De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Start bijeenkomst COPD pilot 25 juni 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Start bijeenkomst COPD pilot 25 juni 2009"— Transcript van de presentatie:

1

2 Start bijeenkomst COPD pilot 25 juni 2009

3 Agenda 17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes 18.00 uur Opening
18.10 uur Stand van zaken COPD pilot 18.25 uur De rol van de medisch adviseur en consulent 18.40 uur Zorginhoudelijk: Wat verandert er na 1 juli 2009 19:00 uur Zelfmanagement 19:15 uur Financiën 19.30 uur Datamanagement 19.45 uur Afsluiting

4

5 Zorggroep Faciliteren Kwaliteit in de huisartsenpraktijk verhogen
Integrale zorg Dichtbij de praktijk / patiënt Dicht bij de individuele huisarts

6 Ontstaan COPD Zorggroep
Inspelen op landelijke ontwikkelingen ZonMw subsidie en plannen Menzis Goede relatie met longartsen

7 Stand van zaken (1) Bestaande zorg BV’s sluiten contract met zorgverzekeraars Ongeveer 40 huisartsen nemen deel aan de pilot (minimaal 1200 patiënten) Project na 1,5 jaar geëvalueerd Longartsen worden gecontracteerd voor beoordelen spirometrie en consultatie Verwijs en terugverwijs afspraken met longartsen SHO faciliteert datamanagement

8 Stand van zaken (2) Radboud universiteit betrokken bij zelfmanagement onderdeel ‘living well with COPD’ Subsidie en Ondersteuning vanuit ZonMw Overleg met fysiotherapeuten i.v.m. beweegprogramma. Afstemming met patiëntenvereniging

9 Stand van zaken (3) Praktijk opschonen Spirometrie groepen ingedeeld
Nulmeting Eerste jaar intensief daarna minder COPD patiënten onder behandeling bij huisarts aanleveren in Excel bestand aan - NAW - Verzekeringsgegevens Contract, protocol, medicatie afspraken, verwijsafspraken en indicatorenlijst wordt in juli 2009 opgestuurd

10 Nulmeting

11 Nulmeting Invullen voor 15 augustus 2009 per praktijk
COPD Zorggroep Nulmeting indicatoren en structuur van zorg in praktijk Uitslag nulmeting op Zorggroep niveau voor 1 oktober 2009 naar deelnemende huisartsen en Menzis

12 Longconsulent en kaderarts
Jacob van Dijke Margit Metselaar

13 Margit Metselaar - Longverpleegkundige
Jacob van Dijke, huisarts te Westervoort - kaderhuisarts astma/COPD bereikbaar via secretaresse: 026 – Margit Metselaar - Longverpleegkundige - Mobiel: of via secretaresse: 026 –

14 Taken kaderarts en consulente
Adviseren bestuur en directie Zorggroep Maken en evalueren zorginhoudelijke werkafspraken ketenpartners Vraagbaak voor huisartsen/PO/Assistente Toezien op kwaliteit COPD zorg Benchmarkgegevens bespreken op praktijkniveau Organiseren nascholingen Beoordelen spirometrie

15 Taken (2) Intakegesprek t.b.v. plan van aanpak
Begeleiding plan van aanpak Ondersteuning zelfmanagement programma Géén directe patiëntenzorg

16 Plan van aanpak Wat houdt dit in?

17 Plan van aanpak Intakegesprek met alle medewerkers betrokken bij COPD zorg Plan van aanpak opstellen Implementeren en begeleiden bij het verbetertraject en LWwCOPD zelfmanagement programma

18 Actiepunten plan van aanpak
Oproep-, bewakings- en controlesysteem Zo nodig formatieberekening Multidisciplinaire taakafbakening Spirometrie Protocol controles Inhoudelijke protocollen/richtlijnen Hulpmiddelen Scholingsvragen

19 Zorginhoudelijk Voor 1 juli 2009 COPD patiënten zoveel mogelijk in beeld ingedeeld naar GOLD criteria NHG standaard uitgangspunt Spirometrie afnemen in huisartsenpraktijk Beoordelen door - Huisarts - Kaderars - Longarts

20 Spirometrie Beoordelen door huisarts na goedkeuring door longarts en kaderarts Spirometrie per mail naar longarts of kaderarts met standaard vragenformulier Mail adres volgt Beoordeling via standaard formulier teruggekoppeld naar huisarts Volgen Caspir cursus binnen ¾ jaar

21 Zorginhoudelijk Diagnose fase en intensieve fase (jaar 1) Vervolg fase
Centrale rol voor praktijkondersteuner (case manager van zorg) Huisarts ziet COPD patiënt minimaal 1 keer per jaar zelf

22 Scholing Caspir eerste cursus start 9 september
Caspir tweede cursus start 21 oktober Zelfmanagement : POH: woensdag 16 september huisartsen: donderdagavond 17 september Stoppen met Roken najaar/begin 2010

23

24 Keten DBC Uitgangspunt is de voorlopige zorgstandaard
Doel: optimaliseren van de zorg voor de COPD patiënt Patiënt staat centraal

25 COPD zorg Diagnostische fase Schakelconsult Behandelfase: - intensief
- minder intensief Exacerbaties

26 Diagnostische fase Intake met vragenlijst en spirometrie
Diagnose na overleg met huisarts Indeling in Gold

27 Schakelconsult Consult van de huisarts waarin het de patiënt vertelt dat deze COPD heeft Uitleg wat COPD is Uitleg over de verdere begeleiding en behandeling

28 Intensieve fase Voorlichting Zelf management
Streefwaarden en streefdoelen Optimale medicamenteuze behandeling Leefstijlbeinvloeding

29 Minder intensieve fase
Controle nadat patiënt goed is ingesteld

30

31 Zelfmanagement De mate waarin de patiënt verantwoordelijkheid neemt voor zijn behandeling. Doel: aanleren van nieuw gedrag en dit bestendigen.

32 Rationale inhoud DBC COPD (1)

33 Rationale inhoud DBC COPD (2)
Pijlers: ‘Clinical information systems’: HIS ‘Decision support’: NHG richtlijn COPD, samenwerking longarts ‘Delivery system design’: huisarts, POH, fysiotherapeut, diëtist ‘Selfmanagement’

34 Zelfmanagement algemeen

35 Zelfmanagement bij COPD

36 Inhoud module 1 Bespreken inhoud bijeenkomst Vragen van de patiënt
Kennis van de patiënt Hinder en beperkingen Medicatie Persoonlijke doelen Afsluiten en huiswerk

37 Inhoud module 2 Terugblik vorige sessie Bespreken inhoud bijeenkomst
Inhalatie instructie Herkennen van exacerbatie Handelen bij exacerbatie Signaleren knelpunten leefstijl Bijstellen persoonlijke doelen

38 Module 3 optioneel Bij problemen leefstijl

39 Voor in de agenda! Scholingsdag POH: woensdag 16 september 2009
Nascholing huisartsen: donderdagavond 17 september 2009

40 Financiën Contract met Menzis en andere zorgverzekeraars
Gevolgen voor de huisarts - M & I Facturering Vragen

41 Contract met Menzis en andere zorgverzekeraars
Plan en offerte op basis van NHG-standaard concept ketenfinanciering copd Overeenstemming met Menzis

42 Contract met Menzis en andere zorgverzekeraars
Contract Menzis kan nu worden aangeboden aan ‘verre’ zorgverzekeraars ‘Verre’ zorgverzekeraars volgen afspraken Menzis

43 Contract met Menzis en andere zorgverzekeraars
DBC-COPD bestaat uit de volgende componenten: Tijd huisartsen, praktijkondersteuner en assistente t.a.v. controles voor Gold 1, 2 en stabiele Gold 3 patiënten Spirometrie Diagnose en intensieve fase (jaar 1) en minder intensieve fase Beoordelen spirometrie Exacerbaties Gold1, Gold 2 en klein deel Gold 3 Stoppen met roken advies en begeleiding Zelfmanagement traject Consultatie longarts Overhead (o.a. ICT, kaderarts, consulent, management, secretariële ondersteuning)

44 Gevolgen voor de huisarts
Tarief is 200 euro voor huisartsenpraktijk excl. beoordelen spirometrie Beoordelen spirometrie 15 euro Betreft dus de tijd die de huisarts, praktijkondersteuner en assistente kwijt is per COPD patiënt voor alle controles, afnemen spirometrie, exacerbaties en Stoppen met roken advies en begeleiding

45 M & I M & I- verrichting ‘structurele COPD begeleiding’ en afnemen spirometrie NIET in combinatie met COPD Zorggroep

46 Facturering Huisarts factureert geen verrichtingen
Zorggroep factureert bij alle zorgverzekeraars bedrag per patiënt Huisarts krijgt van de Zorggroep per kwartaal € 50 - per patiënt. Eerst 90% voorschot. Aan eind van het jaar volledige vergoeding inclusief specificatie Daarnaast een vergoeding voor het beoordelen van spirometrie indien van toepassing

47 Vragen?

48 Datamanagement

49 Inhoud presentatie Doel COPD Zorggroep Rapportage aan zorgverzekeraar
Indicatoren Overzicht Gegevensverzameling Voorwaarden Conclusie

50 Doel COPD Zorggroep Kwaliteit COPD zorg optimaliseren, structureren en bewaken in alle praktijken Kwaliteit COPD zorg inzichtelijk maken

51 Rapportage aan zorgverzekeraar
Geanonimiseerde gegevens op zorggroep niveau aanleveren aan zorgverzekeraar Nulmeting en vervolg meting Doelmatig geneesmiddelen gebruik Indicatoren zijn gebaseerd op de NHG indicatoren Evaluatie living well programma

52 Indicatoren % patiënten bekend met COPD (eerste en tweede lijn) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode % patiënten bekend met COPD die in de eerste lijn worden behandeld (definitie: huisarts is hoofdbehandelaar) in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode % patiënten bekend met COPD die in de eerste lijn worden behandeld (definitie: huisarts is hoofdbehandelaar) én minimaal 12 maanden zijn ingeschreven in de praktijkpopulatie aan het einde van de rapportageperiode   % patiënten waarvan het rookgedrag bekend is  % patiënten dat rookt 

53 Indicatoren % rokende patiënten met een advies om te stoppen met roken in de afgelopen 12 maanden    % patiënten bij wie de Body Mass Index berekend is in de afgelopen 12 maanden   % patiënten waarbij inhalatietechniek is gecontroleerd in de afgelopen 12 maanden  % patiënten waarbij een spirometrie (FEV1 postBD) gedaan is in de afgelopen 12 maanden  % patiënten dat vaccinatie tegen influenza heeft gehad de voorafgaande 12 maanden  % patiënten waarbij de kwaliteit van leven is bepaald de afgelopen 12 maanden (volgens CCQ of RIQ-MON10 of MRC)  % patiënten waarbij de mate van beweging is gecontroleerd de voorafgaande 12 maanden % patiënten waarbij een voedingstoestand is vastgelegd in de voorafgaande 12 maanden

54 Indicatoren De indicatoren: inzicht in kwaliteit en resultaten van geleverde zorg Proces en uitkomst indicatoren Afspraken met zorgverzekeraar over te behalen doelen op Zorggroep niveau Medicatie doelstellingen

55 Doelstellingen

56 Gegevensverzameling Zoveel mogelijk uit het eigen HIS: Minimalisering administratieve belasting wel geprotocolleerd Gegevens worden verzameld in centrale database Beheer gegevens in database door zorggroep Zorggroep kan gegevens herleiden naar individuele praktijk, zorgverzekeraar niet

57 Gegevensverzameling Inzicht welke ondersteuning per praktijk moet worden geboden door kaderarts en consulent Evaluatie in het kader van ZonMw Evaluatie Living well programma Inzicht in benodigde scholing Verantwoording naar zorgverzekeraar Benchmark gegevens voor Zorggroep en individuele huisarts In toekomst eventueel inzage door patiënt

58 Voorwaarden Registratie op uniforme wijze (codering)
Registratie moet compleet zijn Ondersteuning vanuit zorggroep door SHO (scholing en begeleiding)

59 Conclusie Kwaliteit van zorg wordt inzichtelijk
Minimalisering administratieve belasting door werken vanuit eigen HIS Ondersteuning op maat

60 Afronding en vragen


Download ppt "Start bijeenkomst COPD pilot 25 juni 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google