De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ScaldWIN, een project voor een betere waterkwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ScaldWIN, een project voor een betere waterkwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 ScaldWIN, een project voor een betere waterkwaliteit

2 De doelstelling Bijdragen tot een betere kwaliteit van oppervlakte- en grondwaterlichamen in het internationale stroomgebiedsdistrict (ISGD) van de Schelde. Door de ontwikkeling en implementatie van een set kosteneffectieve, innovatieve en transnationale acties die erop gericht zijn een goede toestand te bereiken van oppervlakte- en grondwaterlichamen. Door het transnationale effect van deze acties te monitoren, zal de basis gelegd worden voor de ontwikkeling van een transnationaal opvolgingssysteem voor de maatregelenprogramma's die in het kader van de kaderrichtlijn Water (KRW) voor het ISGD Schelde werden opgesteld. 2

3 WP1Het verbeteren van de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen door rivierecosysteemontwikkeling en bevorderen van biodiversiteit WP2 Het verbeteren van de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen door het beheer van sedimenten WP3Duurzaam watervoorradenbeheer voor grondwaterlichamen WP4Het beoordelen van de implementatie van de KRW maatregelenprogramma's WP5De kennis en bewustwording van de grensoverschrijdende aspecten van integraal waterbeheer verhogen De werkpakketten 3

4 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Lead partner Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement (BIM-IBGE) Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGARNE) Direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nord - Pas-de-Calais Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) Waterschap Scheldestromen (WSSS) Provincie Zeeland (Prov Zeeland) Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Water (Min V&W) De partners 4

5 Het project loopt van 01/01/2009 tot 31/12/2013 Totaal budget van € 8.646.694 waarvan € 4.323.347 ERDF: Enkele cijfers 5

6 Algemene voortgang jun 09 - jun 10 (2 de en 3 de voortgangsrapport) Startevenement ScaldWIN: 11/12/09 5 coördinatievergaderingen in Antwerpen op 08/09/09, 13/10/09, 23/11/09, 10/02/10, 17/03/10, 18/05/10  vast agendapunt ivm ScaldWIN Werkpakket vergaderingen: WP1:16/12/09, veldbezoek BIM 23/06/10 WP2: 03/10 WP3: 20/08/09, 19/11/09, 22/04/10, 25/06/10 WP4: 07/07/09, 24/09/09, 21/04/10, 13/01/10 WP5: 29/09/09, 11/01/10, 07/05/10 6

7 Voortgang werkpakket 1 jun 09 - jun 10 (2 de en 3 de voortgangsrapport) WP1 - Rivierecosysteemontwikkeling VMM (rivierherstel Marke): –Grondverwervingsplannen opgemaakt, –Raming aangevraagd aan het aankoopcomité –Nulmeting visfauna uitgevoerd 7

8 Voortgang werkpakket 1 jun 09 - jun 10 (2 de en 3 de voortgangsrapport) WP1 - Rivierecosysteemontwikkeling BIM (herstel Molenbeekvallei) –Werkplan vastgelegd voor herstel van 3 ‘wetlands’ in de natuurgebieden Kattebroek, Hunderenveld en Veroost –Onderzoekscentrum van de VUB aangeduid om hydrologische studie te realiseren van de Molenbeek stroomopwaarts –Aannemers geraadpleegd om de verbinding tot stand te brengen tussen de 2 locaties Hunderenveld en Veroost –Onderhandelingen met de lokale autoriteiten voor grondverwerving langs de Molenbeek en over een erfpachtrecht voor de locatie Kattebroek gestart –Monitoring van de biodiversiteit op de Hunderenveldsite –Eerste terreinbezoek 8

9 Voortgang werkpakket 1 jun 09 - jun 10 (2 de en 3 de voortgangsrapport) WP1 - Rivierecosysteemontwikkeling DGARNE (vismigratie Oostelijke Dender) –Aanbesteding voor de inventaris van vismigratieknelpunten in de verschillende (Waalse) bekkens van het stroomgebied van de Schelde  toegekend aan ‘Groupe Interuniversitaire de Recherches en Ecologie Appliquée, Facultés Universitaires de Namur’ –Projectwijziging: voorstel vismigratieknelpunten op de Oostelijke Dender aan te pakken ipv op de Marke  noodzaak om officiële wijzigingsaanvraag in te dienen bij Interreg 9

10 Voortgang werkpakket 1 jun 09 - jun 10 (2 de en 3 de voortgangsrapport) WP1 - Rivierecosysteemontwikkeling DREAL (kosten-baten analyse oplossen vismigratieknelpunten) –Officiële procedure gestart voor het uitvoeren van de kostenbaten analyse –Studie over de verwijdering of verbetering van vismigratieknelpunten door studiebureau afgeleverd –De voorgestelde kosten worden tijdens overlegvergaderingen voorgesteld aan de betrokken partijen. Finale goedkeuring volgt. 10

11 Voortgang werkpakket 1 jun 09 - jun 10 (2 de en 3 de voortgangsrapport) WP1 - Rivierecosysteemontwikkeling Waterschap Scheldestromen (rivierherstel Othene) –Hydrologische modellering van de Othene  plaatsen van een bijkomende stuw en verwijderen van 2 stuwen en een klein pompstation in 2 zijrivieren –Monitoring van de waterkwaliteit gestart –Veldbezoek, vergaderingen en presentaties over het waterbeheer en de geomorfologie van het gebied voor Belgische en Nederlandse instellingen en NGO’s  resultaat gebruikt in globale visiedocument ‘herstel van de oevers en omgeving’ 11

12 Voortgang werkpakket 2 jun 09 - jun 10 (2 de en 3 de voortgangsrapport) WP2 – Sedimentbeheer VMM –Aanbestedingen voor de bouw van 2 sedimentvangen (Molenbeek en Vondelbeek) DGARNE –Meetapparatuur voor het meten van sedimentvrachten geleased van het departement Waterwegen van het Waals Gewest + testen materiaal –Studiesites gedefinieerd ism VMM en de contractant –Locaties van toekomstige meetstations vastgesteld en nodige werken uitgevoerd om deze stations te kunnen installeren –Bij Saint-Jean-Geest twee meetstations geïnstalleerd met het geleende materiaal  38 sedimentmonsters genomen 12

13 Voortgang werkpakket 3 jun 09 - jun 10 (2 de en 3 de voortgangsrapport) WP3 – Grondwaterbeheer LMCU –Piëzometers geplaatst in juni 2010 in het zuiden van de kolenkalk in Frankrijk –Hydrochemische studie gestart –Uitwisseling van gegevens op basis van een gezamenlijk hydrologisch protocol Provincie Zeeland –Specificaties voor het onderzoek van de verdeling zoet- zoutwater in het grondwater van het poldergebied beëindigd –Gezamenlijke toewijzing van het onderzoek aan een consultant in samenwerking met VMM VMM –Eerste fase van de plaatsing van de meetstations beëindigd en aanbesteding voor de tweede fase goedgekeurd

14 Voortgang werkpakket 4 jun 09 - jun 10 (2 de en 3 de voortgangsrapport) WP4 – beoordelen van de implementatie van de KRW maatregelenprogramma's –Resultaten van de vragenlijst rond de eerste set indicatoren onderzocht –Consultant aangesteld om te helpen bij de ontwikkeling van de indicatorenset

15 Voortgang werkpakket 5 jun 09 - jun 10 (2 de en 3 de voortgangsrapport) WP5 - Het publieke bewustzijn verhogen –Gebruikte communicatiemiddelen: drietalige website, nieuwsbrief, huisstijl, eerste algemene folder over het project en algemene presentatie poster. –Organisatie startevenement in december 2009 (DREAL) –Voorbereidend werk voor de organisatie van een Scheldeweek over het hele stroomgebiedsdistrict met externe partners (NGO’s, instellingen...), Scheldedag (groot publiek evenement) en interimseminarie


Download ppt "ScaldWIN, een project voor een betere waterkwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google