De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Webinar: Hoe omgaan met ‘grijze wegen’?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Webinar: Hoe omgaan met ‘grijze wegen’?"— Transcript van de presentatie:

1 Webinar: Hoe omgaan met ‘grijze wegen’?
Tussentijdse resultaten CROW-werkgroep ‘Wegcategorisering’ Erik Donkers & Joost Scholten 7 december 2010

2 Programma Wegcategorisering en ‘grijze wegen’ Inrichtingskenmerken
Voorbeelden De resultaten in deze webinar zijn gebaseerd op de tussenresultaten van de CROW werkgroep ‘Wegcategorisering’

3 Opzet van de webinar Vooral ook een digitale dialoog
Vragen of stem mogelijkheden in het oranje Gebruik de stemknopen en commentaarfunctie Joost zal telkens de resultaten samenvatten Vragen tussendoor zijn van harte welkom

4 Wegcategorisering Hoeveel meekijkende wegbeheerders hebben een wegcategorisering opgesteld? Ja: wegcategorisering opgesteld Nee: geen wegcategorisering opgesteld Wie hebben alleen gebruik gemaakt van Stroomwegen (SW) Wegontsluitingswegen (GOW) Erftoegangswegen (ETW) Ja: alleen de drie wegcategorieën Nee: ook andere wegcategorieën Welke tussen-functies zijn benoemd?

5 Enquête resultaten Ruim 90% van de wegbeheerders beschikken over een wegcategorisering Ongeveer 37% vooral als leidraad voor verbetering van de verkeersveiligheid Ongeveer 45% óók als middel voor bereikbaarheid en leefbaarheid

6 Enquête resultaten Ondanks het overduidelijke nut en noodzaak van de wegcategorisering leidt dit niet tot het daadwerkelijke gebruik Slechts 25% heeft stappenplan geheel doorlopen Redenen: te theoretisch praktisch niet goed toepasbaar bestaande knelpunten krijgen te weinig aandacht Meeste wegbeheerders hanteren vaak extra wegcategorieën

7 Onze opdracht Aandacht voor de zwakke schakels
Oplossing voor de ‘grijze wegen’ problematiek Ruimte voor het inpassen van nieuwe ideeën zoals Shared-space EHK Komgrenzen Landbouwverkeer buiten de kom Verbindingen tussen kleine kernen Buslijnen op erftoegangswegen Wegcategoriseringsmethodiek als toets ontwikkelen voor Actualisatie Evaluatie Toetsen weginrichting

8 Definitie ‘Realisatie van een verkeersveilig wegennet, met een voor de weggebruiker herkenbare inrichting – op van onderlinge afstemming van wegfunctie en gebruik van de verkeersruimte – met als doel personen en goederen vlot, veilig en efficiënt te laten verplaatsen, rekening houdend met de leefbaarheid’ Moet de actualisatie hoofdzakelijk gericht zijn op verkeersveiligheid? Ja Nee

9 Huidige publicatie 116 Uitgangspunt: Stromen & Uitwisselen Stroomweg
Stromen op wegvakken Geen kruisend of overstekend verkeer Gebiedsontsluitingsweg Stromen op de wegvakken Uitwisselen op de kruispunten Erftoegangswegen Uitwisselen op wegvakken en kruispunten

10 Grijze wegen De indeling in stromen & uitwisselen blijkt in de praktijk niet altijd eenduidig toe te kennen Wegen met én stromen én uitwisselen Welke snelheidslimiet? Welke inrichtingskenmerken?

11 Voorbeelden GOW met scholen/winkels  parkeer- en oversteekbewegingen op de wegvakken GOW met onvoldoende ruimte voor vrijliggende fietspaden  stroomfunctie kan worden gefaciliteerd door mening van langzaam verkeer ETW met woningen die als buurtontsluiting voor het winkelcentrum  uitwisselen gecombineerd met stroomfunctie GOW met erf-aansluitingen boerderijen/bedrijven/winkels  stromen met uitwisselen bij uitritten en laad-/los verkeer Kortom: de relatie tussen het verkeer op de weg én het gebruik van de vaak historisch gegroeide omgeving kan een spanningsveld opleveren

12 Oplossing Wegcategorisering
Rekening houden met functie van de weg en de omgevingsinvloed Logisch opgebouwd wegennet Infrastructurele maatregelen ondersteunend  combinaties van stromen & uitwisselen kan, mits herkenbaar en veilig ingericht = conflictbeheersing

13 voorkomen > beperken > beheersen
Aanpak op 3 niveaus Voorkomen Op netwerk niveau conflicten voorkomen via aangepaste verkeerscirculatie Beperken Op traject niveau conflicten beperken via fysieke scheiding tussen verkeersdeelnemers Beheersen Op locatie niveau conflicten beheersen via snelheidsbeperking in afstemming met kwetsbaarste verkeersdeelnemer voorkomen > beperken > beheersen

14 Conflicternst bij verkeerssnelheden

15 Veilige snelheid Een veilige snelheid is een snelheid die is afgestemd op de conflicten die bij een bepaalde weginrichting kunnen voorkomen; mocht het onverhoopt ‘misgaan’ dan zijn de weginrichting, de verkeerssituatie en de snelheid idealiter zo op elkaar afgestemd dat de kans op ernstig letsel minimaal is

16 Categorie indeling Onwaarschijnlijke en meestal ook zeer ongewenste situatie

17 Uw mening over …. De koppeling tussen verkeer- en omgevingsactiviteit doet recht aan de problematiek van grijze wegen Ja: mee eens Nee: mee oneens De categorie-indeling van optimaal en sub-optimaal biedt voldoende ruimte voor oplossingen zonder het streven naar Duurzaam Veilig op termijn te blokkeren De naamgeving van bijvoorbeeld de categorie GOW50 en GOW30 zijn eenduidig en goed uit te leggen Geheel eens tot geheel oneens

18 Inrichtingskenmerken
Veilige Snelheid & Geloofwaardige Snelheidslimiet (VSGS) is het uitgangspunt voor de inrichtingskenmerken Veilige Snelheid, een snelheid die is afgestemd op de conflicten die bij een bepaalde weginrichting kunnen voorkomen; mocht het onverhoopt ‘misgaan’ dan zijn de weginrichting, verkeerssituatie en snelheid idealiter zo op elkaar afgestemd dat de kans op ernstig letsel minimaal is Geloofwaardige Snelheidslimiet, een limiet die logisch en duidelijk is voor weggebruikers; immers wanneer de snelheidslimiet overeenkomt met de verwachtingen van de weggebruiker, is de limiet beter te handhaven

19 VSGS

20 Toets op geloofwaardigheid
Inrichtingskenmerken Openheid van de wegomgeving Rechtstand Aanwezigheid snelheidsremmers Wegbreedte Type verharding

21 Toets op veiligheid Inrichtingskenmerken (brom)fietsvoorziening
Voetgangersvoorziening Parkeervoorziening Rijrichtingscheiding Aanwezigheid inritten Bermverharding Obstakelvrije zone Gesloten verklaring Snelheid op kruispunt is afgestemd op de aanwezige verkeersdeelnemers

22 GOW30 Geloofwaardig Onoverzichtelijke weg-omgeving
Maximale rechtstand van 150 meter Snelheidsremmers Asfaltverharding Veiligheid Gemarkeerde fietsvoorziening (uitzondering bij drukke fietsroute, OV-route, vrachtwagenroute) Aparte voetgangers-voorziening Parkeren in de vakken Geen rijbaanscheiding Uitritten toegestaan Geen bermverharding Obstakelvrije zone kleiner dan 2,5 meter Geen gesloten verklaring Voorrangsweg

23 Uw inschatting Welke foto’s staan als voorbeeld voor een GOW30
Ja: goed voorbeeld Nee: fout voorbeeld ?: weet niet

24 NEE

25 GOEDGEKEURD

26 AFGEKEURD GEEN VOORRANG

27 DRUKKE FIETS EN OV ROUTE, MITS VOORRANGSWEG
GOEDGEKEURD DRUKKE FIETS EN OV ROUTE, MITS VOORRANGSWEG

28 AFGEKEURD GEEN VOORRANG

29 AFGEKEURD RIJBAANSCHEIDING

30 AFGEKEURD TE GROTE RECHTSTAND

31 GOEDGEKEURD

32 Prettige feestdagen & goed nieuwjaar

33 Meer informatie Erik Donkers & Joost Scholten
Telefoon:


Download ppt "Webinar: Hoe omgaan met ‘grijze wegen’?"

Verwante presentaties


Ads door Google