De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio Düsseldorf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio Düsseldorf."— Transcript van de presentatie:

1 Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio Düsseldorf

2 Centrale vraag in deze presentatie 2 Welke investeringsagenda hoort bij het verbeteren van de concurrentiepositie van de topsectoren in de regio Düsseldorf?

3 Hoe meten we internationale concurrentie? 3  In de studie nemen we twee typen concurrentie mee: 1.De concurrentie die bedrijven ervaren bij het internationaal exporteren van hun producten en diensten; 2.De concurrentie die regio’s ervaren bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven / investeringen;  De belangrijkste concurrenten voor een regio zijn dus: 1.De regio’s met bedrijven die in dezelfde markten proberen hun producten of diensten te verkopen; 2.De regio’s die in dezelfde vijver vissen van internationale investeringen;  Met andere woorden: marktoverlap staat centraal. De belangrijkste concurrenten verschillen daarom per regio en per sector. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

4 Belangrijkste concurrenten o.b.v. marktoverlap (voorbeeld van export) 4  Grootste overlap in de export markten van Amsterdam en Parijs  Meeste concurrentie tussen Amsterdam en Parijs Amsterdam export Parijs export Wenen export Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

5 Hoe zijn de concurrentiebenchmarks opgebouwd? 5  De benchmarks in deze studie vergelijken per sector en per type concurrentie (export en aantrekken buitenlandse bedrijven) de vestigingsplaatsfactoren (kenmerken van het vestigingsklimaat) in Düsseldorf met die van de belangrijkste concurrerende Europese regio’s;  Vestigingsplaatsfactoren zijn o.a.: bevolkingsomvang en - dichtheid, concentratie van (gerelateerde) sectoren, netwerkoriëntatie van bedrijven, connectiviteit (over de weg, door de lucht en via havens), kennisinfrastructuur (publiek en privaat) en Bruto Regionaal Product per inwoner;  In totaal: 29 vestigingsplaatsfactoren. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 47 e.v. en 178 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van als deze vestigingsplaatsfactoren

6 Welke sectoren nemen we mee in het onderzoek? 6 1.Landbouw 2.Voedingsmiddelenindustrie 3.Materialenindustrie 4.Hightechindustrie 5.Chemie 6.Energie 7.Groothandel 8.Logistiek 9.Financiële diensten 10.Zakelijke diensten Zie Raspe e.a. (2012) pagina 172 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van deze sectoren

7 Welke regio’s nemen we mee in het onderzoek? 7  Onder regio’s verstaan we 256 Europese NUTS-2 regio’s. In Nederland zijn dit de provincies en in Duitsland zijn dit de zogenaamde Regierungsbezirke. De NUTS-indeling is een standaard van de EU en is door Eurostat opgesteld;  De NUTS2-indeling beslaat meestal een of enkele centrale steden met hun ommeland, zodat deze regio’s vaak overeenkomen met agglomeraties of metropolitane gebieden;  Basis voor deze keuze is de wens om zo veel mogelijk regionale differentiatie mee te kunnen nemen op het niveau van regio’s en aan te sluiten bij de internationale literatuur over regio’s. Voorwaarde was dat er betrouwbare data waren. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 46 e.v. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van de regio’s die we in het onderzoek meenemen

8 Wilt u meer weten? 8  Deze presentatie is gebaseerd op drie PBL- studies.  In deze studies vindt u een overzicht van de relevante literatuur (waarom regio’s cruciaal zijn in een globaliserende economie) en een motivatie van alle keuzes over indicatoren, data en methodiek. www.pbl.nl  Vragen? Neem dan contact op met: Otto Raspe (otto.raspe@pbl.nl) of info@pbl.nlotto.raspe@pbl.nl info@pbl.nl

9 We beantwoorden vier vragen voor de regio Düsseldorf 9 1.Welke Europese regio’s zijn de belangrijkste concurrenten? 2.Welke vestigingsplaatsfactoren zijn belangrijk voor een goede concurrentiepositie? 3.Hoe verhouden deze vestigingsplaatsfactoren zich tot haar belangrijkste concurrenten? 4.Op welke factoren bestaat er een 'gat' met de concurrentie en welke factoren zijn goed op orde?  We beantwoorden deze vragen voor elke combinatie van sector en type concurrentie (export en buitenlandse investeringen). Zie Raspe e.a. (2012) pagina 50 voor een toelichting op deze vier vragen

10 Leeswijzer van de benchmarks 10 1.De benchmarks zijn gebaseerd op de belangrijkste concurrenten op basis van marktoverlap (zie sheet 3 & 4); 2.De benchmarks laten de 10 belangrijkste vestigingsplaatsfactoren zien (van de totaal 29 die we meenemen in het onderzoek), afgeleid van de belangrijkste concurrenten en dus verschillend per sector en type concurrentie. Dit zijn de concurrentiefactoren; 3.De concurrentiefactoren zijn geordend naar mate van belangrijkheid: de bovenste is het belangrijkste, de onderste het minst belangrijk (van de 10 weergegeven factoren); 4.De stippellijn geeft de gewogen score weer van de belangrijkste concurrenten; 5.De eigen score op een concurrentiefactor is relatief ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter je scoort t.o.v. je belangrijkste concurrenten. Enkel voor congestie en connectiviteit (nabijheid tot) zeehavens geldt het tegenovergestelde: hoe lager de score, hoe beter. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 69 voor een methodische toelichting op de benchmarks

11 We laten nu voor Düsseldorf de benchmarks zien voor de volgende sectoren 11 De benchmark op basis van het aantrekken van buitenlandse bedrijven voeren we voor een sector enkel uit wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: -Er moeten voldoende buitenlandse bedrijven (minimaal 10) binnen de regio zich hebben gevestigd voor een zinvolle vergelijking; -De regio huisvest meer dan 2% van alle buitenlandse bedrijven binnen de sector in heel Duitsland EN/OF de regio heeft een relatieve specialisatie qua buitenlandse bedrijven in de sector (locatiequotiënt > 1). * Voor de sectoren groothandel en financiële diensten voeren we om data-technische redenen in plaats van de benchmark op basis van export een benchmark uit op basis van het opzetten van een buitenlandse vestiging, mits we ook de benchmark voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven hebben uitgevoerd. Zie Raspe e.a. (2012) pagina’s 126, 143 en 174 voor een inhoudelijke toelichting. Aantrekken buitenlandse bedrijven Export goederen en /of diensten 1. Landbouw 2. Voedingsmiddelenindustrie 3. Materialen 4. Hightech 5. Chemie 6. Energie 7. Groothandel * 8. Logistiek 9. Financiële diensten * 10. Zakelijke diensten Wel meegenomen Niet meegenomen

12 Aantal buitenlandse bedrijven: Düsseldorf is de 98e regio van de 256 in Europa 12 1. Landbouw Omvang export: Düsseldorf is de 71e regio van de 256 in Europa

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Conclusies Landbouw in Düsseldorf 17 Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer hoog en de bevolkingsomvang is relatief gezien zeer groot; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt onder het gemiddelde*; De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer laag; De hoeveelheid private R&D is iets bovengemiddeld en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot; De connectiviteit door de lucht ligt sterk boven het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot; Het bruto regionaal product per inwoner ligt iets boven het gemiddelde; De mate van clustering van de sector is iets ondergemiddeld; De concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt iets boven het gemiddelde; De concentratie van de voedingsmiddelenindustrie ligt onder het gemiddelde. *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

18 Aantal buitenlandse bedrijven: Düsseldorf is de 37e regio van de 256 in Europa 18 2. Voedingsmiddelenindustrie Omvang export: Düsseldorf is de 25e regio van de 256 in Europa

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Conclusies Voedingsmiddelenindustrie in Düsseldorf 23 Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer hoog en de bevolkingsomvang is relatief groot; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt onder het gemiddelde*; De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer laag; De hoeveelheid private R&D is relatief laag en het aantal patenten is relatief groot; De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot; Het bruto regionaal product per inwoner ligt iets onder het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt iets boven het gemiddelde. *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

24 Aantal buitenlandse bedrijven: Düsseldorf is de 3e regio van de 256 in Europa 24 3. Materialen Omvang export: Düsseldorf is de 7e regio van de 256 in Europa

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Conclusies Materialen in Düsseldorf 29 Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief hoog en de bevolkingsomvang is iets bovengemiddeld; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt sterk boven het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt boven het gemiddelde*; De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer laag; De hoeveelheid private R&D is iets ondergemiddeld en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot; De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is relatief groot; Het bruto regionaal product per inwoner ligt iets onder het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde. *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

30 Aantal buitenlandse bedrijven: Düsseldorf is de 9e regio van de 256 in Europa 30 4. Hightech Omvang export: Düsseldorf is de 7e regio van de 256 in Europa

31 31

32 32

33 33

34 34

35 Conclusies Hightech in Düsseldorf 35 Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is iets bovengemiddeld en de bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt iets onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt boven het gemiddelde*; De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer laag; De hoeveelheid private R&D is iets ondergemiddeld en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot; De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De mate van congestie is relatief groot; Het bruto regionaal product per inwoner ligt iets onder het gemiddelde; De mate van clustering van de sector is iets bovengemiddeld. *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

36 Aantal buitenlandse bedrijven: Düsseldorf is de 13e regio van de 256 in Europa 36 5. Chemie Omvang export: Düsseldorf is de 9e regio van de 256 in Europa

37 37

38 38

39 39

40 40

41 Conclusies Chemie in Düsseldorf 41 Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief hoog en de bevolkingsomvang is iets ondergemiddeld; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt iets onder het gemiddelde*; De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer laag; De hoeveelheid private R&D is iets ondergemiddeld en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot; De connectiviteit door de lucht ligt iets boven het gemiddelde. De mate van congestie is relatief groot; Het bruto regionaal product per inwoner ligt iets onder het gemiddelde; De concentraties van financiële en zakelijke dienstverleners liggen beide iets onder het gemiddelde; De concentratie van de chemie sector ligt onder het gemiddelde. *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

42 Aantal buitenlandse bedrijven: Düsseldorf is de 14e regio van de 256 in Europa 42 6. Energie Omvang export: Düsseldorf is de 56e regio van de 256 in Europa

43 43

44 44

45 45

46 46

47 Conclusies Energie in Düsseldorf 47 Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is relatief groot; Het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*; De hoeveelheid publieke R&D is relatief gezien zeer laag en de rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer laag; De hoeveelheid private R&D is iets ondergemiddeld en het aantal patenten is relatief groot; De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De connectiviteit over de weg ligt boven het gemiddelde en de mate van congestie is iets ondergemiddeld; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde en de concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde. *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

48 Aantal buitenlandse bedrijven: Düsseldorf is de 3e regio van de 256 in Europa 48 7. Groothandel Opzetten buitenlandse vestiging: Düsseldorf is de 11e regio van de 256 in Europa

49 49

50 50

51 51

52 52

53 Conclusies Groothandel in Düsseldorf 53 Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is relatief groot; Het aandeel bedrijven in buitenlandse handen ligt iets onder het gemiddelde, het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland ligt onder het gemiddelde en het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt boven het gemiddelde; De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer laag; De hoeveelheid private R&D is relatief laag en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot; De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De mate van congestie is iets ondergemiddeld; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.

54 Aantal buitenlandse bedrijven: Düsseldorf is de 17e regio van de 256 in Europa 54 8. Logistiek Omvang export: Düsseldorf is de 13e regio van de 256 in Europa

55 55

56 56

57 57

58 58

59 Conclusies Logistiek in Düsseldorf 59 Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is relatief groot; Het aandeel bedrijven in buitenlandse handen ligt sterk boven het gemiddelde, het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland ligt sterk onder het gemiddelde en het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt onder het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt onder het gemiddelde*; De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer laag; De hoeveelheid private R&D is relatief laag en het aantal patenten is relatief gezien zeer groot; De connectiviteit door de lucht ligt boven het gemiddelde. De mate van congestie is iets ondergemiddeld; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentratie van de financiële dienstverlening ligt op het gemiddelde. *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

60 Aantal buitenlandse bedrijven: Düsseldorf is de 60e regio van de 256 in Europa 60 9. Financiële Diensten Opzetten buitenlandse vestiging: Düsseldorf is de 9e regio van de 256 in Europa

61 61

62 62

63 63

64 64

65 Conclusies Financiële Diensten in Düsseldorf 65 Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief laag en de bevolkingsomvang is iets bovengemiddeld; Zowel het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland als het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector liggen sterk onder het gemiddelde en verder ligt het aandeel bedrijven in buitenlandse handen iets onder het gemiddelde; De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer laag; Het aantal patenten is relatief gezien zeer groot; De connectiviteit door de lucht ligt iets boven het gemiddelde. De mate van congestie is iets ondergemiddeld; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De efficiëntie van het netwerk van de sector is relatief laag; De concentraties van financiële en zakelijke dienstverleners liggen beide onder het gemiddelde.

66 Aantal buitenlandse bedrijven: Düsseldorf is de 5e regio van de 256 in Europa 66 10. Zakelijke Diensten Omvang export: Düsseldorf is de 21e regio van de 256 in Europa

67 67

68 68

69 69

70 70

71 Conclusies Zakelijke Diensten in Düsseldorf 71 Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten:  De bevolkingsdichtheid is relatief gezien zeer laag en de bevolkingsomvang is iets bovengemiddeld; Het aandeel bedrijven in buitenlandse handen ligt sterk boven het gemiddelde, het aandeel bedrijven met vestigingen in het buitenland ligt sterk onder het gemiddelde en het aandeel buitenlandse bedrijven in de sector ligt iets boven het gemiddelde; Het aandeel van de regio in de totale Europese export ligt sterk onder het gemiddelde*; De rangscore van de universiteit is relatief gezien zeer laag; De hoeveelheid private R&D is relatief laag; De connectiviteit door de lucht ligt iets boven het gemiddelde. De mate van congestie is relatief beperkt; Het bruto regionaal product per inwoner ligt onder het gemiddelde; De concentraties van financiële en zakelijke dienstverleners liggen beide onder het gemiddelde. *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

72 Het vestigingsklimaat van Düsseldorf samengevat 1 72 Alle topsectoren overziend, concluderen we t.a.v. de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren dat:  Goed op orde zijn: –Urbanisatievoordelen ›Bevolkingsdichtheid (iets boven gemiddeld) ›Bevolkingsomvang (sterk bovengemiddeld) –Aandeel bedrijven in buitenlandse handen binnen de Logistiek en Financiële Dienstverlening (sterk bovengemiddeld) –Aantal patenten (sterk bovengemiddeld) ›Maar de hoeveelheid private R&D is iets ondergemiddeld –Connectiviteit door de lucht (bovengemiddeld) –Connectiviteit over de weg (bovengemiddeld) ›Maar de mate van congestie is iets bovengemiddeld –Het Hightech cluster (iets bovengemiddeld)

73 Het vestigingsklimaat van Düsseldorf samengevat 2 73 Verdere conclusies t.a.v. de vestigingsplaatsfactoren:  Minder goed op orde zijn: –Europees exportaandeel (ondergemiddeld)* –Publieke kennisinfrastructuur ›Publieke R&D (sterk ondergemiddeld) ›Rangscore universiteit (sterk ondergemiddeld) –Het Bruto Regionaal Product per inwoner (ondergemiddeld) –Efficiëntie van het netwerk van de Financiële Dienstverlening (ondergemiddeld) –Het Landbouw cluster (iets ondergemiddeld) –Concentratie van de Financiële Dienstverlening en de Voedingsmiddelenindustrie (ondergemiddeld) *Door de sterke binnenlandse markt exporten Duitse regio's relatief weinig.

74  De investeringsagenda voor Düsseldorf bestaat vooral uit het handhaven van de goede factoren en het inlopen of compenseren van het gat wat er is t.o.v. de belangrijkste concurrenten. 74 Resumé  Strategieën om dit te bewerkstelligen: Zie Notitie "Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio's".


Download ppt "Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de regio Düsseldorf."

Verwante presentaties


Ads door Google