De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerstfeest 2014 Komt allen tezamen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerstfeest 2014 Komt allen tezamen."— Transcript van de presentatie:

1 Kerstfeest 2014 Komt allen tezamen

2 Programma Kinderen komen binnen en zingen Opening en gebed Samenzang
Zondagsschool Het Groeiend Zaad Zondagsschool, het Groeiend Zaad en Timotheüsclub Meditatie : ds. W.A. Capellen Timotheüsclub Pauze

3 Kinderen komen binnen en zingen
Alleen kinderen Komt allen tezamen,  jubelend van vreugde:  Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  Komt, laten wij aanbidden,  komt, laten wij aanbidden,  komt, laten wij aanbidden die Koning. 

4 Kinderen en gemeente De hemelse englen riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! Komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden die Koning.

5 Opening en gebed Door jeugdouderling T. Huisma

6 Samenzang Psalm 8: 1 en 4 HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen! Gij, die den glans van Uwe majesteit Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid.

7 Samenzang Psalm 8: 1 en 4 Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt!

8 Zondagsschool Jezus zegt mij: Wees een lichtje Maar dat kan ik niet zo goed Elke dag een blij gezichtje Ik weet heus niet hoe dat moet Jezus zegt: doe toch je best maar Want Ik help je er wel bij Sta altijd voor de anderen klaar En maak zo de mensen blij

9 Samenzang: Heere Jezus om Uw Woord
Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

10 Heere Jezus om Uw Woord Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

11 Heere Jezus om Uw Woord O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

12 Het Groeiend Zaad Ook Jozef en Maria moesten, op keizer Augustus stem, ’t stadje Nazareth verlaten en op reis naar Bethlehem.

13   Door des Heeren wijze leiding richtte zich hun weg daarheen; Dáár werd Jezus dus geboren, volgens Micha vijf vers één.

14 En u, Bethlehem-Efrata, al ben u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israel. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

15 In de plaats, door God gekozen, in een kribbe, in een stal, zonder aardse glans en glorie kwam de Koning van ’t heelal.

16 Lukas 2:1-7 1. “En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 2. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 3. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.

17 4. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 6. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, 7. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

18 Zondagsschool, het Groeiend Zaad en de Timotheüsclub
In Bethlehems stal: In Bethlehems stal, lag Christus de Heer’, In doeken gehuld, als Kindje terneer. Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis. Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

19 Zo arm werd de Heer’, der engelen Heer’, Die zondaren mint, zo nameloos teer. Die hen wil vergeven, hoeveel het ook zij. Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

20 Meditatie

21 Samenzang: in de stad van koning David
In de stad van koning David, in een nederige stal, lag een Kindje in de kribbe, ’t was de Koning van ’t heelal. Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard’ als Redder neer!

22   Hij zocht woning op de aarde om te redden van de dood allen, die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard’ als Redder neer!

23 Timotheüsclub Naar die Koning in de kribbe haastten de herders zich heen. Alles wat hen rijk kon maken vonden zij in Hem alleen. 2 Korinthe 8: 9 Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

24 Simeon mocht zich verheugen in dat Kindje – Sions Vorst
Simeon mocht zich verheugen in dat Kindje – Sions Vorst. Ja, hij nam Hem in zijn armen, drukte Hem zelfs aan de borst. Lukas 1: 52,53 Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.

25 Pauze!!

26 Programma Vrije vertelling Beurtzang Spirit Connectionclub
Clubverlaters Bijbeluitreiking Samenzang Dankwoord en gebed Collecte

27 Vrije vertelling

28 Beurtzang: De Wijzen Kinderen De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen,vertrouwend op een koningsster, zij wisten niet hoever. Vrouwen “O koning wil ons horen: er is een prins geboren, in ’t oosten is Zijn ster gezien, staat hier Zijn wieg misschien?”

29 Mannen De wijzen, de wijzen, die moesten verder reizen, de ster ging als een lichtend spoor naar Bethlehem hen voor. Allen Zij hebben gevonden het Kind van God gezonden, dat Koning en dat knecht wil zijn, van ieder, groot en klein.

30 Spirit hoor de eng'len zingen d' eer.
't Christuskind is ons geboren Christuskind is ons geboren, hoor de eng'len zingen d' eer. Zie het hemels licht thans gloren, dalend uit de wolken neer. God heeft in de mens behagen, schenkt in liefde ons Zijn Zoon. Om de zonden weg te dragen, ons te wassen wit en schoon. En ons weer met Hem verzoenend, terug te leiden naar Zijn troon.

31 Wijzen uit het verre oosten, uit een land hier ver vandaan namen wierook, goud en mirre en zijn toen op reis gegaan; vonden de geboren Koning, knielden vol aanbidding neer, schonken Hem hun koningsschatten, gaven zo de Heiland eer. Vrede Gods daalde in hun harten, als een zegen van de Heer.

32 Laat ons jubelen laat ons juichen, Hem ook brengen lof en eer
Laat ons jubelen laat ons juichen, Hem ook brengen lof en eer. Samen onze dank betuigen, Hem, de koning, onze Heer. Die de hemel heeft verlaten, om in nederige staat ons te dienen en te redden, komende met woord en daad. Om Gods vrede ons te brengen, die 't verstand te boven gaat.

33 Connectionclub Iedereen wil vrede In een wereld vol geweld Waar mensen zonder reden Worden neergeveld. Maar zal die ooit nog komen Durf je het te verwachten Durf je er van te dromen

34 Het staat beschreven in Gods woord Het meest gelezen boek Want heel de wereld is Naar vrede toch op zoek Sjaloom betekent vrede Geen ziekte meer of smart En God de Heer wil geven De vrede in je hart

35 Clubverlaters Het is nog lang niet afgelopen, Kerstfeest is niet Gods laatste woord; Een lange weg moest Christus lopen, Op Golgotha werd Hij vermoord. De wijzen, die hem schatten brachten, Stonden nog maar aan ’t begin; Na jaren vol van strijdend wachten, Trad Hij als Vorst de hemel in.

36 D’eng’lenzang was geen finale, Gods zegelied was nog niet af; Hij zou het thema wel herhalen Toen Christus opstond uit het graf. En nog is het niet afgelopen; Het beste is nog niet geweest. Hij komt terug! Blijf wachten, hopen, Dan wordt het eeuwig Christusfeest.

37 Bijbeluitreiking Fokke Alma Rianne Bakker Pieter Huisma
Mirjam Poortman Linda Velda Bianca Wisse Bram Zandberg

38 Samenzang: Jezus ga hen voor
Jezus, ga hen voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan zij moedig met U mede. Leid hen aan uw hand naar het Vaderland.

39 Valt de weg hen lang, zijn zij klein en bang, sterk hen, Heer, om zonder klagen achter U hun kruis te dragen. Waar Gij voor hen tradt, is het rechte pad.

40 Dankwoord en gebed Door ds. …

41 Collecte Door de clubverlaters

42 Samenzang: Ere zij God Ere zij God, ere zij God In den hoge, in den hoge, in den hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In den mensen een welbehagen Ere zij God in den hoge

43 In den mensen, in den mensen Een welbehagen In den mensen, een welbehagen Een welbehagen. Ere zij God, ere zij God In den hoge, in den hoge, in den hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In den mensen een welbehagen Amen, amen

44 Voor de allerkleinsten wordt er bij de uitgang een boekje uitgereikt
Voor de allerkleinsten wordt er bij de uitgang een boekje uitgereikt. De kinderen van de Zondagsschool, het Groeiend Zaad en de Timotheüsclub worden in de Hoeksteen verwacht voor het uitreiken van een boek.


Download ppt "Kerstfeest 2014 Komt allen tezamen."

Verwante presentaties


Ads door Google