De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algebra en tellen Subdomein B1: Rekenen en algebra

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algebra en tellen Subdomein B1: Rekenen en algebra"— Transcript van de presentatie:

1 Algebra en tellen Subdomein B1: Rekenen en algebra
De kandidaat kan berekeningen uitvoeren met getallen en variabelen en kan daarbij gebruik maken van rekenkundige en algebraïsche basisbewerkingen Subdomein B2: Telproblemen De kandidaat kan telproblemen structureren en schematiseren en dat gebruiken bij berekeningen en redeneringen

2 Rekenen en algebra Berekeningen maken met en zonder variabelen waarbij gebruik gemaakt wordt van rekenregels, inclusief die van machten Berekeningen maken met verhoudingen, breuken en procenten Werken met haakjes en vereenvoudigen door haakjes wegwerken

3 Rekenen en algebra Rekenregels gebruiken om algebraïsche expressies te herschrijven of te verifiëren Werken met grootheden en samengestelde grootheden Getallen in historisch perspectief plaatsen; denk hierbij aan π, de gulden snede en de rij van Fibonacci Gebruik maken van de begrippen absoluut en relatief

4 Telproblemen Telproblemen structureren en schematiseren met behulp van bijvoorbeeld boomdiagram, wegendiagram of rooster Gebruik maken van permutaties en combinaties Gebruik maken van het verband tussen combinaties en de driehoek van Pascal

5 Algebraïsche vaardigheden
Algebraïsche vaardigheden zijn geen doel in zichzelf, maar een onderdeel van wiskundige activiteiten. Door algebraïsche expressies te bewerken kunnen we bijvoorbeeld de juistheid van beweringen aantonen, kunnen we het rekenwerk vaak vereenvoudigen en kunnen we vergelijkingen zo herschrijven dat ze exact zijn op te lossen.

6 Algebraïsche vaardigheden
Specifieke algebraïsche vaardigheden: Hierbij gaat het om parate kennis en het vlot kunnen toepassen van de bijbehorende vaardigheden op de voorkomende algebraïsche expressies. Deze vaardig- heden hebben betrekking op algoritmisch werken en algebraïsch rekenen. Het gaat hier om kennis en gebruik van rekenregels, het werken met haakjes, het invullen van getallen of variabelen in expressies en het gebruik van algoritmen om een vergelijking op te lossen.

7 Algebraïsche vaardigheden
Algemene algebraïsche vaardigheden: Hierbij spelen aspecten als aanpak, globale strategie, het herkennen van structuren en methoden, en doelgericht- heid een rol. Leerlingen moeten de structuur van een expressie kunnen herkennen, moeten kwalitatief kunnen redeneren aan de hand van een formule, moeten een formule kunnen opstellen door het generaliseren van getallenvoorbeelden of het combineren van bekende formules en moeten verbanden zien tussen verschillende representaties van een functie.

8 Algebraïsche vaardigheden
Specifieke vaardigheden zijn de vaardigheden waarvan verwacht wordt dat de kandidaat deze snel en geroutineerd kan uitvoeren, terwijl voor de algemene vaardigheden de kandidaat in staat moet zijn met inzicht en vooruit denkend te werken.

9 Algebraïsche vaardigheden
Bij wiskunde C is het gebruiken van wiskundig gereedschap (grafische rekenmachine) bedoeld om contextproblemen mee te analyseren en op te lossen. Omdat in toepassingen veelal met benaderde waarden van grootheden wordt gewerkt, ligt het niet voor de hand om exacte antwoorden te eisen.

10 Algebraïsche vaardigheden

11 Algebraïsche vaardigheden

12 Algebraïsche vaardigheden

13 Algebraïsche vaardigheden
onderwerpen – centrale examens VO – vakvernieuwingen – wiskunde havo/vwo – VWO C: werkversie conceptsyllabus Kruisjeslijst bladzijde 13 t/m 16 Voorbeeldvragen bladzijde 17 & 18


Download ppt "Algebra en tellen Subdomein B1: Rekenen en algebra"

Verwante presentaties


Ads door Google