De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

zielig & geestig sluit aan op de inleiding - rups - vlinder

Verwante presentaties


Presentatie over: "zielig & geestig sluit aan op de inleiding - rups - vlinder"— Transcript van de presentatie:

1 zielig & geestig sluit aan op de inleiding - rups - vlinder
studie gaat over ziel en geest en het grote verschil dat de Bijbel tussen beiden maakt.

2 Psychisch is afgeleid van psyche en betekent 'geestelijk' (het tegengestelde van 'lichamelijk').
De wereld gooit ziel en geest op één hoop. Zelfs in de officiële taal-handboeken. 2

3 De Geestelijke gezondheidszorg (ggz) is (…) een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt. Psychische en geestelijke gezondheid worden in de officiële gezondheidszorg als hetzelfde beschouwd… 3

4 12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest… Hebreeën 4 "ziel" > Gr. psuché "geest" > Gr. pneuma De Bijbel onderscheidt ziel en geest scherp. Ziel en geest hebben raakvlakken - we zullen het nog zien. Niettemin: het Woord van God onderscheidt ze nadrukkelijk! 4

5 De bijvoegelijke vorm van 'ziel' ziels, zielig 5x in het NT
1Korinthe 214 ongeestelijk 1Korinthe 1544 natuurlijk (2x) 1Korinthe 1546 natuurlijke Jakobus 315 ongeestelijk Judas natuurlijke Helaas helpen de Bijbelvertalingen ons niet erg in het verstaan. Ziel wordt weergegeven met hart, leven, wezen, enz. Met het bijvoegelijke naamwoord is het nog erger gesteld. NOOIT komt de ziel in de NBG er nog in voor - heel zielig… 5

6 1Korinthe 15 6

7 42 Zo is het ook met de opstanding der doden
42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid… 1Korinthe 15 In 1Kor.15 plaatst Paulus de mens in deze oude schepping tegenover de mens in de nieuwe schepping. Vergankelijkheid is het eerst kenmerk van heel deze schepping. Alles vergaat. Niets is hier blijvend… 7

8 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid…
1Korinthe 15 De vergankelijkheid staat niet op zichzelf. Het gaat gepaard met oneer. Er vkomt niet slechts een einde aan dit bestaan, het is ook nog eens een ontluisterend proces. Een mens verliest zijn schoonheid (haren, rimpels), zijn functies (tanden, gezichtsvermogen, gehoor, voortbewegen) en soms zelfs zijn verstand (dementie) en zindelijkheid. Dat heet met recht: oneer. 8

9 43 … er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.
1Korinthe 15 Kracht (dunamis = vermogen) staat tegenover zwakheid = onvermogen. Het ontbreekt de mens aan vitaliteit, levenskracht. 9

10 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid…
1Korinthe 15 soma psychikon = ziels lichaam >> psycho-somatisch ziels lichaam = een lichaam dat gekenmerkt en beheerst wordt door 'ziel'. Wat is ziel? Beginnen bij het begin - Genesis 1. 10

11 20 En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende ZIELEN, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. 21 Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende ZIELEN, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. Genesis 1 dieren zijn zielen! 11

12 11 Want de ziel van het vlees is in het bloed… Leviticus 17
12

13 44 Er wordt een ziels lichaam gezaaid… 1Korinthe 15
ziels lichaam = een lichaam dat gekenmerkt en beheerst wordt door 'ziel'. Wat is ziel? Beginnen bij het begin - Genesis 1. 13

14 44 … en een geestelijk lichaam opgewekt…
1Korinthe 15 soma pneumatikon >> pneuma-somatisch 14

15 het opstandings lichaam zonder bloed!
50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de onvergankelijkheid niet. 1Korinthe 15 het opstandings lichaam zonder bloed! 15

16 44 … Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.
1Korinthe 15 lett. ziels Adam als "levende ziel" was qua ontwerp slechts een tijdelijke fenomeen. 16

17 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel…
1Korinthe 15 17

18 7 toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levende ziel. Genesis 2 adamah (aardbodem) adam (mens) adom (rood) dam (bloed) 18

19 45 … de laatste Adam een levendmakende geest.
1Korinthe 15 = in Christus zal heel de mensheid levend worden gemaakt! 19

20 46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.
1Korinthe 15 lett. zielse 20

21 1Korinthe 2 21

22 11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 1Korinthe 2 22

23 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. 1Korinthe 2 23

24 13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. 1Korinthe 2 = de dingen van de Geest Gods meedelen in woorden "door de Geest geleerd". 24

25 14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is…
1Korinthe 2 lett. ziels 25

26 14 … want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 1Korinthe 2 26

27 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen… 1Korinthe 2
Gr. ana krino = nagaan, checken, verifiëren vertaald met: 'onderzoek' (Hand.28:18), 'navraag doen' (1Kor.10:25) 27

28 11 en dezen (= in Berea) onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren. Handelingen 17 Gr. ana krino 28

29 29

30 15 … zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 1Korinthe 2
= een raadsel voor zijn omgeving 30

31 16 Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten?
Maar wij hebben de zin van Christus. 1Korinthe 2 Concordant Version: Want wie kende de denkzin van [de] Heer? Wie zal Hem narekenen? 31


Download ppt "zielig & geestig sluit aan op de inleiding - rups - vlinder"

Verwante presentaties


Ads door Google