De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Databankbescherming 3de licentiaat rechten - 11 maart 2044 Rogier de Corte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Databankbescherming 3de licentiaat rechten - 11 maart 2044 Rogier de Corte."— Transcript van de presentatie:

1 Databankbescherming 3de licentiaat rechten - 11 maart 2044 Rogier de Corte

2 overzicht  bibliografie  intellectuele rechten & enkele problemen  databankrechten  problematiek en cases

3 I. bibliografie Richtlijn nr. 96/9 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 27 maart 1996, 20-28) Wet 31 augustus 1998 houdende omzetting in het Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (B.S. 14 november 1998) Memorie van toelichting bij het wetsontwerp Kamer 1997-98, Stuk nr. 1535/1

4 literatuur P.B. Hugenholtz, "De databankrichtlijn eindelijk aanvaard: een zeer kritische commentaar" Computerr. 1996, 131-138 Etienne Montero, La responsabilté civile du fait des bases de données, CRID, 550 p H.M.H. Speyart, "De databank-richtlijn en haar gevolgen voor Nederland" AMI 1996, deel 1:151-163, deel 2: 171-179

5 literatuur A. Strowel, "La loi du 31 août 1998 concernant la protection des bases de données", J.T. 1999, 298 A. Strowel en J.P. Traille, Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia, Crid, Bruylant 1997, 229-329 H. Vanhees, "De juridische bescherming van databanken" R.W. 1999-00, 1001-1018.

6 II. intellectuele rechten zakelijke rechten  vorderingsrechten  structuur  belangrijke begrippen reproductie = opvraging openbaarmaking = hergebruik dwanglicentie

7 a - structuur intellectuele rechten zakelijke rechten  vorderingsrechten eindigt

8 structuur-2 schepping menselijke geest intellectuele rechten beschermingsperiode openbaar domein

9 structuur-3 1.niet rechtens ( uitzondering auteursrechten © ) sui generis 2.tijdelijk 3.lokaal 4.voorwerp van rechtsbescherming is niet duidelijk - valt niet samen met het gekende begrip «goed» - vgl. «data» 5.oorspronkelijk persoon kunstenaar thans uitsluitend economisch

10 structuur-4 daar de bescherming enkel lokaal geldt [het land waar de bescherming wordt aangevraagd] biedt een nationale bescherming geen oplossing een structurele  Europese aanpak  internationale aanpak

11 b - begrippen reproductie openbaarmaking dwanglicentie

12 reproductie reproductie = opvraging 1. Wat? - ssfysieke verveelvoudiging - adaptatie - vertaling - bestemming

13 reproductie 2. tijdelijke reproducties van elektronische gegevens a - wat noodzakelijke voor transmissie browsen caching b - statuut art. 1 § 1 Aw: ja art. 2,2 Databankwet:ja art. 20ter Awja/neen art. 2 en 5 Rlja/neen art. 5a softwarewetja

14 tijdelijke reproductie Aw art. 1. § 1 Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren. Berner Conventie bescherming van werken van letterkunde van 9 september 1886, … versie Parijs op 24 juli 1971 Art. 9. 1. De door deze Conventie beschermde auteurs van werken van letterkunde en kunst genieten het uitsluitende recht om toestemming te verlenen tot het verveelvoudigen van deze werken, ongeacht op welke wijze en in welke vorm.

15 tijdelijke reproductie databank - sui generisrecht Wet 31 augustus 1998 houdende … betreffende de rechtsbescherming van databanken Art. 2. Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk moet worden verstaan onder: 2° opvraging: de permanente of tijdelijke overbrenging van de inhoud van een databank of van een substantieel deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm…; opvraging

16 tijdelijke reproductie Databank - auteursrechtelijke bescherming [Art. 20quater. De rechtmatige gebruiker van een databank of van kopieën daarvan kan zonder toestemming van de auteur van de databank alle in artikel 1, § 1, bedoelde handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot en normaal gebruik te maken van de inhoud van de databank.

17 tijdelijke reproductie - richtlijn art. 2 - Reproductierecht De lidstaten voorzien ten behoeve van … auteurs … …, in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.

18 tijdelijke reproductie - richtlijn art. 5 - Beperkingen en restricties 1.Tijdelijke reproductiehandelingen, als bedoeld in artikel 2, …, zijn van het in artikel 2 bedoelde reproductierecht uitgezonderd.

19 tijdelijke reproductie - softwarewet Wet van 30 juni 1994 … betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's Art. 5. … omvatten de vermogensrechten: a) de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het geheel van een computerprogramma, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Voor zover voor het laden of in beeld brengen, of de uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma deze reproductie van het programma noodzakelijk is, is voor deze handelingen toestemming van de rechthebbende vereist;

20 mededelen aan publiek 1.wat? immateriële verveelvoudiging 2.toegankelijk maken via [inter]net is «mededelen aan het publiek» Central Station hergebruik

21 mededelen aan publiek 3. Art. 4. Databankwet: «Producenten van databanken hebben het recht … het hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van hun databanken te verbieden.

22 mededelen aan publiek Art. 3 - Recht van mededeling aan het publiek 1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling aan het publiek van originelen en kopieën van hun werken, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek van hun werken op zodanig wijze, dat deze voor leden van het publiek op de door dezen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. 4. Richtlijn

23 dwanglicentie 1.citaat 2.actualiteitsverslaggeving 3.familiekring 4.reprografie vanuit grafische drager a. art. 22, 4°/ 59-61 reprografierecht b. databank (sui generis): art. 7.1

24 dwanglicentie 1.citaat 2.actualiteitsverslaggeving 3.familiekring 4.reprografie vanuit een digitale drager art. 20, 4ter: onderwijs en wetenschap art. 22bis 3 AW: databanken: alleen onderwijs art. 7.2 Databankwet: alleen onderwijs

25 III. Databankbescherming  inzet en context  begrippenarsenaal  complexe bescherming  sui generis-recht (extractierecht)  bescherming eerlijke handelspraktijken  auteursrechtelijke bescherming

26 A. Inzet en context  databankexploitant  gebruiker-informatiebemiddelaar  Europa  realisatie

27 1. databankgegadigden inhoud selectie rangschikking software gebruiker vermeld persoon auteur element LiteRom Central Station (niet)-opname schade WVP accuraat volledig maker databank auteur databank

28 2. gebruiker-informatieverstrekker het doel is maximale openheid informatie a. vrijheid van gegevensgaring tegen monopolies tegen persoonsafscherming tegen intellectueel rechterlijke afscherming b. vrijheid van verspreiding

29 3. Europa 1. met het oog op een Europese informatiemaatschappij de verschillen opheffen die de interne markt verstoren «regelgevend kader» voor informatiemaatschappij dit aspect heeft tot doel 'vrij' te maken

30 Europa 2. concurrentie handhaven op informatiemarkt: de inspanningen op de informatiemarkt zijn te klein en winst valt tegen. Investeringen moeten gestimuleerd worden door verlenen van sui generis-bescherming 3. de sui generis-bescherming mag niet leiden tot nieuwe rechten of monopolies dit voert bescherming dus afscherming in

31 4. realisatie 1. is de resultante van zware druk 2. geen dwanglicentie, met verwijzing naar Magill-zaak van 6 april 1995 3. Iedereen mag databank overdoen (overwegingen 46-47) 1. sui generis-regeling in een afzonderlijke wet: geen “inwerking” in eigen rechtsstelsel 2. auteursrechtelijke aspecten verwerkt in auteurswet 30 juni 1994 richtlijn nr 6/96 implementatie

32 B. Begrippen  databank (art. 2,1°)  opvraging (art. 2,2°)  hergebruik (art. 2, 3°)  geheel - substantieel deel - element van databank  openbare uitlening  rechtmatige gebruiker (art. 2, 5° en 20quater lid 4)  producent van databank (art. 2,5°)

33 1. databank een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk art. 2.1°

34 databank een al of niet elektronische verzameling van data gestructureerd met het oog op een systematische consultatie - voor manuele databanken: structurering van de data - voor elektronische databanken: data gestructureerd om door geëigende programmatuur systematisch geconsulteerd te kunnen worden a - algemeen

35 databank  elektronisch of niet- elektronisch folio, microfilm, microfiche, elektronisch...  verzameling van..... (catch all) data, werken, geluid, foto, beeld, index....  zelfstandige onderdelen niet bijv. een boek/film  individueel toegankelijk (mere storage) software: retrieval software, user interfase SGML b - kenmerken niet

36 databank

37 2. opvraging overbrengen van de inhoud op andere drager zowel permanent (op schijf, papier,....) als tijdelijk (opslaan in geheugen, uitlezen op scherm,...). Dus zowel het downloaden als het browsen ….. «permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van de databank» is het equivalent van het REPRODUCTIE-RECHT

38 opvraging de opvraging van een elektronische databank valt samen met elke vorm van kennisname van inhoud of art. 20quater AW: toegang krijgen tot & normaal gebruik van

39 3. hergebruik «elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van de databank door: - verspreiding van kopieën - verhuur - on line transmissie - in andere vorm» is het equivalent van de OPENBAARMAKING of DISTRIBUTIE

40 hergebruik Vallen hieronder: - zowel permanent (bijv. CD-Rom) als tijdelijk (on line); - moet van commerciële aard zijn Hieronder vallen NIET de genoemde handelingen zonder openbaar karakter: - verkoop tussen particulieren; - schenken....

41 4. deel 1. gehele databank (inhoud) 2. een substantieel deel in kwalitatief of kwantitatief opzicht: geen omschrijving 3. niet-substantiële delen - geen omschrijving - art. 4.2 het herhaald en systematisch opvragen / hergebruiken in strijd met normale exploitatie = uitmelken 4. entiteiten: individuele elementen

42 5. openbare uitlening Art. 7.2 laatste lid Richtl. «Openbare uitlening wordt niet als opvraging of hergebruik beschouwd.» = art. 2,2° en 3° wet Vraag is het ter beschikking stellen van een databank in een openbare bibliotheek aan haar lezers een openbare uitlening?

43 6. rechtmatig gebruiker  hij die een licentieovereenkomst heeft  personen die gemachtigd zijn de databank te gebruiken (bijv. gebruiker openbare bibliotheek)  personen die op regelmatige wijze het gebruik hebben verkregen (bijv. door koop)  gebruik krachtens de wet op wettige wijze aan publiek aangeboden

44 7. producent de producent is hij die het initiatief neemt en het risico draagt

45 C. Complexe bescherming  auteursrechtelijk beschermde items  auteursrechtelijke bescherming van de databank as such op selectie en ordening wegens originaliteit  sui generis bescherming van de producent op de inhoud, wegens investering  Wet Handelspraktijken tussen concurrenten, wegens aanhaking  Softwarewet 30 juni 1994

46 overzicht

47 D. Extractierecht  voorwaarde van bescherming  wie is de rechthebbende?  de rechtsbescherming van de producent  de situatie van de rechtmatige gebruiker unfair extraction

48 1. voorwaarde «... op databanken... waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering» art. 3 wet BESCHERMING VAN DE INVESTERING

49 voorwaarde investeringen die substantieel zijn -bestaansgrond substantieel m.b.t. opbouw databank zowel middelen als personeel vb: woordenboeken, compilatie-CD in elektronische en niet-elektronische producten andere beschermingen blijven niet software (wel investering in opslagformaat) de opname wijzigt de rechtsbescherming van het “gegeven” niet

50 2. rechthebbende art. 12 de producent van de databank, de risicodrager onderdaan van een lidstaat overweging 41

51 3. rechtsbescherming  de inhoud van de rechtsbescherming  de aard van het recht  de modaliteiten van het recht

52 a - inhoud  A. Het op de markt brengen van de databank. Dit is niet als een “divulgatierecht” te beschouwen  B. Het recht om opvraging en hergebruik te verbieden (art. 4.1): unfair extraction  C. Het recht om zich te verzetten tegen gebruik dat strijdig is met een normale exploitatie (art. 4.2)  D. Het uitputtingsrecht (art. 4.3)

53 regel zich verzetten tegen “unfair extraction” of het verbod van opvraging & hergebruik van gehele databank of van substantiële delen Alleen producent heeft reproductierecht en recht van openbaarmaking  geldt niet voor individuele elementen  laat toe identieke databank te construeren indien gegevens langs andere weg verkregen zijn (monopolies)

54 uitzondering voor openbare uitlening de uitzonderingen van art. 7, die van dwingend recht zijn de richtlijn laat de uitzonderingen toe voor opvraging en hergebruik, terwijl de wet deze alleen toelaat voor opvraging

55 uitzondering rechtmatige gebruiker mag een substantieel onderdeel opvragen zonder toestemming producent van niet- elektronische databanken voor privé- gebruik rechtmatige gebruiker mag een substantieel onderdeel opvragen zonder toestemming producent van alle databanken voor onderwijs en wetenschappelijke doeleinden openbare veiligheid, gerechtelijke procedure zijn van dwingend recht

56 b - aard art. 5 - een roerend recht - overdraagbaar (vervreemdbaar) - vatbaar voor licentie

57 c - modaliteiten art. 6 - 15 jaar vanaf 1 januari na de voltooiing - onderhoud: ingeval van kwalitatieve en/of kwantitatieve wijzigingen

58 4. rechtmatige gebruiker a. hem kan niet verboden worden niet-substantiële delen op te vragen of te hergebruiken behoudens wanneer het systematisch en herhaald opvragen strijdig zou zijn met de normale exploitatie van de databank b. hem kan niet verboden worden substantiële delen op te vragen voor privé-gebruik van niet-elektronische databanken

59 rechtmatige gebruiker c. hem kan niet verboden worden substantiële delen op te vragen voor onderwijs [...] van alle databanken zijn dwingend d. mag geen handelingen verrichten in strijd met normale exploitatie en geen ongerechtvaardigde schade toebrengen e. mag geen schade toebrengen aan de auteursrechten van opgenomen werken

60 E. Wet Handelspraktijken  art. 93-94 WHP: concurrentie tussen handelaars (horizontale werking)  wat is “parasitair”?  a posteriori - niet adequaat  geen harmonisatie parasitaire concurrentie

61 F. Auteursrechtelijke bescherming  voorwaarden van bescherming  voorwerp van bescherming  rechthebbende  welke bescherming  rechten van de gebruiker

62 1. voorwaarde oorspronkelijk in de zin van een originele schepping geen esthetische of kwalitatieve vereisten niet: telefoonboek ? Van Dale voegt - volgens memorie van toelichting - niets toe aan bestaande wetgeving er mogen geen andere vereisten worden gesteld art. 20bis AW wanneer door de keuze of de rangschikking de databank een intellectuele schepping uitmaakt

63 2. voorwerp Bescherming voorde selectie de rangschikking indexen en thesauri Geen bescherming voorde inhoud de software SGML-iseren?

64 3. rechthebbende a. art. 20bis AW de auteur of de maker verwerking in Belgische wetgeving was onnodig b. art. 20ter AW de werkgever heeft de vermogensrechten «die in de niet- culturele nijverheid» zijn tot stand gebracht

65 4. rechten a. de morele rechten blijven onvermeld b. de exploitatierechten art. 5 Richtl. zal niet in auteurswet worden opgenomen omdat het reeds zo in de wet verwerkt is: reproductie vertaling en bewerking openbare verspreiding mededeling aan publiek

66 5. gebruiker 1. het gewone gebruik «de rechtmatige gebruiker van een databank [...] kan zonder toestemming van de producent van de databank alle in art. 1 § 1 bedoelde handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om toegang tot te krijgen tot en normaal gebruik te maken van de inhoud van de databank.» art. 20quater 1. dit recht kan beperkt worden tot een deel van de databank 2. dit recht kan niet worden ontnomen

67 5. gebruiker 2. reproductierecht rechtens  voor niet-elektronische databanken voor privégebruik voor didactisch gebruik  voor elektronische databanken voor didactisch gebruik met vergoeding 3. mededeling voor onderwijs

68 Conclusie  geen goed evenwicht tussen het recht op informatie en het belang van exploitanten en makers  kwaliteit op legistiek gebied is beter dan oorspronkelijk voorstel, maar nog problematisch

69 IV. Cases 1 - is een krant een databank? is een aflevering van NjW een databank is een jaargang RW een databank 2 -mag men alle personeelsadvertenties van een krant overtikken en op het web zetten? 3 -substatntiële investering en spin-off 4 -telefoonboek

70 cases 5. een juridische databankexploitant wil door verschillende uitgevers gepubliceerde vonnissen en arresten in tijdschriften (voorzien van trefwoorden en kopjes) toegankelijk maken volgens één systematiek:  overname van full text  overname van trefwoorden  overname van samenvatting  is dit geen schending van de «selectie»?

71 cases 6. Index t/ Biblo

72 cases 7. Makelaars t/ Telegraaf

73 HR 22 maart 2002 toepassing van de regels uit de databankwet  feiten  argumenten NVMa  argumenten Telegraaf  bespreking

74 A. Feiten  kant NVM  kant Telegraaf

75 NV Makelaars onroegoe www.nvm.nl 45.000 woningen plaats:….. soort:….. prijs:….. 1 2 3 4 5 ……

76 Telegraaf www.elcheapo.nl a 2 b c 5 …… koopjesjager auto muziek reizen wonen ….. ….. Zoek favoriete woning db5 db3 db4 NVM db1

77 B. Argumenten NWMa sui generisrecht databank auteursrecht parasitair gedrag

78 databankbescherming voorwaarden voor bescherming bescherming

79 databankbescherming voorwaarden moet databank zijn (art. 2, 1°) verkrijging, controle, presentatie inhoud moet getuigen van een substantiële investering omwille van kwaliteit of kwantiteit (art. 3) 45.000 woningen 100.000.000,- fl

80 databankbescherming voorwerp verbod opvraging of hergebruik van geheel of substantieel deel of herhaald en systematische opvraging waardoor de normale exploitatie in het gedrang komt

81 C. Argumenten Telegraaf  geen substantiële investering  geen verboden opvraging noch hergebruik

82 substantiële investering  wel in intern systeem NWM-Ma  niet in bijproduct - spin off

83 hergebruik - opvraging  elke vraag van gebruiker leidt tot slechts hergebruik of opvraging van een een klein gedeelte door zoekmachine van Telegraaf  de beantwoording van elke vraag van een Telegraaf- cliënt leidt niet tot « uitmelken »  geen invloed op normale exploitatie: stelt gegevens van NVM via hyperlink ter beschikking

84 D. Bespreking databank investering hergebruik/opvraging herhaalde opvraging eerste aanleg hoger beroep advocaat-generaal Hoge Raad


Download ppt "Databankbescherming 3de licentiaat rechten - 11 maart 2044 Rogier de Corte."

Verwante presentaties


Ads door Google