De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wij willen u informeren over de website over onze KBO afdeling Someren-Dorp WWW.KBO-SOMERENDORP.NL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wij willen u informeren over de website over onze KBO afdeling Someren-Dorp WWW.KBO-SOMERENDORP.NL."— Transcript van de presentatie:

1 Wij willen u informeren over de website over onze KBO afdeling Someren-Dorp WWW.KBO-SOMERENDORP.NL

2 Opening voorzitter Francien Boots

3 Agenda: 1.Voorstellen Bestuur 2.Tekst en uitleg KBO 3.Pauze 4.Presentatie Kees Veldpaus 5.Vragen ?

4 Voorzitter: Francien Boots

5 Secretaris: Piet van Diepen

6 Penningmeester: Kees Veldpaus

7 Vice voorzitter: Jan Hurkmans

8 Leden- administrateur: Hans Boerekamps

9 Coördinator ouderenadviseurs: Carla Jansen

10 Bestuurslid: Tjeu Swinkels

11 KBO staat voor: Katholieke Bond van Ouderen Kennismaken met KBO

12 Dit logo symboliseert … LOGO van KBO Een oudere die met geheven armen een dak ondersteunt Het dak als symbool voor beschutting en bescherming Tegelijkertijd is het de oudere zelf, die het dak steunt door op te komen voor zijn belangen

13 Senioren zijn toch gewoon mensen? Naarmate mensen ouder worden, ervaren ze lichamelijke, geestelijke, sociale en financiële achteruitgang c.q. problemen Waarom een bond van- en voor senioren

14 •Algemene wetten en maatregelen hebben vaak speciale gevolgen •Ouderenorganisaties “bewaken” de gevolgen •Dat doet ook de Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant Waarom een bond van- en voor senioren

15 Uitgangspunten KBO: Christelijk geïnspireerde normen en waarden. KBO kent eigen identiteit en cultuur: - ruimte voor onderlinge solidariteit - sociaal contact - mogelijkheid tot bezinning Waarom een Katholieke Bond van ouderen?

16 1. Een vereniging zijn voor alle senioren 2. Voorkomen van sociaal isolement 3. Aanspreken van vrijwilligers 4. Individuele belangenbehartiging 5. Collectieve belangenbehartiging 6. Participatie in de maatschappij Wat wil KBO Brabant bereiken

17 De afdelingsdoelstelling Doelstelling van KBO-Brabant en zijn afdelingen komen overeen. “Zij komen op voor de senioren in Brabant, stimuleren hen tot maatschappelijke participatie en inspireren hen hun talenten te benutten, ten diensten van elkaar en van de maatschappelijke omgeving” Samen actief en inspirerend voor alle senioren!

18 •Ministerie van Financiën •Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport •Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid •Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer •Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministeries waarmee het CSO samenwerkt in het kader van landelijke belangenbehartiging CSO = Coördinatieorgaan Samenwerkende ouderenorganisaties

19 Samenwerking landelijk •Politieke partijen •Overleg met Eerste- en Tweede Kamerleden •ANBO en PCOB

20 Bestuur KBO-Brabant is vertegenwoordigd in: Bestuur VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant) Bestuur Stichting Recreatie voor Ouderen (SRO) Stichting Steunfonds KBO-Brabant

21 De KBO is vertegenwoordigd in: • WMO - platforms • Participatiecommissie Vertegenwoordiging lokaal

22 •Belasting service Landelijk project van ANBO-PCOB-KBO •Verwijzing en advies aan leden Verzekeringen, juristenteam, servicetelefoon, actie ten behoeve van de leden en zorgverzekeringen Geldt voor alle leden van KBO afdelingen Individuele dienstverlening aan KBO leden

23 Ondersteuning: Collectieve Belangenbehartiging Individuele Belangenbehartiging Kadervorming en educatie ICT Identiteit en Zingeving - subgroep bedevaart - subgroep Onbezorgd Ouder Worden Werkgroepen

24 Projectgroepen Deskundigheidsbevordering lokale belangenbehartiging Ledenstatistiek en ledenpeiling Meer woningen voor ouderen Vraaggericht Werken Seniorenexpo

25 Provinciale belangenbehartiging •Vertegenwoordiging: bij in- en extern organisaties •Dienstverlening: belangenbehartiging door middel van voorlichting en informatie • Deskundigheidsbevordering: cursussen, studiedagen enz. Taak KBO-Brabant

26 •Uitvoering van vastgesteld provinciaal beleid in de vorm van projecten. •Jaarlijks wordt gekeken welke projecten gestart worden Dit in nauw overleg met de Provincie Taak KBO-Brabant

27 Er zijn 4 regio’s en 27 kringen •Regio West Brabant 7 kringen •Regio Midden Brabant 4 kringen •Regio Noordoost Brabant 7 kringen •Regio Zuidoost Brabant 9 kringen Kringen en Regio’s

28 Elke kring bestaat uit meerdere afdelingen. Het aantal leden van een kring kan erg uiteen lopen. Een kring kan ook een aantal clusters omvatten. Een cluster bestaat uit de KBO afdelingen uit één gemeente. Kringen

29 Cluster Someren = afdelingen uit de Gemeente Someren-Dorp Someren-Eind Someren-Heide Lierop

30 Taak cluster = Gezamenlijke belangenbehartiging namens de afdelingen participeren in gemeentelijke overlegorganen, waar belangen van ouderen spelen.

31 •De afdeling is het hart van de organisatie •Alle afdelingen zijn autonoom •De afdeling heeft een bestuur en kent commissies, werkgroepen •Elk jaar wordt een jaarvergadering gehouden DE KBO- AFDELING

32 •De doelstelling belangenbehartiging voor ouderen Lokale belangenbehartiging: * Vertegenwoordiging in seniorenraden, * In WMO-platforms, enzovoort Doel lokale KBO

33 Lokaal wordt: Náást belangenbehartiging, veel aandacht besteed aan educatie en sociaal culturele activiteiten, zoals: • Lezingen • Voorlichting- en informatiebijeenkomsten • Reizen • Ontspanningsmiddagen, enzovoort Sociaal-culturele activiteiten en educatie

34 Ontvangt U met het laatste buukske van 2012 Jaarprogramma 2013 Afd.Someren-Dorp

35 Fietsen ( KBO activiteit ) Contactpersonen: Hans Boerekamps, tel. 492840. Toon Rooymans, tel. 491741. Waar en Wanneer: Start vanaf de Ruchte. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van april tot en met oktober

36 Scootmobiel ( KBO activiteit ) Contactpersonen: Hans Boerekamps, tel. 492840. Toon Rooymans, tel. 491741. Waar en Wanneer: Start vanaf de Ruchte. De laatste woensdag van de maand, van april tot en met september.

37 Nordic Walking (KBO activiteit) Contactpersonen: Anneke Verhees, tel.92499. Bertha Berkvens, tel.94040. Waar en wanneer: Start parkeerplaats Keelven. Elke zaterdag om 13.30 uur

38 Kienen (KBO activiteit) Contactpersonen: An van Eijk, tel. 491628. Toon v.d. Boomen, tel. 0492-331252. Waar en Wanneer: In de Ruchte. 1e donderdag van de maand Aanvang: 14.00uur Kosten € 5,-- per kienkaart

39 Koersballen (KBO activiteit) Contactpersoon: Leida van Bommel, tel. 496806. Waar en Wanneer: In de Ruchte Meeúszaal Dinsdag en vrijdag van 9.00uur tot 11.00 uur. Bijdrage van € 15,-- per jaar, per persoon.

40 Jeu de Boules “Ons Verzetje” (KBO activiteit) Contactpersoon: Tiny Boots, tel. 493738. Waar en wanneer: In het Postelpark. Elke maandag om 13.30 uur of 14.00 uur. (afhankelijk winter of zomertijd). Bijdrage voor “Lief en Leed” potje van € 1,--per maand, per persoon.

41 Zangkoor de ”Nagalm” (KBO activiteit) Contactpersoon: Jo Vossen, tel. 494558. Waar en wanneer: In de Ruchte, zangzaal Elke dinsdag van 14.30 uur tot 16.30 uur. Bijdrage van € 45,-- per jaar per persoon.

42 Gespreksgroep (KBO activiteit) Contactpersoon: Leo Vugts, tel. 472227. Waar en wanneer: In de Ruchte, Meeúszaal Woensdag om de 3 weken van 10.00 uur tot 11.30 uur.

43 Toneel “De Gezellige Uurtjes” (KBO activiteit) Contactpersoon: Tjeu Donkers, tel. 492169. Waar en wanneer: In de Ruchte, Meeúszaal Maandag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Bijdrage van € 15,-- per persoon, per jaar.

44 De Huiskamer (KBO activiteit) Contactpersonen: Henny en Jan Vossen, tel. 494541. Waar en wanneer: In de Ruchte, Meeúszaal Maandag van 09.30 uur tot 11.30 uur.

45 Kaarten (KBO activiteit) De Ruchte, tel. 441255. Waar en wanneer: In de Ruchte, Meeúszaal Maandag tot en met vrijdag vanaf 13.00 uur.

46 Diverse (KBO activiteit) Uit eten Excursies

47 Diverse (KBO werkgroepen) Activiteiten commissie Redactie ‘t Buukske Website Gastvrouwen

48 Country, volks- en solodansen (ONIS activiteit ) Contactpersoon: Mevr. Wilma van Dijck, Asten, tel. 695538. Waar en wanneer: In de Ruchte. maandag van 09.00 uur tot 15.00 uur Diverse groepen. Bijdrage € 100,-- per dansgroep, per persoon, per jaar.

49 Sport en Beweging Senioren Gymclub “de Ruchte” (ONIS activiteit ) Contactpersoon: Conny Dalessy, tel. 040-2855216. Waar en wanneer: In de Ruchte, Meeúszaal Donderdag van 9.30uur tot 11.30 uur. Diverse groepen. Bijdrage van € 60,-- per persoon per jaar.

50 Open activiteit biljarten in “De Ruchte” Waar en wanneer: In de Ruchte. van maandag t/m vrijdag vanaf 13.00uur. Opmerking: aan deze activiteiten nemen veel KBO leden deel.

51 PAUZE


Download ppt "Wij willen u informeren over de website over onze KBO afdeling Someren-Dorp WWW.KBO-SOMERENDORP.NL."

Verwante presentaties


Ads door Google