De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAVA1 H 22. COLLECTIONS FRAMEWORK. 1. INLEIDING. Collections framework Is een verzameling van data structuren, interfaces en algoritmen Meest voorkomende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAVA1 H 22. COLLECTIONS FRAMEWORK. 1. INLEIDING. Collections framework Is een verzameling van data structuren, interfaces en algoritmen Meest voorkomende."— Transcript van de presentatie:

1 JAVA1 H 22. COLLECTIONS FRAMEWORK. 1. INLEIDING. Collections framework Is een verzameling van data structuren, interfaces en algoritmen Meest voorkomende datastructuren gestandaardiseerd en efficient geïmplementeerd. Voorbeeld van herbruikbare code

2 JAVA2 2. OVERZICHT COLLECTIONS FRAMEWORK Collection Is een data structuur (object) die referenties naar andere objecten bijhoudt. Collections framework Interfaces die de bewerkingen declareren voor verschillende collection types en verschillende implementaties (classes) daarvan. Behoren tot het package java.util Collection Set List Map

3 JAVA3 3. CLASS ARRAYS Class Arrays Voorziet static methoden voor manipulatie van arrays Voorziet “high-level” methoden Methode binarySearch voor het zoeken in geordende arrays Methode equals voor het vergelijken van arrays Method fill voor waarden in te brengen in ee, array Method sort voor sorteren

4 JAVA4 3. CLASS ARRAYS : Voorbeeld methoden. import java.util.*; public class UsingArrays { private int intValues[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; private double doubleValues[] = { 8.4, 9.3, 0.2, 7.9, 3.4 }; private int filledInt[], intValuesCopy[]; public UsingArrays() // initialize arrays { filledInt = new int[ 10 ]; intValuesCopy = new int[ intValues.length ]; // vul filledInt volledig op met 7’s Arrays.fill( filledInt, 7 ); // sorteer doubleValues in oplopende volgorde Arrays.sort( doubleValues ); // copy array intValues naar array intValuesCopy System.arraycopy( intValues, 0, intValuesCopy, 0, intValues.length ); }

5 JAVA5 3. Methode arraycopy // copy array intValues naar array intValuesCopy System.arraycopy( intValues, 0, intValuesCopy, 0, intValues.length ); static void arraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length)arraycopyObject Parameters: src - de source array. srcPos - start positie in de source array. dest - de destination array. destPos - start positie in de destination array. length – aantal elementen die gekopieerd moeten worden. Werpt: IndexOutOfBoundsExceptionIndexOutOfBoundsException – indien de grenzen van src of dest overschreden worden. ArrayStoreExceptionArrayStoreException – indien het type van de array src niet in dest geplaatst kan worden. NullPointerExceptionNullPointerException – indien src of dest null is.

6 JAVA6 public void doiets() { //vergelijk de inhoud van beide arrays boolean b = Arrays.equals( intValues, intValuesCopy ); //... // element opzoeken int location= Arrays.binarySearch( intValues, value ); //indien value = 5 returns 4 //indien value = 8763 returns –7 // -7 = de indexwaarde_in_geval_van_invoegen*(-1) -1 //... } //... } 3. CLASS ARRAYS : Voorbeeld methoden.

7 JAVA7 3. CLASS ARRAYS : overloaded methoden static int binarySearch(int[] a, int key)binarySearch static int binarySearch(double[] a, double key)binarySearch Idem voor char, byte, short, long en float static int binarySearch(Object[] a, Object key)binarySearchObject static int binarySearch(Object[] a, Object key, Comparator c)  zie paragraaf 6.binarySearchObject Comparator static boolean equals(int[] a, int[] a2)equals Idem voor char, byte, short, long, float en double static boolean equals(Object[] a, Object[] a2)equalsObject

8 JAVA8 3. CLASS ARRAYS : overloaded methoden static void fill(int[] a, int val)fill static void fill(int[] a, int fromIndex, int toIndex, int val)fill IllegalArgumentException – IllegalArgumentException if fromIndex > toIndex ArrayIndexOutOfBoundsException – ArrayIndexOutOfBoundsException if fromIndex a.length Idem voor char, byte, short, long, float, double en object

9 JAVA9 3. CLASS ARRAYS : overloaded methoden static void sort(int[] a)sort static void sort(int[] a, int fromIndex, int toIndex)sort IllegalArgumentException – if fromIndex > toIndex IllegalArgumentException ArrayIndexOutOfBoundsException – ArrayIndexOutOfBoundsException if fromIndex a.length Idem voor char, byte, short, long, float en double static void sort(Object[] a)sortObject static void sort(Object[] a, Comparator c)sortObjectComparator static void sort(Object[] a, int fromIndex, int toIndex)sortObject static void sort(Object[] a, int fromIndex, int toIndex, Comparator c)  zie paragraaf 6.sortObjectComparator

10 JAVA10 3. CLASS ARRAYS : static methode asList static methode asList laat toe een Arrays object als een List (zie verder) te doorlopen. Wijzigen op de elementen via de List view zijn effectief in het Arrays object, en vise versa. Opm: de List heeft een vaste lengte (geen add of remove!). Voorbeeld: import java.util.*; public class UsingAsList { private static final String values[] = { "red", "white", "blue" }; private List list; // initialiseer List en wijzig (set methode) de waarde // op locatie 1 public UsingAsList() { list = Arrays.asList( values ); // get List list.set( 1, "green" ); // wijzig een waarde }

11 JAVA11 3. CLASS ARRAYS : static methode asList // output via List en via array public void printElements() { System.out.print( "List elements : " ); for ( int count = 0; count < list.size(); count++ ) System.out.print( list.get( count ) + " " ); System.out.print( "\nArray elements: " ); for ( int count = 0; count < values.length; count++ ) System.out.print( values[ count ] + " " ); System.out.println(); } public static void main( String args[] ) { new UsingAsList().printElements(); } List elements : red green blue Array elements: red green blue

12 JAVA12 4. INTERFACE COLLECTION EN CLASS COLLECTIONS. Interface Collection Bevat bulk operations (op de volledige collection) Adding, clearing, comparing en retaining objects in de collection Interfaces Set en List extend interface Collection Voorziet een Iterator, die ook elementen kan verwijderen. Class Collections Voorziet static methoden die collections manipuleren Polymorfisme wordt hierbij ondersteund

13 JAVA13 5. LIST INTERFACE. Interface Collection Interface List Vector, ArrayList en LinkedList zijn implementatie klassen van interface List.


Download ppt "JAVA1 H 22. COLLECTIONS FRAMEWORK. 1. INLEIDING. Collections framework Is een verzameling van data structuren, interfaces en algoritmen Meest voorkomende."

Verwante presentaties


Ads door Google