De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taking the plunge of self-advocacy some considerations & thoughts about the self-advocacy movement De sprong wagen bij zelfadvocaten enkele bedenkingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taking the plunge of self-advocacy some considerations & thoughts about the self-advocacy movement De sprong wagen bij zelfadvocaten enkele bedenkingen."— Transcript van de presentatie:

1 Taking the plunge of self-advocacy some considerations & thoughts about the self-advocacy movement De sprong wagen bij zelfadvocaten enkele bedenkingen en gedachtes over de zelfadvocaten beweging

2 1.Who are we? Wie zijn wij?  Ludo is president of the Flemish self-advocacy group Our New Future.  Dries is a 5th year student Orthopedagogics – Disability Studies at Ghent University.  Dries had the opportunity of staying in and around Sheffield for his internship (University of Sheffield). During this time he was able to meet some self-advocacy groups…  Ludo is voorzitter van de Vlaamse zelfadvocaten groep Onze Nieuwe Toekomst.  Dries is een student Orthopedagogiek aan de universiteit van Gent.  Voor z’n stage is hij naar de universiteit van Sheffield geweest. Hij heeft er enkele zelfadvocatengroepen kunnen ontmoeten…

3 2. What are self-advocates to us? Wat zijn zelfadvocaten voor ons?  A self-advocate is someone defending her- or himself. Not as it is the case with an advocate defending someone else.  No, we see self-advocacy in a different way – we do it ourselves.  As a movement we come up for the human rights and the interests of people with the label of learning difficulties.  People can say what they want, but it is important that the group stays from the people themselves! We can decide and stand up for ourselves.  Een zelfadvocaat is iemand die zichzelf verdedigt. Niet zoals een advocaat die iemand anders verdedigt…  Wij doen het anders – wij doen het zélf.  Als beweging verdedigen we de rechten en de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.  Het is belangrijk dat de groep van de mensen zélf blijft! Want we kunnen zelf beslissen en voor onszelf opkomen.

4 3. The role of advisors De rol van coachen  In some groups in England the advisors keeps the upper hand over the self- advocates.  That is not correct. We are running the show ourselves!  But we do it together too. This is the case with our coaches and advisors. They support us, and together we find the right way to follow with our group.  In sommige groepen in Engeland zijn de coachen de baas.  Dat kan niet. Wij hebben de touwtjes stevig in ónze handen.  Dat kan niet. Wij hebben de touwtjes stevig in ónze handen.  Maar we doen het ook samen! Dat is met onze coachen en raadgevers. Ze ondersteunen ons en we zoeken samen de weg voor onze groep.

5  Don’t try to be the boss of the group. There’s no place for this here!  We act together! Together with people and their possibilities, not what they cannot do.  When people without learning difficulties abuse our name self-advocacy, they make it a lot more difficult for us as a real self-advocacy group. People can, e.g., think: “Don’t you see, they can’t still do it themselves”. But we show that we can do it ourselves!  Probeer geen baas te spelen. Daar is hier geen plaats voor!  Wij doen het samen! Samen met mensen met eigen mogelijkheden, niet met wat ze niet kunnen.  Als mensen zonder beperking onze naam misbruiken, maken ze het moeilijker voor ons als échte zelf-advocatengroep. De mensen kunnen dan bijvoorbeeld denken: “Zie je wel, ze kunnen het toch niet.” Maar wij tonen dat we het wél zelf kunnen!

6 4. Recognisable overload by questions. De vele vragen zijn herkenbaar.  Sometimes we get too many questions, especially from social institutions…  Sometimes they use us as a puppet of a ventriloquist.  It can be interesting to cooperate, but… we also need to make sure that we have enough time for ourselves and our own organization!  Is it perhaps some sort of laziness of researchers to only cooperate with self-advocates?  Soms krijgen we te veel vragen, voornamelijk van sociale voorzieningen…  Soms gebruiken ze ons als een buiksprekerpop.  Soms is dat interessant om hier aan mee te werken, maar… we moeten ook tijd maken voor ons eigen zelf en onze vereniging!  Is het misschien een beetje uit luiheid van onderzoekers om enkel zelfadvocaten te vragen?

7 5. Contact with our members Contact met de leden  Contact and staying in touch with our members is important. Maybe, this aspect is sometimes forgotten in England. Some organizations don’t see their members too often.  Someone is in charge of the group. That is a self- advocate: Ludo. We have grand meetings.  But the group is pulling the strings, the group is in charge. No one plays the boss. Everyone is his of her own boss!  Contact met onze leden is belangrijk. Misschien wordt dat soms vergeten in Engeland. Ze zien hun leden niet veel.  Iemand heeft de leiding over de groep. Dat is een zelfadvocaat: Ludo. Wij hebben grote bijeenkomsten.  Het is wel de groep leiden, maar de groep is de baas. Baas spelen doen we niet. Iedereen is baas over zichzelf!

8 6.The difference Het verschil  Self-advocacy group ≠ advocacy group. We defend ourselves, advocates someone else.  We feel stronger. But the most important is that the organization is ours. Not from someone else.  Advocates are not wrong in itself, but they cannot say they are self-advocacy.  Zelfadvocatengroep ≠ advocatengroep. Wij verdedigen onszelf, advocaten iemand anders.  We voelen ons sterker. Maar het belangrijkste is dat de vereniging van ons is. Niet van een ander!  Advocaten zijn op zich niet slecht, maar ze mogen niet zeggen dat ze zelfadvocaten zijn.

9  Social skills training or “good-behaviour- lessons” ≠ self- advocacy.  That’s something we learn at homeand in our lives. We don’t learn it in a self-advocacy group.  We learn other things there. We learn it from each other.  People may not abuse the self-advocacy name. When doing this, they only make it harder for us.  “Goed-gedrag-lessen” ≠ zelfadvocatengroep.  Wij leren dat thuis en in onze levens. Dat leren we niet in een zelfadvocatengroep!  Wij leren daar andere zaken. We leren dat van elkaar.  Mensen mogen de self- advocacy naam niet misbruiken. Zo maken ze het alleen maar moeilijker.

10 7. Who are the members? Wie zijn onze leden?  We want to make sure we won’t forget people who cannot speak too well, who think slower, or perhaps cannot go very well, etc.  They too need to get the chance in this organization. This is not always as easy, but it is a challenge to be faced.  We willen ervoor zorgen dat ook mensen die niet goed kunnen praten, of minder snel denken, niet goed kunnen gaan, enz. niet vergeten worden.  Ook zij moeten de kans krijgen in zo’n vereniging. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar het is een uitdaging om aan te gaan.

11 8. What can and what cannot be done? Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet doen?  Our branches are different from each other, but on the other hand they do the same in their own way.  Sometimes we need to do a leisure activity and do something funny. Recreation from time to time is all right, but this is not what it is all about.  Onze afdelingen zijn verschillend van elkaar, maar toch doen ze hetzelfde op hun manier.  Soms moeten we iets van ontspanning doen en eens iets plezants doen. Af en toe ontspanning kan, maar daar draait het niet enkel om.

12 9.An umbrella organisation? One organisation? Many different divisions? Een koepelorganisatie? Eén organisatie? Verschillende afdelingen?  We do it step by step. We have ONT as an umbrella organization. This is a structure we already have.  If an organization is growing, you need to stay in dialogue with each other. This is not only talking between 2 people at an office. Cooperating in projects can be very useful. When doing this, we keep talking and we stay in touch with each other.  Wij doen dat stapje per stapje. We hebben ONT als koepel. Die organisatie hebben we al.  Als een organisatie groeit, moet je blijven praten met elkaar. ’t Is niet alleen praten tussen 2 mensen op een secretariaat alleen. Dat hebben we ook geleerd. Samenwerken in projecten kan goed zijn. We blijven dan praten met elkaar. En we blijven contact houden.

13  Zo zien wij Onze Nieuwe Toekomst (ONT). In het midden staat ONT als organisatie.  ONT wordt gedragen door de 3 bollen…  De kernleden en de leden zijn de zelfadvocaten. En zij zijn de belangrijkste leden in onze vereniging. Het is hún vereniging.  De coachen en de raadgevers geven raad aan de kernleden en steunen hen. De zelfadvocaten

14 10. Financially Financiëel  We do not need to care too much about money. Other things are important too. We need to set up projects first, and then get money for them.  The aim of our organization is not to make money of it. That is a “vzw”… We cannot make profit.  At this moment we have a financial uncertainty. It would be better when we have more certainty and when we get enough money.  We moeten niet ons licht werpen op geld. Andere zaken zijn ook belangrijk. Je moet eerst zaken op poten stellen om daar geld voor te krijgen.  Het is en blijft altijd een vereniging zonder winst. Dat is een VZW. We mogen met geld geen winst maken.  Nu hebben we wel een financiële onzekerheid. Beter zou zijn als we zeker zijn en geld genoeg krijgen.

15 Thanks a lot for your attention! Bedankt voor uw aandacht! Ludo.Schoeters@ont.be Dries.Cautreels@UGent.be


Download ppt "Taking the plunge of self-advocacy some considerations & thoughts about the self-advocacy movement De sprong wagen bij zelfadvocaten enkele bedenkingen."

Verwante presentaties


Ads door Google