De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3de licentiaat rechten - 11 maart 2044

Verwante presentaties


Presentatie over: "3de licentiaat rechten - 11 maart 2044"— Transcript van de presentatie:

1 3de licentiaat rechten - 11 maart 2044
Databankbescherming Rogier de Corte Belangrijke en complexe materie 1. Belangrijk situeert zich in de nieuwe rechtsorde van de informatiemaatschappij: naast WVP, softwarewet economisch zijn er grote belangen mee gemoeid vertoont een praktisch belang 2. Complex A. Het voorwerp van de regeling is complex (databanken) B. De juridische ebscherming is complex en moet o.m. afgezet worden tegen de auteursrechtelijke bescherming, waar de komende richtl.auteursrecht & Informatiemaatschij op komst is …… C. De maatschappelijk impact is groter dan men denkt 3de licentiaat rechten - 11 maart 2044

2 overzicht bibliografie intellectuele rechten & enkele problemen
databankrechten problematiek en cases

3 I. bibliografie Richtlijn nr. 96/9 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 27 maart 1996, 20-28) Wet 31 augustus 1998 houdende omzetting in het Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (B.S. 14 november 1998) Memorie van toelichting bij het wetsontwerp Kamer , Stuk nr. 1535/1

4 literatuur P.B. Hugenholtz, "De databankrichtlijn eindelijk aanvaard: een zeer kritische commentaar" Computerr. 1996, Etienne Montero, La responsabilté civile du fait des bases de données, CRID, 550 p H.M.H. Speyart, "De databank-richtlijn en haar gevolgen voor Nederland" AMI 1996, deel 1: , deel 2:

5 literatuur A. Strowel, "La loi du 31 août 1998 concernant la protection des bases de données", J.T. 1999, 298 A. Strowel en J.P. Traille, Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia, Crid, Bruylant 1997, H. Vanhees, "De juridische bescherming van databanken" R.W ,

6 II. intellectuele rechten
structuur belangrijke begrippen reproductie = opvraging openbaarmaking = hergebruik dwanglicentie zakelijke rechten vorderingsrechten

7 a - structuur intellectuele rechten
zakelijke rechten vorderingsrechten eindigt

8 intellectuele rechten
structuur-2 schepping menselijke geest openbaar domein intellectuele rechten beschermingsperiode

9 structuur-3 niet rechtens (uitzondering auteursrechten ©) sui generis tijdelijk lokaal voorwerp van rechtsbescherming is niet duidelijk - valt niet samen met het gekende begrip «goed» - vgl. «data» oorspronkelijk persoon kunstenaar thans uitsluitend economisch

10 structuur-4 daar de bescherming enkel lokaal geldt [het land waar de bescherming wordt aangevraagd] biedt een nationale bescherming geen oplossing een structurele  Europese aanpak  internationale aanpak

11 b - begrippen reproductie openbaarmaking dwanglicentie

12 reproductie = opvraging
1. Wat? - ss fysieke verveelvoudiging - adaptatie - vertaling - bestemming

13 reproductie 2. tijdelijke reproducties van elektronische gegevens
a - wat noodzakelijke voor transmissie browsen caching b - statuut art. 1 § 1 Aw: ja art. 2,2 Databankwet: ja art. 20ter Aw ja/neen art. 2 en 5 Rl ja/neen art. 5a softwarewet ja

14 tijdelijke reproductie
Aw art. 1. § 1 Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren. Berner Conventie bescherming van werken van letterkunde van 9 september 1886, … versie Parijs op 24 juli 1971 Art De door deze Conventie beschermde auteurs van werken van letterkunde en kunst genieten het uitsluitende recht om toestemming te verlenen tot het verveelvoudigen van deze werken, ongeacht op welke wijze en in welke vorm.

15 tijdelijke reproductie
databank - sui generisrecht opvraging Wet 31 augustus 1998 houdende … betreffende de rechtsbescherming van databanken Art. 2. Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk moet worden verstaan onder: 2° opvraging: de permanente of tijdelijke overbrenging van de inhoud van een databank of van een substantieel deel ervan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm…;

16 tijdelijke reproductie
Databank - auteursrechtelijke bescherming [Art. 20quater. De rechtmatige gebruiker van een databank of van kopieën daarvan kan zonder toestemming van de auteur van de databank alle in artikel 1, § 1, bedoelde handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot en normaal gebruik te maken van de inhoud van de databank.

17 tijdelijke reproductie - richtlijn
art. 2 - Reproductierecht De lidstaten voorzien ten behoeve van … auteurs … …, in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.

18 tijdelijke reproductie - richtlijn
art. 5 - Beperkingen en restricties 1.Tijdelijke reproductiehandelingen, als bedoeld in artikel 2, …, zijn van het in artikel 2 bedoelde reproductierecht uitgezonderd.

19 tijdelijke reproductie - softwarewet
Wet van 30 juni 1994 … betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's Art. 5. … omvatten de vermogensrechten: a) de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het geheel van een computerprogramma, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Voor zover voor het laden of in beeld brengen, of de uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma deze reproductie van het programma noodzakelijk is, is voor deze handelingen toestemming van de rechthebbende vereist;

20 mededelen aan publiek hergebruik wat? immateriële verveelvoudiging toegankelijk maken via [inter]net is «mededelen aan het publiek» Central Station

21 mededelen aan publiek 3. Art. 4. Databankwet: «Producenten van databanken hebben het recht … het hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van hun databanken te verbieden.

22 mededelen aan publiek 4. Richtlijn Art. 3 - Recht van mededeling aan het publiek 1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling aan het publiek van originelen en kopieën van hun werken, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek van hun werken op zodanig wijze, dat deze voor leden van het publiek op de door dezen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden.

23 dwanglicentie citaat actualiteitsverslaggeving familiekring
reprografie vanuit grafische drager a. art. 22, 4°/ reprografierecht b. databank (sui generis): art. 7.1

24 dwanglicentie citaat actualiteitsverslaggeving familiekring
reprografie vanuit een digitale drager art. 20, 4ter: onderwijs en wetenschap art. 22bis 3 AW: databanken: alleen onderwijs art. 7.2 Databankwet: alleen onderwijs

25 III. Databankbescherming
inzet en context begrippenarsenaal complexe bescherming sui generis-recht (extractierecht) bescherming eerlijke handelspraktijken auteursrechtelijke bescherming

26 A. Inzet en context databankexploitant gebruiker-informatiebemiddelaar
Europa realisatie

27 LiteRom Central Station
1. databankgegadigden auteur element gebruiker accuraat volledig LiteRom Central Station inhoud selectie rangschikking software I. Een eerste probleem doet zich voor bij de samenstelling van de databank zelf - welke gegevens mogen in de databank worden opgenomen? A. Intellectuele eigendomsrechten a. alle gegevens die tot het openbaar domein behoren b. alle gegevens die auteursrechtelijk beschermd zijn, mist toestemming van de auteur - Central Station 16 oktober 1996: Kranten mogen teksten journalisten slechts op net zetten mits hun toestemming - LiteRom - Arrond. ‘s Gravenhagen 3 mei 1995 Computerr 1995, 175 CD-ROM met lteraire recensies, interviews, tijdshriftartikelen, niet zonder toestemming c. foto's mits toestemming van de titularis, behoudens wanneer het van gebeurtenissen is die algemeen bekend zijn of openbare figuren Mogen zonder toestemming worden opgenomen: - de titels (en eventueel de inhoudtafels) van auteursrechtelijke geschriften, met de daarbij horende gegevens; - samenvattingen en 'abstracts' van beschermde werken ??? - citaten B. Bescherming van persoonsgegevens Een museum directeur beschikt over een db met foto's Hoe moet hij in 's hemelsnaam die toestemming bekomen? II. Een tweede serie problemen zijn aanspraken van derden tegen de exploitant van een databank A. Van personen die menen auteursrechtelijke aanspraken te hebben B. Van personen die menen zich op de bescherming van hun persoonsgegevens te beroepen C. Wegens het veroorzaken van schade: zowel contractuele als buitencontractuele vermeld persoon maker databank auteur databank (niet)-opname schade WVP

28 2. gebruiker-informatieverstrekker
het doel is maximale openheid informatie a. vrijheid van gegevensgaring tegen monopolies tegen persoonsafscherming tegen intellectueel rechterlijke afscherming b. vrijheid van verspreiding Waarborg tegen monoplolievorming is dwanglicentie. In een vroegere versie van de databankrichtlijn was een dwanglicentie opgenomen in twee gevallen: - indien het onmogelijk was toegang te hebben tot de gegevens; - overheidsdatabanken De dwanglicentie werd weggelaten zodra het sui generis-recht beperkt bleef tot de gehele databank (of substantiële delen) en niet meer gold voor afzonderlijke entiteiten. De omvang van het sui generis-recht werd beperkt, dus werd de dwanglicentie afgeschaft. Het algemeen belang: vereist vrije circulatie: circulatie van gegevens is van maatschappelijk vitaal belang. Door afscherming: overheersingspositie op informatiemarkt , in de toekomst zal alles in databanken staan, zodat ee, overheersingspositie gevaarlijk kan zijn. Voor scholen en bibliotheken: zij moeten quasi alles kosteloos doen en moeten nu individueel gaan onderhandelen Uitgevers stellen dat het digitaliseren aan de gebruiker vele voordelen biedt, zodat de klassieke forfetaire vergoeding niet volstaat

29 3. Europa 1. met het oog op een Europese informatiemaatschappij de verschillen opheffen die de interne markt verstoren «regelgevend kader» voor informatiemaatschappij dit aspect heeft tot doel 'vrij' te maken

30 Europa 2. concurrentie handhaven op informatiemarkt: de inspanningen op de informatiemarkt zijn te klein en winst valt tegen. Investeringen moeten gestimuleerd worden door verlenen van sui generis-bescherming 3. de sui generis-bescherming mag niet leiden tot nieuwe rechten of monopolies dit voert bescherming dus afscherming in

31 4. realisatie richtlijn nr 6/96 1. is de resultante van zware druk 2. geen dwanglicentie, met verwijzing naar Magill-zaak van 6 april Iedereen mag databank overdoen (overwegingen ) implementatie 1. sui generis-regeling in een afzonderlijke wet: geen “inwerking” in eigen rechtsstelsel 2. auteursrechtelijke aspecten verwerkt in auteurswet 30 juni 1994 I. Magill-zaak H.v.J. nr. C-241/91 P, C-242/91 P, 6 april 1995 (Radio Telefis Eireann / Independent Television Publications, Intellectual Property Owners / Commissie / Magill), J.T. 1996, 773, noot DE VISSCHER, F., MICHAUX, B. ; Mediaforum (Bijlage) (Ned.) 1995, 65; D.I.T. (Fr.) 1995 (weergave ROWE, H.), afl. 1, 59; J.T. dr. eur. 1995, 135; S.E.W. (Katern) 1995 (weergave), 15; NJB (Bijlage) (Ned.) 1995 (weergave), 283; Ars Aequi (Ned.) 1995, 811, noot COHEN JEHORAM, H., MORTELMANS, K. ; R.W (weergave MASELIS, I.), 517; Info Recht (Ned.) 1996 (verkort), 35; Jur. H.v.J. 1995, I, 743, concl. GULMANN, C. Een gedraging van een onderneming met een machtspositie die onder de uitoefening van een naar nationaal recht als 'auteursrecht' aangemerkt recht valt, ontsnapt daardoor alleen nog niet aan elke toetsing aan art. 86 E.E.G.-Verdrag. Zolang het recht binnen de Gemeenschap niet eenvormig is gemaakt of de nationale wettelijke regelingen niet zijn geharmoniseerd, worden de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een intellectuele-eigendomsrecht wordt beschermd, door de nationale rechtsregels bepaald, en het alleenrecht van verveelvoudiging maakt deel uit van de prerogatieven van de auteur, zodat een weigering om een licentie te verlenen, ook al gaat zij uit van een onderneming met een machtspositie, op zichzelf geen misbruik van die machtspositie kan opleveren. In uitzonderlijke omstandigheden kan de uitoefening van het alleenrecht door de rechthebbende evenwel misbruik opleveren. Dit is het geval wanneer omroepmaatschappijen het door de nationale wettelijke regeling verleende auteursrecht gebruiken om een andere onderneming te beletten bepaalde gegevens (het kanaal, de dag, het uur en de titel van de uitzendingen) tezamen met commentaar en beeldmateriaal die buiten die ondernemingen om zijn verkregen, voor een hele week te publiceren, indien ten eerste die gedraging de introductie belet van een nieuw produkt, namelijk een alomvattende wekelijkse tv-gids, dat de betrokken ondernemingen zelf niet aanbieden en waarnaar van de zijde van de consumenten een potentiële vraag bestaat, hetgeen misbruik in de zin van art. 86, lid 2, sub b E.E.G.-Verdrag oplevert, ten tweede die weigering geen rechtvaardigingsgrond vindt in de activiteiten van het televisiebedrijf noch in die van het uitgeven van tv-gidsen, en ten derde de betrokken ondernemingen zich door hun gedragingen een afgeleide markt, te weten de markt voor wekelijkse tv-gidsen, voorbehouden door elke mededinging op die markt uit te sluiten, aangezien zij eenieder de toegang tot de basisgegevens, het onontbeerlijke materiaal voor de produktie van een dergelijke gids, ontzeggen. II. Overwegingen46-47 De sui generis bescherming mag geen nieuw recht creëren m.b.t. de opgenomen data

32 B. Begrippen databank (art. 2,1°) opvraging (art. 2,2°)
hergebruik (art. 2, 3°) geheel - substantieel deel - element van databank openbare uitlening rechtmatige gebruiker (art. 2, 5° en 20quater lid 4) producent van databank (art. 2,5°)

33 1. databank art. 2.1° een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk

34 databank a - algemeen een al of niet elektronische verzameling van data gestructureerd met het oog op een systematische consultatie - voor manuele databanken: structurering van de data - voor elektronische databanken: data gestructureerd om door geëigende programmatuur systematisch geconsulteerd te kunnen worden

35 databank b - kenmerken  elektronisch of niet- elektronisch folio, microfilm, microfiche, elektronisch ...  verzameling van (catch all) data, werken, geluid, foto, beeld, index ....  zelfstandige onderdelen niet bijv. een boek/film  individueel toegankelijk (mere storage) niet software: retrieval software, user interfase SGML

36 databank

37 «permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van de databank»
2. opvraging «permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van de databank» is het equivalent van het REPRODUCTIE-RECHT overbrengen van de inhoud op andere drager zowel permanent (op schijf, papier, ....) als tijdelijk (opslaan in geheugen, uitlezen op scherm, ...). Dus zowel het downloaden als het browsen ….. Speyaert (p 174-2) «Het zal de lezer worden vergeven als hij bevangen wordt door het gevoel dat hier, in een soort Orwelliaanse Newspeak, respectievelijk het verveelvuldigingsrecht en het verspreidingsrecht wordt bedoeld»

38 opvraging de opvraging van een elektronische databank valt samen met elke vorm van kennisname van inhoud of art. 20quater AW: toegang krijgen tot & normaal gebruik van

39 3. hergebruik «elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van de databank door: - verspreiding van kopieën - verhuur - on line transmissie - in andere vorm» is het equivalent van de OPENBAARMAKING of DISTRIBUTIE

40 hergebruik Vallen hieronder: - zowel permanent (bijv. CD-Rom) als tijdelijk (on line); - moet van commerciële aard zijn Hieronder vallen NIET de genoemde handelingen zonder openbaar karakter: - verkoop tussen particulieren; - schenken ....

41 4. deel 1. gehele databank (inhoud) 2. een substantieel deel in kwalitatief of kwantitatief opzicht: geen omschrijving 3. niet-substantiële delen - geen omschrijving - art. 4.2 het herhaald en systematisch opvragen / hergebruiken in strijd met normale exploitatie = uitmelken 4. entiteiten: individuele elementen

42 5. openbare uitlening Art. 7.2 laatste lid Richtl. «Openbare uitlening wordt niet als opvraging of hergebruik beschouwd.» = art. 2,2° en 3° wet Vraag is het ter beschikking stellen van een databank in een openbare bibliotheek aan haar lezers een openbare uitlening? Voorhoof, D., Letterkundige werken. Wetenschappelijke werken. Leenrecht. In X., Belgisch auteursrecht van oud naar nieuw, Bruylant 1996 uitlening via voor het publiek toegankelijke instellingen niet tussen vrienden niet binnen bedrijf geen economisch voordeel zie commentaar onder vls Voorhoof is het ter beschikkingstellen van werken voor raadpleging ter plaatse geen uitlening, volgens Rogiers wel

43 6. rechtmatig gebruiker op wettige wijze aan publiek aangeboden  hij die een licentieovereenkomst heeft  personen die gemachtigd zijn de databank te gebruiken (bijv. gebruiker openbare bibliotheek)  personen die op regelmatige wijze het gebruik hebben verkregen (bijv. door koop)  gebruik krachtens de wet

44 7. producent de producent is hij die het initiatief neemt en het risico draagt

45 C. Complexe bescherming
 auteursrechtelijk beschermde items  auteursrechtelijke bescherming van de databank as such op selectie en ordening wegens originaliteit  sui generis bescherming van de producent op de inhoud, wegens investering  Wet Handelspraktijken tussen concurrenten, wegens aanhaking  Softwarewet 30 juni 1994

46 overzicht

47 D. Extractierecht unfair extraction voorwaarde van bescherming
wie is de rechthebbende? de rechtsbescherming van de producent de situatie van de rechtmatige gebruiker

48 1. voorwaarde art. 3 wet « ... op databanken ... waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering» BESCHERMING VAN DE INVESTERING

49 voorwaarde investeringen die substantieel zijn -bestaansgrond substantieel m.b.t. opbouw databank zowel middelen als personeel vb: woordenboeken, compilatie-CD in elektronische en niet-elektronische producten andere beschermingen blijven niet software (wel investering in opslagformaat) de opname wijzigt de rechtsbescherming van het “gegeven” niet

50 2. rechthebbende art. 12 de producent van de databank, de risicodrager onderdaan van een lidstaat overweging 41 Overweging 41 Overwegende dat het recht sui generis ten doel heeft de fabrikant van een databank de mogelijkheid te geven .... dat de fabrikant van een databank degene is die het initiatief neemt tot en het risico draagt van de investering; dat dit m.n. toe-leveranciers uitsluit van de definitie van fabrikant;»

51 3. rechtsbescherming de inhoud van de rechtsbescherming de aard van het recht de modaliteiten van het recht

52 D. Het uitputtingsrecht (art. 4.3)
a - inhoud A. Het op de markt brengen van de databank. Dit is niet als een “divulgatierecht” te beschouwen B. Het recht om opvraging en hergebruik te verbieden (art. 4.1): unfair extraction C. Het recht om zich te verzetten tegen gebruik dat strijdig is met een normale exploitatie (art. 4.2) D. Het uitputtingsrecht (art. 4.3) Uitputtingsrecht de eerste verkoop van een kopie van de databank in de EU leidt tot de uitputting van het recht op controle van de verdere verkoop in de EU van de materiêle exemplaren. Het gaat om een europees uitputtingsrecht, het vrijgeven volstaat

53 regel zich verzetten tegen “unfair extraction” of het verbod van opvraging & hergebruik van gehele databank of van substantiële delen Alleen producent heeft reproductierecht en recht van openbaarmaking  geldt niet voor individuele elementen  laat toe identieke databank te construeren indien gegevens langs andere weg verkregen zijn (monopolies)

54 uitzondering voor openbare uitlening de uitzonderingen van art. 7, die van dwingend recht zijn de richtlijn laat de uitzonderingen toe voor opvraging en hergebruik, terwijl de wet deze alleen toelaat voor opvraging

55 uitzondering rechtmatige gebruiker mag een substantieel onderdeel opvragen zonder toestemming producent van niet-elektronische databanken voor privé- gebruik rechtmatige gebruiker mag een substantieel onderdeel opvragen zonder toestemming producent van alle databanken voor onderwijs en wetenschappelijke doeleinden openbare veiligheid, gerechtelijke procedure uitz. 1 en 2 hebben enkel betrekking op «opvraging» en niet op hergebruik, omdat hergebruik steeds commerciële doelen nastreeft: verkoop, verhuur .... zijn van dwingend recht

56 b - aard art. 5 - een roerend recht - overdraagbaar (vervreemdbaar) - vatbaar voor licentie

57 - 15 jaar vanaf 1 januari na de voltooiing
c - modaliteiten art. 6 - 15 jaar vanaf 1 januari na de voltooiing - onderhoud: ingeval van kwalitatieve en/of kwantitatieve wijzigingen Art 10.2 Richtlijn = art. 6,3 wet Regel: 15 jaar na voltooiing maar: indien pas openbaar gemaakt na voltooiing, begint een nieuwe termijn van 15 jaar

58 4. rechtmatige gebruiker
a. hem kan niet verboden worden niet-substantiële delen op te vragen of te hergebruiken behoudens wanneer het systematisch en herhaald opvragen strijdig zou zijn met de normale exploitatie van de databank b. hem kan niet verboden worden substantiële delen op te vragen voor privé-gebruik van niet-elektronische databanken

59 rechtmatige gebruiker
c. hem kan niet verboden worden substantiële delen op te vragen voor onderwijs [...] van alle databanken zijn dwingend d. mag geen handelingen verrichten in strijd met normale exploitatie en geen ongerechtvaardigde schade toebrengen e. mag geen schade toebrengen aan de auteursrechten van opgenomen werken

60 E. Wet Handelspraktijken
parasitaire concurrentie art WHP: concurrentie tussen handelaars (horizontale werking) wat is “parasitair”? a posteriori - niet adequaat geen harmonisatie Vrijheid van copiëren Indien er via de intellectuele eigendomsrechten geen bescherming is van vorm of inhoud kan een concurrent een inhoud geheel of gedeeltelijk overnemen Parasitair gedrag veronderstelt dat het overnemen gepaard gaat met begeleidende omstandigheden, waardoor concurrentievervalsing ontstaat vb. profiteren van iemands investeringen door zijn gegevens systelatisch te plunderen zonder zelf enige inspanning of investering te doen Rb. Kortrijk 6 september 1996 dowloaden van de inhoud van de white pages Gent 16 november 1995: digitaal straatnetwerk Uitgeven van een strafwetboek

61 F. Auteursrechtelijke bescherming
voorwaarden van bescherming voorwerp van bescherming rechthebbende welke bescherming rechten van de gebruiker

62 1. voorwaarde art. 20bis AW wanneer door de keuze of de rangschikking de databank een intellectuele schepping uitmaakt  oorspronkelijk in de zin van een originele schepping geen esthetische of kwalitatieve vereisten niet: telefoonboek ? Van Dale  voegt - volgens memorie van toelichting - niets toe aan bestaande wetgeving  er mogen geen andere vereisten worden gesteld De auteursrechtelijke bescherming van databanken is niet zo eenvoudig: a. ofwel moet het gaan om "de selectie" van de opgenomen feiten. Indien een databank poogt alles te brengen d.w.z. volledigheid nastreeft verliest ze daardoor precies haar auteursrechtelijke bescherming b. ofwel moet haar ordening origineel zijn Beslissingen 1. Van Dale in Nederland - geen auteurerechtelijke bescherming 2. Coprosa in Frankrijk Cour de Cassation 2 mei lijst van autoconstructeurs in de wereld 3. Feist in USA - telefoonlijsten van verschillende operatoren samen 4. Catalogus in België: Cass. 25 oktober geen bescherming Overweging 15 Overwegende dat het enig criterium om te bepalen of een databank in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming moet zijn DAT ZIJ DOOR DE KEUZE OF DE RANGSCHIKKING VAN HAAR INHOUD een eigen intellectuele schepping van de maker vormt, dat betrekking heeft op de structuur van de databank. Dit is een laagdrempelinge keuze Hebben in het verleden auteursrechtelijke bescherming genoten: - Gent 13 november notarieel tarief - Rb. Brussel 4 mei 1904, Pas. 1904, III, 235 verzameling financiële informatie - Brussel 22 november 1930, J.T. 1931, 28 verzameling wetgeving en rechtspraak - Rb. Brussel 21 juni 1966, I.C. 1969, 211 tarief procedure verzekeringen - Rb. Brussel 18 juni 1992, J.T. 1993, 166 gids koninklijk paleis

63 2. voorwerp Bescherming voor de selectie de rangschikking indexen en thesauri Geen bescherming voor de inhoud de software SGML-iseren?

64 3. rechthebbende a. art. 20bis AW de auteur of de maker verwerking in Belgische wetgeving was onnodig b. art. 20ter AW de werkgever heeft de vermogensrechten «die in de niet-culturele nijverheid» zijn tot stand gebracht

65 a. de morele rechten blijven onvermeld b. de exploitatierechten
art. 5 Richtl. zal niet in auteurswet worden opgenomen omdat het reeds zo in de wet verwerkt is: reproductie vertaling en bewerking openbare verspreiding mededeling aan publiek Distributierecht ook on line 70 jaar na het overlijden er zijn 2 makers in 1998 één van 20 jaar en één van 70 jaar. De auteur van 20 jaar overlijdt wanneer hij 70 is , in het jaar 2120 vervalt de bescherming indien er geen substantiële bijwerking is gebeurd !!!!!!!!!

66 5. gebruiker 1. het gewone gebruik art. 20quater «de rechtmatige gebruiker van een databank [...] kan zonder toestemming van de producent van de databank alle in art. 1 § 1 bedoelde handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om toegang tot te krijgen tot en normaal gebruik te maken van de inhoud van de databank.» 1. dit recht kan beperkt worden tot een deel van de databank 2. dit recht kan niet worden ontnomen

67 2. reproductierecht rechtens
5. gebruiker 2. reproductierecht rechtens  voor niet-elektronische databanken voor privégebruik voor didactisch gebruik  voor elektronische databanken voor didactisch gebruik met vergoeding Art. 22bis AW 1. Reproductie a. niet eletronische databanken 1° voor privé-gebruik, mits geen afbreuk gedaan wordt aan normale exploitatie - in zijn geheel 2° voor onderwijs b. elektronische databank 3° alleen voor onderwijs 2. Mededeling 4° alleen voor onderwijs Vergoeding: art. 59 lid 1 en 61bis lid 1 3. mededeling voor onderwijs

68 Conclusie  geen goed evenwicht tussen het recht op informatie en het belang van exploitanten en makers  kwaliteit op legistiek gebied is beter dan oorspronkelijk voorstel, maar nog problematisch

69 IV. Cases 1 - is een krant een databank? is een aflevering van NjW een databank is een jaargang RW een databank 2 - mag men alle personeelsadvertenties van een krant overtikken en op het web zetten? 3 - substatntiële investering en spin-off 4 - telefoonboek I. FULL TEXT FullText van vo/arr behoren tot het openbaar domein en vallen niet onder de auteursrechtelijke bescherming Komen deze vo/arr voor in een databank (zowel manueel als elektronisch) dan: a. genieten zij van de sui generis-bescherming, indien er een substantiële investering mee gepaard gaat. Het verzamelen van vo/arr op dit ogenblik, veronderstelt het opbouw van ene relatienet om ze te bekomen en een redactie om ze te screenen. Aangenomen mag worden dat dit een substantiële investering is. Dit lijkt mij niet het geval te zijn voor de uitgave van de rechtspraak van de hoogste rechtscollege, die aan een bepaalde uitgever hun rechtspraak ter beschikking stelt, reeds klaargemaakt voor publicatie. Het sui generis-recht verbiedt het volledig overnemen van alle vo/arr in een ander informatiesysteem, behalve voor niet-elektronische verzamelingen mogen substantiële delen worden opgevraagd voor privé-gebruik. Voor elektronische databanken mag dit ook voor onderwijs en onderzoek. Afzonderlijke vo/arr kunnen worden opgevraagd en herbruikt. b. de selectie kan auteursrechtelijk beschermd zijn II. TREFWOORDEN/ MOTS CLEF III. SAMENVATTING IV. SCHENDT MEN DE SELECTIE NIET

70 cases 5. een juridische databankexploitant wil door verschillende uitgevers gepubliceerde vonnissen en arresten in tijdschriften (voorzien van trefwoorden en kopjes) toegankelijk maken volgens één systematiek: overname van full text  overname van trefwoorden  overname van samenvatting  is dit geen schending van de «selectie»? I. FULL TEXT FullText van vo/arr behoren tot het openbaar domein en vallen niet onder de auteursrechtelijke bescherming Komen deze vo/arr voor in een databank (zowel manueel als elektronisch) dan: a. genieten zij van de sui generis-bescherming, indien er een substantiële investering mee gepaard gaat. Het verzamelen van vo/arr op dit ogenblik, veronderstelt het opbouw van ene relatienet om ze te bekomen en een redactie om ze te screenen. Aangenomen mag worden dat dit een substantiële investering is. Dit lijkt mij niet het geval te zijn voor de uitgave van de rechtspraak van de hoogste rechtscollege, die aan een bepaalde uitgever hun rechtspraak ter beschikking stelt, reeds klaargemaakt voor publicatie. Het sui generis-recht verbiedt het volledig overnemen van alle vo/arr in een ander informatiesysteem, behalve voor niet-elektronische verzamelingen mogen substantiële delen worden opgevraagd voor privé-gebruik. Voor elektronische databanken mag dit ook voor onderwijs en onderzoek. Afzonderlijke vo/arr kunnen worden opgevraagd en herbruikt. b. de selectie kan auteursrechtelijk beschermd zijn II. TREFWOORDEN/ MOTS CLEF III. SAMENVATTING IV. SCHENDT MEN DE SELECTIE NIET

71 cases 6. Index t/ Biblo I. FULL TEXT
FullText van vo/arr behoren tot het openbaar domein en vallen niet onder de auteursrechtelijke bescherming Komen deze vo/arr voor in een databank (zowel manueel als elektronisch) dan: a. genieten zij van de sui generis-bescherming, indien er een substantiële investering mee gepaard gaat. Het verzamelen van vo/arr op dit ogenblik, veronderstelt het opbouw van ene relatienet om ze te bekomen en een redactie om ze te screenen. Aangenomen mag worden dat dit een substantiële investering is. Dit lijkt mij niet het geval te zijn voor de uitgave van de rechtspraak van de hoogste rechtscollege, die aan een bepaalde uitgever hun rechtspraak ter beschikking stelt, reeds klaargemaakt voor publicatie. Het sui generis-recht verbiedt het volledig overnemen van alle vo/arr in een ander informatiesysteem, behalve voor niet-elektronische verzamelingen mogen substantiële delen worden opgevraagd voor privé-gebruik. Voor elektronische databanken mag dit ook voor onderwijs en onderzoek. Afzonderlijke vo/arr kunnen worden opgevraagd en herbruikt. b. de selectie kan auteursrechtelijk beschermd zijn II. TREFWOORDEN/ MOTS CLEF III. SAMENVATTING IV. SCHENDT MEN DE SELECTIE NIET

72 cases 7. Makelaars t/ Telegraaf I. FULL TEXT
FullText van vo/arr behoren tot het openbaar domein en vallen niet onder de auteursrechtelijke bescherming Komen deze vo/arr voor in een databank (zowel manueel als elektronisch) dan: a. genieten zij van de sui generis-bescherming, indien er een substantiële investering mee gepaard gaat. Het verzamelen van vo/arr op dit ogenblik, veronderstelt het opbouw van ene relatienet om ze te bekomen en een redactie om ze te screenen. Aangenomen mag worden dat dit een substantiële investering is. Dit lijkt mij niet het geval te zijn voor de uitgave van de rechtspraak van de hoogste rechtscollege, die aan een bepaalde uitgever hun rechtspraak ter beschikking stelt, reeds klaargemaakt voor publicatie. Het sui generis-recht verbiedt het volledig overnemen van alle vo/arr in een ander informatiesysteem, behalve voor niet-elektronische verzamelingen mogen substantiële delen worden opgevraagd voor privé-gebruik. Voor elektronische databanken mag dit ook voor onderwijs en onderzoek. Afzonderlijke vo/arr kunnen worden opgevraagd en herbruikt. b. de selectie kan auteursrechtelijk beschermd zijn II. TREFWOORDEN/ MOTS CLEF III. SAMENVATTING IV. SCHENDT MEN DE SELECTIE NIET

73 toepassing van de regels uit de databankwet
HR 22 maart 2002 toepassing van de regels uit de databankwet feiten argumenten NVMa argumenten Telegraaf bespreking

74 A. Feiten kant NVM kant Telegraaf

75 NV Makelaars onroegoe www.nvm.nl 45.000 woningen 1 2 3 4 5 ……
plaats: ….. soort: ….. prijs: …..

76 Telegraaf www.elcheapo.nl Zoek favoriete woning
koopjesjager Zoek favoriete woning auto muziek reizen wonen ….. ….. db5 db3 db1 NVM db4 a 2 b c 5 ……

77 B. Argumenten NWMa sui generisrecht databank auteursrecht
parasitair gedrag

78 databankbescherming voorwaarden voor bescherming bescherming

79 databankbescherming voorwaarden
moet databank zijn (art. 2, 1°) verkrijging, controle, presentatie inhoud moet getuigen van een substantiële investering omwille van kwaliteit of kwantiteit (art. 3) woningen ,- fl

80 databankbescherming voorwerp
verbod opvraging of hergebruik van geheel of substantieel deel of herhaald en systematische opvraging waardoor de normale exploitatie in het gedrang komt

81 C. Argumenten Telegraaf
geen substantiële investering geen verboden opvraging noch hergebruik

82 substantiële investering
wel in intern systeem NWM-Ma niet in bijproduct - spin off

83 hergebruik - opvraging
elke vraag van gebruiker leidt tot slechts hergebruik of opvraging van een een klein gedeelte door zoekmachine van Telegraaf de beantwoording van elke vraag van een Telegraaf-cliënt leidt niet tot « uitmelken » geen invloed op normale exploitatie: stelt gegevens van NVM via hyperlink ter beschikking

84 D. Bespreking databank investering hergebruik/opvraging herhaalde opvraging eerste aanleg hoger beroep advocaat-generaal Hoge Raad


Download ppt "3de licentiaat rechten - 11 maart 2044"

Verwante presentaties


Ads door Google