De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT op school & internaat integreren

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT op school & internaat integreren"— Transcript van de presentatie:

1 ICT op school & internaat integreren
Informatie- en Communicatie Technologie Yves Roosen ICT-coördinator Hotelschool Hasselt

2 ICT integreren in de praktijk dus voor computers en wat daarmee samenhangt omdat we eraan werken om ICT te integreren in onze school- en onderwijsstructuur betekent volgens Van Dale "opnemen als onderdeel van een geheel". Vertaald naar de gewone schoolwerkelijkheid: ICT is geen doel op zichzelf maar vormt een onderdeel van het lesgeven (door de leerkracht) en leren (door de leerling). De computer wordt dus meer ingeschakeld als een middel om iets aan te leren, en de leerling gebruikt de computer ook vaker voor zijn studie. Met dit project stappen we nog uitdrukkelijker binnen in het onderwijs van de 21ste eeuw.

3 d o e l s t e l l i n g e n ICT moet helpen
om bepaalde doelstellingen te bereiken. Deze situeren zich op verschillende niveaus van het onderwijsgebeuren die elkaar aanvullen.

4 d o e l s t e l l i n g e n = ondersteuning van het traditionele lesgeven simuleren van processen bij wetenschappen visualiseren van gegevens of resultaten in wiskunde, wetenschappen enz. presenteren van gegevens of leerstof bij diverse vakken

5 d o e l s t e l l i n g e n = ondersteuning van het traditionele leren
inoefenen van bepaalde delen van de leerstof, vooral via zgn. drill and practice geïndividualiseerde remediëringsoefeningen Informeren als aanvulling van de geboden leerstof

6 d o e l s t e l l i n g e n = voorbereiding op ICT-kennis en -vaardigheden nodig in het "echte leven" na school vertrouwd zijn met PC, OS, disks, bestanden basisvaardigheden inzake werken met standaardpakketten zoals tekstverwerking, rekenblad basisvaardigheden inzake communicatietechnieken, zoals , internet

7 d o e l s t e l l i n g e n = extra dimensie toevoegen aan het leerproces grotere zelfactiviteit van de leerling grotere participatie van de leerling, wat kan leiden tot een betere motivatie meer nadruk op collaboratief leren, zowel op het vlak leerling-leerkracht als leerling-leerling, wat ook de sociale ontwikkeling kan bevorderen

8 d o e l s t e l l i n g e n = extra dimensie toevoegen aan het leerproces meer aandacht voor onderzoekend leren grotere aandacht voor doelgericht leren op termijn traditioneel schools leren combineren met e-learning d.w.z. afstand-leren, een tendens die ook in de bedrijfswereld steeds frequenter wordt

9 h u l p m i d d e l e n Voor het integreren van ICT in onze leeromgeving zijn heel wat technische hulpmiddelen nodig. Wij stellen die op school ter beschikking van onze leerlingen en helpen hen om ook thuis ICT-mogelijkheden te kunnen gebruiken. computer software cd-rom - dvd huiswerkbladen internet

10 h u l p m i d d e l e n computer
Voor bepaalde opdrachten en oefeningen moet de leerling over een PC kunnen beschikken. Daarom heeft men de laatste jaren veel geïnvesteerd in de computerinfrastructuur op school. Alle PC's in eenzelfde lokaal zijn met elkaar verbonden in een netwerk. Alle PC's van de lokalen maken deel uit van één groot intranet, dat extra mogelijkheden biedt voor leren en oefenen. Naar de buitenwereld toe biedt het INTERNET een grote databank van informatie.

11 computers, netwerk & internet
Het internet is een wereldwijde verzameling van computers die via kabels of per satelliet met elkaar zijn verbonden. Al deze computers kunnen met elkaar communiceren. Een schoolnetwerk werkt op een vergelijkbare wijze.

12 computers, netwerk & internet
Intranet Netwerk

13 netwerk & internet Toegang tot WWW Internet
Verdelen, beveiligen, filteren Verdelen internet, Verdelen Verdelen data Opslaan data Beveiligen gegevens Filteren Loggen Controleren Intranet Verdelen naar pc’s lln Netwerk

14 netwerk & internet Toegang tot WWW Internet
Verdelen, beveiligen, filteren Verdelen internet, Verdelen Verdelen data Opslaan data Beveiligen gegevens Filteren Loggen Controleren Intranet Verdelen naar pc’s lln Verdelen naar pc’s secretariaten in een afzonderlijk en beveiligd netwerk Netwerk

15 netwerk & internet Toegang tot WWW Internet
Verdelen, beveiligen, filteren Verdelen internet, Verdelen Verdelen data Opslaan data Beveiligen gegevens Filteren Loggen Controleren Intranet Router - Firewall Verdelen van externe data Tegenhouden indringers Oudercontrole - filtering Netwerk

16 netwerk & internet Toegang tot WWW Internet
Verdelen, beveiligen, filteren Verdelen internet, Verdelen Verdelen data Opslaan data Beveiligen gegevens Filteren Loggen Controleren Intranet Server Stelt gegevens (data) ter beschikking van de leerlingen en leerkrachten in een beveiligde omgeving Cursussen Agenda Informatie Software Netwerk

17 netwerk & internet Toegang tot WWW Internet
Verdelen, beveiligen, filteren Verdelen internet, Verdelen Verdelen data Opslaan data Beveiligen gegevens Filteren Loggen Controleren Intranet Server Stelt gegevens (data) ter bechikking van de administratie in een beveiligde omgeving met beperkte toegangsrechten boekhouding verslagen punten Viruscontrole van alle data Netwerk

18 netwerk & internet Toegang tot WWW Internet
Verdelen, beveiligen, filteren Verdelen internet, Verdelen Verdelen data Opslaan data Beveiligen gegevens Filteren Loggen Controleren Intranet Server Bepaalt welke gebruiker toegang heeft tot bepaalde applicaties. Kan deze applicatie verder uitfilteren en zodoende beperkt laten gebruiken voor bepaalde doelgroepen. Vb.: oudercontrole op internet voor leerlingen Netwerk

19 netwerk & internet Toegang tot WWW Internet
Verdelen, beveiligen, filteren Verdelen internet, Verdelen Verdelen data Opslaan data Beveiligen gegevens Filteren Loggen Controleren Intranet Server Bijhouden wie, wat, waar en wanneer gebruik heeft gemaakt van de diensten van de server. Men heeft dus een perfecte controle over gebruik en misbruik van het netwerk. Netwerk

20 ICT-coördinator-Netwerkbeheerder
Beheert het gehele netwerk Treedt op bij misbruik Staat open voor aanpassingen & suggesties Helpt nieuwe en onervaren gebruikers Helpt educatieve ICT projecten opstarten samen met leerkrachten en opvoeders Website beheer

21 Protocol ongewenste communicatie en beeldmateriaal (internet)
Sinds de school televisie, video en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma' s de school binnenkomen, die wij ongeschikt achten voor de leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico op het binnenhalen van disrespectvol en ongewenst materiaal groot. Het team van de ...school staat op het standpunt dat ongewenste uitingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. Het team van de ...school ziet een mogelijkheid om leerlingen, onder begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen. Het omgaan met internet wordt op zich als leerpunt binnen de school gezien. Het team van de ...school confronteert kinderen niet bewust met bovengenoemde uitingen. Het team van de school zal leerlingen aanspreken op ongewenst (surf-, chat- en ) gedrag.

22 Protocol ongewenste communicatie en beeldmateriaal (internet)
Uitgangspunten De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden. Het team van de ...school stelt kinderen niet bewust bloot aan beelden van geweld, seks en racisme, die geen opvoedkundige bedoeling hebben (uitzondering is bij voorbeeld de nieuwsberichtgeving waarin oorlogssituaties worden behandeld). Bij het vertonen van beelden wordt de leeftijdscategorie in acht genomen. De school ziet het als opvoedkundige taak om kinderen ervan bewust te maken waarom bepaalde uitingen niet door de beugel kunnen. De school probeert zo mogelijk te voorkomen dat ongewenste uitingen de school binnenkomen.

23 Protocol ongewenste communicatie en beeldmateriaal (internet)
Leerlingen mogen niet onbeperkt en onbelemmerd internetten; personeel van de school kijkt als het ware ‘over de schouder mee'. Internetten gebeurt niet zonder een leerkracht/opvoeder in de nabijheid. De school probeert de leerlingen bij te brengen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant zijn bij het zoeken naar informatie op internet. Chatten wordt slechts bij uitzondering toegestaan (bijvoorbeeld als onderdeel van een project)! Ook bij het surfen op internet, bij gebruik en in het geval van chatten door kinderen is het beleid van kracht. Daarbij geldt dat het bewust zoeken van ongewenste uitingen en het gebruiken van schuttingtaal als storend wordt opgevat en dus consequenties voor de leerling heeft. Het beleid wordt de leerlingen & ouders meegedeeld in het schoolreglement. Na verloop van tijd wordt gekeken of bovenstaand beleid goed werkt. Zo niet, wordt het beleid aangepast.

24 Acceptabel gebruiksbeleid voor leerlingen, leraren en ondersteunend personeel
Door de instelling aangeboden middelen voor gebruik van internet/intranet en , zoals computersystemen en netwerken, worden als eigendom van de instelling beschouwd en zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve en administratieve doeleinden. accounts, internetadressen en webpagina's van de instelling dienen uitsluitend voor door de instelling goedgekeurde communicatie te worden gebruikt. De instelling behoudt zich het recht te bepalen of overgebrachte informatie aan deze regel voldoet. Leerlingen, docenten en andere personeelsleden dienen zich bewust te zijn dat elk gebruik, met inbegrip van het verspreiden en ontvangen van informatie, op de instelling of persoonlijk gericht, kan worden bewaakt ter controle op ongebruikelijke activiteiten, voor beveiliging en voor het netwerkbeheer. De privacy van correspondentie wordt niet gegarandeerd. Officiële berichten van gevoelige of vertrouwelijke aard dienen in alle gevallen gecodeerd te worden verzonden.

25 Acceptabel gebruiksbeleid voor leerlingen, leraren en ondersteunend personeel
Gebruiksvoorwaarden De volgende gedragingen worden als onacceptabel beschouwd en kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder schriftelijke waarschuwingen, intrekking van toegangsrechten en, in extreme gevallen, verwijdering van de instelling. De instelling behoudt zich tevens het recht om onwettige activiteiten aan de daartoe bevoegde instanties te melden. Internetsites bezoeken die obscene, tot haat opruiende of aanstootgevende informatie bevatten. Obscene of lasterlijke informatie of informatie die tot doel heeft andere personen te ergeren, kwellen of intimideren, verzenden of ontvangen. Buitensporig grote berichten of bijlagen verzenden of ontvangen. Elektronische kettingbrieven verzenden of doorsturen. Tijd besteden aan zaken die geen verband houden met het onderwijs of de instelling.

26 Acceptabel gebruiksbeleid voor leerlingen, leraren en ondersteunend personeel
berichten uitlokken die geen verband houden met de onderwijsactiviteiten of voor persoonlijk gewin zaken uitlokken die geen verband houden met de instelling. Persoonlijke opvattingen als opvattingen van de instelling voorstellen. Het internet of gebruiken voor gokken of onwettige activiteiten. Ontoelaatbare opmerkingen, voorstellen of materialen vervaardigen of op het Internet plaatsen. Commerciële software of materiaal waarop copyright berust in strijd met dat copyright installeren, uploaden, downloaden of overbrengen. Software of computerbestanden downloaden zonder de maatregelen voor bescherming tegen virussen te nemen die door de leiding van de instelling zijn goedgekeurd of voorgeschreven.

27 Acceptabel gebruiksbeleid voor leerlingen, leraren en ondersteunend personeel
De normale werking van het netwerk opzettelijk verstoren, waaronder tevens wordt verstaan het verspreiden van computervirussen of van netwerkverkeer van grote omvang over langere tijd, waardoor anderen worden gehinderd bij hun gebruik van het netwerk. Vertrouwelijke informatie of informatie die eigendom is van personen of instellingen bekend maken of publiceren. Dergelijke informatie bestaat onder meer uit, maar is niet beperkt tot databases van de instelling en de daarin opgeslagen gegevens, computersoftware, toegangscodes voor computernetwerken en persoonlijke gegevens van personen. Installeren en gebruiken van PtP (peer to peer) programma’s en constante verbindingen zoals MSN, Messenger, Netmeeting, downloadprogramma’s, Kazaa, ICQ, SMS, chatten, Online Radio, Real time Clock, Irc, FTP ea. Zonder uitdrukkelijke toestemming computers, bestanden, uitvoer of gebruikersnamen van andere personen openen, wijzigen of gebruiken. Ander gebruik van het internet/intranet of van netwerkbronnen die door de leiding van de instelling of de netwerkbeheerder als ongepast worden aangemerkt.

28 Vrijetijdsbesteding met de computer
Hoort eigenlijk niet tot het ICT domein. Spelletjes op de pc: Wanneer u eenieder toestaat spelletjes op de computer te installeren en te spelen zal dit de configuratie danig in de war sturen zodat die pc na enkele dagen opnieuw moet geïnstalleerd worden. Een oplossing biedt het programma “ILLUSION” dat de pc terug in de oorspronkelijke toestand zet na het herstarten. Ook zijn er hardwarematige oplossingen hiervoor. Men kan beter opteren voor een spelconsole (minder duur en onderhoudsvrij) zoals een Playstation, X-box, Nintendo Men dient toezicht te houden op de aard van de spelletjes en de “protocol” regels zijn hier zeker ook van toepassing.

29 Vrijetijdsbesteding met de computer
De box Men kan in de centrale gang, en liefst in de buurt van het secretariaat, een internetcomputer plaatsen waar de studenten enkel en alleen gedurende een korte periode van enkele minuten hun kunnen lezen en beantwoorden. Dit ontlast de overige computers waarop het “ernstiger werk” gebeurt.

30

31 Meer informatie www.gastrolinks.be  ICT Bedrijven Beheer Beveiliging
This page contains 13 directories and 2 URLs (together 15) of a total of 13 directories and 230 URLs (together 243).       Bedrijven       Beheer       Beveiliging       Cursussen Informatica       Evenementen & Projecten       Hardware & Netwerken       Internet in de klas       Leerkrachten leren       Links       Richtlijnen & Wetteksten       Software (OOK GRATIS SOFTWARE)       Tools voor leerkrachten       Voorbeelden ICT scholen       Een acceptabel gebruiksbeleid voor leerlingen, leraren en ondersteunend personeel.htm ()       Evaluatieformulier Educatieve Software.xls () <<- back


Download ppt "ICT op school & internaat integreren"

Verwante presentaties


Ads door Google