De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

automatische garbage collection klein object georiënteerd betrouwbaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "automatische garbage collection klein object georiënteerd betrouwbaar"— Transcript van de presentatie:

1 automatische garbage collection klein object georiënteerd betrouwbaar
ONTWERPDOELEN (1) JAVA IS: eenvoudig automatische garbage collection klein object georiënteerd betrouwbaar JAVA

2 architectuurneutraal portable goede performance multithreaded
ONTWERPDOELEN (2) JAVA IS: veilig architectuurneutraal portable goede performance multithreaded JAVA

3 Virtuele machine in browser
Java-bytecode Virtuele machine in browser JAVA

4 VIRTUELE MACHINE Schematisch: Java byte-code Java-programma Compilatie
Computer die bezocht wordt Java byte-code Java-programma Compilatie Internet Uw computer verificatie Java virtuele machine interpreter Browser omgeving Java byte-code verwerking JAVA

5 <TITLE> Invoer </TITLE> </HEAD> <BODY>
HTML-CODE <HTML> <HEAD> <TITLE> Invoer </TITLE> </HEAD> <BODY> <APPLET CODE= “InvoerApplet.class” WIDTH=426 HEIGHT=266> </APPLET> </BODY> </HTML> JAVA

6 APPLETS VS. APPLICATIES
cfr. programma’s in C++ uitvoeren mits JVM vb. : Hot Java Browser Applets: cliënt interactiviteit op webpagina’s JAVA

7 APPLICATIE import java.lang.*; public class Som
{ public static void main( String[] args) { int x = 2, y = 3, som; som = x * x + y * y; System.out.println("Som = "+ som); try { Thread.currentThread().sleep(5000); } catch (InterruptedException e) {}; JAVA

8 UITVOERING APPLICATIE
JAVA

9 APPLET import java.applet.*; import java.awt.*;
public class Applet1 extends Applet { private Font f = new Font(“TimesRoman”,Font.BOLD,36); public void paint(Graphics g) { g.setFont(f); g.setColor(Color.red); g.drawString(“Een bijzonder eenvoudige applet”,20,150); } JAVA

10 UITVOERING APPLET JAVA

11 componentenpalet (Component Tool Palette)
VISUAL CAFE componentenpalet (Component Tool Palette) ontwerpscherm (Form Designer) projectvenster (Project Window) broncode-editor (Source Editor) eigenschappenlijst (Property List) Applet-viewer JAVA

12 VOORBEELD 1 import java.awt.*; import java.applet.*;
public class WelkomApplet extends Applet { public void init() { setLayout(null); setSize(426,266); bt_Welkom = new java.awt.Button(); bt_Welkom.setLabel("Spreek!"); bt_Welkom.setBounds(72,60,191,61); bt_Welkom.setBackground(new Color( )); add(bt_Welkom); JAVA

13 VOORBEELD 1(vervolg) lbl_Welkom = new java.awt.Label(" ");
lbl_Welkom.setBounds(72,132,190,48); add(lbl_Welkom); SymMouse aSymMouse = new SymMouse(); bt_Welkom.addMouseListener(aSymMouse); } Java.awt.Button bt_Welkom; java.awt.Label lbl_Welkom; JAVA

14 VOORBEELD 1 (vervolg) class SymMouse extends java.awt.event.MouseAdapter { public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent event) { Object object = event.getSource(); if (object == bt_Welkom) btWelkom_MouseClick(event); } void btWelkom_MouseClick(java.awt.event.MouseEvent event) { lbl_Welkom.setText("Welkom bij Visual Café!"); JAVA

15 RESULTAATSCHERM JAVA

16 INGREDIENTEN VAN EEN APPLET
subklasse van de standaardklasse Applet moet zich houden aan een aantal veiligheidsristricties geen main()-methode of ander beginpunt wordt uitgevoerd door een browser of applet-viewer moet public gedeclareerd zijn JAVA

17 LEVENSVERLOOP VAN EEN APPLET
creatie van een instantie d.m.v. de constructor Applet() de applet wordt geïnitialiseerd door de functie init() de applet wordt gestart door de functie start() de methode paint() wordt automatisch uitgevoerd de applet wordt indien nodig hertekend door repaint() bij het stopzetten, wordt de functie stop() aangeroepen het applet-object wordt vernietigd door de functie destroy() JAVA

18 REGELS VOOR NAMEN IN JAVA (1)
kleine letters, hoofdletters, cijfers, de underscore en het dollarteken willekeurige lengte betekenisvolle namen nooit beginnen met een cijfer! namen van klassen beginnen ALTIJD met een hoofdletter JAVA

19 REGELS VOOR NAMEN IN JAVA (2)
namen van objecten en functies beginnen ALTIJD met een kleine letter bestaat een naam van een object of een functie uit meer dan 1 woord , dan begint het eerste woord met een kleine letter en het volgende woord met een hoofdletter vbn. nieuwSaldo, percentageEersteSchijf JAVA

20 public class Applet2 extends Applet { public void init() {
TEKENEN MET JAVA (1) public class Applet2 extends Applet { public void init() { setBackground( Color.yellow ); } public void paint( Graphics g ) { // een driehoek in het blauw g.setColor( Color.blue ); g.drawLine(0,0,100,200); g.drawLine(100,200,0,200); g.drawLine(0,200,0,0); JAVA

21 //een rechthoek van 100 breed bij 50 hoog op positie (260,10)
TEKENEN MET JAVA (2) //een rechthoek van 100 breed bij 50 hoog op positie (260,10) g.setColor(Color.green); g.drawRect(260,10,100,50); // een ellips van 100 bij 50 op positie (260,80) in het wit g.setColor(Color.white); g.drawOval(260,80,100,50); // een gevulde rechthoek en ellips in het paars g.setColor(Color.magenta); g.fillRect(130,10,100,50); g.fillOval(130,80,100,50); JAVA

22 // een rechthoek met afgeronde hoeken in het rood
TEKENEN MET JAVA (3) // een rechthoek met afgeronde hoeken in het rood g.setColor(Color.red); g.drawRoundRect(130,150,100,70,40,40); //ook fillRoundRect(); // een boog en een taartpunt (= gevulde boog) in het grijs g.setColor(Color.gray); g.drawArc(230,200,188,100,15,75); g.fillArc(260,200,60,40,15,75); } JAVA

23 actionPerformed(ActionEvent e)
EVENTS Schematisch: Event Event-object Action ActionEvent De methode Event-afhandeling actionPerformed(ActionEvent e) JAVA

24 import java.applet.Applet; import java.awt.event.*;
EVENTS - VOORBEELD 1 (1) import java.awt.*; import java.applet.Applet; import java.awt.event.*; public class Schuifbalk extends Applet implements AdjustmentListener { private Scrollbar slider; private int sliderValue = 0; public void init() { slider = new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL,0,1,0,100); add(slider); slider.addAdjustmentListener(this); } JAVA

25 public void paint(Graphics g) {
EVENTS - VOORBEELD 1 (2) public void paint(Graphics g) { g.drawString(“Current value is “ + sliderValue,100,100); } public void adjustmentValueChanged (AdjustmentEvent e) sliderValue = slider.getValue(); // haalt de momentele waarde van de schuifbalk op repaint(); // paint() wordt terug aangeroepen JAVA

26 public class Safe extends Applet implements ActionListener
EVENTS - VOORBEELD 2 (1) public class Safe extends Applet implements ActionListener { private int guess = 0, combination = 321; private Button btnOne, btnTwo, btnThree, btnAgain; public void init() { btnOne = new Button(“1”); add(btnOne); btnOne.addActionListener(this); btnTwo = new Button(“2”); add(btnTwo); btnTwo.addActionListener(this); btnThree = new Button(“3”); add(btnThree); btnThree.addActionListener(this); btnAgain = new Button(“Try again”); add(btnAgain); btnAgain.addActionListener(this); } JAVA

27 public void paint(Graphics g)
EVENTS - VOORBEELD 2 (2) public void paint(Graphics g) { if (guess == combination) g.drawString(“Unlocked”,50,50); else g.drawString(“Locked”,50,50); } public void actionPerformed (ActionEvent event) { if (event.getSource() == btnOne) guess = guess*10 + 1; else if (event.getSource() == btnTwo) guess = guess*10 + 2; else if (event.getSource() == btnThree) guess = guess*10 + 3; else if (event.getSource() == btnAgain) guess = 0; repaint(); JAVA

28 VOORBEELD 3 - UITVOER JAVA

29 samenvoegen van verschillende files tot 1 JAR-file (1.1)
JAR- files samenvoegen van verschillende files tot 1 JAR-file (1.1) snelle transportatie over het net (gecompresseerde file) ARCHIVE-attribuut van de <APPLET>-tag gebruiken: <APPLET code = "voorbeelden.applet.ColorScribble.class” ARCHIVE = "Scribbleapplet.jar" width = 400 height = 400> <PARAM name = "foreground" value = "FF0000"> <PARAM name = "background" value = "CCFFCC"> </APPLET> het ARCHIVE-attribuut vervangt het CODE-attribuut niet! JAVA

30 3 soorten : instantievar., klassevar., lokale variabelen
VARIABELEN (H. 4) 3 soorten : instantievar., klassevar., lokale variabelen variabelen, die naar een object verwijzen = REFERENTIES Voorbeeld: Font f; // = null, als f een member is f = new Font(“TimesRoman”,Font.BOLD,20); variabelen van een primitief type (GEEN objecten) byte boolean 1b char short 2b int float 4b double long 8b JAVA

31 een toekenningsopdracht = een wijzertoekenning (b2 = b1;)
REFERENTIETYPEN een toekenningsopdracht = een wijzertoekenning (b2 = b1;) OPL = een methode toevoegen aan de klasse, die een diepe kopie maakt (b2 = b1.kopie();) een vergelijking = een wijzervergelijking ( if (b2 == b1) ...) OPL1 = de methode equals uit de moederklasse Object overridden ( if (b1.equals(b2))... ) OPL2 = een methode uitwerken voor waardevergelijking in de betreffende klasse ( if (b1.isGelijk(b2)) ... ) JAVA

32 PRIMITIEVE TYPE : int en Integer (1)
geen controle op de grenzen (cirkel) dezelfde rekenkundige operatoren als in C++ Integer = verpakkingsklasse (java.lang) 1 member, een int, die niet wijzigbaar is (private) 2 constanten : MAX_VALUE en MIN_VALUE nuttige functies: Integer obj = new Integer(3); // of new Integer(“3”); int i = obj.intValue(); // terug uitpakken // invoer van een getal: String s = txtInvoer.getText(); int j = Integer.parseInt(s); // static functie! JAVA

33 PRIMITIEVE TYPE : int en Integer (2)
// uitvoer van een getal in een tekstvak: txtUitvoer.setText(Integer.toString(j)); // of txtUitvoer.setText(String.valueOf(j)); // uitvoer naar het grafische scherm van j: g.drawString (“Het resultaat is “ + j,10,10); // uitvoer naar het scherm van een object van de klasse Datum: g.drawString(“Vandaag is het “ + vandaag); // mits in de klasse Datum de volgende functie staat: public String toString() { return dag + “/” + maand + “/” + jaar; } JAVA

34 PRIMITIEVE TYPE : double en Double
een constante van de vorm 3.5 is een double delen door 0 is toegelaten -> Infinity geen automatische conversie van een hoger naar een lager type : float f = 10.3; geeft een compilatiefout OPL = suffix f gebruiken: 10.3f alle operatoren voor integers kunnen hier ook gebruikt worden // invoer van een getal: String s = txtInvoer.getText(); Double hulp = Double.valueOf(s); // static functie! double getal = hulp.doubleValue(); // of double getal = Double.parseDouble(s); // JDK 1.2!!! JAVA

35 tussen apostrofs: char ch = ‘A’;
CONSTANTEN Karakterconstanten tussen apostrofs: char ch = ‘A’; UNICODE bits: \udddd = Unicode-teken, bevat bijna alle bestaande alfabetten van moderne talen (cultuuronafh.) escape codes, bv. \u000A = ‘\n’ Boole-constanten : true en false String-constanten = OBJECT van de klasse String (geen array) Numerieke constanten final int AANTAL = 5; constanten in een klasse static declareren (vb. Math.PI) JAVA

36 relationele operatoren: <, <=, >, >=, ==, !=
HERHALINGEN relationele operatoren: <, <=, >, >=, ==, != logische operatoren: &&, ||, ! Alle logische expressies MOETEN true of false opleveren!!! NIET : if (i) .... ; while (logische expressie) statement do statement while (logische expressie); for (init-expr.;log. expr.;incr. expr.) statement een break- of een continue-statement in een lus komma-operator JAVA

37 if (logische expressie) statement
BESLISSINGEN if (logische expressie) statement if (logische expressie) statement1 else statement2 switch-statement (VERGEET de break niet na elke case!) switch (discrete var.) { case waarde1: statement1 break; case waarde2: statement2 default: statement } conditionele expressie : x = 3 * (a > b? a : b ) + 100; JAVA

38 CONVERSIE Promotie en casting: impliciete conversie int a= 10;
double b = 10.2; b += a; expliciete conversie int i = (int) 3.14; JAVA

39 class <naam van de klasse>
SPECIFICATIE VAN EEN KLASSE (eventueel) public (eventueel) final (eventueel) abstract class <naam van de klasse> (eventueel) extends <naam van de moederklasse> (eventueel) implements <lijst van interfaces> { <opsomming van eigenschappen en methoden> } JAVA

40 VOORBEELD - HAPPER - UITVOER
JAVA

41 ARRAYS - declaratie en initialisatie
Arrays in Java zijn objecten! Bevat waarden van een elementair type of een object int[] a; a= new int[10]; OF int a[]; int[] a = new int [10]; JAVA

42 ARRAYS - declaratie en initialisatie
Een rij van objecten van de klasse Punt: Punt [] r; r = new Punt[10]; // r is een referentie naar een rij van 10 referenties, die = null for (int i = 0;i < 10;i++) r[i] = new Punt(i+1,i+2); JAVA

43 ARRAYS - declaratie en initialisatie
a en r zijn referenties naar een array met 10 elementen Default-initialisatie op 0 en op null De lengte hoeft geen constante te zijn, doch de waarde moet op voorhand gekend zijn: double[] b; int n; //toekennen van een waarde aan n b = new double[n]; JAVA

44 ARRAYS - declaratie en initialisatie
length: public attribuut dat de lengte weergeeft b.length (kan niet meer gewijzigd worden) Declaratie en initialisatie kan gelijktijdig: String[] s= {’’ Jan ’’, ’’Stijn ’’, ’’Steven ’’} Automatische controle op de lengte (vs. C++) JAVA

45 ARRAYS - voorbeeld - veelhoekapplet
 public class VeelhoekApplet extends Applet { private Polygon pijl, pijl2; private int[] xRij = { 50, 100, 100, 150, 100, 100, 50, 50 }; private int[] yRij = { 100, 100, 60, 125, 190, 150, 150, 100 }; private final int AANTALPUNTEN = xRij.length; public void init() { pijl = new Polygon( xRij, yRij, AANTALPUNTEN ); for( int i = 0; i < AANTALPUNTEN; i++ ) xRij[ i ] += 150; pijl2 = new Polygon( xRij, yRij, AANTALPUNTEN ); } public void paint( Graphics g ) { g.drawPolygon( pijl ); g.setColor( Color.blue ); g.fillPolygon( pijl2 ); } JAVA

46 ARRAYS - referentiekarakter
Referentiekarakter bij toekenning Stel: int[] a = new int[10], b; a[1] = 1; b = a;// a en b wijzen naar dezelfdearray! b[1] = 10; a[2] = 20; Om in b enkel dezelfde waarden te hebben: kopiëren!! For-lus Arraycopy-methode van de klasse System JAVA

47 ARRAYS - referentiekarakter
Opgelet : eerst een creatie met new voor b Referentiekarakter bij vergelijking functie equals() uit de moederklasse overridden zelf een functie ontwerpen JAVA

48 ARRAY als argument van een methode
Uitvoer StaafdiagramApplet: JAVA

49 ARGUMENTEN VAN EEN METHODE
Algemeen: Objecten: steeds BY REFERENCE Primitieve types: steeds BY VALUE Gevolg: int i = 5, j = 7; verwissel (i, j) ; // dit gaat niet! Oplossing: Eigen wrapperklasse maken JAVA

50 EIGEN WRAPPERKLASSE (1)
public class IntObj { public static void main (String[] args) { MijnInt i = new MijnInt(5), j = new MijnInt(7) ; verwissel(i, j) ; System.out.println("Na verwisseling is : ") ; System.out.println("i = " + i.x) ; System.out.println("j = "+ j.x) ; } static void verwissel( MijnInt a, MijnInt b) { int h = a.getX() ; a.setX(b.getX()) ; b.setX(h); } JAVA

51 EIGEN WRAPPERKLASSE (2)
class MijnInt { private int x ; MijnInt( int i) x = i ; } int getX() { return x;} void setX(int n) { x = n;} JAVA

52 Array als terugkeerwaarde van een methode
int [] f() { int [] a = new int [10]; ..... return a; } JAVA

53 TWEEDIMENSIONALE ARRAYS
int [ ] [ ] sales = new int [4] [7] ; String [ ] [ ] schaakbord = new String [8] [8 ] ; sales [3] [2] = 99; schaakbord [2] [7] = "paard"; // geen new nodig! int [ ] [ ] tabel = {{1, 0}, {0, 1, 0}} ; int aantalRijen = tabel.length ; int aantalKolRij0 = tabel[0].length ; // de lengte van rij 0 // tabel[0] refereert naar de eerste rij JAVA

54 STRINGS - declaratie en initialisatie
Strings zijn objecten! Doch new is overbodig! Voorbeeld: String tekst; tekst = “Jan”; Concatenatie: + of zelfs += (impliciete aanroep van concat()) concat-methode: public String concat(String str) JAVA

55 Conversie van een getal naar een String Via lege string: s= “” + 123;
STRINGS - conversie Conversie van een getal naar een String Via lege string: s= “” + 123; Via static-methode valueOf() uit de String klasse int i = 321; String is = String.valueOf(i); double x = 3.14; String sx = String.valueOf(x); Opm: lengte van een string te bepalen via methode length(): int i = sx.length(); // GEEN static-methode! JAVA

56 STRINGS EN REFERENTIES
String-objecten gecreëerd via new en constructor zijn ECHTE referenties naar objecten: String s1= new String(“Klaar!”), s2= new String (“Klaar!”); s1 s2 De test s1.equals(s2) levert true op! De test s1 == s2 levert false op! Klaar ! Klaar! JAVA

57 STRINGS EN REFERENTIES
String ‘variabelen’ gecreëerd zonder new, komen terecht in een pool van strings: String s1=“Klaar!”, s2=“Klaar!”; JAVA springt zuinig om met String-objecten! Nu blijken s1 en s2 ook gelijk te zijn! s1,s2 °”Klaar !” °”Daag” °”Jan” JAVA

58 STRINGS EN REFERENTIES
Het statement s2 = “Niet klaar!”; zorgt ervoor dat in beide gevallen s2 gaat wijzen naar een andere string! Besluit: een string is niet-modificeerbaar (=constante)  bij elke aanroep van een string-methode of string- operatie wordt een nieuwe string aangemaakt (de oude is afval) of wordt gebruik gemaakt van de klasse StringBuffer (bevat methoden om strings te wijzigen)!! Voorbeelden: s = s.replace(‘f’,’p’); // NIET : s.replace(‘f’,’p’); s = s.toUpperCase(); JAVA

59 STRINGS EN REFERENTIES
String uit = “TIN” ‘A ‘; met uitsluitend stringmethoden: String uit = “TIN”.concat(String.valueOf(3)).concat(String.valueOf(‘A’)); Wanneer voor elk tussenresultaat een nieuwe string wordt aangemaakt, zou de compiler erg zorgeloos met geheugen omspringen -> de klasse StringBuffer: String uit = new StringBuffer().append(“TIN”). append(3).append(‘A’).toString(); JAVA

60 Klasse String : nuttige functies
char charAt (int index); // om een karakter uit de string // te halen; de notatie str[i] bestaat niet in Java! int length(); // lengte = logische lengte String replace (char c1, char c2); String substring (int beginIndex); String substring (int beginIndex,int eindIndex); String toLowerCase(); String toUpperCase(); Enz... JAVA

61 Klasse StringBuffer : nuttige functies
3 constructoren: StringBuffer() : cap.=16 karakters ( = fysische lengte) , length = 0 StringBuffer(l): cap. = l karakters, length = 0 StringBuffer(String) : cap. = length = lengte van de string append(...) : toevoegen van een double, float, boolean, char, int, long, Object, char[] of een String aan een StringBuffer insert(...,...) : toevoegen op een bepaalde index = eerste argument, tweede argument = toevoegsel setCharAt(int i, char c) : vervangen van het karakter op positie i door char c met i >= 0 en i < length setLength(int) : de logische lengte wijzigen JAVA

62 VOORBEELD - ReverseString
public class ReverseString { // st2 = reverse(st1); public static String reverse (String source) { int len = source.length(); StringBuffer dest = new StringBuffer(len); for (int i = len - 1;i >= 0;i--) dest.append(source.charAt(i)); return dest.toString(); } public static void main(String[] args) { System.out.println(reverse(“JAVA”)); } JAVA

63 OEFENING op strings Maak een applicatie, die werkt met invoer via de programmaparameters: een string en een cijfer (tussen 1 en 4). Voer de volgende testen uit op de parameters in de static functie test(): het aantal parameters moet twee zijn de tweede parameter moet een cijfer zijn de tweede parameter moet gelegen zijn tussen 1 en 4 Afhankelijk van de tweede parameter moet de volgende bewerking uitgevoerd worden op de string: Zet alle kleine letters in de string om in hoofdletters (1). Zet de beginletter van de string om in een hoofdletter (2). Tel het aantal klinkers in het woord (3). Ga na of de string een palindroom is (4). Schrijf voor elk van de volgende functionaliteiten een aparte functie en druk het resultaat telkens in main() af. JAVA

64 OEFENING 4 : BOODSCHAPPENLIJST (1)
TOEVOEGEN Appels VERWIJDEREN Peren Rijst Brood ACHTERAAN VOORAAN List-component LEEGMAKEN JAVA

65 OEFENING 4 : BOODSCHAPPENLIJST (2)
Belangrijkste functies op een List-component l: l.clear(); int tel = l.countItems(); int n = l.getSelectedIndex(); // n = 0, ... String s = l.getSelectedItem(); l.delItem(n); l.addItem(s); // achteraan toevoegen l.addItem(s,0); // vooraan toevoegen JAVA


Download ppt "automatische garbage collection klein object georiënteerd betrouwbaar"

Verwante presentaties


Ads door Google