De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TIBET MUZIEK – MUSIC – MUSIK – MUSIQUE - MUSICA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TIBET MUZIEK – MUSIC – MUSIK – MUSIQUE - MUSICA."— Transcript van de presentatie:

1

2 TIBET MUZIEK – MUSIC – MUSIK – MUSIQUE - MUSICA

3

4 This way, we went. Deze weg gingen wij.

5

6

7 Potala Palace was built by King Srong-tsan- gam-po and Princess Weng-Cheng in the seventh century. The original palace was largely destroyed in the medieval era. It was rebuilt by the fifth Dalai Lama in the seventeenth century. The Potala was supposed to be the residence of Avalokitesvara or Guan-Yin who reincarnated as The Monkey who is supposed to be the father of all Tibetans and later on King Srong- tsan-gam-po. This fabulous palace consisted of two parts: the White Palace and the Red Palace. It is like the “Mona Lisa” who always looks towards you at all angles. Het Potala-paleis werd gebouwd door Koning Srong-tsan-gam-po en Prinses Weng-Cheng in de zevende eeuw. Het originele paleis werd grotendeels vernietigd in de middeleeuwen. Het werd heropgebouwd door de vijfde Dalai Lama in de zeventiende eeuw. De Potala werd verondersteld de residentie te zijn van Avalokitesvara of Guan-Yin die reïncarneerde als De Aap, die verondersteld wordt de vader te zijn van alle Tibetanen en later werd dit Koning Srong-tsan-gam-po. Dit geweldige paleis bestaat uit twee delen: Het Witte Paleis en het Rode Paleis. Het is zoals de Mona Lisa die je altijd bekijkt vanuit elke hoekinval.

8 A bronze statue of ….. Een bronzen standbeeld van…… ……….Tsong Kha-pa in Potala Palace / Paleis A wall painting in Potala Palace about the meeting of the 5th Daila Lama and the Emperor Shunshi. - Een wandschildering in het Potala-paleis weergevende de ontmoeting tussen de 5 de Dalai Lama en Keizer Shunsi.

9 The skull vessel. It is made of a human skull with silver trimmings and it is resting on an elaborately carved copper base. The skull vessel belongs to the devotion group and is used to hold wine for a disciple to drink while his guru bathes the disciple’s head with water. Het schedelvat. Het is gemaakt van een menselijke schedel met zilveren garniering en de schedel rust op een bewerkte koperen basis. De schedel behoort tot de devote groepering en wordt gebruikt om wijn te bevatten die de discipel drinkt terwijl zijn leermeester zijn hoofd baadt in water.

10 A wall painting in the Potala Palace about the meeting of the 13th Dalai Lama and the Dowager Queen. It was a custom at that time in China for a subject to kneel down. Een muurschilderij in het Potala-paleis betreffende de ontmoeting tussen de 13 de Dalai Lama en de Dowager Koningin. In die tijd was het de gewoonte in China dat een onderdaan knielde.. Mandala van Miji Vajra. It is one of the three mandalas in the Hall of Khala Wheel. Mandala van Miji Vajra. Het is één van de drie mandalas in de Hal van Kala Wiel..

11 The Mantra Om Mani Padme Hum The mantra Om Mani Padme Hum invokes the spiritual power and blessings of Chenrezig invokes the spiritual power and blessings of Chenrezig, the embodiment of compession. In the words of one source “Chenrezig” is the awakened nature of each being(s own mind, the love and compassion primordiially present in the “dharmakaya (pure transcending awareness). Chenrezig is within us because love and compassion are not qualities added to the mind, but they are inherent in our true nature. De mantra Om Mani Padme Hum roept de geestelijke kracht en zegening op van Chenrezig, de belichaming van medeleven. In de woorden van één bron, is “Chenrezig” het ontwaken van ieders wezen eigen geest, de liefde en het medeleven dat promordiaal aanwezig is in “dharmakaya” (zuivere transcendale toestand). Chenrezig is “in” ons omdat liefde en medeleven niet aan onze geest werd “toegevoegd”, maar integraal deel uitmaken van onze eigen natuur.

12 Tibetan prayer wheels (called Mani wheels by the Tibetans) are devices for spreading spiritual blessings and well being. Rolls of thin paper, imprinted with many, many copies of the mantra (prayer) Om Mani Padme Hum, printed in an ancient Indian script or in Tibetan script, are wound around an axle in a protective container, and spun around and around. Typically, larger decorative versions of the syllables of the mantra are also carved on the outside cover of the wheel. Tibetan Buddhists believe that saying this mantra, out loud or silently to oneself, invokes the powerful benevolent attention and blessings of Chenrezig, the embodiment of compassion. Tibetaanse gebedswielen (door de Tibetanen Mani-wielen genoemd) zijn tuigen die spirituële zegeningen en welbehagen verspreiden. Rollen van dun papier die bedrukt zijn met vele, vele copieën van de mantra (gebed) Om Mani Padme, en gedrukt in een oud Indisch schrift of in Tibetaans schrift, zijn rond een as in een beschermhuls gewikkeld. Deze cylinders worden steeds maar rondgedraaid. Typisch is dat grotere decoratieve versies van de lettergrepen van de mantra op de buitenzijde van het wiel worden gekerfd. Tibetaanse Boedisten geloven dat het opzeggen van de mantra, luid of stilletjes tot zichzelf, de machtige aandacht en zegening van Chenrezig veroorzaken, dit is de belichaming van het medeleven.

13 An excellent old man is not grieved by praise. Hurtful expressions may carefully be avoided. Meditation without knowledge will in the end be without true success. Don’t consult the one who is habituated and hardened to evil doings. Gold is acceptable even from one who is inimical. He who fails to practice worthy precepts after learning them, could be like someone who lights a lamp and then shuts his eyes. To him who knows the true nature of things, what need is there of a teacher ? Een goede oude man is niet gekwetst door lof. Kwetsende woorden kunnen zorgvuldig vermeden worden. Meditatie zonder kennis zal niet tot echt succes leiden. Ga niet te rade bij hem die gewend en gehard is door slecht gedrag. Goud is steeds aanvaardbaar, ook van vijanden. Hij die faalt om waardevolle voorschriften in de praktijk te brengen nadat hij ze geleerd heeft, is als iemand die een lamp doet branden en nadien zijn ogen sluit. Als men de ware natuur der dingen kent, heeft men geen leraar nodig.

14 Acceptance and detachment Aanvaarding en onthechting

15 Jozef Visitez aussi – Bezoek ook – Visit also – Besuchen Sie auch : Jefken Georges Click


Download ppt "TIBET MUZIEK – MUSIC – MUSIK – MUSIQUE - MUSICA."

Verwante presentaties


Ads door Google