De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V ERKEER OP S CHOOL 1. I NHOUDSTABEL 1. Situering Thema Verkeer 2. Beginsituatie School 3. Programma’s 4. Implementatie & Suggesties 5. Besluit 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V ERKEER OP S CHOOL 1. I NHOUDSTABEL 1. Situering Thema Verkeer 2. Beginsituatie School 3. Programma’s 4. Implementatie & Suggesties 5. Besluit 2."— Transcript van de presentatie:

1 V ERKEER OP S CHOOL 1

2 I NHOUDSTABEL 1. Situering Thema Verkeer 2. Beginsituatie School 3. Programma’s 4. Implementatie & Suggesties 5. Besluit 2

3 1. S ITUERING 3

4 Q UIZ – V RAAG 1  Een motorfiets mag tussen files rijden A. Neen, het is verboden B. Ja, iedereen doet het 4

5 V RAAG 2  Deze aardeweg mag enkel gebruikt worden door voetgangers & boswachters A. Ja B. Neen 5

6 V RAAG 3  De lading mag niet vooraan buiten het voertuig uitsteken A. Deze uitspraak is juist voor personenauto’s B. Deze uitspraak is verkeerd C. Dit mag nooit 6

7 V RAAG 4  De rijstrook links van mij mag gebruikt worden door… A. taxi’s en bussen B. taxi’s, prioritaire voertuigen en bussen C. taxi’s, prioritaire voertuigen, bussen en bestuurders die van richting veranderen 7

8 V RAAG 5  Ik mag deze fietser inhalen. A. Neen, want ik moet 1 meter zijdelingse afstand kunnen laten B. Nee, want ik moet 1,5 meter zijdelingse afstand kunnen laten C. Ja, want ik moet 0,5 meter zijdelingse afstand kunnen laten 8

9 NIET VEEL JUIST? “Ervaren autobestuurders kennen amper de helft van de bestaande verkeersregels” (De Standaard, 08/12/2010) 9

10 W AT CIJFERMATERIAAL … 10

11 W AT CIJFERMATERIAAL …  Bijna ½ van alle verkeersdoden is tussen 16 en 34 jaar oud. (HbvL 28/03/2011)  Jonge mannen lopen 4 keer meer kans op een ongeval dan vrouwen en hebben een dodelijk risico dat 2 keer zo hoog ligt als van hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. (Bramaid.be)  Bij 60% van de ongevallen is geen andere partij betrokken. (Bramaid.be) (*) 11

12 E N T OCH :  Middelbare scholen werken te weinig aan verkeerseducatie.  Bovendien gaat het in hooguit 1/5 scholen om een permanente inspanning. (De Morgen 15/10/08) 12

13 2. B EGINSITUATIE 13

14 B EGINSITUATIE 14

15 B EGINSITUATIE ‘P UBLIEK ’  Hoe gaan jullie naar school/werk?  Gebruiken jullie een helm?  Gebruiken jullie reflecterende kledij?  Voelen jullie zich veilig/bekwaam in het verkeer?  Verkeerslessen gehad? Nuttig? 15

16 1.  Hoe gaan jullie naar school/werk? 1. Fiets 2. Auto 3. Openbaar vervoer (bus, trein, …) 4. Te voet

17 2.  Tijdens het fietsen, gebruiken jullie een helm? 1. Ja, altijd 2. Ja, soms 3. Neen, nooit

18 3.  Tijdens het fietsen, gebruiken jullie reflecterende kledij? 1. Ja, altijd 2. Ja, soms 3. Neen, nooit

19 4.  Voelen jullie zich veilig in het verkeer? 1. Ja, altijd 2. Meestal wel 3. Meestal niet 4. Neen, nooit

20 5.  Voelen jullie zich bekwaam in het verkeer? 1. Ja, altijd 2. Meestal wel 3. Meestal niet 4. Neen, nooit

21 6.  Hebben jullie zelf (voldoende) verkeerslessen gehad op school? 1. Ja, en ik vond die nuttig. 2. Ja, maar ik vond die niet nuttig. 3. Neen, te weinig of niet.

22 3. P ROGRAMMA ’ S 22

23 P ROGRAMMA ’ S 1. Project Verkeersgetuigen 2. Mobibus 3. Beheers Je Verkeer 4. Educatief Actieplan Verkeers – & Mobiliteitseducatie 23

24 1. V ERKEERSGETUIGEN  Verhaal van een persoon die als jongvolwassene slachtoffer van een verkeersongeval werd  Hun leven voor het ongeval, het ongeval zelf en de impact van het ongeval op hun leven 24

25 1. V ERKEERSGETUIGEN  Voordelen  Leerlingen positief  Scholen positief  Deze vorm van voorlichting is het sterkste in de bewustmaking van jongeren  Nadelen  Te beperkt om aan de VOET te voldoen  Geen verschil tussen de attitudes en het gedrag voor de getuigenis en één maand na de getuigenis  Enkel in Limburg en West-Vlaanderen. 25

26 1. V ERKEERSGETUIGEN  Wel aansluiting  Slechts enkele jongeren op school dragen een fietshelm en/of een fluovestje.  39% van de leerlingen ondervraagd op deze school is al betrokken geweest in een verkeersongeval.  Minder aansluiting  Het project loopt enkel in Limburg en West-Vlaanderen.  De meeste leerlingen komen naar school met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets  De meeste verkeersgetuigen zijn slachtoffer van een auto-ongeval. 26

27 2. M OBIBUS  Mobiele interactieve tentoonstelling  Thema’s:  Dode hoek  Duurzame mobiliteit  Quiz  Zichtbaarheid  Kanda of kandanie? 27

28 2. M OBIBUS  Voordelen  De jongere als fietser, bromfietser, autobestuurder  Gebruik verschillende actieve didactische werkvormen (film, quiz,et.)  De leerlingen worden actief aan het werkgezet en ervaren zelf de gevolgen van bepaalde beslissingen in het verkeer.  Nadelen  De kostprijs en de organisatorische voorwaarden.  Enkel bruikbaar voor leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs. 28

29 2. M OBIBUS  Wel aansluiting  Weinig leerlingen dragen fluorescerend materiaal  Aandacht duurzame mobiliteit  Minder aansluiting  Ouders hebben een belangrijke rol, maar worden ook binnen dit programma niet betrokken.  Geen aandacht voor de opvolging tussen de verschillende leerjaren  Risico: geïsoleerd ‘project’ 29

30 3. ‘B EHEERS JE V ERKEER ’  WAAROM?  Omgaan met risico’s in het verkeer  WAT?  DVD met 3 verschillende ongevallen  Pedagogisch dossier 30

31 ‘B EHEERS JE V ERKEER ’  Voordelen  Sluit aan bij nieuwe vakoverschrijdende eindtermen  Aandacht voor positieve gedragingen in het verkeer  Nadelen  De focus wordt gelegd op ongevallen. Verkeerseducatie is echter omvattender en ruimer dan dit.  De omvang van het programma is nogal beperkt  Enkel bedoeld voor leerlingen uit de 3 de graad secundair onderwijs. 31

32 3. ‘B EHEERS JE V ERKEER ’  Wel aansluiting  Implementatie kan gebeuren via de reeds bestaande werkgroep  De gehanteerde opdeling fietser, bromfietser en autobestuurder zou hier zeker nuttig zijn  Minder aansluiting  Enkel geschikt voor de 3 de graad secundair onderwijs  Risico: enkel klasniveau  Openbaar vervoer komt niet aan bod 32

33 4. E DUCATIEF ACTIEPLAN VERKEERS –& MOBILITEITSEDUCATIE  Een verzameling van ideeën omtrent de implementatie van verkeers –en mobiliteitseducatie  Verschillende thema’s, verspreid over de verschillende periodes in een schooljaar  Actieplan per graad uitgewerkt 33

34 4. E DUCATIEF ACTIEPLAN VERKEERS –& MOBILITEITSEDUCATIE  Voordelen  Zeer uitgebreid (volledig schooljaar)  Verticale leerlijn  Invulling volgens eigen noden/behoeften  Nadelen  Vaag omschreven  Organisatorisch heel wat werk 34

35 4. E DUCATIEF ACTIEPLAN VERKEERS –& MOBILITEITSEDUCATIE  Wel aansluiting  Op schoolniveau gewerkt aan VOETEN (systematisch)  Verticale leerlijn  Ouders (Verkeerscoaches)  Sluit aan bij registratiesysteem  Uitgebreid stappenplan voor de implementatie  Minder aansluiting  Dit programma implementeren vergt heel wat inspanningen. 35

36 4. I MPLEMENTATIE 36

37 S TAPPENPLAN 37

38 S TAPPENPLAN 1. Informeren en motiveren 2. Bevragen, meten of inventariseren 3. Noden vastleggen & prioriteiten bepalen 4. Opstellen actieplan (2 e & 3 e graad) 5. Evaluatie 38

39  Verken bereidheid tot vernieuwing  Werkgroep VOETen  Duidelijke informatie van bij begin op alle niveaus  Infoavond  Zorg voor duidelijke verantwoordelijkheden  Voorzitter werkgroep  Begin bij inschakelen bestaande overlegstructuren  Werkgroep VOETen, oudercomité, leerlingenraad,… 1. I NFORMEREN & MOTIVEREN 39

40  Spreek externe partners aan  lokale politie, RYD, rij-instructeurs, het Rode Kruis, VSV, pedagogische begeleidingsdienst.  Betrek & motiveer actoren via concrete activiteiten  Politiedag met lokale politie, RYD & rijinstructeurs.  Fiets- en bromfietscontrole door de lokale politie  Theoretische rijlessen op school door rijinstructeurs.  EHBO/CPR door het Rode Kruis 1. I NFORMEREN EN MOTIVEREN 40

41  Bevragen en meten  enquête bij de leerlingen (beginanalyse)  Inventariseren  Wat bestaat er op de school rond verkeer? Rijbewijs op school Politiedag Fietscontrole Bespreking in een aantal lessen 2. B EVRAGEN, METEN OF INVENTARISEREN 41

42  A. Omschrijf behoeften van de school  Meer aandacht voor fietsers en openbaar vervoer  Verantwoordelijkheid als passagier  Politiedag beter omkaderen  Verkeerslessen 3. N ODEN EN PRIORITEITEN 42

43  B. Prioriteiten voor actie: Resultaat enquête  3 vervoerswijzen:  Fiets  (Passagier in) auto  Openbaar vervoer  Focus voor actieplan.

44 4. A ANPAK ACTIEPLAN 2 E G RAAD  Openbaar vervoer:  Gedragsregels  Reageren bij ongeval  Veiligste weg van halte naar school  Gedurende uitstappen  Personeelsvergaderingen  Informatie voor ouders

45  Focus op de fiets:  Week v/d fiets: Sensibilisering Aangekondigde fietscontroles Fietsvaardigheid Fietsreparatie Rijden in groep

46  Als passagier:  Verantwoordelijkheid  Communicatie  Rechten & plichten

47 4. D E AANPAK : 3 E GRAAD  Wat komt zeker aan bod?  JONG GELEERD OUD GEDAAN  Niet aangekondigde (brom)fietscontrole  Reactie & aangifte bij een ongeval, EHBO & CPR  AUTO  Theoretisch rijbewijs 47

48 N IET AANGEKONDIGDE ( BROM ) FIETSCONTROLE  Waarom? o Wordt reeds gedaan! o Uit enquête blijkt dat heel wat leerlingen geen fluovest en helm dragen o Al heel wat ongevallen gebeurd => Zijn ze zichtbaar? Fiets in orde? 48

49 R EACTIE & AANGIFTE BIJ EEN ONGEVAL, EHBO & CPR  Wat?  Leren om Europees aanrijdingsformulier in te vullen  Basiscursus EHBO + CPR  Waarom?  Weten hoe een aanrijdingsformulier in te vullen  Weten hoe je EHBO en CPR toepast => Geeft een veiliger gevoel 49

50 EHBO EN CPR  Hoe?  Namiddag waarbij medewerkers Rode Kruis leerlingen tonen hoe zij EHBO & CPR dienen toe te passen.  Theorie komt reeds aan bod tijdens de lessen Biologie 50

51 T HEORETISCH RIJBEWIJS  Wat?  Project “ rijbewijs op school” 8 uren theoretische les van erkende rijinstructeurs binnen de lesuren! Theoretisch examen afleggen op school  Waarom?  Project loopt reeds, maar kent weinig succes.  Reden? Vrijwillig 51

52  Extra  Quiz theorie De leerlingen zelf in groepjes een quiz laten opstellen. De groepjes gaan vervolgens tegen elkaar strijden. Het winnende team krijgt een leuke beloning  Workshop automechanica De leerlingen van 6 mechanica worden ingeschakeld om de andere leerlingen van de derde graad de verschillende onderdelen van de auto te leren kennen en geven hierbij de nodige uitleg. 52

53 W ORKSHOP MECHANICA 53

54 W AT HOORT WAAR ?  Dynamo  Ruitenwisservloeistof  Motorolievuldop  Accu  Koelvloeistofreservoir  Motorolie peilstok 54

55 O PLOSSINGEN  1 = Ruitenwissersvloeistof  2 = Koelvloeistofreservoir  3 = Motorolievuldop  4 = Motorolie peilstok  5 = Dynamo  6 = Accu 55

56 P OLITIEDAG  Wordt al georganiseerd  Voorbereiden & nabespreken in verschillende vakken  biologie, fysica, technologie  75% nog nooit verkeersles gehad maar lessen worden positief geëvalueerd. 45

57 G ROEPSFIETSEN :  Leerlingen werken zelf een vervoersplan uit: Oefening fietsroute plannen. Welke route kunnen we rood inkleuren en welke groen? Zijn daar (rode) kritieke punten in? 46

58 F IETSROUTE PLANNEN 58

59 F IETSROUTE PLANNEN 59

60 5. E VALUATIE  Proces & Product  Zowel werkgroep, leerkrachten, leerlingen als ouders  Vragenlijsten & Gesprekken 60

61 5. B ESLUIT 61

62 K ORT B ESLUIT  Haalbaar voorstel project  Geleidelijke opbouw  Geen bestaand pakket dat voldoende omvattend is  Vergt m.a.w. ‘Verzameling’ 62


Download ppt "V ERKEER OP S CHOOL 1. I NHOUDSTABEL 1. Situering Thema Verkeer 2. Beginsituatie School 3. Programma’s 4. Implementatie & Suggesties 5. Besluit 2."

Verwante presentaties


Ads door Google