De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio

Verwante presentaties


Presentatie over: "De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio"— Transcript van de presentatie:

1 De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio
Trier Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013

2 Centrale vraag in deze presentatie
Welke investeringsagenda hoort bij het verbeteren van de concurrentiepositie van de topsectoren in de regio Trier?

3 Hoe meten we internationale concurrentie?
In de studie nemen we twee typen concurrentie mee: De concurrentie die bedrijven ervaren bij het internationaal exporteren van hun producten en diensten; De concurrentie die regio’s ervaren bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven / investeringen; De belangrijkste concurrenten voor een regio zijn dus: De regio’s met bedrijven die in dezelfde markten proberen hun producten of diensten te verkopen; De regio’s die in dezelfde vijver vissen van internationale investeringen; Met andere woorden: marktoverlap staat centraal. De belangrijkste concurrenten verschillen daarom per regio en per sector. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

4 Belangrijkste concurrenten o.b.v. marktoverlap (voorbeeld van export)
Amsterdam export Parijs export Wenen export Grootste overlap in de export markten van Amsterdam en Parijs Meeste concurrentie tussen Amsterdam en Parijs Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

5 Hoe zijn de concurrentiebenchmarks opgebouwd?
De benchmarks in deze studie vergelijken per sector en per type concurrentie (export en aantrekken buitenlandse bedrijven) de vestigingsplaatsfactoren (kenmerken van het vestigingsklimaat) in Trier met die van de belangrijkste concurrerende Europese regio’s; Vestigingsplaatsfactoren zijn o.a.: bevolkingsomvang en -dichtheid, concentratie van (gerelateerde) sectoren, netwerkoriëntatie van bedrijven, connectiviteit (over de weg, door de lucht en via havens), kennisinfrastructuur (publiek en privaat) en Bruto Regionaal Product per inwoner; In totaal: 29 vestigingsplaatsfactoren. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 47 e.v. en 178 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van als deze vestigingsplaatsfactoren

6 Welke sectoren nemen we mee in het onderzoek?
Landbouw Voedingsmiddelenindustrie Materialenindustrie Hightechindustrie Chemie Energie Groothandel Logistiek Financiële diensten Zakelijke diensten Zie Raspe e.a. (2012) pagina 172 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van deze sectoren

7 Welke regio’s nemen we mee in het onderzoek?
Onder regio’s verstaan we 256 Europese NUTS-2 regio’s. In Nederland zijn dit de provincies en in Duitsland zijn dit de zogenaamde Regierungsbezirke. De NUTS-indeling is een standaard van de EU en is door Eurostat opgesteld; De NUTS2-indeling beslaat meestal een of enkele centrale steden met hun ommeland, zodat deze regio’s vaak overeenkomen met agglomeraties of metropolitane gebieden; Basis voor deze keuze is de wens om zo veel mogelijk regionale differentiatie mee te kunnen nemen op het niveau van regio’s en aan te sluiten bij de internationale literatuur over regio’s. Voorwaarde was dat er betrouwbare data waren. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 46 e.v. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van de regio’s die we in het onderzoek meenemen

8 Wilt u meer weten? Deze presentatie is gebaseerd op drie PBL-studies.
In deze studies vindt u een overzicht van de relevante literatuur (waarom regio’s cruciaal zijn in een globaliserende economie) en een motivatie van alle keuzes over indicatoren, data en methodiek. Vragen? Neem dan contact op met: Otto Raspe of

9 We beantwoorden vier vragen voor de regio Trier
Welke Europese regio’s zijn de belangrijkste concurrenten? Welke vestigingsplaatsfactoren zijn belangrijk voor een goede concurrentiepositie? Hoe verhouden deze vestigingsplaatsfactoren zich tot haar belangrijkste concurrenten? Op welke factoren bestaat er een 'gat' met de concurrentie en welke factoren zijn goed op orde? We beantwoorden deze vragen voor elke combinatie van sector en type concurrentie (export en buitenlandse investeringen). Zie Raspe e.a. (2012) pagina 50 voor een toelichting op deze vier vragen

10 Leeswijzer van de benchmarks
De benchmarks zijn gebaseerd op de belangrijkste concurrenten op basis van marktoverlap (zie sheet 3 & 4); De benchmarks laten de 10 belangrijkste vestigingsplaatsfactoren zien (van de totaal 29 die we meenemen in het onderzoek), afgeleid van de belangrijkste concurrenten en dus verschillend per sector en type concurrentie. Dit zijn de concurrentiefactoren; De concurrentiefactoren zijn geordend naar mate van belangrijkheid: de bovenste is het belangrijkste, de onderste het minst belangrijk (van de 10 weergegeven factoren); De stippellijn geeft de gewogen score weer van de belangrijkste concurrenten; De eigen score op een concurrentiefactor is relatief ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter je scoort t.o.v. je belangrijkste concurrenten. Enkel voor congestie en connectiviteit (nabijheid tot) zeehavens geldt het tegenovergestelde: hoe lager de score, hoe beter. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 69 voor een methodische toelichting op de benchmarks

11 We laten nu voor Trier de benchmarks zien voor de volgende sectoren
De benchmark op basis van het aantrekken van buitenlandse bedrijven voeren we voor een sector enkel uit wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Er moeten voldoende buitenlandse bedrijven (minimaal 10) binnen de regio zich hebben gevestigd voor een zinvolle vergelijking; De regio huisvest meer dan 2% van alle buitenlandse bedrijven binnen de sector in heel Duitsland EN/OF de regio heeft een relatieve specialisatie qua buitenlandse bedrijven in de sector (locatiequotiënt > 1). Aantrekken buitenlandse bedrijven Export goederen en /of diensten 1. Landbouw 2. Voedingsmiddelenindustrie 3. Materialen 4. Hightech 5. Chemie 6. Energie 7. Groothandel * 8. Logistiek 9. Financiële diensten 10. Zakelijke diensten Wel meegenomen Niet meegenomen * Voor de sectoren groothandel en financiële diensten voeren we om data-technische redenen in plaats van de benchmark op basis van export een benchmark uit op basis van het opzetten van een buitenlandse vestiging, mits we ook de benchmark voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven hebben uitgevoerd. Zie Raspe e.a. (2012) pagina’s 126, 143 en 174 voor een inhoudelijke toelichting.

12 1. Landbouw Niet van toepassing
Trier is de 201e regio van de 256 in Europa

13

14

15 Conclusies Landbouw in Trier
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de landbouw sector ligt onder het gemiddelde.

16 2. Voedingsmiddelenindustrie
Niet van toepassing Trier is de 226e regio van de 256 in Europa

17

18

19 Conclusies Voedingsmiddelenindustrie in Trier
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de chemie sector ligt onder het gemiddelde.

20 3. Materialen Niet van toepassing
Trier is de 197e regio van de 256 in Europa

21

22

23 Conclusies Materialen in Trier
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De mate van clustering van de sector is relatief beperkt.

24 4. Hightech Niet van toepassing
Trier is de 178e regio van de 256 in Europa

25

26

27 Conclusies Hightech in Trier
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De mate van clustering van de sector is relatief beperkt.

28 5. Chemie Niet van toepassing
Trier is de 180e regio van de 256 in Europa

29

30

31 Conclusies Chemie in Trier
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de chemie sector ligt onder het gemiddelde.

32 6. Energie Niet van toepassing
Trier is de 234e regio van de 256 in Europa

33

34

35 Conclusies Energie in Trier
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde.

36 7. Groothandel Trier is de 157e regio van de 256 in Europa

37

38

39

40

41 Conclusies Groothandel in Trier
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.

42 8. Logistiek Niet van toepassing
Trier is de 229e regio van de 256 in Europa

43

44

45 Conclusies Logistiek in Trier
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.

46 10. Zakelijke Diensten Niet van toepassing
Trier is de 205e regio van de 256 in Europa

47

48

49 Conclusies Zakelijke Diensten in Trier
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.

50 Het vestigingsklimaat van Trier samengevat 1
Alle topsectoren overziend, concluderen we t.a.v. de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren dat: Goed op orde zijn: Connectiviteit over de weg (bovengemiddeld) Bovendien is de mate van congestie sterk ondergemiddeld

51 Het vestigingsklimaat van Trier samengevat 2
Verdere conclusies t.a.v. de vestigingsplaatsfactoren: Minder goed op orde zijn: Urbanisatievoordelen Bevolkingsdichtheid (sterk ondergemiddeld) Bevolkingsomvang (sterk ondergemiddeld) Aandeel buitenlandse bedrijven (sterk ondergemiddeld) Publieke kennisinfrastructuur Trier heeft geen (top) universiteit Hoeveelheid publieke R&D (ondergemiddeld) Bruto Regionaal Product per inwoner (ondergemiddeld) De Hightech en Materialen clusters (ondergemiddeld) Concentratie Zakelijke en Financiële Dienstverlening en Landbouw (ondergemiddeld)

52 Resumé De investeringsagenda voor Trier bestaat vooral uit het handhaven van de goede factoren en het inlopen of compenseren van het gat wat er is t.o.v. de belangrijkste concurrenten. Strategieën om dit te bewerkstelligen: Zie Notitie "Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio's".


Download ppt "De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio"

Verwante presentaties


Ads door Google