De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCMWs - Brussel, 13 december 2010 CPAS - Bruxelles, 13 décembre 2010 Think global, act local Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l’Année.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCMWs - Brussel, 13 december 2010 CPAS - Bruxelles, 13 décembre 2010 Think global, act local Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l’Année."— Transcript van de presentatie:

1 OCMWs - Brussel, 13 december 2010 CPAS - Bruxelles, 13 décembre 2010 Think global, act local Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l’Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté 1

2 In deze presentatie… Dans cette présentation… A.Voorstelling van EAPN B.De oude Europese Lissabon- strategie C.Aanbeveling Actieve Inclusie D.Europees Jaar van Strijd tegen Armoede E.De nieuwe Europese strategie “Europa 2020” F.Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting A.Présentation de l’EAPN B.La stratégie précédente de Lisbonne C.Recommandation de l’Inclusion Active D.Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté E.La nouvelle stratégie Européenne « Europe 2020 » F.Plateforme Européenne contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale 2

3 A. Voorstelling van EAPN, Europees Netwerk Armoedebestrijding A. Présentation de l’EAPN, Réseau Européen de Lutte contre la Pauvreté

4 Hoofddoel van EAPN Objectif principal d'EAPN Mensen en groepen die in armoede en sociale uitsluiting leven versterken (empowerment) zodat ze hun rechten kunnen opnemen, hun isolement doorbreken en uit de armoede geraken. Renforcer des personnes et des groupes qui vivent en pauvreté et exclusion sociale (empowerment) pour qu'ils peuvent revendiquer leurs droits, rompre leur isolement et sortir de la pauvreté. 4

5 Structuur van EAPN Structure d'EAPN Een netwerk van 28 nationale netwerken (EU27 + Noorwegen) (2 nat netwerken in voor- bereiding: Estland, Letland) 26 Europese organisaties die hoofdzakelijk werken rond armoede Internationale vzw oprichting in dec 1990 algemene vergadering (160p) uitvoerend comité (30 leden) secretariaat in Brussel met 9 stafleden Un réseau de 28 réseaux nationaux (UE27 + Norvège) (2 rés.nat. en préparations: Estonie, Lettonie) 26 organisations européennes avec la pauvreté comme un des objectifs principaux Aisbl international fondée en déc 1990 assemblée générale de 160 p comité exécutif de 30 membres secrétariat à Bruxelles avec une équipe de 9 membres 5

6 Algemene doelen Objectifs généraux armoedebestrijding bovenaan op de politieke agenda van de EU plaatsen acties tegen armoede en sociale uitsluiting opzetten en verhogen lobbyen met en voor mensen en groepen die in armoede en sociale uitsluiting leven placer la pauvreté et l’exclusion sociale à l'agenda politique de l’Union européenne promouvoir des actions contre la pauvreté et l'exclusion sociale faire du lobbying avec et pour les personnes et groupes qui vivent dans le pauveté et l'exclusion sociale 6

7 Werking Fonctionnement Uitvoerend Comité (RvB) met 3 “mainstreaming” groepen – participatie – discriminatie – globalisering WG sociaal beleid WG werk WG structuurfondsen Campagnegroepen: – de EU die we willen – toereikend minimum inkomen Comité Exécutif (CA) avec 3 groupes “mainstreaming” – participation – discrimination – mondialisation Groupe politique social Groupe emploi Groupe fonds structurelles Groupes de campagne: – l'UE que nous voulons – revenu minimum adéquat 7

8 Europese Ontmoeting van mensen in armoede Rencontre Européenne despersonnes en pauvreté begonnen in 2001 onder Belgisch voorzitterschap initiatief van EU- voorzitterschap 125 delegatieleden 80 politieke verantwoordelijken début en 2001 sous la présidence belge initiative de la présidence de l'UE 125 délégués 80 responsables politiques 8

9 B. De oude Europese Lissabon-strategie B. La stratégie précédente de Lisbonne

10 Strategie Sociale Inclusie (2000) Stratégie Inclusion Sociale " een betekenisvolle impact op de uitroeiing van armoede tegen 2010" Open Methode van Coördinatie: gemeenschappelijke doelen NAP  nationale rapporten sociale bescherming / sociale inclusie gemeensch. indicatoren gezamenlijk rapport EC-Com Sociale Bescherming peer review programma PROGRESS " un impacte décisif sur l'éradication de la pauvreté pour 2010" Méthode Ouverte de Coordination: objectifs communs PAN  rapport national protection sociale / inclusion sociale indicateurs communs rapport conjoint CE - Com Protection Sociale peer review programme PROGRESS 10 De oude Europese Lissabon-strategie

11 C. De Europese Aanbeveling Actieve Inclusie C. La Recommandation Européenne de l’ Inclusion Active

12 Actieve Inclusie(1) Inclusion Active 3 luiken: 1.steun voor een toereikend inkomen 2.een inclusieve arbeidsmarkt 3.toegang tot diensten van goede kwaliteit  actieve inclusie = een goede mix van deze drie luiken !!! 3 volets: 1.appui pour un revenu adéquat 2.un marché de travail inclusif 3.accès à des services de qualité  inclusion active = un bon mix de ces trois volets !!! 12

13 Actieve Inclusie(2) Inclusion Active 1. Een toereikend inkomen: individueel basisrecht tot inkomen en sociale bijstand, voldoende om een leven te leiden in menselijke waardigheid met…  actieve beschikbaarheid voor werk en opleiding  beleid voor economische en sociale integratie van allen  rekening houden met levensstandaard en hoogte van prijzen  blijven werk zoeken voor mensen die er voor geschikt zijn 1. Un revenu adéquat: un droit fondamental individuel pour un revenu et de l’assistance sociale, suffisant pour vivre en dignité avec…  disponibilité active pour l’emploi et la formation  une politique pour une intégration économique et sociale de tous  tenir compte avec le niveau de vie et des prix  continuer à chercher du travail pour ceux qui sont capable de le faire 13

14 Actieve Inclusie(3) Inclusion Active 2. Inclusieve arbeidsmarkt: Effectieve hulp voor personen die kunnen werken om opnieuw op de arbeidsmarkt te komen en er te blijven  beantwoorden aan noden om te komen tot een stapsgewijze integratie in de maatschappij en in de arbeidsmarkt  de arbeidsmarkt open maken voor iedereen  kwalitatieve jobs bevorderen en werkende armen vermijden  behoud van jobs en vooruitgang in jobs 2. Marché de travail inclusif: Appui effectif pour les personnes qui sont capable de travailler pour (r)entrer au marché de travail et d’y rester  répondre aux besoins pour arriver à une intégration progressive à la société et au marché de travail  ouvrir le marché de travail pour tous  promouvoir des emplois de qualité et éviter les travailleurs pauvres  maintient des emplois et progrès dans l’emploi 14

15 Actieve Inclusie(4) Inclusion Active 2. Inclusieve Arbeidsmarkt:  onderwijs en opleiding aanpassen aan nieuwe vaardigheden (bv. ICT)  preventie door aanpak op maat / persoonsgericht  belasting op arbeid herzien zonder sociale zekerheid in gevaar te brengen  steun aan sociale economie en beschutte tewerkstelling  begeleiding op de werkvloer en tegen discriminatie 2. Marché de travail inclusif:  adapter l’enseignement et la formation à des compétences nouvelles  une approche personnelle / à mesure  révision des impôts sur le travail sans mettre en danger la sécurité sociale  appui à l’économie sociale et l’emploi protégé  accompagnement dans le travail et contre la discrimination 15

16 Actieve Inclusie(5) Inclusion Active 3. Toegang tot kwalitatieve diensten: Diensten voor: sociale bijstand, tewerkstelling en opleiding, private en sociale huisvesting, kinderopvang, lange termijn opvang, gezondheidszorg.  territoriaal, fysiek en financieel toegankelijk  solidariteit, gelijke kansen en diversiteit  investeren in menselijk kapitaal, werkcondities, en toereikende fysieke infrastructuur  participatie van gebruikers en persoons- gerichte aanpak  opvolging, evaluatie, goede praktijken 3. Accès à des services de qualité: Des services : d’assistance sociale, d’emploi et de formation, pour le logement privé et sociale, pour la garde d’enfants et personnes dépendantes, de soins de santé  accès territorial, physique et financier  solidarité, égalité des chances et diversité  investir au capital humain, conditions de travail et infrastructure physique adéquate  participation des usagers et approche personnalisée  suivi, évaluation et bonnes pratiques 16

17 D. Europees Jaar van Strijd tegen Armoede D. Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté

18 Europees Jaar 2010(a) Année Européenne 2010 a)Erkenning van de fundamentele rechten van mensen in armoede en sociale uitsluiting - om menswaardig te leven - de effectieve toegang bevorderen tot sociale, economische en culturele rechten en tot voldoende middelen en kwalitatieve diensten + sensibiliseren van het publiek  Erkenning ? Zie budgetstandaards of referentiebudgetten (= luik 1 Actieve Inclusie)  Sensibilisering publiek: positief (a)Reconnaissance des droits: - reconnaître le droit fondamental des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale à vivre dans la dignité - promouvoir accès effectif aux droits sociaux, économiques et culturels ainsi qu'à des ressources suffisantes et à des services de qualité + sensibilisation du public  Reconnaissance ? Voir budgets standard ou de référence (volet 1 de l’inclusion active)  Sensibilisation du public: positif 18

19 Europees Jaar 2010(b) Année Européenne 2010 b)Gedeelde verantwoordelijk- heid en participatie: - de voeling verhogen van het publiek met het beleid en de acties - de collectieve en individuele verantwoordelijkheid beklemtonen (vrijwilligerswerk)  Voeling met beleid ? negatief effect van regeringsvorming + opvangcrisis asielzoekers  Medeverantwoordelijkheid: grotere betrokkenheid van het (sociale) middenveld (b) Responsabilité partagée et participation: - accroître l'adhésion du public aux politiques et actions - souligner la responsabilité collective et individuelle (bénévolat)  Adhésion aux politiques ? effet négatif de la formation d’un nouveau gouvernement + crise d’ accueil des chercheurs d’asile  Responsabilité partagée: plus d’implication par la société civile (sociale) 19

20 Europees Jaar 2010(c) Année Européenne 2010 c)Samenhang: een samenleving bevorderen zonder armoede, met een rechtvaardige verdeling van middelen en goede levenskwaliteit + intergenerationele en intragenerationele solidariteit  Zonder armoede ?  Stijging armoedecijfers (Andor – EU 2009: 84 + 10 miljoen)  Rechtvaardige verdeling ? herstelprogramma’s uit de crisis op kap van sociale besparingen (>< sociale zekerheid als automatische stabilisator in tijden van economische crisis) (c) Cohésion: promouvoir une société sans pauvreté, permettant une répartition équitable et une bonne qualité de vie + solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle  Sans pauvreté ?  augmentation des chiffres (Andor – UE 2009: 84 +10 million)  Répartition équitable ? Programmes d’austérités pour sortir de la crise en dépit des dépenses sociales (>< sécurité sociale comme stabilisateur automatic de la crise économique) 20

21 Europees Jaar 2010(d) Année Européenne 2010 d)Engagement en concrete actie: - van de EU en de Lidstaten om een beslissend elan te geven aan de uitroeiing van armoede op alle beleidsniveaus - via lessen uit verwezenlijkingen van de sociale OMC - nieuw elan aan het intensifiëren van de acties op het sociale domein door EU en de Lidstaten  Beslissend elan ? Status quo sinds 2005 + weigering toereikend inkomen  geen nieuwe maatregelen  Nieuw Europees Platform ? Sociale OMC ? Kinderarmoede ! Daklozen ! (d) Engagement et action concrète: - de l'UE et des États membres à donner un élan décisif à l'élimination de la pauvreté à tous les niveaux de gouvernance - en tirant parti des réalisations et des potentialités de la MOC sociale - un nouvel élan à l'intensification de l'action des États membres et de l'UE dans le domaine social.  Élan décisif ? Status quo depuis 2005 + refus sur le revenu adéquat  pas de nouvelles mesures!  La nouvelle Plateforme Européenne? MOC sociale ? Pauvreté des enfants! Sans-abrisme ! 21

22 E. De nieuwe Europees Strategie “Europa 2020” E. La nouvelle Startégie Européenne « Europe 2020 »

23 Strategie Europa 2020 (17 juni/juin 2010) Stratégie Europe 2020 3 prioriteiten: Slimme groei: een economie ontwikkelen gebaseerd op kennis en vernieuwing Duurzame groei: een meer groene en meer competitieve economie die efficiënt omspringt met de (natuur)bronnen die we hebben Inclusieve groei: een economie nastreven die economische, sociale en territoriale cohesie biedt 3 priorités: Une croissance intelligente : développer une économie basée sur la connaissance et l’innovation Une croissance durable: une économie plus verte et plus compétitive qui utilise les ressources (naturelles) d’une manière efficiente Une croissance inclusive: une économie qui cherche à atteindre une cohésion économique, sociale, et territoriale 23

24 Strategie Europa 2020 Stratégie Europe 2020 5 kerndoelen: 1.Werkgelegenheidsgraad (groep 20-64j): 69%  75% 2.3% van BBP investeren in Onderzoek & Ontwikkeling 3.Vermindering van gasuitstoot met 20% (t.o.v.1990) 4.Onderwijs: vermindering vroegtijdige schoolverlaters: van 15%  10% en ten minste 40% tussen 30-40 jaar met diploma hoger onderwijs 5.Sociale insluiting bevorderen, door vermindering van armoede: ten minste 20 miljoen minder mensen die in armoede leven 5 grands objectives : 1.Taux d’emploi (de 20 à 64 ans): de 69% à 75% 2.Investir 3 % du PIB de l’UE dans recherche et développement 3.Réduction de 20% des émissions comparé à 1990 4. Enseignement: ramener le taux d’abandon scolaire de 15% à moins de 10 % et au moins 40 % des jeunes (30-40 ans) avec un diplôme de l’enseignement supérieur; 5.Promouvoir l’inclusion sociale par la réduction du nombre de personnes vivant en pauvreté au moins de 20 millions 24

25 Strategie Europa 2020 Stratégie Europe 2020 7 kerndoelen: 1.Innovatie-unie 2.Jeugd in beweging 3.Een digitale agenda voor Europa 4.Efficiënt gebruik van hulpbronnen 5.Industriebeleid in een tijd van mondialisering 6.Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen 7.Europees Platform tegen narmoede 7 initiatives phares : 1.Une union pour l’innovation 2.Jeunesse en mouvement 3.Une stratégie numérique pour l’Europe 4.Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources 5.Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation 6.Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emploi 7.Une plateforme européenne contre la pauvreté 25

26 F. Het Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting F. La Plateforme Européenne de Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale

27 Europees Platform (europees niveau) Plateforme Européenne (niveau européen) Sociale OMC aanpassen  een platform voor samenwerking: uitwisseling onder gelijken, uitwisseling van goede praktijken + het engagement van publieke en private actoren + doelgerichte steun van ESF Programma voor sociale innovatie (onderwijs, opleiding, werkgelegenheid, anti- discriminatie, nieuwe agenda voor de integratie van migranten) Adequate en duurzame sociale bescherming en pensioen- systemen + betere toegang tot systemen gezondheidszorgen Faire évoluer la MOC Sociale à une plateforme de coopération: révision par les pairs, échange de bonnes pratiques + l’engagement des acteurs publics et privés + soutien ciblé du FSE Programme d’innovation sociale (éducation, formation, emploi, anti-discrimination, nouveau agenda intégration migrants) Une protection sociale et des systèmes de pensions adéquates et durables + meilleur accès aux soins de santé 27

28 Europees Platform (nationaal niveau) Plateforme Européenne (niveau national) Collectieve en individuele verantwoordelijkheid bij de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting bevorderen Maatregelen voor een verbetering van de specifieke omstandigheden van risicogroepen (eenoudergezinnen, oudere vrouwen, minderheden, Roma, gehandicapten, daklozen) Systemen van sociale zekerheid en pensioenen inzetten om adequate inkomenssteun en toegang tot gezondheidszorgen te verzekeren Promouvoir la responsabilité collective et individuelle partagée dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; Créer et appliquer des mesures répondant aux particularités des groupes à risque (familles monoparentales, femmes âgées, minorités, Roms, personnes handicapées et sans abris); Mobiliser pleinement les systèmes de sécurité sociale et de retraite afin de garantir une aide au revenu et un accès aux soins de santé adéquats. 28

29 Europees Platform (voorstellen EAPN) Plateforme Européenne (www.eapn.eu) 1)Een aangepaste (versterkte!) Sociale Open Methode van Coördinatie als kern van een dynamisch en participatief Platform, opgebouwd vanuit nationale platforms tegen armoede, om resultaten af te leveren 2)Vooruitgang i.v.m. Sociale Standaards – naar een Kaderrichtlijn sociale rechten 3)Betere financiering door Eur fondsen te gebruiken om recht op diensten te ondersteunen, voor proefprojecten en voor betere participatie en beleid 4) Sociale doelen in het globale beleid van Europa 2020 door een armoedetoets in alle beleidsdomeinen 1.Une MOC sociale transformée (renforcée!) par des Plateformes Nationales et Européennes dynamiques et participatives pour délivrer des résultats 2.Des cadres européennes visant à garantir des normes sociales européennes 3.Mobiliser les fonds européennes pour des services sociaux et durables, des projets de démonstration, d’une participation accrue et une meilleure gouvernance 4.L’intégration transversale des objectifs d’inclusion sociale dans l’ensemble de la stratégie Europe 2020, par une évaluation de l’impact social des mesures 29

30 Europees Platform (EC – 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE – 16/12/2010) 1.EC Mededeling ivm diepgaande beoordeling van de toepassing van Actieve Inclusie op nationaal niveau inclusief de effectiviteit van systemen voor minimum inkomen + concrete voorstellen voor steun vanuit structuurfondsen 2.Witboek ivm duurzame en toereikende pensioenen 3.Steun voor Eur Jaar Actieve Veroudering 4.Europees kwaliteitskader voor sociale diensten (o.m. langdurige gezondheidszorgen en dakloosheid) 5.Toepassing van de actie “ongelijkheden in gezondheids- zorgen” 1.Communication de la CE pour une évaluation profonde de l’implémentation de l’Inclusion Active au niveau national inclus l’effectivité des systèmes de revenu minimum + propositions concrètes pour appui par les fonds structurels 2.Livre blanc sur les pensions adéquats et durables 3.Appui à l’Année Eur du vieillissement active 4.Cadre qualitatif européen pour les services sociaux (inclus les soins de santé de longue durée et le sans-abrisme) 5.Implémentation de l’action « inégalités dans les soins de santé » 30

31 Europees Platform (EC – 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE – 16/12/2010) 6.EC Mededeling ivm voorstel EC aanbeveling ivm vroegtijdige schoolverlaters 7.EC voorstel van aanbeveling ivm kinderarmoede 8.“Nieuwe Europese Agenda voor Integratie” voor betere participatie van 3 de wereld- burgers in Europese economieën en samenleving 9.EU Kader voor nationale strategieën voor integratie van Roma 10.Opstapacties voor de economische onafhankelijkheid van vrouwen 11.Opvolging Europese strategie voor gelijke rechten voor gehandicapten 6.Communication de la CE: proposition pour une recommandation sur l’abandon scolaire 7.Proposition d’une recommandation sur la pauvreté des enfants 8.Nouvelle stratégie de l’ intégration pour une meilleur participation des ressortissants des tiers pays dans les économies et sociétés européennes 9.Un cadre européen pour des stratégies d’intégration des Roms 10.Actions pour l’indépendance économique des femmes 11.Suivi de la stratégie européenne des droits égaux des handicapés 31

32 Europees Platform (EC – 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE – 16/12/2010) 12.Opvolging van het werk ivm dakloosheid en huisvesting 13.Verfijning van sociale impact beoordeling (EU en nationaal) 14.Groter deel van ESF voor sociale inclusie en betere toegang voor sociale inclusie actoren 15.Betere toegang voor lokale groepen in alle Europese fondsen 16.Wetenschappelijk verantwoorde sociale vernieuwing bevorderen (mogelijke focus op systemen van sociale bijstand) via: –een onderzoek naar werkbare methoden om resultaten te meten –criteria opstellen voor sociale experimenten –een stuurgroep van hoog niveau voor advies en leiding van vernieuwingsacties 12.Suivi du travail concernant le sans- abrisme et le logement 13.Améliorer l’évaluation de l’impact social 14.Une plus grande partie du FSE pour l’inclusion sociale et meilleur accès pour les acteurs de l’inclusion sociale 15.Meilleur accès pour des groupes locales à tous les fonds européens 16.Innovation sociale sur base scientifique (accent possible sur les systèmes de protection sociale) par: –recherche de méthodes pour mesurer l’impact des actions –critères pour des expériments sociaux –groupe de pilotage à haut niveau pour avis et guidance des actions novatrices 32

33 Europees Platform (EC – 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE – 16/12/2010) 17.Regelmatige uitwisseling en partnerschap tussen actoren in specifieke domeinen: actieve inclusie, kinderarmoede, Roma integratie, dakloosheid, financiële inclusie (via het fonds Progress) 18.Sociale economie ondersteunen ikv Actieve Inclusie door opwaardering van het wettelijke en administratief kader en via een “initiatief sociaal ondernemen” 19.Bespreking van de overschakeling van het sociaal beleid in de Lissabon-strategie (Open Methode van Coördinatie) in “Europa 2020” 20.Sleutelmoment: Ronde Tafel hervormen tot Jaarlijkse Conventie (evaluatie en aan- bevelingen ivm het Eur Platform) 17.Echange régulier et partenariat entre acteurs des différents domaines: inclusion active, pauvreté des enfants, intégration des Roms, sans-abrisme, inclusion financière… (par le fond Progress) 18.Promouvoir l’économie sociale dans l’Inclusion Active par réévaluer le cadre juridique et administratif et par une « initiative entreprise sociale » 19.Concertation sur le passage de la politique social de la Stratégie Lisbonne (MOC) à « Europe 2020 » 20.Moment clé: transformer la Table Ronde dans une Convention Annuelle (évaluation de la Plateforme Européenne) 33

34 Voor meer informatie Pour plus d’information Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting / Plateforme contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=8 9&newsId=959&furtherNews=yes www.eapn.eu + www.bapn.be 34


Download ppt "OCMWs - Brussel, 13 december 2010 CPAS - Bruxelles, 13 décembre 2010 Think global, act local Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l’Année."

Verwante presentaties


Ads door Google