De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info en kennis vergaren bij stakeholders,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info en kennis vergaren bij stakeholders,"— Transcript van de presentatie:

1 Info en kennis vergaren bij stakeholders,
Klankbordgroep streefbeeldstudie R11 resp. ontsluiting Rupelstreek 29/03 Info en kennis vergaren bij stakeholders, betrokkenen en belanghebbenden Toelichting en situering opdracht

2 Agenda Klankbordgroep 29 maart
Verwelkoming door gouverneur 1. Info mbt het masterplan 2020 (toelichting Jaak Polen) 2. Lopende mobiliteitsdossiers die betrekking hebben op de R11 resp. de ontsluiting van de Rupelstreek (Toelichting Jaak Polen) 3. Opdracht van gouverneur Cathy Berx en ir. Jaak Polen a. Brief van minister Hilde Crevits (Toelichting Cathy Berx) b. Wat is een streefbeeld? (Toelichting Laurens Hermans) c. Processtructuur en procesverloop (Toelichting Cathy Berx) Plenum: Opmerkingen, vragen en suggesties 4. Scope van de R11 resp. de ontsluiting van de Rupelstreek (Toelichting Wouter Van Herck) 5. Matrix antwoorden steden/ gemeenten en stakeholders (Toelichting Wouter Van Herck) 6. Knelpunten mbt R11resp. Ontsluiting van de Rupelstreek die voortkomen uit vergelijking van alle antwoorden van steden/gemeenten en stakeholders 7. Slotwoord met conclusies en verder procesverloop (Cathy Berx)

3 Masterplan 2020

4 1 Info mbt het masterplan 2020 (Toelichting Jaak Polen)

5 Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen
28 september 2010 Vertunneling R11 voor doorgaand verkeer en ontsluiting Rupelstreek

6 VERTUNNELING R11 VOOR DOORGAAND VERKEER
1. Functie R11 aanpassen om: Doorgaand verkeer Zuid-Noord te faciliteren Sluipverkeer Zuidoostrand te vermijden Leefbaarheid te verbeteren

7 VERTUNNELING R11 VOOR DOORGAAND VERKEER
2. Middelen: ondertunneling onder huidige R11 tussen E19 Zuid en E313; verbinding N10 Liersestwg met R11 (in strakke bundeling); aansluiting N171-N1 (ontlasting Edegem en Kontich); ontsluiting Rupelstreek naar A12 Zuid (N171)

8 VERTUNNELING R11 VOOR DOORGAAND VERKEER
3. Wijze waarop: Starten met verlengbare tunnel luchthaven; R11 als verzamelende weg naar het hoofdwegennet

9 Lopende mobiliteitsdossiers die betrekking hebben op de R11 resp
Lopende mobiliteitsdossiers die betrekking hebben op de R11 resp. de ontsluiting van de Rupelstreek (Toelichting Jaak Polen) 2

10 1. Situering van randdossiers
Tweede Spoorontsluiting A13 tussen R1 en knooppunt Ranst Bedrijventerrein Wommelgem/Ranst ENA R11 A102 Oosterweel Livan De Lijn Oude Landen Zeehaven

11 2. Beleidscontext Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Mobiliteitsplan Vlaanderen Masterplan 2020 Regeerakkoord, beleidsnota’s Vlaanderen in Actie Versnellen Investeringsprojecten Dossiergebonden beslissingen ….

12 Tweede spoorontsluiting zeehaven Antwerpen Trekker: Infrabel/TUC RAIL
Vooronderzoek BVR (1e variant) Plenaire vergadering GRUP Milieuonderzoek: 2003 Heropstart sinds 2009 PlanMER + MKBA Gestart Bureau: Arcadis Oude Landen-Lier >> drie alternatieven

13 Wommelgem/Ranst (ENA) Trekker: AO + RWO-ARP
ENA proces BVR Bedrijventerrein maar: Ontsluitbaarheid Multimodaal Leefbaarheid RVR + LER afgerond planMER gestart Kennisgeving Infovergaderingen (02.08) Richtlijnen (04.08) c-ENA >> MER opgeschort

14 A13/E313 (R1 - wisselaar Ranst) Trekker: AWV Antwerpen
Tactische studie E313 Meest kritisch deel Afgestemd mesostudie W/R BVR over Masterplan 2020 planMER + MKBA gestart December 2010 Bureau: Arcadis+Connect Ontsluiting W/R (ENA) Aansluiting R1 Tramverlenging naast de A13 wordt meegenomen Afstemming varianten 1 en 2 van de 2e spoorontsluiting intensiteiten

15 A102 Trekker: AWV / MOW Reservatiestrook gewestplan
Studies Tweede spoorontsluiting en A102 van BVR > prioritair Masterplan 2020 Technische voorstudies AWV Overleg ifv planalternatieven

16 Opdracht van gouverneur Cathy Berx en ir. Jaak Polen
3 a. Brief van minister Hilde Crevits (Toelichting Cathy Berx) b. Wat is een streefbeeld? (Toelichting Laurens Hermans) c. Processtructuur en procesverloop

17 a. Brief van minister Hilde Crevits
Doel tegen zomer 2011 : ontwikkeling streefbeeld voor de vertunneling R11 en ontsluiting Rupelstreek opmaken die verdere invulling geeft aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 24/29/9/2010 met betrekking tot het Masterplan Antwerpen Projectleider Jaak Polen (Vlaams Gewest, departement MOW) staat in voor de uitwerking van dit streefbeeld en kan daarbij gebruik maken van de technische kennis en expertise aanwezig binnen de Vlaamse Overheid Ontwikkeling streefbeeld ism projectbegeleider Cathy Berx, die hiervoor een samenwerkingsstructuur voorstelt en de verdere begeleiding op zich neemt Minister Crevits rekent op ieders engagement en wil werk maken van een gedragen streefbeeld tegen zomer 2011

18 b. Wat is een streefbeeldstudie
1. Doelstellingen en krachtlijnen Met deze aanpak verbinden de partijen zich ertoe een gewestweg van het type primair II of secundair te bestuderen en in te passen in zijn ruimtelijke omgeving of een studie te maken over een bovenlokaal mobiliteitsthema, en dat in overeenstemming met het (de) mobiliteitsplan(nen) van de omgeving. In de streefbeeldstudie wordt voor een gewestweg een geïntegreerd concept van duurzame en multimodale mobiliteit, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en landschappelijke of stedelijke integratie uitgewerkt. Het gewest bestelt en betaalt de studie.

19 b. Wat is een streefbeeldstudie
2. Inhoud van de streefbeeldstudie De streefbeeldstudie dient oa. de volgende gegevens te omvatten: Een gedetailleerde gekwantificeerde beschrijving van de huidige verkeerssituatie en de verkeerssituatie bij een autonome evolutie nu en binnen 10 jaar (zoals verkeerstellingen, ongevallenstatistieken en een oorsprong-bestemmingsonderzoek); De formulering van de verkeersproblemen, een analyse van mogelijke multimodale oplossingen en een afweging van hun impact op het milieu, de open ruimte, de leefbaarheid, de veiligheid en de bereikbaarheid; 3. Een multimodale visie voor het projectgebied als bredere visie op de gehele corridor; 4. De te nemen maatregelen, gerangschikt volgens prioriteit, met vermelding van hun kritische randvoorwaarden; 5. De uitwerking van herinrichtingsprincipes voor elk deelgebied langs het traject van de gewestweg in kwestie; 6. Het kwantificeren van de toekomstige situatie na uitvoering van de bovenvermelde maatregelen

20 c.

21 c. Procesverloop Datum MA 20/12/10 Startvergadering MA 31/01/11
Stuurgroep MA 21/02/11 Reflectiegroep (max. 4 deelnemers per gemeente) MA 14/03/11 Stuurgroep + technische werkgroep DI 29/03/11 Klankbordgroep Mei/Juni Nieuwe klankbordgroep Zomer 2011 Opleveren streefbeeldstudie

22 PLENUM: OPMERKINGEN VRAGEN SUGGESTIES

23 Scope Streefbeelden R11 en N171
Klankbordgroep 29/03/2011 23

24 Wegprojecten MP 2020

25 De scope bevat 4 van deze projecten
Een vertunneling van de R11 voor doorgaand verkeer Een nieuwe verbinding tussen de N10 en de R11 Doortrekking van de N171 Verbinding N1 – N171 ten noorden van Kontich centrum

26 1. Vertunneling van de R11

27 Uiteraard zal er bij de uitwerking van het streefbeeld over gewaakt worden dat bepaalde toekomstige potenties niet gehypothekeerd worden.

28 2. Nieuwe verbinding tussen de N10 en de R11

29 3. Doortrekking N171

30 Streefbeeld N171 goedgekeurd op Pac Juni 2010
Fase 1: reeds aangelegd Fase 2: goedgekeurd investeringsprogramma AWV Start werken voorzien 2012 Fase 3: bouwaanvraag 2012

31 4. Verbinding N1 – N171 ten noorden van Kontich centrum

32 Matrix antwoorden steden/ gemeenten en stakeholders

33 Knelpunten streefbeeld R11
Klankbordgroep 29/03/2011

34 Uitwisselingspunten en complexen
Aansluitingscomplexen (= schakelpunten) Aantal Locatie Uitwisselingscomplexen (= knooppunten) Complexiteit Volledig / gedeeltelijk Combinatie van beide? Verkeersveiligheid Bereikbaarheid Leesbaarheid Ruimtebeslag

35 Tangentiële tramverbinding
Wenselijk volgens een aantal lokale besturen en stakeholders Geen prioriteit voor de Lijn: Districtenlijn als alternatieve tangentiële verbinding Geen onderdeel van Mobiliteitsvisie 2020 De Lijn Prioriteit voor een aantal radiale verbindingen waarbij een vlotte doorstroming bij het kruisen R11 wordt gegarandeerd

36 De Lijn

37 Categorisering R11bis en R11
Verschillende visies R11 bis Hoofdweg Primair I Primair II R11 Secundair lokaal

38 Gemeenschappelijke punten
Één lange tunnel Leefbaarheid Milieu Aandacht voor fietsers en voetgangers Openbaar vervoer Verkeerveiligheid Sluipverkeer Barrièrewerking Leesbaarheid Maximale uniformiteit

39 PLENUM: OPMERKINGEN VRAGEN SUGGESTIES

40 Slotwoord met conclusies en verder procesverloop

41 Bedankt voor uw aanwezigheid


Download ppt "Info en kennis vergaren bij stakeholders,"

Verwante presentaties


Ads door Google