De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dialoguer avec des consommateurs sur la Sécurité Alimentaire Un partenariat entre l’AFSCA, le SPF Santé Publique, et la Fondation Roi Baudouin Résultats.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dialoguer avec des consommateurs sur la Sécurité Alimentaire Un partenariat entre l’AFSCA, le SPF Santé Publique, et la Fondation Roi Baudouin Résultats."— Transcript van de presentatie:

1 Dialoguer avec des consommateurs sur la Sécurité Alimentaire Un partenariat entre l’AFSCA, le SPF Santé Publique, et la Fondation Roi Baudouin Résultats du projet pilote Présentation au Comité Consultatif 8 décembre 2004 Dialoog met consumenten over voedselveiligheid Een partnerschap tussen het FAVV, de FOD Volks- Gezondheid en de Koning Boudewijnstichting Resultaten van het pilootproject Presentatie aan het Raadgevend Comité 8 december 2004

2 040812_RGC_PTA- page 2 - Dit document geeft de resultaten weer van de werkzaamheden en de denkpatronen voor de toekomst 1.De fases van het project 2.De resultaten van de dialoog  De analyse uitgevoerd door STEM 3.Aanbevelingen en denkpistes voor de integratie van dit soort van proces binnen het FAVV en de FOD

3 040812_RGC_PTA- page 3 - Document de base ‘la sécurité alimentaire: à quel prix?’ 4 Focus groupes de consommateurs ayant un lien spécifique avec le thème Panel Rapport Evaluation Informer les participants/ tes au panel Sélection des participants/tes au panel Suivi et retour vers les participants L’approche pour le pilote est centrée autour d’un panel de 30 citoyens informés sur le sujet

4 040812_RGC_PTA- page 4 - Quatre focus groupes d’une dizaine de personnes chacun, ayant un lien spécifique avec le sujet 1.Personnes défavorisées 2.Personnes à risques 3.Personnes s’alimentant uniquement via les circuits courts et/ou bio 4.Personnes ayant émis une plainte fondée au point de contact de l’AFSCA  Tenus en juin 2004  Comprendre leur perception des risques alimentaires, leur niveau d’acceptation ou pas de certains risques et les facteurs qui sont importants dans leurs décisions  Rapport réalisé par STEM – présentation des résultats dans un instant

5 040812_RGC_PTA- page 5 - Dit document geeft de resultaten weer van de werkzaamheden en de denkpatronen voor de toekomst 1.De fases van het project 2.De resultaten van de dialoog  De analyse uitgevoerd door STEM 3.Aanbevelingen en denkpistes voor de integratie van dit soort van proces binnen het FAVV en de FOD

6 040812_RGC_PTA- page 6 - Le panel a dialogué les 2 et 3 octobre 2004  Le week-end a été découpé en plusieurs moments –prise de connaissance –collecte et le transfert d’information –travail personnel et des travaux en groupes pour aboutir aux avis des participants sur la question  Les sessions plénières se sont déroulées avec traduction simultanée. Les travaux en sous-groupes se sont généralement déroulés par langue (francophones et néerlandophones) avec présentation et validation des résultats en session plénière.  Entouré par deux facilitateurs (FR et NL)  Observateurs: –Membres du CA –Equipe de projet –Evaluateurs

7 040812_RGC_PTA- page 7 - De focusgroepen: centrale conclusies  Elementen die de perceptie van een voedingsrisico negatief beïnvloeden: –O.a. het gebrek aan vertrouwen in overheden, ketens en experts,vervreemding van het eigen voedsel, gebrek aan persoonlijke controle, sociale ongelijkheid die gecreëerd, of in stand gehouden wordt door voedselproductie  Elementen die aanvaardbaarheid van een voedingsrisico beïnvloeden: –O.a. comfort/gemak, eten als sociale gebeurtenis, prijs, smaak, variatie, traditie, bekendheid met het proces, een gezondheidsvoordeel, beschikbaarheid van voedsel  Kansarmen –relatief sterk gevoel van wantrouwen  Mensen met een allergie of ziekte  Biologische eters  Klachtengroep

8 040812_RGC_PTA- page 8 - Het panel en ‘voedselveiligheid’  De belangrijkste accenten in de suggesties aan het FAVV en de FOD –Bezorgdheid over de leefbaarheid van kleine producenten en distributeurs –Bezorgdheid over de handhaving van korte ketens –Vrees voor mogelijke prijsverhogingen –Grote behoefte aan inzicht in de voedselketen –Pleidooi voor zekere nuchterheid –Oproep om te werken aan de oorzaken van milieuvervuiling

9 040812_RGC_PTA- page 9 - Het panel en ‘voedselveiligheid’ - een eigen perspectief Burgerperspectief:  op voedselveiligheid: o.a. minder technische betekenis, associatie met begrippen als voedingswaarde en hygiëne  op het probleem: o.a. gebrek aan inzicht in de voedselketen, wantrouwen in een verdergaande technologisering, globalisering en schaalvergroting, nadelige effecten ontwikkelingen voedingssector op de leefwereld, haalbaarheid van een efficiënte controle door de overheid  op mogelijke oplossingen: o.a. voldoende voedselveiligheid die niet ten koste gaat van prijs en leefbaarheid van kleine producenten en korte ketens door: duidelijke en volledige informatie, realisering van een aantal voorwaarden Overheidsperspectief:  Eerder technische betekenis, voedselveiligheid verwijst naar contaminatie en microbiologische risico’s  Meer veiligheid impliceert een hogere prijs, consumenten verwachten maximale veiligheid  een goed evenwicht tussen veiligheid en prijs, belang van informatie

10 040812_RGC_PTA- page 10 - Het panel en ‘participatie’  Waardering –voor de inspanningen vanwege de overheid om de veiligheid van het voedsel te garanderen –Voor het participatieve initiatief: blijk van inzet van de overheid om voedselveiligheid dichter te laten aansluiten bij hun wensen en verwachtingen –voor de inbreng van de experts: een geslaagde poging tot verruiming van hun eigen perspectief  Verwachting –Feedback over wat er met hun ideeën en suggesties na afloop van het panel gebeurt

11 040812_RGC_PTA- page 11 - Dit document geeft de resultaten weer van de werkzaamheden en de denkpatronen voor de toekomst 1.De fases van het project 2.De resultaten van de dialoog  De analyse uitgevoerd door STEM 3.Aanbevelingen en denkpistes voor de integratie van dergelijk proces binnen het FAVV en de FOD –Interesse voor deze benadering –Potentiële risico’s –Basisprincipes –Denkpistes

12 040812_RGC_PTA- page 12 - Il n’y a pas de modèle unique mais un certain nombre d’étapes a.Recrutement b.Information c.Dialogue d.Suivi / feedback e.Intégration DÉFINITION EVALUATION MISE EN OEUVRE DIALOGUE a.Objectif poursuivi b.Sélection du thème c.Public cible d.Budget e.Timing

13 040812_RGC_PTA- page 13 - Bien définir l’objectif du dialogue et ce qui est attendu des participants Agenda setting Collecte d’information Analyse Décision Mise en oeuvre Évaluation Pour l’AFSCA: Collecte d’information et d’éléments, d’opinions,à joindre au dossier lors de la prise de décision À mettre en parallèle avec les avis des autres organes consultatifs

14 040812_RGC_PTA- page 14 - De KBS heeft drie mogelijke pistes vastgelegd voor de integratie van dergelijk proces binnen het FAVV 1.Een panel met consumenten 2.Consumenten in het Raadgevend comité 3.Een instantie die instaat voor de organisatie van dialogen op aanvraag BASISHYPOTHESE VOOR ALLE DENKPISTES Het doel is niet het bereiken van een consensus, maar wel om verschillende stand- punten en argumenten van de deelnemers over een bepaalde vraag te onderzoeken Het verzamelen van informatie (beslissingsboom) De output wordt bij het dossier gevoegd bij het nemen van een beslissing en wordt ter beschikking gesteld van het publiek Met consumenten en niet met semi-experten BASISHYPOTHESE VOOR ALLE DENKPISTES Het doel is niet het bereiken van een consensus, maar wel om verschillende stand- punten en argumenten van de deelnemers over een bepaalde vraag te onderzoeken Het verzamelen van informatie (beslissingsboom) De output wordt bij het dossier gevoegd bij het nemen van een beslissing en wordt ter beschikking gesteld van het publiek Met consumenten en niet met semi-experten

15 040812_RGC_PTA- page 15 - Piste 1: Un panel diversifié de consommateurs  A l’instar de ce qui est effectué en Norvège p.ex à la demande du Ministère de l’Agriculture (‘Food Policy Consumer panels’) et financé par The Norwegian Food Control Authority (http://forbrukerportalen.no/filearchive/Food_policy_consumer_pa nels.pdfhttp://forbrukerportalen.no/filearchive/Food_policy_consumer_pa nels.pdf  Modèle similaire à celui que nous avons testé via le pilote  Constitution –Pourrait reprendre le panel déjà constitué –A renouveler tous les deux ans par exemple pour éviter d’avoir des consommateurs experts (ou minimum un an et max 3 ans) –On pourrait avoir un nombre plus restreint de participants (une dizaine) –Sélection par annonce –Dédommagement

16 040812_RGC_PTA- page 16 - Piste 1: Een gevarieerd panel van consumenten  Het panel zou twee maal per jaar gedurende twee dagen kunnen vergaderen of op aanvraag, om over onderwerpen te debatteren die door het FAVV en de FOD nader werden omschreven en die de vragen en het budget goedkeuren  Een ondersteunend team moet een informatiepakket opmaken ter attentie van de deelnemers en de vergaderingen organiseren, de verslagen opstellen  Zwaardere structuur  De deelname aan de panels garanderen Gebruikt wat reeds bestaat Mogelijkheid om deze uit te wrken met andere elementen in functie van het thema (+ bevraging + focusgroepen, enz) Verscheidenheid inzake deelnemers Model dat lijkt te werken

17 040812_RGC_PTA- page 17 - Piste 2: Des consommateurs au sein du Comité Consultatif  Cf ‘Involving Consumers on Boards’, Center for Medicare Education, issue brief vol. 3, n°8, 2002  Intégrer deux consommateurs/trices au sein du Comité, sélectionnés par annonce, via le panel pilote, ou à la suggestion d’autres organisations de consommateurs p.ex. renouveler tous les deux ou trois ans  Sélectionner des personnes qui n’ont pas trop de difficultés à s’exprimer, tout en évitant d’avoir affaire à des experts  Ils/elles doivent comprendre le besoin de coopérer à ce type de débat  Doivent pouvoir maintenir leur indépendance lors des travaux  Comment atteindre ceux qui sont les plus marginalisés?  Il faut les informer sur le processus décisionnel et le fonctionnement du Comité  Acceptation par les structures existantes?  Pas le même niveau d’expertise que les membres du Comité  il faut les informer avant les débats Structure moins lourde, moins onéreuse qu’un panel

18 040812_RGC_PTA- page 18 - Piste 3: une structure interne qui organise des dialogues à la demande  Pas de modèle fixe  Approche à définir en fonction de l’objectif et du thème  Peut-être à disposition d’autres services publics (‘shared services’)  Nécessite des spécialistes en organisation de dialogues  Pourrait utiliser un panel existant qui se prononce sur divers sujets, à renouveler maximum tous les 3 ans  On doit recommencer à chaque fois  Nécessite une équipe, un service qui y est dédié  Bien définir les conditions de fonctionnement, structure à mettre en place  Risque de manipulation si pas structurel dans le processus décisionnel Manière d’institutionnaliser ce processus au sein des autorités


Download ppt "Dialoguer avec des consommateurs sur la Sécurité Alimentaire Un partenariat entre l’AFSCA, le SPF Santé Publique, et la Fondation Roi Baudouin Résultats."

Verwante presentaties


Ads door Google