De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAVA1 ONTWERPDOELEN (1) JAVA IS: eenvoudig automatische garbage collection klein object georiënteerd betrouwbaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAVA1 ONTWERPDOELEN (1) JAVA IS: eenvoudig automatische garbage collection klein object georiënteerd betrouwbaar."— Transcript van de presentatie:

1 JAVA1 ONTWERPDOELEN (1) JAVA IS: eenvoudig automatische garbage collection klein object georiënteerd betrouwbaar

2 JAVA2 JAVA IS: veilig architectuurneutraal portable goede performance multithreaded ONTWERPDOELEN (2)

3 JAVA3 VIRTUELE MACHINE Java-bytecode Virtuele machine in browser

4 JAVA4 Computer die bezocht wordt Java-programma Compilatie Java byte-code Internet verificatie Schematisch: Java byte-code verwerking Browser omgeving interpreter Java virtuele machine Uw computer VIRTUELE MACHINE

5 JAVA5 Invoer HTML-CODE

6 JAVA6 APPLETS VS. APPLICATIES Applicaties: cfr. programma’s in C++ uitvoeren mits JVM vb. : Hot Java Browser Applets: cliënt interactiviteit op webpagina’s

7 JAVA7 APPLICATIE import java.lang.*; public class Som { public static void main( String[] args) { int x = 2, y = 3, som; som = x * x + y * y; System.out.println("Som = "+ som); try { Thread.currentThread().sleep(5000); } catch (InterruptedException e) {}; }

8 JAVA8 UITVOERING APPLICATIE

9 JAVA9 APPLET import java.applet.*; import java.awt.*; public class Applet1 extends Applet { private Font f = new Font(“TimesRoman”,Font.BOLD,36); public void paint(Graphics g) {g.setFont(f); g.setColor(Color.red); g.drawString(“Een bijzonder eenvoudige applet”,20,150); }

10 JAVA10 UITVOERING APPLET

11 JAVA11 VISUAL CAFE componentenpalet (Component Tool Palette) ontwerpscherm (Form Designer) projectvenster (Project Window) broncode-editor (Source Editor) eigenschappenlijst (Property List) Applet-viewer

12 JAVA12 VOORBEELD 1 import java.awt.*; import java.applet.*; public class WelkomApplet extends Applet {public void init() {setLayout(null); setSize(426,266); bt_Welkom = new java.awt.Button(); bt_Welkom.setLabel("Spreek!"); bt_Welkom.setBounds(72,60,191,61); bt_Welkom.setBackground(new Color(12632256)); add(bt_Welkom);

13 JAVA13 lbl_Welkom = new java.awt.Label(" "); lbl_Welkom.setBounds(72,132,190,48); add(lbl_Welkom); SymMouse aSymMouse = new SymMouse(); bt_Welkom.addMouseListener(aSymMouse); } Java.awt.Button bt_Welkom; java.awt.Label lbl_Welkom; VOORBEELD 1(vervolg)

14 JAVA14 class SymMouse extends java.awt.event.MouseAdapter { public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent event) {Object object = event.getSource(); if (object == bt_Welkom) btWelkom_MouseClick(event); } void btWelkom_MouseClick(java.awt.event.MouseEvent event) {lbl_Welkom.setText("Welkom bij Visual Café!"); } VOORBEELD 1 (vervolg)

15 JAVA15 RESULTAATSCHERM

16 JAVA16 INGREDIENTEN VAN EEN APPLET subklasse van de standaardklasse Applet moet zich houden aan een aantal veiligheidsristricties geen main()-methode of ander beginpunt wordt uitgevoerd door een browser of applet-viewer moet public gedeclareerd zijn

17 JAVA17 LEVENSVERLOOP VAN EEN APPLET creatie van een instantie d.m.v. de constructor Applet() de applet wordt geïnitialiseerd door de functie init() de applet wordt gestart door de functie start() de methode paint() wordt automatisch uitgevoerd de applet wordt indien nodig hertekend door repaint() bij het stopzetten, wordt de functie stop() aangeroepen het applet-object wordt vernietigd door de functie destroy()

18 JAVA18 REGELS VOOR NAMEN IN JAVA (1) kleine letters, hoofdletters, cijfers, de underscore en het dollarteken willekeurige lengte betekenisvolle namen nooit beginnen met een cijfer! namen van klassen beginnen ALTIJD met een hoofdletter

19 JAVA19 REGELS VOOR NAMEN IN JAVA (2) namen van objecten en functies beginnen ALTIJD met een kleine letter bestaat een naam van een object of een functie uit meer dan 1 woord, dan begint het eerste woord met een kleine letter en het volgende woord met een hoofdletter vbn. nieuwSaldo, percentageEersteSchijf

20 JAVA20 TEKENEN MET JAVA (1) public class Applet2 extends Applet {public void init() { setBackground( Color.yellow ); } public void paint( Graphics g ) { // een driehoek in het blauw g.setColor( Color.blue ); g.drawLine(0,0,100,200); g.drawLine(100,200,0,200); g.drawLine(0,200,0,0);

21 JAVA21 TEKENEN MET JAVA (2) //een rechthoek van 100 breed bij 50 hoog op positie (260,10) g.setColor(Color.green); g.drawRect(260,10,100,50); // een ellips van 100 bij 50 op positie (260,80) in het wit g.setColor(Color.white); g.drawOval(260,80,100,50); // een gevulde rechthoek en ellips in het paars g.setColor(Color.magenta); g.fillRect(130,10,100,50); g.fillOval(130,80,100,50);

22 JAVA22 TEKENEN MET JAVA (3) // een rechthoek met afgeronde hoeken in het rood g.setColor(Color.red); g.drawRoundRect(130,150,100,70,40,40); //ook fillRoundRect(); // een boog en een taartpunt (= gevulde boog) in het grijs g.setColor(Color.gray); g.drawArc(230,200,188,100,15,75); g.fillArc(260,200,60,40,15,75); }

23 JAVA23 EVENTS Schematisch: Event Event-object Event-afhandeling De methode Action ActionEvent actionPerformed(ActionEvent e)

24 JAVA24 EVENTS - VOORBEELD 1 (1) import java.awt.*; import java.applet.Applet; import java.awt.event.*; public class Schuifbalk extends Applet implements AdjustmentListener {private Scrollbar slider; private int sliderValue = 0; public void init() { slider = new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL,0,1,0,100); add(slider); slider.addAdjustmentListener(this); }

25 JAVA25 EVENTS - VOORBEELD 1 (2) public void paint(Graphics g) { g.drawString(“Current value is “ + sliderValue,100,100); } public void adjustmentValueChanged (AdjustmentEvent e) { sliderValue = slider.getValue(); // haalt de momentele waarde van de schuifbalk op repaint(); // paint() wordt terug aangeroepen }

26 JAVA26 EVENTS - VOORBEELD 2 (1) public class Safe extends Applet implements ActionListener {private int guess = 0, combination = 321; private Button btnOne, btnTwo, btnThree, btnAgain; public void init() {btnOne = new Button(“1”); add(btnOne); btnOne.addActionListener(this); btnTwo = new Button(“2”); add(btnTwo); btnTwo.addActionListener(this); btnThree = new Button(“3”); add(btnThree); btnThree.addActionListener(this); btnAgain = new Button(“Try again”); add(btnAgain); btnAgain.addActionListener(this); }

27 JAVA27 EVENTS - VOORBEELD 2 (2) public void paint(Graphics g) {if (guess == combination) g.drawString(“Unlocked”,50,50); elseg.drawString(“Locked”,50,50); } public void actionPerformed (ActionEvent event) {if (event.getSource() == btnOne) guess = guess*10 + 1; else if (event.getSource() == btnTwo) guess = guess*10 + 2; elseif (event.getSource() == btnThree) guess = guess*10 + 3; elseif (event.getSource() == btnAgain) guess = 0; repaint(); }

28 JAVA28 VOORBEELD 3 - UITVOER

29 JAVA29 JAR- files samenvoegen van verschillende files tot 1 JAR-file (1.1) snelle transportatie over het net (gecompresseerde file) ARCHIVE-attribuut van de -tag gebruiken: het ARCHIVE-attribuut vervangt het CODE-attribuut niet!

30 JAVA30 VARIABELEN (H. 4) 3 soorten : instantievar., klassevar., lokale variabelen variabelen, die naar een object verwijzen = REFERENTIES Voorbeeld: Font f; // = null, als f een member is f = new Font(“TimesRoman”,Font.BOLD,20); variabelen van een primitief type (GEEN objecten) byteboolean1b charshort2b intfloat4b doublelong8b

31 JAVA31 REFERENTIETYPEN een toekenningsopdracht = een wijzertoekenning (b2 = b1;) > OPL = een methode toevoegen aan de klasse, die een > diepe kopie maakt (b2 = b1.kopie();) een vergelijking = een wijzervergelijking ( if (b2 == b1)...) > OPL1 = de methode equals uit de moederklasse Object > overridden ( if (b1.equals(b2))... ) > OPL2 = een methode uitwerken voor waardevergelijking in > de betreffende klasse ( if (b1.isGelijk(b2))... )

32 JAVA32 PRIMITIEVE TYPE : int en Integer (1) geen controle op de grenzen (cirkel) dezelfde rekenkundige operatoren als in C++ Integer = verpakkingsklasse (java.lang) > 1 member, een int, die niet wijzigbaar is (private) > 2 constanten : MAX_VALUE en MIN_VALUE > nuttige functies: Integer obj = new Integer(3); // of new Integer(“3”); int i = obj.intValue(); // terug uitpakken // invoer van een getal: String s = txtInvoer.getText(); int j = Integer.parseInt(s); // static functie!

33 JAVA33 PRIMITIEVE TYPE : int en Integer (2) // uitvoer van een getal in een tekstvak: txtUitvoer.setText(Integer.toString(j)); // of txtUitvoer.setText(String.valueOf(j)); // uitvoer naar het grafische scherm van j: g.drawString (“Het resultaat is “ + j,10,10); // uitvoer naar het scherm van een object van de klasse Datum: g.drawString(“Vandaag is het “ + vandaag); // mits in de klasse Datum de volgende functie staat: public String toString() { return dag + “/” + maand + “/” + jaar; }

34 JAVA34 PRIMITIEVE TYPE : double en Double een constante van de vorm 3.5 is een double delen door 0 is toegelaten -> Infinity geen automatische conversie van een hoger naar een lager type : float f = 10.3; geeft een compilatiefout > OPL = suffix f gebruiken: 10.3f alle operatoren voor integers kunnen hier ook gebruikt worden // invoer van een getal: String s = txtInvoer.getText(); Double hulp = Double.valueOf(s); // static functie! double getal = hulp.doubleValue(); // of double getal = Double.parseDouble(s); // JDK 1.2!!!

35 JAVA35 CONSTANTEN Karakterconstanten  tussen apostrofs: char ch = ‘A’;  UNICODE - 16 bits: \udddd = Unicode-teken, bevat bijna alle bestaande alfabetten van moderne talen (cultuuronafh.)  escape codes, bv. \u000A = ‘\n’ Boole-constanten : true en false String-constanten = OBJECT van de klasse String (geen array) Numerieke constanten  final int AANTAL = 5;  constanten in een klasse static declareren (vb. Math.PI)

36 JAVA36 HERHALINGEN relationele operatoren:, >=, ==, != logische operatoren: &&, ||, ! Alle logische expressies MOETEN true of false opleveren!!! NIET : if (i).... ; while (logische expressie) statement do statement while (logische expressie); for (init-expr.;log. expr.;incr. expr.) statement een break- of een continue-statement in een lus komma-operator

37 JAVA37 BESLISSINGEN if (logische expressie) statement if (logische expressie) statement1 else statement2 switch-statement (VERGEET de break niet na elke case!) switch (discrete var.) { case waarde1: statement1 break; case waarde2: statement2 break; default: statement break; } conditionele expressie : x = 3 * (a > b? a : b ) + 100;

38 JAVA38 CONVERSIE Promotie en casting: impliciete conversie int a= 10; double b = 10.2; b += a; expliciete conversie int i = (int) 3.14;

39 JAVA39 SPECIFICATIE VAN EEN KLASSE (eventueel) public (eventueel) final (eventueel) abstract class (eventueel) extends (eventueel) implements { }

40 JAVA40 VOORBEELD - HAPPER - UITVOER

41 JAVA41 ARRAYS - declaratie en initialisatie Arrays in Java zijn objecten! Bevat waarden van een elementair type of een object int[] a; a= new int[10]; OF int a[]; a= new int[10]; OF int[] a = new int [10];

42 JAVA42 Een rij van objecten van de klasse Punt: Punt [] r; r = new Punt[10]; // r is een referentie naar een rij van 10 referenties, die = null for (int i = 0;i < 10;i++) r[i] = new Punt(i+1,i+2); ARRAYS - declaratie en initialisatie

43 JAVA43 ARRAYS - declaratie en initialisatie a en r zijn referenties naar een array met 10 elementen Default-initialisatie op 0 en op null De lengte hoeft geen constante te zijn, doch de waarde moet op voorhand gekend zijn: double[] b; int n; //toekennen van een waarde aan n b = new double[n];

44 JAVA44 ARRAYS - declaratie en initialisatie length: public attribuut dat de lengte weergeeft b.length (kan niet meer gewijzigd worden) Declaratie en initialisatie kan gelijktijdig: String[] s= {’’ Jan ’’, ’’Stijn ’’, ’’Steven ’’} Automatische controle op de lengte (vs. C++)

45 JAVA45 ARRAYS - voorbeeld - veelhoekapplet public class VeelhoekApplet extends Applet {private Polygon pijl, pijl2; private int[] xRij = { 50, 100, 100, 150, 100, 100, 50, 50 }; private int[] yRij = { 100, 100, 60, 125, 190, 150, 150, 100 }; private final int AANTALPUNTEN = xRij.length; public void init() {pijl = new Polygon( xRij, yRij, AANTALPUNTEN ); for( int i = 0; i < AANTALPUNTEN; i++ ) xRij[ i ] += 150; pijl2 = new Polygon( xRij, yRij, AANTALPUNTEN ); } public void paint( Graphics g ) {g.drawPolygon( pijl ); g.setColor( Color.blue ); g.fillPolygon( pijl2 ); }

46 JAVA46 ARRAYS - referentiekarakter Referentiekarakter bij toekenning Stel: int[] a = new int[10], b; a[1] = 1; b = a;// a en b wijzen naar dezelfdearray! b[1] = 10; a[2] = 20; Om in b enkel dezelfde waarden te hebben: kopiëren!! For-lus Arraycopy-methode van de klasse System

47 JAVA47 ARRAYS - referentiekarakter Opgelet : eerst een creatie met new voor b Referentiekarakter bij vergelijking functie equals() uit de moederklasse overridden zelf een functie ontwerpen

48 JAVA48 ARRAY als argument van een methode Uitvoer StaafdiagramApplet:

49 JAVA49 ARGUMENTEN VAN EEN METHODE Algemeen: Objecten: steeds BY REFERENCE Primitieve types: steeds BY VALUE Gevolg: int i = 5, j = 7; verwissel (i, j) ;// dit gaat niet! Oplossing: Eigen wrapperklasse maken

50 JAVA50 EIGEN WRAPPERKLASSE (1) public class IntObj { public static void main (String[] args) { MijnInt i = new MijnInt(5), j = new MijnInt(7) ; verwissel(i, j) ; System.out.println("Na verwisseling is : ") ; System.out.println("i = " + i.x) ; System.out.println("j = "+ j.x) ; } static void verwissel( MijnInt a, MijnInt b) {int h = a.getX() ; a.setX(b.getX()) ; b.setX(h); } }

51 JAVA51 EIGEN WRAPPERKLASSE (2) class MijnInt { private int x ; MijnInt( int i) { x = i ; } int getX() { return x;} void setX(int n) { x = n;} }

52 JAVA52 Array als terugkeerwaarde van een methode int [] f() { int [] a = new int [10];..... return a; }

53 JAVA53 TWEEDIMENSIONALE ARRAYS int [ ] [ ] sales = new int [4] [7] ; String [ ] [ ] schaakbord = new String [8] [8 ] ; sales [3] [2] = 99; schaakbord [2] [7] = "paard"; // geen new nodig! int [ ] [ ] tabel = {{1, 0}, {0, 1, 0}} ; int aantalRijen = tabel.length ; int aantalKolRij0 = tabel[0].length ; // de lengte van rij 0 // tabel[0] refereert naar de eerste rij

54 JAVA54 STRINGS - declaratie en initialisatie Strings zijn objecten! Doch new is overbodig! Voorbeeld: String tekst; tekst = “Jan”; Concatenatie: + of zelfs += (impliciete aanroep van concat()) concat-methode: public String concat(String str)

55 JAVA55 STRINGS - conversie Conversie van een getal naar een String Via lege string: s= “” + 123; Via static-methode valueOf() uit de String klasse int i = 321; String is = String.valueOf(i); double x = 3.14; String sx = String.valueOf(x); Opm: lengte van een string te bepalen via methode length(): int i = sx.length(); // GEEN static-methode!

56 JAVA56 STRINGS EN REFERENTIES String-objecten gecre ë erd via new en constructor zijn ECHTE referenties naar objecten: String s1= new String( “ Klaar! ” ), s2= new String ( “ Klaar! ” ); s1 s2 De test s1.equals(s2) levert true op! De test s1 == s2 levert false op! Klaar!

57 JAVA57 STRINGS EN REFERENTIES String ‘ variabelen ’ gecre ë erd zonder new, komen terecht in een pool van strings: String s1=“Klaar!”, s2=“Klaar!”; JAVA springt zuinig om met String-objecten! Nu blijken s1 en s2 ook gelijk te zijn! s1,s2 °”Klaar !” °”Daag” °”Jan”

58 JAVA58 STRINGS EN REFERENTIES Het statement s2 = “ Niet klaar! ” ; zorgt ervoor dat in beide gevallen s2 gaat wijzen naar een andere string! Besluit: een string is niet-modificeerbaar (=constante)  bij elke aanroep van een string-methode of string- operatie wordt een nieuwe string aangemaakt (de oude is afval) of wordt gebruik gemaakt van de klasse StringBuffer (bevat methoden om strings te wijzigen)!! Voorbeelden: s = s.replace( ‘ f ’, ’ p ’ ); // NIET : s.replace( ‘ f ’, ’ p ’ ); s = s.toUpperCase();

59 JAVA59 STRINGS EN REFERENTIES String uit = “ TIN ” + 3 + ‘ A ‘ ; met uitsluitend stringmethoden: String uit = “ TIN ”.concat(String.valueOf(3)).concat(String.valueOf( ‘ A ’ )); Wanneer voor elk tussenresultaat een nieuwe string wordt aangemaakt, zou de compiler erg zorgeloos met geheugen omspringen -> de klasse StringBuffer: String uit = new StringBuffer().append( “ TIN ” ). append(3).append( ‘ A ’ ).toString();

60 JAVA60 Klasse String : nuttige functies char charAt (int index); // om een karakter uit de string // te halen; de notatie str[i] bestaat niet in Java! int length(); // lengte = logische lengte String replace (char c1, char c2); String substring (int beginIndex); String substring (int beginIndex,int eindIndex); String toLowerCase(); String toUpperCase(); Enz...

61 JAVA61 Klasse StringBuffer : nuttige functies 3 constructoren: StringBuffer() : cap.=16 karakters ( = fysische lengte), length = 0 StringBuffer(l): cap. = l karakters, length = 0 StringBuffer(String) : cap. = length = lengte van de string append(...) : toevoegen van een double, float, boolean, char, int, long, Object, char[] of een String aan een StringBuffer insert(...,...) : toevoegen op een bepaalde index = eerste argument, tweede argument = toevoegsel setCharAt(int i, char c) : vervangen van het karakter op positie i door char c met i >= 0 en i < length setLength(int) : de logische lengte wijzigen

62 JAVA62 VOORBEELD - ReverseString public class ReverseString { // st2 = reverse(st1); public static String reverse (String source) { int len = source.length(); StringBuffer dest = new StringBuffer(len); for (int i = len - 1;i >= 0;i--) dest.append(source.charAt(i)); return dest.toString(); } public static void main(String[] args) { System.out.println(reverse(“JAVA”)); } }

63 JAVA63 OEFENING op strings Maak een applicatie, die werkt met invoer via de programmaparameters: een string en een cijfer (tussen 1 en 4). Voer de volgende testen uit op de parameters in de static functie test():  het aantal parameters moet twee zijn  de tweede parameter moet een cijfer zijn  de tweede parameter moet gelegen zijn tussen 1 en 4 Afhankelijk van de tweede parameter moet de volgende bewerking uitgevoerd worden op de string: Zet alle kleine letters in de string om in hoofdletters (1). Zet de beginletter van de string om in een hoofdletter (2). Tel het aantal klinkers in het woord (3). Ga na of de string een palindroom is (4). Schrijf voor elk van de volgende functionaliteiten een aparte functie en druk het resultaat telkens in main() af.

64 JAVA64 OEFENING 4 : BOODSCHAPPENLIJST (1) TOEVOEGEN VERWIJDEREN ACHTERAAN VOORAAN LEEGMAKEN Appels Peren Rijst Brood List-component

65 JAVA65 OEFENING 4 : BOODSCHAPPENLIJST (2) Belangrijkste functies op een List-component l: l.clear(); int tel = l.countItems(); int n = l.getSelectedIndex(); // n = 0,... String s = l.getSelectedItem(); l.delItem(n); l.addItem(s); // achteraan toevoegen l.addItem(s,0); // vooraan toevoegen


Download ppt "JAVA1 ONTWERPDOELEN (1) JAVA IS: eenvoudig automatische garbage collection klein object georiënteerd betrouwbaar."

Verwante presentaties


Ads door Google