De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BTW topics: de VAT package en oefeningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "BTW topics: de VAT package en oefeningen"— Transcript van de presentatie:

1 BTW topics: de VAT package en oefeningen
IAB, 6 maart 2010 Jan Van Moorsel

2 Agenda Identificatie en aangifteverplichtingen
Herhaling: zetel versus vaste inrichting Aftrek van buitenlandse btw door de hoofdzetel via de aangifte van de vaste inrichting in een andere Lidstaat Opeisbaarheid 10 oefeningen

3 Identificatie en aangifteverplichtingen

4 Achtergrond “Cross-checking” tussen LS
Aangifte in Lidstaat leverancier/dienstverrichter Aangifte in Lidstaat ontvanger Toekenning btw-nummer aan ontvanger diensten onder verlegging Bijkomende roosters BE btw-aangifte Uitbreiding aangifteverplichting Identificatie afnemers Snellere gegevensuitwisseling Eenvormige belastbare feiten

5 Registratieverplichting (1)
“BE”-nummer voor belastingplichtigen gevestigd in België Uitzonderingen artikelen 8 en 8bis W.Btw belastingplichtigen die uitsluitend leveringen van goederen of diensten verrichten die krachtens artikel 44 zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen recht op aftrek hebben Registratieverplichting (“BE”-nummer) Schuldenaar btw onder B2B-hoofdregel Dienstverrichter B2B-hoofdregel (listingverplichting) M.a.w. automatisch “BE”-nummer voor : Kleine ondernemingen Btw-eenheden en leden van een btw-eenheid

6 Registratieverplichting (2)
Toekenning “BE” nummer  nummers zonder “BE” verdwijnen Indiening van bijzondere btw-aangifte door ‘bende van 4’ Btw-nummer is nu zeker geen indicatie meer voor recht op aftrek (indiening periodieke btw-aangiftes) Algemene verlegging van heffing Jaarlijkse klantenlijst Artikel 50 Btw-wetboek Parlementaire vraag nr. 426 dd (Brotcorne)

7 De BTW-aangifte Rooster 44

8 De BTW-aangifte Nieuwe vakken
Rooster 44: diensten bedoeld door de nieuwe B2B regel Rooster 88: idem voor inkomende handelingen – diensten bedoeld door de nieuwe B2B regel Vak 55: verschuldigde btw Vak 59: aftrekbare btw Uitbreiding van de handelingen te rapporteren in rooster 00 Nieuw vak voor nihil jaarlijkse klantenlisting

9 Rooster 44 van de BTW-aangifte
Rooster 44 is een nieuw vak (sinds 1/1/10) dat bedoeld is voor de maatstaf van heffing van dienstverrichtingen verricht aan een ontvanger gevestigd in een andere lidstaat wanneer die ontvanger gehouden is om er de BTW te voldoen en de handeling bijgevolg niet is vrijgesteld in die lidstaat Tot eind 2009 werden zij opgenomen in rooster 47 Deze handelingen moeten ook worden opgenomen in de intracommunautaire opgave (code S)

10 Listings – Concrete omzetting
Maandaangevers: per maand Huidige drempels maandaangifte blijven behouden (1 mio – 200k) Nieuwe drempel: € ICL/jaar Kwartaalaangevers: per kwartaal Diensten en/of ICL+ABC Uitzondering: > ICL+ABC/kwartaal in huidig of afgelopen 4 kwartalen 1 aangifte met aanduiding “L”, “S” en “T”

11 Btw-aangifte Bijkomende roosters in de Belgische btw-aangifte
Rooster 44 : Diensten waarvoor de Buitenlandse btw is te voldoen door de medecontractant Rooster 88 : Intracommunautaire diensten met verlegging van de heffing Rooster 55 – Verschuldigde btw Rooster 59 – Aftrekbare btw Uitgebreidere rapportering Rooster 00 Roosters 81/82/83 Nieuw rooster nihil klantenlijst

12 Gebruiksvoorwaarden voor rooster 44
De klant is een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon die voor BTW geregistreerd is in een andere lidstaat De dienst vindt plaats in een andere lidstaat krachtens de algemene plaatsbepalingsregel van artikel 21, §2 W.BTW (artikel 44 van de btw-richtlijn) De ontvanger van de dienst is de schuldenaar van de BTW (let op vaste inrichting van de dienstverrichter: als hij er een heeft in het land van de ontvanger, mag deze niet tussenkomen in de transactie, zoniet geen rooster 44) De dienst is niet vrijgesteld in het land van de plaats (land van de ontvanger)

13 De opgave van de intracommunautaire handelingen (de “listing”) – concreet
Maandelijkse indieners = maandelijkse listing Drempels voor maandelijkse indiening blijven onveranderd (1 mio – EUR) Nieuwe drempel: EUR intracommunautaire leveringen per jaar Kwartaalaangevers: kwartaallisting Eén listing voor alle handelingen; drie codes zijn voorzien: “L”, “S” en “T”

14 De nieuwe drempel van 400.000 EUR
De belastingplichtigen die aangiften op kwartaalbasis indienen, maar waarvoor het jaarlijks totaalbedrag meer bedraagt dan EUR voor het geheel van de intracommunautaire leveringen van goederen, moeten maandaangiften indienen vanaf de eerste maand die volgt op het kwartaal in de loop waarvan de drempel overschreden werd. De referentieperiode voor het bedrag van EUR begint op 1 januari 2010.

15 Nieuwe drempel van 400.000 EUR - voorbeeld
Een kwartaalaangever verricht de volgende intracommunautaire leveringen van goederen in 2010: 1e kwartaal: EUR 2e kwartaal: EUR 3e kwartaal: EUR 4e kwartaal: EUR Totaal bedrag in 2010: EUR Deze belastingplichtige zal zijn btw-aangiftes op maandbasis moeten indienen voor de handelingen verricht vanaf 1 januari 2011 (eerste maandaangifte in te dienen voor 20 februari 2011)

16 Meerdere inrichtingen - opfrissing

17 De regel: voorrang aan de zetel van economische activiteit
De Belgische administratie gaat er van uit dat de plaats van de vaste inrichting als aanknopingspunt voor de plaats van de dienst ondergeschikt is en maar toepassing vindt indien het criterium van de zetel van de economische activiteit niet tot een rationele oplossing leidt inzake de plaats waar de werkelijke verbruiker van de dienst is gevestigd.

18 Afwijking – lokalisatie op de plaats van de vaste inrichting
Om de afwijking te kunnen toepassen, moeten in hoofde van de betrokken vaste inrichting bovendien in principe de volgende formele elementen aanwezig zijn die weliswaar nuttig maar op zich niet noodzakelijkerwijze voldoende zijn: Het feit of het contract werd afgesloten door de vaste inrichting zelf Dat de bestelbon uitgaat van de vaste inrichting Dat de handeling wordt gefactureerd op naam en adres en onder het btw-nummer van de inrichting Dat de betaling wordt verricht vanuit een rekening op naam van deze inrichting Het is van belang dat de volledige verwerking van de commerciële en financiële documentatie mbt de handeling daadwerkelijk gebeurt via de vaste inrichting

19 Aftrek van “buitenlandse” BTW in hoofde van de hoofdzetel via de aangifte van zijn vaste inrichting in een andere lidstaat

20 Het begrip “actieve vaste inrichting”, Commissie/Italië, C-244/08, 16
“Actieve” vaste inrichting (overweging 30) Het bestaan van actieve handelingen in de betrokken lidstaat (waar de voorbelasting wordt opgelopen) is de beslissende factor om de toepassing van de 8e en 13e ricthtlijnen uit te sluiten. Hier het voorbeeld van een Rep Office als ontvanger van de dienst – factuur x-border zonder btw, verlegging in de aangifte en dan… aftrek of teruggaaf? Indien teruggaaf: vreemde situatie want er staat geen btw op de factuur. Zie ook 8e RL: rekening houden met de aftrek in land waar aanvrager gevestigd is.

21 Het begrip “actieve vaste inrichting”, Commissie/Italië, C-244/08, 16
Een belastingplichtige die over een vaste inrichting beschikt in een andere lidstaat wordt door dat feit beschouwd als te zijn gevestigd in die lidstaat en kan de aftrek van de voorbelasting die drukt op zijn aankopen in die lidstaat uitoefenen, ongeacht of die kosten worden opgelopen door de vaste inrichting of rechtstreeks door de hoofdzetel die gelegen is buiten de lidstaat van de vaste inrichting Hier het voorbeeld van een Rep Office als ontvanger van de dienst – factuur x-border zonder btw, verlegging in de aangifte en dan… aftrek of teruggaaf? Indien teruggaaf: vreemde situatie want er staat geen btw op de factuur. Zie ook 8e RL: rekening houden met de aftrek in land waar aanvrager gevestigd is.

22 Opeisbaarheid

23 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid
Diensten andere dan degene waarvoor de ontvanger de schuldenaar is ingevolge art. 51, §2, 1° Diensten waarvoor de ontvanger de schuldenaar is ingevolge art. 51, §2, 1° Principe Wanneer dienst is voltooid Bij doorlopende diensten mét opeenvolgende afrekeningen of betalingen: laatste dag v/d periode waarop de afrekening of betaling betrekking heeft Bij doorlopende diensten B2B voor méér dan één jaar zonder opeenvolgende afrekeningen in dat jaar: wanneer de dienst is voltooid Bij doorlopende diensten zonder opeenvolgende afrekeningen of betalingen: verstrijken kalenderjaar Afwijking Vooruitfacturering of vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte ervan: uitreiken van de factuur of incassering Twee zienswijzen: Ofwel telt de incassering van (een gedeelte van) de prijs nog mee Ofwel telt dat niet mee, wat logisch lijkt omdat de ontvanger moeilijk kan weten wanneer de dienstverrichter de gelden ontvangt. Contra: HvJ, BUPA, C-419/02, r.o. 47

24 Aanschrijving 19/2009, punt 97 Afwijking van vooruitfacturatie is niet meer van toepassing voor diensten onder de nieuwe verlegging van heffing (onder voorbehoud van de eventuele toepassing van de regels inzake voorafgaande incassering) Zie artikel 65 van de btw-richtlijn Indien vooruitbetalingen worden gedaan alvorens de goederen zijn geleverd of de diensten zijn verricht, wordt de belasting verschuldigd op het tijdstip van de ontvangst van de vooruitbetalingen, ten belope van het ontvangen bedrag Wat met art. 20 KB 1? Wat met art. 51, §2, 5°? Daar gelden de Belgische regels (op grond van artikel 66 BTW-richtlijn) Dus ook alle Belgische afwijkingen (inclusief vooruitfacturaties)

25 Aanpassing vrijstellingsregels
Enkele aandachtspunten Uitbreiding vrijstellingen naar andere Lidstaten (vb. diensten in verband met uitvoer/invoer) “Diensten” (niet langer: vervoer…) die rechtstreeks verband houden met goederen die vallen onder specifieke douaneregeling/T2/btw-entrepot Opslagdienst btw/douane-entrepot vrijgesteld van btw ! Diensten aan goederen onder dergelijke regeling vrijgesteld …zelfs indien in andere EU Lidstaat Uitgebreidere lijst (o.a. verpakken, overpompen, beveiligen, …) Algemene verwijzing naar vrijstelling in Lidstaat materiële uitvoering

26 Oefeningen

27 Oefening 1 – De feiten De boekhouding van uw bedrijf in België werd in 2003 uitbesteed aan een shared service center in Polen. Jaarlijks rekent dit center een percentage van haar kosten door in functie van de winsten van de leden van de groep waartoe uw bedrijf behoort. De doorgerekende kosten zijn in hoofdzaak: Salariskosten Directiekosten Allerhande overhead (afschrijvingen, eenmalige kosten, enz) Er zijn geruchten dat het shared service center per 1 januari 2010 zal verhuizen naar Amsterdam of naar Singapore. Kwalificatie van de klant

28 Oefening 1 – De vragen Wat is de btw-behandeling van de jaarlijkse factuur die uw onderneming van het shared service center ontvangt in 2009? Wat is de btw-behandeling van de jaarlijkse factuur die uw onderneming ontvangt van het shared service center in 2010 dat dan in Amsterdam is gevestigd? Wat is de btw-behandeling van de jaarlijkse factuur die uw onderneming ontvangt van het shared service center in 2010 dat dan in Singapore is gevestigd? Gelieve aan te geven: De plaats van de handelingen De schuldenaar van de btw De roosters in te vullen in de btw-aangifte Kwalificatie van de klant

29 Oefening 2 – De feiten Uw bedrijf in België organiseert haar jaarlijks personeelsfeest en doet daarvoor beroep op een Nederlands cateringbedrijf; de prijs is EUR Op dit personeelsfeest zijn ook de collega’s van uw zusterbedrijf in Luxemburg aanwezig, en ook de vertegenwoordigers van uw Duits bijkantoor De cateringkost wordt als volgt gespreid: EUR voor de hoofdzetel in België 6.000 EUR voor het zusterbedrijf in Luxemburg 2.000 EUR voor het bijkantoor in Duitsland In 2009 gaat het feest door in Brussel en in 2010 in Aken

30 Oefening 2 – De vragen Waar denkt u dat de cateringdienst van de Nederlandse dienstverrichter belastbaar is In 2009? In 2010? In welk land is de doorrekening belastbaar Welke vakken van de btw-aangifte moeten in België worden ingevuld?

31 Oefening 3 – De feiten Een Luxemburgse vennootschap is eigenaar van een gebouw in Londen en wenst dit te verkopen aan een Belgische vastgoedvennootschap Uw bedrijf, een vastgoedmakelaar, bemiddelt bij de verkoop in opdracht van de Belgische koper en factureert hem een commissieloon

32 Oefening 3 – De vragen Wat is de btw-behandeling van het commissieloon? Gelieve ook te verduidelijken: Waar de dienst plaatsvindt Wie de schuldenaar van de btw is De vakken die in de Belgische btw-aangifte moeten worden ingevuld

33 Oefening 4 – De feiten De zaakvoerder/eigenaar van de vennootschap waarvoor u de boekhouding doet gaat op pensioen volgend jaar en wil de overdracht van de activiteiten naar zijn kinderen regelen. In Frankrijk doet hij voor zijn Franse dochtervennootschap beroep op een lokale adviseur die hem adviseert over de toepasselijke successiewetgeving. Het Franse adviesbureau factureert rechtstreeks aan de Belgische hoofdzetel.

34 Oefening 4 – De vragen U ontvangt de factuur - wat moet u doen?
Welke entiteit moet deze factuur inboeken? Gelieve ook aan te geven: Wat de plaats van de handeling is Wie de schuldenaar van de btw is Welke vakken van de Belgische btw-aangifte moeten ingevuld worden.

35 Oefening 5 – De feiten Een onderneming A, gevestigd in Parijs en groothandelaar in informaticamateriaal, slaagt er niet in om een stock van 1000 inktjetprinters te verkopen Op 3 februari 2010 ondertekent zij een contract met onderneming C gevestigd in Luik waarbij C een koper moet vinden voor de 1000 printers. De commissie van C bedraagt 10% van de verkoop. Op 12 januari 2010 laat C aan A weten dat hij een koper B heeft gevonden in België, een detailhandelaar in Brussel. De bedongen prijs is € zonder btw. A aanvaardt het bod en laat de goederen versturen van Parijs naar Brussel.

36 Oefening 5 – De vragen Voor de twee contracten ten bezwarende titel, gelieve te preciseren: Waar de plaats van de handeling is Wie de schuldenaar van de btw is Wat het bedrag van de verschuldigde btw is Of er eventueel een vrijstelling van toepassing is Welke vakken van de Belgische btw-aangifte die B en C moeten invullen Of er andere declaratieve verplichtingen zijn in hoofde van de betrokken belastingplichtigen.

37 Oefening 6 – De feiten Een transporteur gevestigd in Rotterdam verzorgt een vervoer voor rekening van een multinational gevestigd in Brussel van ijzererts van Singapore naar Hong-Kong. Gelieve gemotiveerd uw antwoord te geven op de vragen waar de plaats van de dienst is en wie de schuldenaar van de btw is. Duidt ook aan welke vakken van de Belgische btw-aangifte moeten ingevuld worden.

38 Oefening 7 – De feiten Onderneming A is een leverancier van bewakingscamera’s gevestigd in Arnhem, Nederland. A heeft 50 camera’s verkocht aan de bank B in Brussel die een bijkantoor heeft in Luxemburg. Het contract werd op 10 januari 2009 ondertekend voor een bedrag van € excl. BTW. Bank B heeft aan A zijn Belgisch btw-nummer meegedeeld. De camera’s zijn bestemd voor het Luxemburgs bijkantoor en worden er op 15 januari naartoe gestuurd.

39 Oefening 7 – De vragen Er wordt u gevraagd om:
De plaats aan te geven van de intracommunautaire verwerving van de goederen door B Aan te duiden wie de schuldenaar van de btw is en in welke lidstaat Een uitspraak te doen over de aftrek van de btw met betrekking tot de btw die verschuldigd is door de intracommunautaire verwerving en ook om de voorwaarden te geven voor een eventuele terugbetaling van de verschuldigde btw.

40 Oefening 8 – De feiten Belastingplichtige A verricht betalings- en ontvangstverrichtingen voor belastingplichtige B A is gevestigd in België en beschikt niet over een vaste inrichting in de lidstaat waar B is gevestigd.

41 Oefening 8 – De vragen Hoe moet A zijn Belgische btw aangifte invullen?

42 Oefening 9 – De feiten Een advocaat gevestigd in België (vrijgestelde belastingplichtige zonder recht op aftrek) geeft een fiscaal advies aan een onderneming die voor btw geregistreerd is in Nederland

43 Oefening 9 – De vragen Waar is de plaats van de dienst en wie is de schuldenaar van de btw? Wat zijn de gevolgen inzake de btw-registratie en aangifteverplichtingen? Moet de advocaat een factuur uitreiken?

44 Oefening 10 – De feiten Een andere advocaat gevestigd in België (vrijgestelde belastingplichtige zonder recht op aftrek) laat zijn wagen herstellen door een garage in Rijssel.

45 Oefening 10 – De vragen Waar vindt de dienst van de herstelling plaats en wie is de schuldenaar van de BTW? Wat zijn de gevolgen in verband met de BTW-registratie en aangifteverplichtingen? Opslag: check vervoercirculaire

46 Bedankt voor uw aandacht
Jan Van Moorsel Ernst & Young Tax Consultants Vennoot Tel Succes!


Download ppt "BTW topics: de VAT package en oefeningen"

Verwante presentaties


Ads door Google