De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ef. 6.1-4 Ef. 6.1-4 Titus 2.4-5 Titus 2.4-5 Psalmen 127:4,5 Psalmen 127:4,5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ef. 6.1-4 Ef. 6.1-4 Titus 2.4-5 Titus 2.4-5 Psalmen 127:4,5 Psalmen 127:4,5."— Transcript van de presentatie:

1 Ef. 6.1-4 Ef. 6.1-4 Titus 2.4-5 Titus 2.4-5 Psalmen 127:4,5 Psalmen 127:4,5

2 CHILD TRAINING OPVOEDING KINDEREN early / adolescent / teen vroeg / puber / tiener

3 PARENTS / OUDERS Proverbs / Spreuken 22.6 “Train up a child in the way he should go, Even when he is old, he will not depart from it” “Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken”

4 You will get what you expect: Gij zult krijgen wat je verwacht: If you expect tantrums, you will get them. Als je driftbuien verwacht, zal je die krijgen. If you expect dishonesty, you will get it. Als je oneerlijkheid verwacht, zal je dat krijgen. If you expect bad attitudes, you will get it. Als je slecht gedrag verwacht, zal je dat krijgen. but if you really EXPECT the opposite, and require and TRAIN for the opposite, maar al je echt het tegenovergestelde VERWACHT, en eis en TRAIN dan voor het tegenovergestelde, you will GET the opposite. gij zult het tegenovergestelde KRIJGEN.

5 Prov/Spr 22.6 “Train up a child …” “Oefen de knaap …” or Judith Harris: “Do Parents really matter? “Doen ouders er echt toe? time illustrations / tijd illustraties garden / tuin bird / vogel Deut. 6.7; Eph. / Ef 6.4 PARENTS / OUDERS

6

7 EARLY TRAINING & “NO” VROEGE OPVOEDING & “NEE” Gen. 2; Exod. 20 respect & compliance for prohibitory “no” respect & naleving van verbodsbepaling “nee” zero tolerance for defiant “no” nultolerantie voor uitdagende “nee” if you say it, mean it, and enforce it Mt.5.37 als je het zegt, meen het, en dwing het af Matt. 5.37 foundation for respecting our heavenly Father fundament voor het respecteren van onze hemelse Vader

8 The rod and reproof bring wisdom, but a child who gets his own way brings shame to his mother … Correct your son, and he will give you comfort; he will also delight your soul Prov. 29.15-17 Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande… Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen. Spr. 29.15-17

9 COMMON MISTAKES TO AVOID TE VERMIJDEN VOORKOMENDE FOUTEN PARENTINGOUDERSCHAP

10 1. failing to discipline... tekortkomen aan discipline… Prov.13.24 He who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him diligently Spr.13.24 Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg. Prov. 19.18 Discipline your son while there is hope, and do not desire his death Spr. 19.18 Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is, maar laat u niet verleiden hem te doden. Prov. 22.15 Foolishness is bound up in the heart of a child; the rod of discipline will drive it far from him Spr. 22.15 Is dwaasheid vastgehecht in het hart van een knaap, de tuchtroede zal haar vandaar verdrijven.

11 Prov. 23.13 Do not hold back discipline from the child, Although you strike him with the rod, he will not die Spr. 23.13 Onthoud de tucht niet aan de knaap; slaat gij hem met de stok, hij sterft er niet van; Prov. 29.15 The rod and reproof bring wisdom, but a child who gets his own way brings shame to his mother Spr. 29.15 Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande Prov. 29.17 Correct your son, and he will give you comfort; he will also delight your soul Spr. 29.17 Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen. 1. failing to discipline... tekortkomen aan discipline…

12 Romans / Romeinen12:1-2 Who are we following? Wie volgen we?

13 2. Rewarding misbehavior Wangedrag belonen Why do children throw tantrums? Waarom hebben kinderen driftbuien? letting a child get “his way” is not doing him a favor, it will spoil him Een kind “zijn gang” laten gaan doet hem geen goed, het zal hem beschadigen letting a child get his way will not satisfy him Een kind zijn gang laten gaan zal hem geen voldoening geven The difference between a boy and a pig Het verschil tussen een jongen en een varken Prov. 29.15 Spr. 29.15

14 3. Expecting misbehavior Wangedrag verwachten Not wanting misbehavior, but expecting misbehavior Wangedrag niet willen, maar wangedrag verwachten Pr.22.15 “Foolishness is bound up in the heart of a child; the rod of discipline will drive it far from him” Spr.22.15 “Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande” “Oh, we can’t take him to the restaurant” “There’s no way he’s going to sit still” “Well after that sugar, he’s going to be impossible” “Oh, I’ll never get him to eat that” “Oh, we can’t take him to the restaurant” “There’s no way he’s going to sit still” “Well after that sugar, he’s going to be impossible” “Oh, I’ll never get him to eat that” “Oh, we kunnen met hem niet naar het restaurant” “Hij kan niet stil zitten” “Na dat suiker, zal hij onmogelijk zijn” “Oh, ik zal hem dat nooit kunnen laten eten” “Oh, we kunnen met hem niet naar het restaurant” “Hij kan niet stil zitten” “Na dat suiker, zal hij onmogelijk zijn” “Oh, ik zal hem dat nooit kunnen laten eten”

15 4. failing to be consistent... falen in consequent zijn… children & gamblers kinderen & gokkers “ he who loves him disciplines him diligently” “maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg” PR. 13.24 / Spr.13.24

16 10 minutes: I asked you not to park here Ik heb u gevraagd hier niet te parkeren 10 minutes: I asked you not to park here Ik heb u gevraagd hier niet te parkeren 20 minutes: Did you hear me? I asked you not to park here Heb je mij gehoord? Ik heb u gevraagd hier niet te parkeren 20 minutes: Did you hear me? I asked you not to park here Heb je mij gehoord? Ik heb u gevraagd hier niet te parkeren 30minutes: I really mean it, do not park here Ik meen het echt, parkeer hier niet 30minutes: I really mean it, do not park here Ik meen het echt, parkeer hier niet 40 minutes: Don’t make me tell you again Laat het mij niet moeten herhalen 40 minutes: Don’t make me tell you again Laat het mij niet moeten herhalen 50 minutes: I’m going to start counting to 10 Ik ga tot 10 beginnen te tellen 50 minutes: I’m going to start counting to 10 Ik ga tot 10 beginnen te tellen 60 minutes: OK, I’ve had enough! $ 50 OK, Ik heb er genoeg van! $ 50 60 minutes: OK, I’ve had enough! $ 50 OK, Ik heb er genoeg van! $ 50 4. failing to be consistent... falen in consequent zijn…

17 5. Thinking “I don’t have time…” Denken “Ik heb geen tijd…” That’s like saying “I don’t have time to get rid of lice” Dat is zoals zeggen “Ik heb geen tijd om van vlooien af te geraken” Child training time is well invested time that saves time Tijd gespendeerd in het opvoeden van kinderen is goed geïnvesteerde tijd dat uiteindelijk tijd spaart. “All discipline for the moment seems not joyful, but sorrowful, yet … afterwards it yields the peaceful fruit…” Heb.12.11 “Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij… een vreedzame vrucht,…”Hebr.12.11 “he who loves him disciplines him diligently” Prov.13.24 “maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg” Spr.13.24

18 Teach them to do right Leer hen het juiste te doen Train them to do right Train hen het juiste te doen EXPECT them to do right VERWACHT van hen het juiste te doen VERWACHT van hen het juiste te doen Take the time… Neem de tijd… Heb. / Hebr. 12:11

19 6. Mistaking parenting for paying a Day Care bill. Ouderschap verwarren met een dagopvang factuur Dt. 6 / Deut. 6 Eph. 6 / Ef. 6 Titus 2.3-5 www.daycaresdontcare.org Wat kan er gebeuren op een dagopvang: Als ik iets geleerd heb, dan is het dat ge u kinderen niet bij vreemden kunt laten. Zij geven niet zoveel om u kind als gijzelf. Wat kan er gebeuren op een dagopvang: Als ik iets geleerd heb, dan is het dat ge u kinderen niet bij vreemden kunt laten. Zij geven niet zoveel om u kind als gijzelf.

20 7. failing to control self... falen uzelf te beheersen… proper motivation / juiste motivatie: Prov.13.24 “he who loves him disciplines him diligently” “maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg” discipline vs. abuse / discipline vs. misbruik discipline vs. YELLING!! / discipline vs. SCHREEUWEN!! “Why won’t he obey??” / “waarom luistert hij niet?” “What’s wrong with you?”/”wat scheelt er met u?” the vase test / de test met de vaas CALM, CONSISTENT & IN CONTROL KALM, CONSEQUENT & ONDER CONTROLE

21 scenario: child at bedtime / scenario: bedtijd apologize > inform > follow through verontschuldigen > informeren > opvolgen The parents’ choice / De keuze van de ouders – they never obey / ze gehoorzamen nooit – they obey after you scream / ze gehoorzamen nadat je schreeuwt – Or only after saying it over & over & over / Of alleen nadat je het keer op keer herhaalt – Or the 1st time, and to calm instructions Of de eerste keer, en op rustig gegeven instructies 8. Training them to disrespect instructions given calmly Hen leren om respectloos te reageren op rustig gegeven instructies 8. Training them to disrespect instructions given calmly Hen leren om respectloos te reageren op rustig gegeven instructies

22 9. failing to use rod AND reproof falen om roede EN bestraffing te gebruiken Just rod? / alleen een roede? Just reproof? / alleen bestraffing? value in “the lecture” / waarde in “de lezing” – conscience / geweten – anticipation / verwachting “ The rod AND reproof bring wisdom, but a child who gets his own way brings shame to his mother” Pr. 29.15 “Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande” Spr. 29.15

23 10. fathers “discouraging,” “provoking to wrath” vader die “ontmoedigen,” “aanzetten tot toorn” Col. / Kol 3.21 Eph. / Efe 6.4 criticism … or nothing kritiek … of niets expecting talents beyond their capacity Talent verwachten boven hun mogelijkheden fluctuating boundaries based on your mood wisselende grenzen op basis van je stemming

24 rejoice in the wife of your youth. Prov. 5.18 / verheug u over de vrouw uwer jeugd. Spr. 5.18 The father of the righteous will greatly rejoice; And he...will have joy of him…let her rejoice who gave birth to you. Prov. 23.24-25 De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een… verheugt zich over hem… moge zij, die u baarde, zich verblijden. Spr. 23.24-25 A joyful heart makes a cheerful face, But when the heart is sad, the spirit is broken... a cheerful heart has a continual feast… Better is a dish of vegetables where love is Than a fattened ox served with hatred. Prov. 13.15-17nasb Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen....voor de blijmoedige is het altijd feest....Beter een schotel groente, waar liefde heerst, dan een gemeste os en haat daarbij. Spr. 13:13,15,17 the law of kindness is on her tongue. Prov.31.26 vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong Spr. 31.26 A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Prov. 17.22esv Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren Spr. 17.22 Gal. 5.22 Love, Joy, Peace… / Liefde, Vreugde, Vrede… 11. failing to parent with joy falen om met vreugde op te voeden 11. failing to parent with joy falen om met vreugde op te voeden

25 12. Settling for situation control instead of training the child / Tevreden zijn met situatiebeheersing ipv het kind te leren Brianne & Zach “live altering experience” / “levensveranderende ervaring” “After 3 days” / “Na drie dagen” MERE CONTROL vs. TRAINING / LOUTER CONTROLE vs. TRAINING “ Train up a child …” Pr.22.6 “ Oefenen van een kind…” Spr.22.6 TRAIN THEIR HEARTS / OEFEN HUN HARTEN “still standing up on the inside”? … job’s not done “nog steeds opstandig vanbinnen”?... werk niet gedaan

26 Teach them to do right Leer hen het juiste te doen Train them to do right Train hen het juiste te doen EXPECT them to do right VERWACHT van hen het juiste te doen VERWACHT van hen het juiste te doen Take the time… Neem de tijd… Heb. / Hebr. 12:11

27 13. Mistaking “taking them to church” for “bringing them up in the nurture and admonition of the Lord” Het verwarren van “hen naar de kerk nemen” met “Hen opvoeden in de tucht en terechtwijzing van de Heer” Eph. 6.4 & Deut. 6.7 “You shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up” “Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat”

28 14. Denying them the backbone that comes from standing up instead of “fitting in” Hen ontzeggen van een ruggengraat die voortkomt uit ergens voor staan ipv “er bij te horen” Which kingdom do we want them to fit into? In welk koninkrijk willen we dat zij inpassen? Where does strength come from? Waar komt de kracht van? Matt. 5.13-16; Php/ Fill. 2.15; Lk/ Luc 6.26; Ja./ Jak. 4.4; Rom. 12.1-2

29 15. thinking “if we don’t allow this, they might rebel and leave the church” denken “als we dit niet toelaten, dan gaan ze mischien rebelleren en de gemeente verlaten” what good is being “in church” if they aren’t in the Lord? Rev.3.14ff Welk nut heeft het om “naar de gemeente te gaan” als ze niet in de Here zijn? James / Jakobus 4.4

30 16. assuming cultural norms & low expectations / uitgaan van maatschappelijke normen en lage verwachtingen culturally common? rebellious teens maatschappelijk? rebelse tieners also culturally common: ungodly adults ook maatschappelijk: goddeloze volwassenen 2 Chr / 2 Kron 34.1-3 / Acts / Hand 16:1-3 wise parenting & “trajectory” / verstandig ouderschap en “afgelegde weg” [ Jer. 35 / Gen. 13] Expect Train Guide / VerwachtTrain Begeleid Eccl.12.1/ Pred.12.1

31 17. Going into defense mode when our children are wrong / Defensief worden wanneer onze kinderen verkeerd zijn defending / verdedigen denying / ontkennen redirecting blame / schuld omleiden 1Tim.5.21 Isaiah/Jesaja 5.20 If you start a pattern of bailing out, don’t be surprised it they come to expect it. Als je een patroon start van borg staan, zijt dan niet verrast als ze het gaan verwachten.

32 18. Focusing on home income ($) over home outcome (the children) Focussen op gezinsinkomen (€) ipv gezins resultaat (de kinderen)€ 18. Focusing on home income ($) over home outcome (the children) Focussen op gezinsinkomen (€) ipv gezins resultaat (de kinderen)€ Prov. / Spr. 15.17; 17:1 the home, not the house / the family, not the stuff het gezin, niet het huis/ de familie, niet de spullen Do our homes reflect priorities of scripture, or of culture? Reflecteren onze gezinnen de prioriteiten van de Schrift, of van de maatschappij ? Titus 2:3-5

33 from entertainment media het vermaak van de media from the internet van het internet from sexual predators van seksuele roofdieren from school agendas van school agendas assuming medication denken dat medicatie oplossing is solutions for behavior issues oplossing van gedragsproblemen feminism & gender blurring feminisme en gender vervaging general cultural decline algemene maatschappelijke achteruitgang 19. underestimating threats onderschatting van bedreigingen 19. underestimating threats onderschatting van bedreigingen

34 Prov. 6.17 Prov. 16.18 Luke 18.9 Matt. 5.3-5 Luke 9.23 20. Failing to teach and train humility Falen in leren en trainen van nederigheid 20. Failing to teach and train humility Falen in leren en trainen van nederigheid Does my child admit when he’s wrong? Geeft mijn kind toe als hij verkeerd is? Does he apologize? Or justify himself? Verontschuldigt hij zich? Of praat hij zichzelf goed? Does he have an inflated view of self? Heeft hij een dikke nek? Does he have a servant’s heart ? Heeft hij het hart van een dienaar?

35 Luk. 15.12, note the birth order / volgorde van geboorte not always, also not uncommon / niet altijd, ook niet ongewoon why? waarom? (% of time / % van tijd): pacifier illustration / de tutter illustratie 1 st born > adults / eerstgeborene > volwassen youngest > children / jongste > kinderen 1 st born: parents eager / eerstgeborene > enthousiaste ouders youngest: “my baby” / jongste: “mijn kleintje” 21. Lowering the bar from the firstborn to the baby / Het verlagen van de lat van de eerstgeborene tov de benjamin

36 temperment / temperament “pleaser” vs. “strong-willed” “behager” vs. “sterke wil” GAL.5:16ff

37 training older children trainen van oudere kinderen a.) have early training accomplished begin vroeg met trainen b.) use age appropriate consequences gebruik leeftijdsgebonden consequenties e.) watch trajectory & role models zie toe op afgelegde weg & rolmodellen f.) make time for the family meal & other positive family interaction maak tijd voor samen te eten en andere positieve familie tijd g.) teach life lessons leer levenslessen Pr. 22.6 1C.13.11 Matt.6.33 Pr.15.17 Prov.4-7

38 h.) retain respect for gender roles behoud respect voor genderrollen i.) retain respect as parent while engaging young adults as adults, study the Word with them / behandel jongvolwassenen met respect als volwassenen, bestudeer het Woord samen met hen j.) encourage healthy independence stimuleer gezonde onafhankelijkheid k.) do not accept, and do not enable bad behavior aanvaard geen en stimuleer geen slecht gedrag Gen.3 Eph. 5 Titus 2 2Tim.3.1 6 Prov. 1Tim.5.1 2Tim.3.1 6 Prov. 1Tim.5.1 Gn.2.24 1Sam. 3.13 Lk.15 1Sam. 3.13 Lk.15 training older children trainen van oudere kinderen

39 Heb. 13.4

40 PARENTS / OUDERS Proverbs 22.6 “Train up a child in the way he should go, Even when he is old, he will not depart from it”

41 “the improvement game” “het vooruitgangsspel”


Download ppt "Ef. 6.1-4 Ef. 6.1-4 Titus 2.4-5 Titus 2.4-5 Psalmen 127:4,5 Psalmen 127:4,5."

Verwante presentaties


Ads door Google