De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Geluidhinderbestrijding Een definitief teloor gegane illusie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Geluidhinderbestrijding Een definitief teloor gegane illusie?"— Transcript van de presentatie:

1 1 Geluidhinderbestrijding Een definitief teloor gegane illusie?

2 2 Waarom gaat de illusie verloren? Reden: aankomende wijziging van de Wet geluidhinder Voor 1 miljoen huishoudens ofwel 2,5 miljoen mensen dreigt, dat er nooit meer iets aan hun geluidoverlast zal worden gedaan.

3 3 Waarover spreekt SSGM vanavond? Wet geluidhinder Normenstelsel wet geluidhinder Reconstructies: de hoop op betere tijden Normvervaging wet geluidhinder 2005: Wijziging van de Wet Geluidhinder Interventie Eerste Kamer Juni 2006: Geluidproductieplafonds: een oplossing? Tot slot: enkele vragen aan de staatssecretaris

4 4 Wet geluidhinder 1978: Wet geluidhinder Nieuw: een normenstelsel gebaseerd op louter gezondheidscriteria Gezondheidsraad advies: 40 dB(A) ‘s nachts, 50 dB(A) overdag –In wet komt: voorkeursgrenswaarde 50 dB(A)

5 5 Uitvoering Wet Geluidhinder (1) Uitvoering is desillusie geworden. Plan: technisch probleem, in 10 jaar op te lossen!? Wettelijke normen werden niet nageleefd, maar daarentegen juist opgerekt. Reden: Financieel-economische redenen hebben vanaf begin af aan de wettelijke normen ondergraven.

6 6 Uitvoering Wet geluidhinder (2) 1.Art 103: fictie van het in de toekomst stiller worden van het verkeer??? Resultaat: + 5dB(A) 2.Het wettelijk onderscheid tussen nieuwe en bestaande situaties. Gevolg: voor heel inwoners wordt de norm opgetrokken van 50 naar 55 dB(A). Resultaat:+ 5 dB(A) 3.Bij nieuwbouw: min of meer standaard wordt er door de provincie een ontheffing verleend van 5 dB(A), dus ook voor nieuwe bewoners gaat 55 dB(A) gelden. Resultaat:+ 5 dB(A) Gevolg: de wettelijke norm van 50 dB(A) is opgetrokken tot 60 dB(A)! 50 dB(A) werd 60 dB(A)!? Ondergraven van de wettelijke normen door de overheid.

7 7 Wat betekent de optrekking van de normen voor de omwonenden? 45 dB(A) geeft ca 0% gehinderden 50 dB(A) geeft ca 10% gehinderden 60 dB(A) geeft ca 35% gehinderden, waarvan 20% ernstig gehinderden

8 8 Wat betekent dit voor de gezondheid van de omwonenden? Algemene hinder: gevoel van afkeer, boosheid, onbehagen Hoge bloeddruk en hartziekten Slaapverstoring: invloed op vooral het vegetatieve zenuwstelsel, humeur, hartslag, lichaamstemperatuur Negatieve beïnvloeding prestaties vooral bij schoolkinderen.

9 9 Uitvoering wet geluidhinder (3) Normen van de Wgh nooit gehandhaafd, zelfs de tot 60 dB(A) opgerekte norm niet! jaarlijkse groei sedert medio jaren ’70 van verkeer 2,5%! Medio jaren ’80 verhoging max. snelheid van 100 naar 120km! Echter: ook zelfs snelheidsnormen niet gehandhaafd! A27 bij Maartensdijk - “ scheursnelweg ” - februari 2006: 566.000 overtreders!!!

10 10 Voorgestane oplossingen van de huidige Wet geluidhinder (1) Deed men dan helemaal niets? Sanering volgens programma van aanpak. –A-lijst: 65-70 dB(A) –B-lijst: 60-65 dB(A) –C-lijst: 55-60 dB(A) Alleen A-lijst wordt aangepakt, de ernstig gehinderden. Eerst was dit 2000, toen 2010, vervolgens 2017 en nu nog weer later!? Situaties boven 70 dB(A) werden gesaneerd! Groenekan-oost en Groenekan-west (Scheidemans scherm)! Met B- en C-lijst wordt helemaal niets gedaan.

11 11 Voorgestane oplossingen van de huidige Wet geluidhinder (2) Alle hoop is gevestigd op Reconstructie Reconstructie: als er iets aan de weg gebeurt met als gevolg dat het geluid toeneemt met 2 dB(A) of hoger! (bijvoorbeeld uitbreiding, spitsstrook e.d.) Wat gaat er dan gebeuren? De hele weg wordt dan zodanig aangepakt (teruggesaneerd) dat daar weer de voorkeursgrenswaarde van de wet Geluidhinder gaat heersen, dus 50 of 55 dB(A)!!!!!

12 12 Alle hoop nu definitief vervlogen???

13 13 Nieuwe desastreuze ontwikkelingen (1) -Spoedwet wegverbreding 2003 t.b.v. aanleg spitsstroken: uitvoegstroken worden rijbanen. Echter: - De Wet geluidhinder wordt buiten werking verklaard - SSGM doet beroep op Eerste Kamer -Mede als gevolg: - Motie Eversdijk: regering moet toch wat doen voor de geluidgeteisterden regering voert motie niet uit -Uiteindelijk worden de Spitsstroken afgeschoten door de Raad van State door de ‘fijn stof’ problematiek

14 14 Nieuwe desastreuze ontwikkelingen (2) Voorgestelde wijziging Wet Geluidhinder 2005 Art 100 lid 3 komt neer op: als er sprake is van een reconstructie dan wordt niet langer het geluid teruggebracht tot de wettelijke voorkeursnorm, maar tot het dan heersende geluidniveau! voorbeeld: een rijksweg produceert 62 dB(A), een extra rijstrook maakt dit 64 dB(A). Reconstructie! Huidige Wgh: Door de reconstructie wordt het geluid gesaneerd tot 50/55 dB(A) Wijziging Wgh: Door reconstructie wordt het geluid teruggebracht tot de “oude” 62 dB(A). Er wordt dus niets meer gedaan aan het gat tussen 50/55 dB(A) en 62 dB(A)!! Het bestaande geluidniveau wordt wettelijk toegestaan geluidniveau!?

15 15 Nieuwe desastreuze ontwikkelingen (3) De wijziging van de wet Geluidhinder kent een uitzondering: in gevallen waar vroeger een zogenoemde ‘hogere waarde procedure’ heeft plaatsgevonden, geldt het geluidniveau van die ‘hogere waardeprocedure’*. * er is een geluidscherm geplaatst en er kan niet helemaal aan de wettelijke norm worden voldaan. In zo’n geval kan de minister een nieuwe eigen norm bepalen die in de plaats treedt van de wettelijke norm: de hogere waarde procedure! Gevolg: enorme onrechtvaardigheid en ongelijkheid tussen degenen die overlast hebben van geluid. Voor een groep wordt helemaal niets gedaan en voor de andere weer wel. Voorbeeld: Groenekan en Hollandsche Rading?

16 16 Groenekan

17 17 Gevolg wijziging Wgh voor Groenekan Groenekan. -530 woningen met een geluidbelasting van meer dan 55 dB(A)! (met aftrek ex art 103!) -230 woningen: hogere waarde vastgesteld Norm die hogere vastgestelde waarde -300 woningen: hiervoor zal nooit meer iets worden gedaan! -N.B. doordat de A27 een ‘scheursnelweg’’ is, zal de daadwerkelijke geluidbelasting hoger zijn dan de berekende!!

18 18 N417 spoor A27 Groenekan

19 19 Groenekan Kon. Wilhelmina weg spoor A27

20 20 Hollandsche Rading

21 21 A27 spoor N417 Hollandsche Rading

22 22 Gevolg wijziging Wgh voor Hollandsche Rading Hollandsche Rading - 500 woningen hebben een geluidniveau van 55 dB(A) en hoger (met aftrek ex art 103!) - 7 woningen zijn ooit ‘hogere waarden’ vastgesteld (Wet remmende voorsprong) -493 woningen hiervoor zal na vaststelling van de wijziging in de wet nooit meer iets gebeuren!!?? N.B. doordat de A27 een ‘scheursnelweg is, zal de daadwerkelijke geluidbelasting hoger zijn dan de berekende!!

23 23 N417 spoor A27 Hollandsche Rading

24 24 Gevolg wijziging Wgh voor Hollandsche Rading-west Hollandsche Rading-west -61 woningen hebben geluidniveau A27 tussen 61-65 dB(A): aan achterkant woningen door A27 (art 103!) -aantal voertuigen per etmaal N417 per etmaal ligt op 11.000!! Aan de voorkant van de woningen. Nergens rust! N.B. Er is hier sprake van enorme cumulatie van geluid, rijksweg, provinciale weg, spoorweg, regionaal vliegveld, waarbij ook Schiphol een rol gaat spelen!!! Wordt hieraan dus nooit meer iets gedaan?????

25 25 Alle dorpskernen langs de A27

26 26 Gevolg wijziging Wgh voor 3 kernen in Maartensdijk samen In de kernen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading zullen 1500 woningen worden getroffen door de wijziging van de Wet geluidhinder. Voor ca 4.000 mensen geldt dat aan hun geluidssituatie nooit meer iets zal worden gedaan.

27 27 Gevolg wijziging Wgh voor heel Nederland Gevolgen wijziging wet geluidhinder voor heel Nederland: Schatting NSG: * Voor 1 miljoen woningen zal nooit meer iets worden gedaan!!?? * ca 2,5 miljoen mensen blijvend aan een te hoog geluidniveau zullen worden blootgesteld!!!??? N.B. En ook hier mensen nog eens extra gedupeerd door het verschijnsel ‘scheursnelwegen’. De illusie definitief voorbij???

28 28 Wat is de reden voor de wijziging Wet Geluidhinder? Is de reden om deze onredelijke wijziging door te voeren niet een puur financiële/boekhoudkundige? Brief 6 juni uitvoering van huidige wet zou €2,5 miljard kosten! Stelling SSGM: Werden destijds de wettelijke normen voor het geluidhinderbeleid vastgesteld op basis van gezondheidsciteria, thans worden de normen voor het geluidhinderbeleid uitsluitend bepaald door de calculator!

29 29 Huidige stand van zaken van de Wijziging van de Wet Geluidhinder Zeer actieve Eerste Kamer!! Een Kamer die als controleur van wetgeving duidelijk van haar scepsis heeft doen blijken d.m.v. overleg, brieven, hoorzittingen over deze wijziging. Reactie staatssecretaris: hij wil in de toekomst wat proberen te repareren!?

30 30 Voorstel staatsecretaris: geluidsproductieplafonds Bedoeling van geluidsproductieplafonds is dat een bepaald geluidniveau (het plafond) niet mag worden overschreden. Dat plafond is 65 dB! Het betreft een beleidsvoornemen waarvan het allerminst zeker is dat dit ooit zal worden ingevoerd.

31 31 Bezwaren tegen geluidsproductieplafonds 1. Plafonds moeten voor ieder wegdeel apart worden bepaald. Gevolg: een voortdurend gebakkelei tussen gemeente,bewoners en Rijkswaterstaat. Bovendien gaat de gecontroleerde(Rijkswaterstaat) zichzelf controleren!? Een verwerpelijk fenomeen. 2. Er gaat een normstelling voor de plafonds gelden vanaf 65dB, waardoor iedereen met lager geluidniveau definitief het nakijken heeft. Conclusie: geluidproductieplafonds zijn een blijmakertje, die ten koste gaat van de omwonenden. P.S. Bovendien een beleidsvoornemen. Dus onduidelijk is of dit ooit zover zal komen. Tel uit je winst!

32 32 Gevolgen volksgezondheid norm geluidsproductieplafond 65 dB(A) geeft ca 45% gehinderden en 25% ernstig gehinderden? Hoe valt dit te rijmen met de zorgplicht van de overheid voor het welzijn van inwoners??? Conclusie: met de geluidproductieplafonds tracht de overheid het structureel ontspoorde geluidhinderbeleid weer wat in de hand te krijgen.

33 33 Wensen SSGM 1.Wijziging wet Geluidhinder niet laten doorgaan 2.Een overheid die zich aan de wet houdt, normen van wetten naleeft en zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn en dus gezondheid van haar inwoners 3.Geluidssituaties in en rond snelwegen van 50 dB(A) creëren, wat betekent: bestaande schermen verhogen en daar waar ze ontbreken aanbrengen 4.Een overheid die de afgesproken snelheden handhaaft (geen ‘scheursnelwegen) 5.Overwegen maximum snelheid te verlagen b.v. conform voorstel ‘Transport en Logistiek Nederland’. Voorstel: 90 km; wat geluid en luchtverontreiniging vermindert en de doorstroming bevordert. Een “win- win situatie”.

34 34 6e milieuactieprogramma EU: onze toekomst, onze keuze Prioriteit milieu en gezondheid: “Een kwaliteit van het milieu te bereiken die de volksgezondheid niet in gevaar brengt of negatief beïnvloedt” Vraag: Hoe valt dit te rijmen met de wijziging van de Wet geluidhinder?

35 35 Vragen aan de staatssecretaris 1.Wat gaat u doen om de beroerde akoestische situaties langs snelwegen op te lossen? Blijft u op uw standpunt staan om niets te doen? 2.Hoe kunt u uw beleidsvoornemens rijmen met de zorgplicht die u als overheid hebt ten opzichte van uw inwoners? 3.Wat gaat u concreet doen om de leefbaarheid voor de kernen langs de A27 te verbeteren? 4. Wat gaat u aan handhaving van zowel snelheid, geluid als fijn stof doen?

36 36 ZATERDAG

37 37 ZONDAG

38 38 MAANDAG

39 39 www.ssgm.nl


Download ppt "1 Geluidhinderbestrijding Een definitief teloor gegane illusie?"

Verwante presentaties


Ads door Google