mogelijk elektronisch worden ingediend, zeker wanneer ze uitgaat van een werkgever. De mogelijkheid tot het indienen van de aangifte op papier blijft evenwel zeker in een eerste fase bestaan.

5 Toepassing 1 : DIMONA : wat
Aangifte van het begin en einde van de arbeidsrelatie Gegevens m.b.t. werknemer, werkgever, par. com., periode van tewerkstelling Hoeksteen van andere elektronische toepassingen Sectoren : bouw, interim, transport Vanaf 1/10/2001 : alle werknemers Veralgemening : 1/01/2003

6 De veralgemeende, elektronische aangifte van tewerkstelling
Toepassing 1 : De veralgemeende, elektronische aangifte van tewerkstelling Vandaag Arbeidscontract Personeels- register Speciaal Personeels- register Individueel document Studenten contract Een eerste belangrijke toepassing is de veralgemening van de Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling. Die Dimona - aangifte kennen we vandaag reeds in een aantal sectoren (bouwsector, sector van het personenvervoer, uitzendsector) en zal vanaf 1 januari 2003 gelden voor alle werkgevers. Deze veralgemening heeft belangrijke gevolgen op het vlak van de verplichtingen die verband houden met het opmaken en bijhouden van sociale documenten. Vandaag geeft het sluiten van een arbeidsovereenkomst aanleiding tot het opmaken van verschillende sociale documenten. - elke werknemer moet ingeschreven worden in een personeelsregister; - indien een werkgever zijn personeel op verschillende plaatsen tewerkstelt moet hij daarnaast ook nog een speciaal personeelsregister bijhouden; - in bepaalde gevallen (bouwsector en indien de werkgever zijn werknemers gewoonlijk minder dan vijf dagen op dezelfde plaats tewerkstelt) moet er nog een individueel document worden bijgehouden; - indien de werkgever en de werknemer een overeenkomst sluiten voor studentenarbeid moet de werkgever een kopie van deze overeenkomst doorsturen naar de sociale inspectie. Deze documenten, die kaderen in de strijd tegen het zwartwerk, zijn traditioneel allemaal papieren documenten, waarbij een veelheid van regels moet worden gerespecteerd die dan worden afgedwongen door middel van (soms wel erg zware) strafrechtelijke sancties. Inspectie

7 De veralgemeende, elektronische aangifte van tewerkstelling
Toepassing 1 : De veralgemeende, elektronische aangifte van tewerkstelling Morgen Arbeidscontract Online consultatie RSZ De veralgemening van de Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling laat toe deze verplichtingen op korte termijn te vereenvoudigen en zelfs af te schaffen. Omdat de werkgever de elektronische Dimona - aangifte verricht ten laatste op het moment waarop een werknemer in dienst treedt, staat vanaf dat moment de band tussen hem en zijn werknemer vast en is die band bekend bij de overheid. De gegevens die via de aangifte binnenkomen worden opgeslagen in een databank die ook kan worden geraadpleegd door de inspectiediensten. Het is dus niet langer nodig die gegevens nog eens apart op papier bij te houden. Omdat een werkgever het personeelsregister zelf ook soms nodig heeft in zijn relaties met zijn werknemers (bijvoorbeeld in discussies met werknemersafgevaardigden over de vraag of er al dan niet voldoende werknemers in de onderneming tewerkgesteld zijn om over te gaan tot het organiseren van sociale verkiezingen), wordt het mogelijk gemaakt voor de werkgever om zijn eigen gegevens ook zelf on-line te gaan raadplegen. Inspectie Personeels- bestand Data- bank

8 De veralgemeende, elektronische aangifte van tewerkstelling
Toepassing 1 : De veralgemeende, elektronische aangifte van tewerkstelling De vereenvoudiging Arbeidscontract 8 8 Personeels- register Speciaal Personeels- register Indivudueel document Studenten contract 8 Online consultatie RSZ Op die manier wordt het voor de werkgever niet langer nodig een personeelsregister en een individueel document op te maken, en dient de werkgever ook niet langer een kopie van de arbeidsovereenkomst voor studenten door te sturen. Het speciaal personeelsregister wordt voorlopig niet volledig afgeschaft, maar wel sterk vereenvoudigd. Personeels- bestand Inspectie Data- bank

9 Functies DIMONA Controle identificatiegegevens
Sleutel en basis voor andere toepassingen DIMONA DMFA ASR De veralgemening van de Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling laat toe deze verplichtingen op korte termijn te vereenvoudigen en zelfs af te schaffen. Omdat de werkgever de elektronische Dimona - aangifte verricht ten laatste op het moment waarop een werknemer in dienst treedt, staat vanaf dat moment de band tussen hem en zijn werknemer vast en is die band bekend bij de overheid. De gegevens die via de aangifte binnenkomen worden opgeslagen in een databank die ook kan worden geraadpleegd door de inspectiediensten. Het is dus niet langer nodig die gegevens nog eens apart op papier bij te houden. Omdat een werkgever het personeelsregister zelf ook soms nodig heeft in zijn relaties met zijn werknemers (bijvoorbeeld in discussies met werknemersafgevaardigden over de vraag of er al dan niet voldoende werknemers in de onderneming tewerkgesteld zijn om over te gaan tot het organiseren van sociale verkiezingen), wordt het mogelijk gemaakt voor de werkgever om zijn eigen gegevens ook zelf on-line te gaan raadplegen.

10 Interactieve toepassing consulteren personeelsbestand
Pagina : personeelsbestand

11 RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken
Toepassing 2 : RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken Activiteit 3 Activiteit 2 Vandaag Boekhoud- raam Personeels- staat Activiteit 1 Boekhoud- raam Personeels- staat Boekhoud- raam Personeels- staat Werkgever RIZIV RSZ RVA RVP De vorige toepassing betrof dus de melding van het begin en het einde van een arbeidsrelatie. Daarenboven moet de werkgever driemaandelijks aangifte doen van de loon- en arbeidstijdgegevens van de door hem tewerkgestelde werknemers aan de RSZ. Op deze aangifte moet de werkgever overigens ook informatie meedelen m.b.t. periodes van niet-tewerkstelling gedurende dewelke de werknemers bepaalde sociale-zekerheidsuitkeringen genieten (arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, …). Wanneer bepaalde sociale risico's, zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid zich voordoen, vragen de instellingen die deze uitkeringen vaststellen, aan de betrokken personen of hun werkgever bovendien ad hoc om de invulling van papieren formulieren waarop nogmaals loon- en arbeidstijdinformatie wordt opgevraagd. Pensioen KSZ Anderen RJV Vakantiegeld

12 RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken
Toepassing 2 : RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken Morgen Werkgever 1 elektronische aangifte RIZIV RSZ FAO Er wordt voor gezorgd dat de loon- en arbeidstijdinformatie die voorkomt op de driemaandelijkse RSZ-aangifte niet alleen kan worden gebruikt voor de berekening en inning van de sociale zekerheidsbijdragen (inclusief de vaststelling van de bijdrageverminderingen), maar eveneens voor de berekening van zoveel mogelijk loon- en/of arbeidstijdgerelateerde uitkeringen van sociale zekerheid. Indien de werkgever opteert om de aangifte van een sociaal risico elektronisch in te dienen, zullen geen loon- en arbeidstijdgegevens meer op papier worden meegedeeld. Bovendien wordt de informatie omtrent periodes van niet-tewerkstelling gedurende dewelke de werknemer een sociale-zekerheidsuitkering geniet, rechtstreeks uitgewisseld tussen de instellingen van sociale zekerheid onderling, zodat ze niet meer door de werkgever moet worden aangegeven. RVA RVP Pensioen FBZ KSZ RJV RKW Vakantiegeld

13 RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken
Toepassing 2 : RSZ-kwartaalaangifte volledig elektronisch en multifunctioneel maken Activiteit 3 Activiteit 2 Activiteit 1 7 De vereenvoudiging Werkgever 7 1 elektronische aangifte 7 7 RIZIV RSZ FAO De aangifte zal uitsluitend op elektronische wijze gebeuren hetgeen impliceert dat de huidige papieren aangiften worden afgeschaft. RVA RVP Pensioen FBZ KSZ RKW RJV Vakantiegeld

14 Communicatiekanalen GEEN PAPIER OF FAX
Portaalsite (www.sociale-zekerheid.be) Gestructureerde boodschappen via bestandsoverdracht Vocale server

15 Portaalsite Sociale Zekerheid 1/10/2001
Kenmerken overkoepelende site - uniek loket toepassingen vrij toegankelijk beveiligd aangiften - consultaties toegangssysteem voor werkgevers aanduiden - lokale beheerder (aantal : 2219) - dienstverlener - gebruikers log-in procedure

16 Portaalsite Algemeen intro-page

17 Toegangsprocedure beveiligde omgeving
Bedrijf duidt lokale beheerder aan De lokale beheerder is verantwoordelijk voor verder beheer is aanspreekpunt voor RSZ krijgt userid en wachtwoord lokale beheerder kan gebruikers toelaten onder zijn verantwoordelijkheid

18 Beveiligde omgeving Hoe zich registreren als lokale beheerder

19 Beveiligde omgeving Toegangsprocedure van een lokale beheerder

20 Toegangsprocedure beveiligde omgeving
Werkgever kan gebruik beveiligde omgeving toelaten aan dienstverlener Erkende Sociale Secretariaten andere bv. Boekhoudkantoor, softwarebureau, boekhouder, echtgeno(o)t(e), … werkgever moet band expliciet bevestigen Dienstverlener duidt lokale beheerder aan

21 Timing Dimona : RSZ-kwartaalaangifte :
vanaf 1/01/1999 : bouw, transport en uitzendarbeid sinds 1/10/2001 : op vrijwillige basis voor andere werkgevers veralgemening : 1/1/2003 RSZ-kwartaalaangifte : 1ste kwartaal 2003 De veralgemening van de Dimona - aangifte zal starten op 1 oktober van dit jaar. Op dat ogenblik wordt de Dimona-aangifte veralgemeend voor alle werkgevers en werknemers van de bouwsector, transportsector en de sector van de uitzendarbeid. Vanaf dat ogenblik kunnen ook alle andere werkgevers vrijwillig in het systeem instappen. Zij zullen daarbij begeleid worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die het Dimona - systeem beheert. Vanaf 1 januari 2003 zal de Onmiddellijke Aangifte van Tewerkstelling voor iedereen een feit zijn. Ook vanaf 1 januari 2003 zullen alle werkgevers overstappen op de vernieuwde multifunctionele RSZ - aangifte. Vanaf die datum zal er ook begonnen worden met de invoering van de nieuwe aangiften van sociale risico's. Omdat bij de behandeling van deze dossiers gegevens van de vernieuwde multifunctionele RSZ-aangifte ter beschikking moeten zijn over een bepaalde referteperiode, zullen voor een aantal risico’s de huidige formulieren nog even blijven bestaan. In 2005 zal de aangifte van een sociaal risico dan gelden voor alle sociale risico’s.

22 Overzicht studiedag 09u.30 : Inleiding tot DMFA
10u.00 : Dimona en Personeelsbestand 10u.45 : Pauze 11u.00 : DMFA 12u.00 : Lunch 13u.30 : Ondersteuning via Internet 14u.15 : Communicatiekanalen 15u.00 : Pauze 15u.15 : XML en DMFA 16u.00 : Vragen

23 VRAGEN ?


Download ppt "Inleiding tot de multifunctionele aangifte"

Verwante presentaties


Ads door Google