De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De sociale huisvesting in beweging Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De sociale huisvesting in beweging Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW."— Transcript van de presentatie:

1 De sociale huisvesting in beweging Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW

2 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 2 • 21 juni 2007 inleiding (1) Markt- dimensie Sociale doelstelling vastgoed woning •sociale huisvesters opereren binnen de spanning tussen ‘vastgoed’ en ‘woning’ •permanent moeten ze afwegingen en keuzes maken tussen financiële haalbaarheid (marktdimensie) en betaalbaarheid (sociale dimensie)

3 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 3 • 21 juni 2007 inleiding (2) • deze spanning tussen ‘vastgoed’ en ‘woning’ vinden we bij alle Europese sociale huisvesters terug, en niet in het minst binnen de Europese Unie zelf:  Europese Commissie, DG Interne Markt: ·geen staatssteun, geen concurrentievervalsing, geen marktverstoring  Europees Parlement & (deels?) Ministerraad: ·woonbeleid is geen communautaire materie, subsidiariteit, aanpassing dienstenrichtlijn, sociale diensten van algemeen economisch belang Markt- dimensie Sociale doelstelling vastgoed woning

4 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 4 • 21 juni 2007 inleiding (3) • maar deze spanning is geen geïsoleerd gegeven • want ze situeert zich in een complexe sociale, economische én politieke omgeving die bovendien ook zelf in volle verandering is Economisch Sociaal Politiek Markt- dimensie Sociale doelstelling vastgoed woning schema uit Jouko Heino,VVO-Finland & Cecodhas Observatory - Managing social rental housing - Thessaloniki - 8 november 2006

5 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 5 • 21 juni 2007 inleiding (4) • Politiek –regionalisering, decentralisering –verhoogd democratisch toezicht –publieke verantwoording • Economisch –privatisering –afbouw subsidies –marktwerking, ook voor (sociale) diensten –concurrentie sterker laten spelen –globalisering • Sociaal –demografisch: veroudering, immigratie –gezinssamenstelling: verdunning, patchwork families –veranderingen in levensstijl Economisch Sociaal Politiek Markt- dimensie Sociale doelstelling vastgoed woning

6 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 6 • 21 juni 2007 inleiding (5) de thema’s waarbij ik in deze uiteenzetting wil stilstaan, zijn bijgevolg a.de groei in de spanning tussen vastgoed en woning en de weerslag daarvan op b.de externe politieke beleidskeuzes die de sociale huisvesters ondergaan c.de interne beleidskeuzes inzake beheer en management, waar de sociale huisvesters zelf keuzes (moeten) maken

7 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 7 • 21 juni 2007 1. de prijsevolutie van bestaande woningen 2. de prijsevolutie van nieuwe woningen 3. de spanning tussen inkomen en woonkost 4. tussenbesluit a. de spanning tussen vastgoed en woning

8 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 8 • 21 juni 2007 KBC in De Tijd - 13 juni 2007 + eigen berekeningen jaarevolutie woningprijzen 1980-2006 & periodegemiddelden a. de spanning tussen vastgoed en woning 1. bestaande woningen (1) 3 jaar / 13,5% 7 jaar / 9,5% 27 jaar / 6%

9 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 9 • 21 juni 2007 evolutie prijsindex kleine en middelgrote woningen 1988-2006 STADIM - Philippe Janssens - Jaarvergadering VMSW - 8 juni 2007 a. de spanning tussen vastgoed en woning 1. bestaande woningen (2)

10 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 10 • 21 juni 2007 evolutie ABEX en VMSW-kostprijsnorm 1996-2007 Kennisbeheer VMSW a. de spanning tussen vastgoed en woning 2. nieuwbouw woningen (1)

11 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 11 • 21 juni 2007 a. de spanning tussen vastgoed en woning 2. nieuwbouw woningen (2) Kennisbeheer VMSW VMSW-projecten t.o.v. kostprijsnorm 1996-2007

12 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 12 • 21 juni 2007 evolutie gemiddelde woonquote 1976-2005 Kristof Heylen & Sien Winters - studiedag Steunpunt Ruimte & Wonen - 9 maart 2007 a. de spanning tussen vastgoed en woning 3. inkomen en woonkost (1)

13 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 13 • 21 juni 2007 verklaring woonquote / inkomen vs. naakte woonkost 1976-2005 Kristof Heylen & Sien Winters - studiedag Steunpunt Ruimte & Wonen - 9 maart 2007 a. de spanning tussen vastgoed en woning 3. inkomen en woonkost (2)

14 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 14 • 21 juni 2007 • druk op woningzoekenden (en -hebbenden) neemt enorm toe • de omgeving, de samenleving kijkt uit naar een antwoord • dit alles heeft zijn weerslag op sociale huisvesters én op de politieke beleidsverantwoordelijken: men moet keuzes maken –de keuzes van het beleid (externe keuzes) bepalen de werkruimte voor de SHM’s –de keuzes van de SHM (interne keuzes) bepalen de kwaliteit van de invulling van het beleid a. de spanning tussen vastgoed en woning 4. tussenbesluit

15 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 15 • 21 juni 2007 b. de externe beleidskeuzes 1. volkshuisvesting of sociale (huur-)huisvesting? 2. sociale huisvesting of sociaal woonbeleid? 3. object of subject centraal? 4. centraal of lokaal aangestuurd? 5. wonen of ruimtelijke ordening centraal?

16 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 16 • 21 juni 2007 b. de externe beleidskeuzes 1. volkshuisvesting of sociale huur- huisvesting? (1) • reeds jarenlange discussie in Vlaanderen, cfr. inkomensgrenzen • realiteit in Vlaanderen, met 6% van het woningbestand is sociale huisvesting – resultaat van naoorlogs beleid • beeld van Europa geeft een enorme verscheidenheid aan

17 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 17 • 21 juni 2007 Jouko Heino,VVO-Finland & Cecodhas Observatory - Managing social rental housing - Thessaloniki - 8 november 2006 kenmerken van de sociale huisvestingssector in de Europese landen b. de externe beleidskeuzes 1. volkshuisvesting of sociale huur- huisvesting? (2)

18 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 18 • 21 juni 2007 • maar dit zeer divers Europees beeld tendeert, onder invloed van de Commissie, (onweerstaanbaar?) naar sociale huisvesting: –cfr. Nelie Kroes en Nederland (… Zweden, Vlaanderen) –cfr. gescheiden boekhouding voor ‘marktoperaties’ –cfr. marktwerking voor volkshuisvesting b. de externe beleidskeuzes 1. volkshuisvesting of sociale huur- huisvesting? (3)

19 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 19 • 21 juni 2007 • sociale huisvesting (i.p.v. volkshuisvesting) neemt niet weg dat het Vlaams beleid, naast sociale huur, ook aandacht heeft voor: –gesocialiseerde huur via SVK’s –sociale koop via SHM’s en VWF –gewaarborgde koop via KM’s –waarborgregeling voor hypothecaire ontleners –saneringspremies met ruimere doelgroep –fiscaal federaal (energie-)beleid voor allen –lokaal ondersteuningsbeleid provincies en gemeenten b. de externe beleidskeuzes 2. sociale huisvesting of sociaal woonbeleid (1)

20 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 20 • 21 juni 2007 • gelukkig dus geen institutionele afgrenzing bij sociale huurhuisvesting • woonproblemen zijn niet alleen zeer divers maar de betaalbaarheids- vraag raakt steeds meer en meer mensen, ook eigenaars • une politique des pauvres = une pauvre politique b. de externe beleidskeuzes 2. sociale huisvesting of sociaal woonbeleid (2)

21 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 21 • 21 juni 2007 • gesubsidieerde woning of wonen door een gesubsidieerde? • niet onbelangrijk want deze keuze bepaalt sterk het soort huisvestingsbeleid dat gevoerd wordt gesubsidieerde woning (VL) sociale huisvesting afgezonderde markt lage fin. overheidsinterventie spec. reglementering subsidie woningvragende volkshuisvesting globale gereglementeerde markt hoge fin. overheidsinterventie geen spec. reglementering b. de externe beleidskeuzes 3. object of subject centraal? (1)

22 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 22 • 21 juni 2007 • in Vlaanderen is er de aanpak via objectsubsidie • wel evolutie naar een zekere combinatie onder druk van (on-)draagbaarheid van het systeem voor de actoren –NFS2 = objectsubsidie + subjectgebaseerde actorsubsidie –echte huursubsidie (slechts) in (zeer) beperkt aantal gevallen • maar echt fundamenteel omkeren van de politieke keuze is m.i. niet haalbaar (betaalbaar) b. de externe beleidskeuzes 3. object of subject centraal? (2)

23 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 23 • 21 juni 2007 • vroeger exclusief centraal (federaal, later regionaal) gefinancierd, gereglementeerd én gestuurd • initiatiefrecht van de actoren bleef beperkt tot –doen of niet doen –keuze van de locatie • VWC zette (1995) gemeente als lokale regisseur voorop • in Europa globaal een grotere verantwoordelijkheid bij actoren • trend naar meer decentrale aanpak zet zich door in Europa –overdracht patrimonium staat  lokale besturen (Portugal 1999) –overdracht integrale woonbevoegdheid Bund  Länder (Duitsland 2006) b. de externe beleidskeuzes 4. centraal of lokaal aangestuurd? (1)

24 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 24 • 21 juni 2007 • ook al zet VWC de gemeente als lokale regisseur voorop –is de realiteit (vooralsnog) anders –liggen de noodzakelijke competenties niet steeds bij gemeente • nieuwe programmatiemethode uit BBB voorziet wel in voorafgaande insteek van gemeenten (lokaal woonplan) en (deels) ruimte voor lokale prioriteitlegging (kaderbesluit) • vrije beleidsruimte voor Vlaamse actoren blijft zeer beperkt: –concept verantwoordelijkheid binnen geobjectiveerde financieringsnormen –maar kaderbesluit “objectiveert” huurprijs (maar is imperatief en laat geen ruimte voor SHM) b. de externe beleidskeuzes 4. centraal of lokaal aangestuurd? (2)

25 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 25 • 21 juni 2007 GIS en Kennisbeheer VMSW b. de externe beleidskeuzes 4. centraal of lokaal aangestuurd? (3) aantal sociale huurwoningen per arrondissement begin 2007

26 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 26 • 21 juni 2007 b. de externe beleidskeuzes 4. centraal of lokaal aangestuurd? (4) Kristof Heylen & Sien Winters - studiedag Steunpunt Ruimte & Wonen - 9 maart 2007 + berekeningen Kennisbeheer VMSW en presentatie GIS VMSW % aandeel doelgroep sociaal huren / bevolking per arrondissement begin 2007

27 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 27 • 21 juni 2007 b. de externe beleidskeuzes 4. centraal of lokaal aangestuurd? (5) Kristof Heylen & Sien Winters - studiedag Steunpunt Ruimte & Wonen - 9 maart 2007 + gegevens en berekeningen Kennisbeheer VMSW en presentatie GIS VMSW dekkingsgraad sociale huurwoningen / doelgroep per arrondissement (def 2 steunpunt R&W) gecombineerd met grootte huur-SHM’s (begin 2007)

28 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 28 • 21 juni 2007 b. de externe beleidskeuzes 4. centraal of lokaal aangestuurd? (6) • zonder centrale aansturing –komen we nooit tot een correcte spreiding van de sociale huurwoningen i.f.v. de rechthebbenden –blijft de problematiek van de stadsrand onopgelost • vraag is dus niet of maar wel hoe de centrale aansturing plaatsvindt: –sensibiliserend –ondersteunend –belonend –verplichtend –sanctionerend • dit wordt m.i. dé vraag in de nieuwe programmatiemethodiek

29 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 29 • 21 juni 2007 b. de externe beleidskeuzes 5. betaalbaar wonen of ruimtelijke ordening centraal? (1) • de voorbije jaren ingrijpende verschuivingen in RO-beleid: –woonuitbreidingsgebieden: van gereserveerd voor de overheid in het kader van ‘een sociaal woonbeleid’  ‘een woonbeleid’  een zuiver RO-beleid –van ruimtelijke maatregelen die focussen op ‘actoren voor een wett. gedefinieerde doelgroep’  ‘kenmerken van de woning i.f.v. mogelijkheden van de doelgroep’ –van ‘subject’ naar ‘object’ • in Vlaanderen, waar het grondbezit sterk gespreid is, kent het RO- beleid geen echte hiërarchie van belangen, laat staan van initiatiefnemers: in het Vlaamse RO-beleid is de overheid een rechtsonderhorige zoals een andere

30 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 30 • 21 juni 2007 b. de externe beleidskeuzes 5. betaalbaar wonen of ruimtelijke ordening centraal? (2) • de (lokale) overheid heeft nochtans de mogelijkheid gecreëerd (gekregen) om middelen gericht in te zetten in kader van een echt grond- en pandenbeleid om zo ruimte te verwerven/ontsluiten voor sociale huisvesting: de Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) (en de grondregies) • door een gericht optreden kan door AGB’s een maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd worden die kadert binnen en uitvoering geeft aan een lokaal vastgelegde visie op gewenste ruimtelijke ordening en ontwikkeling • dit betekent m.i. ook dat als een lokaal bestuur een SHM mee wil inschakelen in haar ROntwikkelingsbeleid (bv. via voorbeeld- of signaalfunctie) zij de meerkost moet compenseren

31 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 31 • 21 juni 2007 c. de interne beleidskeuzes 1. klein of groot? 2. zuiver of gemengd? 3. eigen werkgebied of concurrentie? 4. bouwen of beheren? 5. alleen verhuren of meer? 6. betaalbare woning of betaalbaar wonen? 7. interne controle of extern toezicht?

32 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 32 • 21 juni 2007 c. de interne beleidskeuzes VOORAF de echt vrije ruimte voor het maken van deze keuzes is beperkt maar toch, meestal zijn er hetzij (nog maar?) beleidsoriëntaties hetzij beleidsopties met (een zekere?) vrijheid van invulling ze laten in alle geval (momenteel?) toe hét (een?) verschil te maken

33 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 33 • 21 juni 2007 • de juiste vraag? … neen … en toch … te combineren met … blijft zeer relevant • beweging van schaalvergroting is gestart na oprichting VHM (rapport Guns, maatregelen Waltniel) • beweging zet zich (stilletjes) verder gemiddeld patrimonium 2000: 1150 woningen 2006: 1480 woningen c. de interne beleidskeuzes 1. klein of groot? (1)

34 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 34 • 21 juni 2007 c. de interne beleidskeuzes 1. klein of groot? (2) GIS en Kennisbeheer VMSW aantal huurwoningen per SHM begin 2007

35 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 35 • 21 juni 2007 Kennisbeheer VMSW + eigen berekeningen c. de interne beleidskeuzes 1. klein of groot? (3) sectorevolutie aantal sociale huurwoningen en sh-woningen/SHM 1996-nu

36 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 36 • 21 juni 2007 • toename schaalgrootte = 30% op 10 jaar = gecombineerd resultaat –voor de helft ten gevolge van nieuwbouw (- verkopen) –voor de helft ten gevolge van fusies • hoe dan ook, nog steeds –15 met minder dan 500 huurwoningen –24 met minder dan 1000 huurwoningen c. de interne beleidskeuzes 1. klein of groot? (4)

37 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 37 • 21 juni 2007 • de meerwaarde van gecombineerde huur-koop-projecten is reëel • in relatie tot gemeenten: –soms louter psychologisch –soms ook dé hefboom om een project te realiseren • in relatie tot gemeente en samenleving: –verhoogd draagvlak voor sociaal wonen c. de interne beleidskeuzes 2. zuiver of gemengd? (1)

38 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 38 • 21 juni 2007 c. de interne beleidskeuzes 2. zuiver of gemengd? (2) GIS en Kennisbeheer VMSW Spreiding en aard van de SHM’s medio 2007

39 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 39 • 21 juni 2007 • aantal gemengde maatschappijen neemt toe –1996: 1 –nu: 10 (+2 = 12) • aantal zuivere koopmaatschappijen neemt af –1996: 23 –nu: 13 (-2 = 11) • evolutie verschillend Westen – Oosten (O+W-VL + Br vs. Ant + Limb) • gecombineerd te bekijken met schaalgrootte (vorig punt) • gemengde maatschappijen staan alleszins sterker in lokaal overleg want vormen één aanspreekpunt voor ruimer aanbod c. de interne beleidskeuzes 2. zuiver of gemengd? (3)

40 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 40 • 21 juni 2007 • tot nog niet zo lang geleden: –afgebakende en (liefst) uniek toegewezen werkgebieden –ideeën rond uitwisseling patrimonium (obstakel registratie opgelost) • concurrentie invoeren is controversieel: –onderling opbod (verwerven gronden) en ‘bezig met zichzelf’ –uniek aanspreekpunt voor gemeenten verdwijnt –leidt (mogelijkerwijze?) tot (partij-)politieke keuzes • maar –in sommige gemeenten gebeurt niets –sommige SHM’s hebben een zeer lage activiteitsgraad c. de interne beleidskeuzes 3. eigen werkgebied of concurrentie? (1)

41 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 41 • 21 juni 2007 c. de interne beleidskeuzes 3. eigen werkgebied of concurrentie? (2) GIS en Kennisbeheer VMSW gemeenten zonder bijkomende sociale huurwoningen 1997-2006

42 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 42 • 21 juni 2007 GIS en Kennisbeheer VMSW c. de interne beleidskeuzes 3. eigen werkgebied of concurrentie? (3) aangroei huurpatrimonium per SHM 2002-2006

43 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 43 • 21 juni 2007 databeheer afdeling projecten VMSW evolutie budgetten en vastleggingen op IP-VMSW 2002-2007 c. de interne beleidskeuzes 3. eigen werkgebied of concurrentie? (4)

44 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 44 • 21 juni 2007 • zwakke activiteit (om welke reden ook) en niet realiseren van investeringsbudget verplicht na te denken over concurrentie • aanleiding vormen ook: –gevolgen van fusies (vnl. huur en koop) op werkgebieden –vragen n.a.v. aanbieding voorkooprecht door grondenbank-VLM • tegelijk is er de (vooralsnog beperkte) concurrentie-realiteit van –gemeenten en OCMW’s via SBR –PPS op initiatief van overheid –CBO op initiatief van VHM/VMSW • en de vraag om ‘te mogen concurreren’ van private initiatiefnemers c. de interne beleidskeuzes 3. eigen werkgebied of concurrentie? (5)

45 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 45 • 21 juni 2007 databeheer afdeling projecten en kennisbeheer VMSW aandeel IP, SBR-SHM, marktlening, eigen middelen, SBR-nietSHM, CBO en PPS in globaal per jaar vastgelegde middelen 2002-2006 c. de interne beleidskeuzes 3. eigen werkgebied of concurrentie? (6)

46 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 46 • 21 juni 2007 • eigenlijk zou de opdracht moeten zijn: bouwen én beheren • maar financiële situatie van sommige SHM’s noopt tot voorzichtigheid inzake nieuwbouw: –sterke investeringen in een nabij verleden (o.m. Domus Flandria) –niet sluitend karakter van actueel NFS1 • tegelijk verplicht staat van patrimonium sommige SHM’s om hierop (quasi) exclusief te focussen na jaren immobilisme • want (als globaal beeld van de volledige sector) moeten we vaststellen dat de jaarlijkse renovatie-inspanning te klein is i.f.v. patrimonium c. de interne beleidskeuzes 4. bouwen of beheren? (1)

47 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 47 • 21 juni 2007 c. de interne beleidskeuzes 4. bouwen of beheren? (2) GIS en Kennisbeheer VMSW opgeleverde huurwoningen per gemeente 2000-2006

48 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 48 • 21 juni 2007 c. de interne beleidskeuzes 4. bouwen of beheren? (3) GIS en Kennisbeheer VMSW geïnvesteerde bedragen in renovatie sh-woningen per gemeente 2000-2006

49 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 49 • 21 juni 2007 c. de interne beleidskeuzes 4. bouwen of beheren? (4) GIS en Kennisbeheer VMSW geïnvesteerde bedragen in renovatie sh-woningen per gemeente 2000-2006 met overlay van regio’s waar geen nieuwbouw plaats vond

50 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 50 • 21 juni 2007 • hoe ver reikt de sociale en maatschappelijke opdracht van sociale verhuurders? • algemene trend: –focus op kernopdracht van kwaliteitsvol verhuurder –eerstelijnsopdracht –netwerking met en doorverwijzing naar gespecialiseerde instanties –bijzondere relatie met (sociale dienst van) OCMW’s c. de interne beleidskeuzes 5. alleen verhuren of meer? (1)

51 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 51 • 21 juni 2007 • deze algemene trend mag niet verwonderen • opdracht van ‘sociale integratie’ die huisvesters in andere landen opnemen stelt zich niet in dezelfde mate –relatieve omvang van onze projecten over het algemeen zeer beperkt –bij ons meerkost in kleinschalige invulprojecten (ab initio) c. de interne beleidskeuzes 5. alleen verhuren of meer? (2)

52 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 52 • 21 juni 2007 • naakte huur vormt steeds beperkter deel van totale woonkost • groeiend aandeel woonlasten, energie, nutsvoorziening, … • naar globale benadering c. de interne beleidskeuzes 6. betaalbare woning of betaalbaar wonen? (1)

53 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 53 • 21 juni 2007 • aandacht nodig voor beperking woonlasten • demarches naar de energieleveranciers met oog op speciale tariefvoorwaarden voor sociale huurders • energiebesparende investeringen –belang van en aandacht voor neemt toe –baanbrekende en betekenisvolle initiatieven worden gepropageerd en nemen toe –specifieke (éénmalige?) subsidies worden opgezet –stringente (huur-)regelgeving (onmogelijkheid voordeel te delen) werkt remmend op ruime toepassing c. de interne beleidskeuzes 6. betaalbare woning of betaalbaar wonen?

54 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 54 • 21 juni 2007 • tot voor kort in Vlaanderen: voogdijsituatie –vraag naar interne controle en extern toezicht eerder incidenteel • momenteel: vraag naar (belofte tot) grotere autonomie (responsabilisering): gaat in wezen samen met twee zaken –interne controle als ingebouwde borgstelling door de vennootschap –extern toezicht als opgelegde toetsing door de overheid • dus niet zozeer of/of dan wel en/en c. de interne beleidskeuzes 7. interne controle of extern toezicht? (1)

55 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 55 • 21 juni 2007 • twee parallelle vaststellingen: 1)gelet op de belangrijke maatschappelijke opdracht (en de vele gelden) rijst tegelijk een vraag naar publieke verantwoording naar de gemeenschap –binnen de sector hebben we de positionering als vorm van benchmarking: –evolueren we naar een publieksontsluiting (cfr. onderwijs, ziekenhuizen) van de positionering c. de interne beleidskeuzes 7. interne controle of extern toezicht? (2)

56 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 56 • 21 juni 2007 • twee parallelle vaststellingen: 2)gelet op naar een meer klantgerichte werking rijst tevens de vraag naar structurele betrokkenheid van de huurders –binnen de sector hebben we hiermee weinig/geen ervaring –indien ze er al is, eerder occasioneel, (renovatie-)project- of probleemgebonden –evolueren we naar een structurele klantenbetrokkenheid? (cfr. opnieuw onderwijs, ziekenhuizen) c. de interne beleidskeuzes 7. interne controle of extern toezicht? (2)

57 Sociale huisvesting in beweging • Hubert Lyben • slide 57 • 21 juni 2007 d. ter afronding • zeker niet alles aan bod, duidelijk is wel dat er beweging zit in de sociale huisvesting, in Vlaanderen, maar ook elders • de toekomst van de sociale huisvesting (deel a) • de sociale huisvesting van de toekomst (deel b) • de sociale huisvester van de toekomst (deel c)


Download ppt "De sociale huisvesting in beweging Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW."

Verwante presentaties


Ads door Google