De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoek van Holland, milieukwaliteit en gezondheid Marcel Koeleman & Miriam Weber, Expertisecentrum DCMR Tiny Habets, GGD Rotterdam 01-10-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoek van Holland, milieukwaliteit en gezondheid Marcel Koeleman & Miriam Weber, Expertisecentrum DCMR Tiny Habets, GGD Rotterdam 01-10-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Hoek van Holland, milieukwaliteit en gezondheid Marcel Koeleman & Miriam Weber, Expertisecentrum DCMR Tiny Habets, GGD Rotterdam 01-10-2009

2 2 •Een goede leefplek: Milieu/Lokatie/Mens Wat speelt daarbij een rol: •Milieukwaliteit (wettelijke normen) •Leefomgevingskwaliteit (mix van kwaliteit en welbevinden) •Gezondheid (dosis-effect, bevolkingsonderzoek) Introductie

3 3 Leefomgevingskwaliteit Lucht en geluid heel belangrijk Overige factoren: Woning (grootte en kwaliteit) Sociale binding Sociale veiligheid Schoon en heel Mate van rust Groen Bereikbaarheid (Speel)ruimte Fietspaden, wandelpaden Aanwezigheid voorzieningen

4 4 Leefomgevingskwaliteit: KLOK-methode Achterkant - Meer kwaliteit - Betere leefbaarheid - Beter als wettelijke norm/gezondheid D.m.v. compensatie of maatregelen Binnen Geluidnorm Luchtnorm (anders dan besluit luchtkwaliteit) Gevelbelastingsnormen Milieubelaste kant - minimum is wettelijke norm

5 5 Van norm naar waarden 2. Onderzoeken of het nuttig en/of noodzakelijk is om kwetsbare bestemmingen op een bepaalde plek op de locatie te ontwikkelen. 3b. Als dit niet kan, dan kwaliteitsverbetering op andere gezondheidsbevorderende aspecten 3a. als dit niet kan, dan kwaliteitsverbetering elders in het gebied binnen in hetzelfde gezondheidsaspect 4. Als dit niet kan, dan kwaliteitsverbetering in een ander aspect van omgevingskwaliteit 1. Zo ontwerpen dat ruime afstand wordt gehouden van grenswaarden (lucht, geluid) en/of maatregelen aan de bron Omgevingskwaliteit Wettelijke grenswaarden

6 Luchtkwaliteit Hoek van Holland Marcel Koeleman

7 7 Meetpunt Berghaven •Sinds 1 juli 2007 •Stikstofoxiden, fijn stof (PM 10 ), zwaveldioxide, ozon, zwarte rook •Analyse over 12 maanden •Vergelijking met Maassluis

8 8 Grenswaarden luchtkwaliteit •NO 2 : 40 µg/m 3 (jaargemiddelde) •PM 10 : 40 µg/m 3 (jaargemiddelde) •PM 10 : 50 µg/m 3 (24-uur gem.; max. 35 overschrijdingen per jaar) •Benzeen: 5 µg/m 3 (jaargemiddelde) •SO 2 : 125 µg/m 3 (24-uur gem.; max. 3 overschrijdingen per jaar) •Lood: 0.5 µg/m 3 (jaargemiddelde)

9 9 Meetresultaten

10 10 Analyse PM 10 -metingen

11 11 Analyse PM 10 -metingen

12 12 Analyse PM 10 -metingen

13 13 •Geen overschrijding grenswaarden •Geen verschillen met Maassluis •Achtergrond heeft grotere invloed dan lokale bronnen •(PM2.5 metingen vanaf 2010) Conclusie PM 10 -metingen

14 14 weekend Analyse NO 2 -metingen

15 15 •Geen overschrijding grenswaarden •Meer invloed wegverkeer in Maassluis Conclusie NO 2 -metingen

16 16 Benzeenconcentraties Maassluis

17 17 Uurgemiddelden benzeen 2009

18 18 Uurgemiddelden benzeen 2008

19 19 Nadere informatie WWW.DCMR.NL/LUCHT marcel.koeleman@dcmr.nl

20 Geluidbelasting en -beleving Hoek van Holland Miriam Weber

21 21 Geluid: wetgeving en beleid

22 22 Geluid: wetgeving en beleid

23 23 Geluid: wetgeving en beleid Bron: Wgh / Nijland, 2008

24 24 Hinder: dosis-effectcurve

25 25 Slaapverstoring: dosis-effectcurve

26 26 Geluidbeleving: hinder Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, 2010

27 27 Geluidbeleving: hinder (stand 2009) •41% van respondenten ervaart hinder van verkeer (vlieg-, spoorweg- en/of wegverkeer) •Toename wegverkeer tussen 1990 en 2009 met ong. 36% •Toename railverkeer tussen 1987 en 2007 met ong. 35% •Niet evenredige toename hinder door toepassing bronbeleid en overdrachtsmaatregelen

28 28 Geluidbelasting HvH: wegverkeer

29 29 Geluidbelasting HvH: spoorwegen

30 30 Geluidbelasting HvH: industrie

31 31 Geluidbelasting HvH: cumulatief

32 32 Hinder: berekend (cf END) •Obv geluidklasse (5 dB klassen) formules voor berekening percentage gehinderden per geluidklasse –Bijv. wegverkeer % gehinderden = 1,795*10 -4 Lden(- 37) 3 + 2,110*10 -2 Lden(-37) 2 + 0,5353 Lden(-37) •% gehinderden * aantal woningen in die geluidklasse * 2.3 inwoners per woning •Per postcodegebied aantal inwoners per km2 opgesplitst in geluidklassen met bijbehorende gehinderdenpercentages

33 33 Geluidgehinderden HvH: wegverkeer

34 34 Geluidgehinderden HvH: spoorwegen

35 35 Geluidgehinderden HvH: industrie

36 36 Beleving: (non-)akoestische factoren •Persoonlijke evaluatie van blootstelling aan geluid: –Positief, negatief of neutraal –Slechts voor 30% bepaald door geluid (dB, frequentie, duur etc.) –Niet voor iedereen gelijk (persoonlijkheid, stress, attitudes, waarden) –Niet constant (context-afhankelijk)

37 37 Beleving: (non-)akoestische factoren •Persoonlijkheid –Geluidgevoeligheid –Angst •Contextuele stress –Dagelijkse druk, belasting •Onveilige buurt, weinig groen, werkloos of ziekte –(waargenomen) controle –Verstoring van gewenste activiteit

38 38 Beleving: (non-)akoestische factoren •Attituden –Overtuigingen, meningen, voorkeuren –Ervaringen en lessen uit verleden –Verwachtingen voor toekomst •Sociale verhoudingen –Respect –Controle

39 39 Nadere informatie WWW.DCMR.NL miriam.weber@dcmr.nl

40 Milieu en gezondheid Hoek van Holland Tiny Habets

41 41 Windroos SO 2 metingen

42 42 •Geen overschrijding grenswaarden •Hogere concentraties dan Maassluis •Duidelijke invloed scheepvaart Conclusie SO 2 -metingen

43 43 Beleving: soundscape voorbeeld Tranquility Bron: Dubois and Guastavino, 2008 Parken 65-68 Cafés 64-66 67-73 Markten Verkeer 65-69

44 44 “Andere” benadering: soundscape Bron: Yang en Kang, 2005, Sheffield UK

45 45 “Andere” benadering: stille gebieden •END (2002): overheden dienen akoestische kwaliteit te beschermen op plekken waar deze goed is. Voor steden worden in de WG AEN position paper getalsmatige criteria gegeven voor o.a. parken, speelpaatsen, picknickplaatsen e.d.

46 46 “Andere” benadering: stille gebieden •Advies Gezondheidsraad (2006): “Geluid is, naast o.a. groen, ruimte, luchtkwaliteit en veiligheid, één van de factoren die de kwaliteit van de leefomgeving bepalen. Verblijf in een gebied zonder lawaai draagt bij aan compensatie of herstel van negatieve gezondheidseffecten van lawaai. En afwezigheid van lawaai versterkt de positieve gezondheidseffecten van verblijf in een groene omgeving. De Gezondheidsraad pleit voor meer aandacht voor het belang van (kleine) stille gebieden in de directe woonomgeving waardoor voor veel meer mensen mogelijkheden ontstaan om momenten van stilte en rust in hun dagelijks leven in te bedden.”

47 47 Kwaliteit van leven Conceptueel model leefomgeving persoonskenmerken woning leefstijl Ruimtelijke kenmerken leefbaarheid leefomgevingskwaliteitgezondheidstoestand ervaren gezondheid milieukwaliteit sociale kwaliteit Rechts- en bestaanszekerheid, (familie)relaties, werk, activiteiten, consumptie e.d. dagelijkse leefomgevinggezondheid fysieke omgeving sociale omgeving

48 48 HvH: Maasvlakte 1 en 2 •HvH ligt buiten zone van MV2 (zonegrens ligt ongeveer midden over Noorderpier en westelijk deel van de splitsingsdam) •Contouren zijn in 2020 grootste, daarna afname van geluidbelasting (door voortschrijding techniek, zonebeheer en vergunningverlening) •Belangrijkste toename van geluidbelastingen in HvH veroorzaakt door toename van activiteiten op MV1; MV2 voegt hier slechts beperkt aan toe –toename door MV1 bedraagt circa 3 dB, ofwel een verdubbeling ten opzichte van de huidige geluidbelasting –toename door MV2 bedraagt <1 dB extra.

49 49 HvH: Maasvlakte 1 en 2

50 50 “Geluidbeleving”: berekenen vs veldonderzoek Bron: EEA, 2002


Download ppt "Hoek van Holland, milieukwaliteit en gezondheid Marcel Koeleman & Miriam Weber, Expertisecentrum DCMR Tiny Habets, GGD Rotterdam 01-10-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google