De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

afdeling Someren-Dorp

Verwante presentaties


Presentatie over: "afdeling Someren-Dorp"— Transcript van de presentatie:

1 afdeling Someren-Dorp
Wij willen u informeren over de website over onze KBO afdeling Someren-Dorp

2 Opening voorzitter Francien Boots

3 Agenda: Voorstellen Bestuur Tekst en uitleg KBO Pauze Presentatie Kees Veldpaus Vragen ?

4 Voorzitter: Francien Boots

5 Secretaris: Piet van Diepen

6 Penningmeester: Kees Veldpaus

7 Vice voorzitter: Jan Hurkmans

8 Leden-administrateur:
Hans Boerekamps

9 Coördinator ouderenadviseurs:
Carla Jansen

10 Bestuurslid: Tjeu Swinkels

11 Katholieke Bond van Ouderen
Kennismaken met KBO KBO staat voor: Katholieke Bond van Ouderen

12 LOGO van KBO Dit logo symboliseert …
Een oudere die met geheven armen een dak ondersteunt Het dak als symbool voor beschutting en bescherming Tegelijkertijd is het de oudere zelf, die het dak steunt door op te komen voor zijn belangen

13 Waarom een bond van- en voor senioren
Senioren zijn toch gewoon mensen? Naarmate mensen ouder worden, ervaren ze lichamelijke, geestelijke, sociale en financiële achteruitgang c.q. problemen

14 Waarom een bond van- en voor senioren
Algemene wetten en maatregelen hebben vaak speciale gevolgen Ouderenorganisaties “bewaken” de gevolgen Dat doet ook de Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant

15 Waarom een Katholieke Bond
van ouderen? Uitgangspunten KBO: Christelijk geïnspireerde normen en waarden. KBO kent eigen identiteit en cultuur: - ruimte voor onderlinge solidariteit - sociaal contact - mogelijkheid tot bezinning

16 Wat wil KBO Brabant bereiken
1. Een vereniging zijn voor alle senioren 2. Voorkomen van sociaal isolement 3. Aanspreken van vrijwilligers 4. Individuele belangenbehartiging 5. Collectieve belangenbehartiging 6. Participatie in de maatschappij

17 De afdelingsdoelstelling
Doelstelling van KBO-Brabant en zijn afdelingen komen overeen. “Zij komen op voor de senioren in Brabant, stimuleren hen tot maatschappelijke participatie en inspireren hen hun talenten te benutten, ten diensten van elkaar en van de maatschappelijke omgeving” Samen actief en inspirerend voor alle senioren! 17

18 Ministeries waarmee het CSO samenwerkt in het kader van
landelijke belangenbehartiging CSO = Coördinatieorgaan Samenwerkende ouderenorganisaties Ministerie van Financiën Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Verkeer en Waterstaat

19 Samenwerking landelijk
Politieke partijen Overleg met Eerste- en Tweede Kamerleden ANBO en PCOB

20 vertegenwoordigd in: Bestuur VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant)
Bestuur KBO-Brabant is vertegenwoordigd in: Bestuur VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant) Bestuur Stichting Recreatie voor Ouderen (SRO) Stichting Steunfonds KBO-Brabant 20

21 Vertegenwoordiging lokaal
De KBO is vertegenwoordigd in: WMO - platforms Participatiecommissie

22 Individuele dienstverlening
aan KBO leden Belasting service Landelijk project van ANBO-PCOB-KBO Verwijzing en advies aan leden Verzekeringen, juristenteam, servicetelefoon, actie ten behoeve van de leden en zorgverzekeringen Geldt voor alle leden van KBO afdelingen

23 Ondersteuning: Collectieve Belangenbehartiging
Werkgroepen Ondersteuning: Collectieve Belangenbehartiging Individuele Belangenbehartiging Kadervorming en educatie ICT Identiteit en Zingeving - subgroep bedevaart - subgroep Onbezorgd Ouder Worden 23

24 Deskundigheidsbevordering lokale belangenbehartiging
Projectgroepen Deskundigheidsbevordering lokale belangenbehartiging Ledenstatistiek en ledenpeiling Meer woningen voor ouderen Vraaggericht Werken Seniorenexpo 24

25 Taak KBO-Brabant Provinciale belangenbehartiging
Vertegenwoordiging: bij in- en extern organisaties Dienstverlening: belangenbehartiging door middel van voorlichting en informatie Deskundigheidsbevordering: cursussen, studiedagen enz.

26 Taak KBO-Brabant Uitvoering van vastgesteld provinciaal beleid in de vorm van projecten. Jaarlijks wordt gekeken welke projecten gestart worden Dit in nauw overleg met de Provincie

27 Kringen en Regio’s Er zijn 4 regio’s en 27 kringen
Regio West Brabant 7 kringen Regio Midden Brabant 4 kringen Regio Noordoost Brabant 7 kringen Regio Zuidoost Brabant 9 kringen 27

28 Kringen Elke kring bestaat uit meerdere afdelingen.
Het aantal leden van een kring kan erg uiteen lopen. Een kring kan ook een aantal clusters omvatten. Een cluster bestaat uit de KBO afdelingen uit één gemeente.

29 Cluster Someren = afdelingen uit de Gemeente Someren-Dorp Someren-Eind Someren-Heide Lierop

30 Taak cluster = Gezamenlijke belangenbehartiging namens de afdelingen participeren in gemeentelijke overlegorganen, waar belangen van ouderen spelen.

31 DE KBO- AFDELING De afdeling is het hart van de organisatie
Alle afdelingen zijn autonoom De afdeling heeft een bestuur en kent commissies, werkgroepen Elk jaar wordt een jaarvergadering gehouden

32 Doel lokale KBO De doelstelling belangenbehartiging voor ouderen Lokale belangenbehartiging: * Vertegenwoordiging in seniorenraden, * In WMO-platforms, enzovoort

33 Sociaal-culturele activiteiten en educatie
Lokaal wordt: Náást belangenbehartiging, veel aandacht besteed aan educatie en sociaal culturele activiteiten, zoals: Lezingen Voorlichting- en informatiebijeenkomsten Reizen Ontspanningsmiddagen, enzovoort

34 Ontvangt U met het laatste
Jaarprogramma 2013 Afd.Someren-Dorp Ontvangt U met het laatste buukske van 2012

35 Fietsen Contactpersonen: Hans Boerekamps, tel. 492840.
( KBO activiteit ) Contactpersonen: Hans Boerekamps, tel Toon Rooymans, tel Waar en Wanneer: Start vanaf de Ruchte. Elke 1e en 3e woensdag van de maand, van april tot en met oktober 35

36 Scootmobiel Contactpersonen: Hans Boerekamps, tel. 492840.
( KBO activiteit ) Contactpersonen: Hans Boerekamps, tel Toon Rooymans, tel Waar en Wanneer: Start vanaf de Ruchte. De laatste woensdag van de maand, van april tot en met september. 36

37 Anneke Verhees, tel.92499. Bertha Berkvens, tel.94040.
Nordic Walking (KBO activiteit) Contactpersonen: Anneke Verhees, tel Bertha Berkvens, tel Waar en wanneer: Start parkeerplaats Keelven. Elke zaterdag om uur 37

38 Kienen Contactpersonen: An van Eijk, tel. 491628.
(KBO activiteit) Contactpersonen: An van Eijk, tel Toon v.d. Boomen, tel Waar en Wanneer: In de Ruchte. 1e donderdag van de maand Aanvang: 14.00uur Kosten € 5,-- per kienkaart 38

39 Bijdrage van € 15,-- per jaar, per persoon.
Koersballen (KBO activiteit) Contactpersoon: Leida van Bommel, tel Waar en Wanneer: In de Ruchte Meeúszaal Dinsdag en vrijdag van 9.00uur tot uur. Bijdrage van € 15,-- per jaar, per persoon. 39

40 Jeu de Boules “Ons Verzetje”
(KBO activiteit) Contactpersoon: Tiny Boots, tel Waar en wanneer: In het Postelpark. Elke maandag om uur of uur. (afhankelijk winter of zomertijd). Bijdrage voor “Lief en Leed” potje van € 1,--per maand, per persoon. 40

41 Elke dinsdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Zangkoor de ”Nagalm” (KBO activiteit) Contactpersoon: Jo Vossen, tel Waar en wanneer: In de Ruchte, zangzaal Elke dinsdag van uur tot uur. Bijdrage van € 45,-- per jaar per persoon. 41

42 Contactpersoon: Leo Vugts, tel. 472227. Waar en wanneer:
Gespreksgroep (KBO activiteit) Contactpersoon: Leo Vugts, tel Waar en wanneer: In de Ruchte, Meeúszaal Woensdag om de 3 weken van uur tot uur. 42

43 Toneel “De Gezellige Uurtjes”
(KBO activiteit) Contactpersoon: Tjeu Donkers, tel Waar en wanneer: In de Ruchte, Meeúszaal Maandag van uur tot uur. Bijdrage van € 15,-- per persoon, per jaar. 43

44 De Huiskamer Contactpersonen: Henny en Jan Vossen, tel. 494541.
(KBO activiteit) Contactpersonen: Henny en Jan Vossen, tel Waar en wanneer: In de Ruchte, Meeúszaal Maandag van uur tot uur. 44

45 Maandag tot en met vrijdag vanaf 13.00 uur.
Kaarten (KBO activiteit) De Ruchte, tel Waar en wanneer: In de Ruchte, Meeúszaal Maandag tot en met vrijdag vanaf uur. 45

46 Diverse (KBO activiteit) Uit eten Excursies 46

47 Activiteiten commissie
Diverse (KBO werkgroepen) Activiteiten commissie Redactie ‘t Buukske Website Gastvrouwen 47

48 Country, volks- en solodansen Contactpersoon:
(ONIS activiteit ) Contactpersoon: Mevr. Wilma van Dijck, Asten, tel Waar en wanneer: In de Ruchte. maandag van uur tot uur Diverse groepen. Bijdrage € 100,-- per dansgroep, per persoon, per jaar. 48

49 Senioren Gymclub “de Ruchte”
Sport en Beweging Senioren Gymclub “de Ruchte” (ONIS activiteit ) Contactpersoon: Conny Dalessy, tel Waar en wanneer: In de Ruchte, Meeúszaal Donderdag van 9.30uur tot uur. Diverse groepen. Bijdrage van € 60,-- per persoon per jaar. 49

50 biljarten in “De Ruchte”
Open activiteit biljarten in “De Ruchte” Waar en wanneer: In de Ruchte. van maandag t/m vrijdag vanaf 13.00uur. Opmerking: aan deze activiteiten nemen veel KBO leden deel. 50

51 PAUZE 51


Download ppt "afdeling Someren-Dorp"

Verwante presentaties


Ads door Google