De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volop kansen energieopslag in de bodem!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volop kansen energieopslag in de bodem!"— Transcript van de presentatie:

1 Volop kansen energieopslag in de bodem!
Ir. Henk Broekhuizen MBA, Installect Advies Smart Energy Mix KIVI /NIRIA 12 oktober 2006

2 Inhoud presentatie Intro systemen met WKO en warmtepompen
Kenmerken en varianten open bronsystemen Kwaliteitsfactoren bronsystemen Kwaliteitsaspecten inpassing warmtepompen Kostenoptimalisatie Marktbenadering Conclusies

3 Comfort Duurzaam micro/macro tegen minimale kosten Minimale emissie
(CO2 reductie etc.) Comfort tegen minimale kosten Elektra verlichting Warmte-pomp Materialen Windmolens Afval (water) Gas Luchtbe-handeling Sanitair Brandbe-strijding Koude-opslag Kenmerken: Min. Input Max. selfsupporting Minimale emissie & afval lokaal Onafhankelijk, flexibel bedrijfszeker Lifecycle benadering Water

4

5 Voorbeeld bodemopbouw

6 Doubletsysteem opslag
Afstand tussen bronnen Grondwaterstroming Positionering

7 Monobron GeoThermic ww in grondwater geen drukhoud minder pompenergie
flowkering in grondwater regelbaarheid standaardconcept

8 Kwaliteitsaspecten 1 Type en wijze van boren (roterende zuiglift)
Goede bemonstering van de bodemopbouw Ongewenste menging voorkomen (kans op verstopping) Goed “ontwikkelen” van de bron

9 Boortechniek: roterend zuiglift

10 Monstername

11 Bodemprofiel

12 Risico bronverstopping
Bronverstopping door roest- en/of permanente slibafzetting

13 Schoonspoelen van de bron

14 Kwaliteitsaspecten 2 Realistisch uitgangspunt watertemperaturen bron
(robuustheid systeem en realistische inschatting besparing) Garanties eisen op boring (NVOE-garantie) (ontwerp en uitvoering) 5 jaar all-in Systeem robuust maken voor diverse bedrijfssituaties (niet alleen onder min/max condities) Goede regelbaarheid bronsysteem (volgen belasting) Gestandaardiseerde aanpak, bewezen concepten

15 Afstemming bron-wp warmtepomp 4 Elektriciteit 3 warmtewisselaar 3
warmtelevering 50-40°C 4 Afstemming bron-wp 400 kW Warmte uit condensor warmtepomp 1 Elektriciteit 100 kWe Warmte in verdamper 3 COP warmte = 400/100= 4 300 kW warmtewisselaar 12°C 6°C 3 Brondebiet = 300/(4,2*6)= 11,9 l/s warm koud Koudeopslag in grondwater

16 Afstemming bron-wp warmtepomp 6 Elektriciteit 5 warmtewisselaar 5
warmtelevering 35-25°C Lagere temperatuur dus betere COP 6 Afstemming bron-wp 480 kWe Er kan meer warmte geleverd worden Maar waar komt dat dan vandaan? Warmte uit condensor warmtepomp 1 Elektriciteit 80 kWe Warmte in verdamper 5 COP warmte = 480/80= 6 400 kW De bron moet extra warmte gaan leveren Kan dat? Meer debiet of grotere delta T! warmtewisselaar Brondebiet = 400/(4,2*6)= 15,9 l/s 12°C 6°C als hoger debiet mogelijk is ! 5 4°C bij idem debiet 11,9 l/s Delta T = 400/(4,2*11,9)= 8 K = 4°C Dat is kritisch! warm koud Koudeopslag in grondwater

17 Conclusie COP WP en bronontwerp
Bij ontwerp brondebiet op “hoge” condensortemperatuur Bij lagere temperatuur betere COP; dan meer energie uit de bron nodig. Dit kan door meer brondebiet en of grotere delta T Als WP te lage uittrede krijgt, kan deze in storing gaan. Dit tegengaan door toch hogere temp te maken of vermogen van de wp aan condensorkant terug te nemen. Voorkom in storing vallen!

18 Kostenoptimalisatie, vergroten haalbaarheid!
Proefboring alleen als het echt nodig is Streven naar laag brondebiet (grote delta T in ontwerp) Gelijk debiet zomer/winter, nuttig koelen/verwarmen Hoogwaardige inzet bron, goedkopere opties voor piek (? Monovalent warmtepompsysteem) Extra inzet bron voor andere functies Garanties op systeem, borging aftersales (monitoring)

19 Brondebiet tegen bronkosten

20 Maximaliseer gebruik “duur”zaam systeem
Conventioneel Duurzaam koelmachine bron/WP als KM cv-ketel warmtepomp sprinklertank voorraad in bron gebruik drinkwater water uit bron separate energiestromen uitwisselen energiestromen

21 Energieopslag visie Conventionele koelmachine
Vervanging door energieopslag is: Duurzame koeling Duurzame verwarming Sprinklervoeding Bluswaterlevering Bedrijfswaterlevering Conventionele sprinklervoorraadtank

22 Inzet bronnen voor sprinkler voorbeeld Jaarbeurs Utrecht
energieopslag (doubletsysteem) met sprinkler opslagsysteem max. 750 m3/h water verplaatsing ( kW koeling) 3 koude en 6 warme pompen (bronnen) sprinklerwater 240 m3/h bij 720 kPa op maaiveld 3 van de 6 warme pompen (bronnen) sprinkler onderstation Gebouw installatie koeling sprinkler gebouw installatie warmte uitwisseling spui afsluiter maaiveld grondwaterstand ca. 50 mtr. ca. 15 mtr. bronpomp incl. toerengeregelde motor SP 3 SP 1 Warme bronnen ca. 16°C Koude bronnen ca. 8°C injectieklep ca. 1 mtr. SP 2

23 GeoThermic met sprinkler
GeoThermic met sprinkler bij Camping Sport de Wit te Schijndel Project met Unica

24 Status brontechniek voor sprinkler
Combi bron-sprinkler nog geen koud kunstje Geen goede kwaliteitsnormen bronsystemen voor sprinkler Discussie over betrouwbaarheid Normen in ontwikkeling (Installect, adviseurs, brandweer R’dam) Risico: toepassing bronnen voor sprinkler zonder goede normen Grote potentie door optimalisatie kosten (i.c.m WKO)

25 Marktbenadering Energieopslag (duurzame systemen) als product
Zorgen bij klant wegnemen; garantie en nazorg bieden Standaardisatie, systeemconcepten specifieke doelgroepen Kostenreductie en optimalisatie (multifunctionele inzet) Kennisverspreiding

26 Energiedienst met standaardconcepten
Duurzame energielevering zonder zorgen Geïntegreerde realisatie van duurzame verwarming koeling en luchtbehandeling verse lucht klimaat- en procescomfort koeling verwarming

27 Energiedienst of installateur Eindgebruiker
Financier (af)betaling Levering koude/warmte Energiedienst of installateur Eindgebruiker Instandhoudingeis en betaling Levering c.q. betaling systeem en onderhoud Levering c.q. betaling elektra Toeleverancier systeem + onderhoud Energiebedrijf

28 Conclusies Gegarandeerde (eind)prestatie eisen (over jaren) NVOE
Optimalisatie brondebiet en maximaal gebruik bron Goede afstemming bron-opwekking-afgifte Warmte en koude nuttig gebruiken Standaardisatie in ontwerp en uitvoering Standaardconcepten voor diverse branches. Committment van een team!


Download ppt "Volop kansen energieopslag in de bodem!"

Verwante presentaties


Ads door Google