De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FUSIE VROUWEN van… Samen sterker!

Verwante presentaties


Presentatie over: "FUSIE VROUWEN van… Samen sterker!"— Transcript van de presentatie:

1 FUSIE VROUWEN van… Samen sterker!
Deze presentatie is opgesteld voor KVO-afdelingsbesturen zodat zij hun leden kunnen informeren over het besluit dat genomen is om KVO met Vrouwen van Nu te laten fuseren. Omdat 95% van de aanwezige 110 afdelingen voor de fusie heeft gestemd, is deze presentatie vanuit de insteek dat de afdeling meefuseert naar Vrouwen van Nu opgezet. In deze presentatie laten wij stap voor stap zien wat er verandert voor u als KVO lid. Samen sterker! Samenleving versterken met de kracht van vrouwen

2 KVO wordt na 85 jaar Vrouwen van NU
Onderzoek wijst uit dat de KVO als zelfstandige organisatie geen bestaansrecht meer heeft. KVO& Vrouwen van Nu passen bij elkaar Beide van platteland Zelfde geschiedenis Zelfde missie en toekomstplannen Waarom houdt KVO vanaf 1 januari 2015 op te bestaan? Onderzoek wijst uit dat de KVO als zelfstandige organisatie geen bestaansrecht meer heeft. Dit heeft als oorzaak de terugloop van het aantal leden en er worden minder subsidies vanuit overheden gegeven. KVO & Vrouwen van Nu - Allebei een vrouwenorganisatie op het platteland. - Ontstaansgeschiedenis - Zelfde doelgroep - Zelfde Waarden en normen - Missie “De samenleving versterken met de kracht van vrouwen” - Visie op de toekomst

3 In 2015 gebundelde kracht! Samen 1 landelijke vrouwenvereniging geworteld in alle provincies Samen 1 stem namens alle vrouwen waar politiek, media, en (maatschappelijke) organisaties niet om heen willen! Samen meer ledenvoordeel, betere ondersteuning, aansprekende activiteiten Vrouwen van Nu heeft wel leden, maar geen afdelingen in Limburg 3

4 Stand van zaken Afdelingen ingestemd met fusievoorstel
Leden aan de beurt om keuze te maken Op de Algemene ledenvergadering van vrijdag 8 november jl. in Goirle lag het volgende besluit voor aan de vergadering: KVO gaat in 2014 samenwerken met Vrouwen van Nu volgens de samenwerkingsovereenkomst 2014 en gaat de fusie voorbereiden volgens het eindvoorstel Verenigen en Groeien” 95% van de 110 aanwezige afdelingen stemde hiermee in. Op 26 november 2013 stemde de ledenraad van Vrouwen van Nu hier ook mee in. Feit is dat de fusie door beide verenigingen is goedgekeurd. Nu is het de taak van de afdelingsbesturen om de leden te informeren. Voor 1 maart 2014 ondertekenen de KVO-afdelingen een intentieverklaring om mee te gaan naar Vrouwen van Nu.

5 Stemkeuze Stoppen Afdeling houdt op te bestaan Deel geld naar Algemeen Bestuur Tilburg Bestuur heft afdeling op Zelfstandig KVO naam en logo niet gebruiken Notariskosten voor eigen rekening Zelf nieuwe vereniging opzetten zonder ondersteuning KVO Serviceburo Persoonlijk aansprakelijk als bestuurder Vrouwen van Nu Unieke kans erfgoed vrouwenorganisaties te bewaren Geld zelf houden Fusie wordt landelijk geregeld voor afdeling (incl. kosten) Leden maken met hun afdeling voor 1 maart 2014 een keuze en laten dit aan het KVO serviceburo weten. Gaat de afdeling mee, stuur dan een ondertekende intentieverklaring in voor 15 maart 2014 Een officiële stemming wordt in de periode tussen 15 augustus en 1 oktober gehouden. Er zijn twee keuzes: 1. Meegaan naar Vrouwen van Nu – keuze voor de toekomst, alles wordt voor jullie geregeld en je bestuur heeft altijd een vangnet. Volop mogelijkheden voor nieuwe inspiratie, activiteiten etc. In de komende dia’s wordt dit uitgebreid toegelicht. 2. Stoppen 2a Je afdeling heft op om helemaal te stoppen 2b Start een nieuwe lokale vereniging op. De inzet, kosten en aansprakelijkheid liggen geheel bij degene die dit gaat doen zelf. Je kunt niet terugvallen op een landelijk bureau. Je zult zelf naar de notaris moeten gaan en de kosten dragen. In de nieuwe naam van je vereniging kun je KVO en het logo (vrouwtje) niet gebruiken. TIP: bespreek met je bestuur van te voren waar jullie voor willen gaan. Maak dit kenbaar aan de leden. Durf hierin een standpunt te nemen! Lid zijn van een landelijke koepel is voor een belangrijk deel juist ten behoeve van de lokale besturen. Kringdagen, ondersteuning bij activiteiten, hulp als het even bestuurlijk lastig is, collectieve systemen voor administratie en website maken het werk juist voor de vrouwen in besturen makkelijker. 5

6 Contributie AB Tilburg € 19,50 Kring € 2,00 Afdeling € 18,50
Totaal € 40,00 Landelijk € 15,20 Provincie € 8,10 Kring per activiteit Afdeling € 25,20 Totaal € 48,50 Deze tabel kunt u voor uw eigen afdeling invullen en berekenen. Het contributiebedrag van Vrouwen van Nu is in 2014 € 48,50. De afdracht wordt volgens een aantal percentages (jaarlijks door de ledenraad vastgesteld) berekend. 33,6% aan landelijk bureau, 14,14% aan provincie en 52% voor afdelingskas. In vele gevallen krijgt de afdeling in de nieuwe situatie meer te besteden. Afdelingen hebben dus de kans om duurdere activiteiten te programmeren en meer pr te kunnen doen om zo ook aantrekkelijk te blijven voor nieuwe leden en de werving van nieuwe bestuursleden. Daarnaast hebben veel afdelingen dit extra budget ook nodig omdat kosten van zaalhuur de komende jaren flink zullen stijgen doordat gemeentes vele subsidies van buurt- en gemeenschapshuizen korten. Ook nevenactiviteiten zoals het schoonmaken van een kerk worden minder door sluiting van kerken. Meer financiële armslag is bevorderlijk voor het hebben van een toekomstbestendige afdeling. KVO afdeling … Vrouwen van Nu afdeling …

7 Financien Afdeling mag gespaard geld houden
Kring mag gespaard geld houden Geld van de koepel is nodig voor afronden KVO en opstarten fusie Bij fusie met Vrouwen van Nu mag de afdeling het gespaarde geld houden en inzetten voor hun Vrouwen van Nu afdeling Bij opheffen van de afdeling wordt het geld gestoken in een goed doel. Bij Zelfstandig doorgaan moet je eerst ontbinden en dan opnieuw een vereniging oprichten. Het geld van de afdeling mag voor twee doelen gebruikt worden: Een goed doel Als ondersteuning/input voor nieuwe afdelingen. Als een afdeling het vermogen wil gebruiken voor een nieuwe vereniging is het van belang dat u in een vroeg stadium hierover overlegt met het KVO serviceburo.

8 Groepen blijven bestaan
L&W Programmabegeleiding Fietsgroep Volksdansen Etc Verschillende afdelingen hebben allerlei groepen in de vereniging. Bij fusie kunnen deze gewoon doorgaan!

9 Wat blijft en verandert?
Activiteiten op niveau van afdeling, kring, provinciaal en landelijk. Vrouwen van Nu is één vereniging Alle leden betalen zelfde contributie Lidmaatschap telt door Nieuwe naam, imago, uitstraling! Ledenblad 6x per jaar Ledenpas met voordeel Qua activiteiten verandert er dus voor de leden niets. Afdelingen blijven gewoon hun jaarprogramma maken. Vrouwen van Nu is 1 vereniging. En niet zoals KVO nu is per afdeling een aparte vereniging. Juridisch wordt het eenvoudiger, voordeel hiervan is dat de aansprakelijkheid bij de grote vereniging komt te liggen en niet meer lokaal. Alle leden betalen dan ook dezelfde contributie, en niet meer per afdeling een verschillende contributie. De jaren dat u al lid bent tellen mee bij Vrouwen van Nu. Ledenblad: dit ontvangt u geen 4x, maar 6x per jaar. Ledenpas; hiermee kun je voordeel krijgen op reizen en producten. Nieuwe naam, imago en uitstraling bieden kans om je vereniging opnieuw op de kaart te zetten, maak daar gebruik van in PR en ledenwerving. Ereleden zoals we die bij KVO kennen, heten bij Vrouwen van Nu “Leden van verdienste” voor hun moet door de afdeling contributie worden afgedragen. 9

10 Verenigingsstructuur
Leden Afdeling Provincie Landelijk Bestuur—> kantoor Ledenraad Kringen zijn geen officieel orgaan meer, zij organiseren wel activiteiten en zijn een soort schakel tussen provinciebestuur en afdelingen. In 2014 gaan provincies en kringen samen om de tafel om tot een goede opzet hiervoor te komen. Landelijk bestuur bestaat uit 5 vrouwen die gekozen zijn door de ledenraad op basis van hun expertise. De ledenraad bestaat uit per provincie 1 gekozen vertegenwoordiger. Zij komen 2x per jaar bijeen en nemen besluiten over beleid& begroting van de vereniging. Vergelijkbaar met de huidige Algemene Leden Vergadering van de KVO. 10

11 Wat is er te halen? Afdeling; jaarprogramma met activiteiten, groepen blijven bestaan Kring; activiteiten, uitwisseling afdelingen Provincie; cursussen, activiteiten, servicevrijwilligers, provinciale projecten Landelijk; beleid, ledenblad, website, landelijke projecten, ledenpas, bestuursondersteuning, belangenbehartiging Op afdelingsniveau verandert er voor u als lid niet veel. U blijft genieten van een boeiend jaarprogramma. Uw deelname aan groepen zoals volksdansen, fietsen of fotograferen gaat onveranderd door. Wel krijgt de verening een nieuwe naam Vrouwen van Nu. De kring blijft afdelingsoverstijgende activiteiten organiseren, die voor 1 afdeling te groot of te kostbaar zijn. Overleg over de kringindeling en activiteiten vindt in 2014 plaats met de provincie. De provincie organiseert cursussen, afdelingsoverstijgende activiteiten, heeft soms enkele commissies onder zich met hun activiteiten en ondersteunt ook afdelingsbesturen bij vragen. Iedere provincie heeft een groep servicevrijwilligers die worden ingezet voor ondersteuning van afdelingen. Het landelijk bureau in den Haag maakt beleid voor de hele vereniging. Zij organiseren landelijke projecten waar afdelingen en leden aan mee kunnen doen. Vanuit het landelijk bureau wordt ook de communicatie gedaan; 6 maal per jaar het ledenblad gemaakt, de website onderhouden en de ledenpas verzorgd. Belangenbehartiging op allerlei terreinen en met allerlei partijen wordt vanuit het landelijk bureau georganiseerd. Nieuwe cursussen en trainingen opgezet en uitgezet in de vereniging.

12 Voordeel Gedachtegoed vrouwenorganisatie behouden
Schaalvergroting; van naar vrouwen leden Belangenbehartiging vrouwen Landelijk bureau met 7 medewerkers Meedoen met Vrouwen van Nu belangrijk voor leden Nog belangrijker voor ondersteuning bestuur Alles wat KVO in 85 jaar is geweest en heeft bereikt wordt meegenomen naar Vrouwen van Nu. De naam KVO komt terug in de nieuwe statuten van Vrouwen van Nu. Hiermee blijft het KVO gedachtegoed bewaard. Macht van het getal; met leden kun je in de belangenbehartiging weer een vuist maken. Vrouwen van Nu is hier al volop mee bezig. Vrouwen van Nu zit aan tafel bij ministeries en organisaties. Landelijk bureau is groter en kan meer oppakken. Daar kunnen wij als vrouwen van vandaag de verantwoordelijkheid voor nemen, voor ons, maar ook voor de vrouwen van morgen. Ondersteuning van bestuur, je afdelingsbestuur kan altijd met al hun vragen terugvallen op een team van professionals en servicevrijwilligers bij vragen of problemen. 12

13 Nieuwe logo vanaf 2015 Het kvo vrouwtje blijft in het logo zichtbaar zodat de wortels zichtbaar blijven. (dit is een conceptontwerp, in het definitieve zal het vrouwtje groter zijn)

14 Tip! Lees het ledenblad van december 2013 met daarin alles over de fusie Bekijk de fusiesite Vragen? Stel ze gerust!

15 Kies jij ook voor de combinatie lokale gezelligheid & krachtige landelijke stem van vrouwen?
Vragen en stemmen. Het stemmen kan met hand opsteken, de meerderheid + 1 Het Algemeen Bestuur ziet dit als een prachtige kans om de toekomst van de KVO als vrouwenorganisatie te waarborgen door samen te gaan met Vrouwen van Nu. De fusie is door vrouwen van KVO en Vrouwen van Nu zeer goed voorbereid. Met jouw lidmaatschap van de grote krachtig georganiseerde vrouwenvereniging Vrouwen van Nu, zorg je ervoor dat mede namens jou de belangen van de vrouwen worden behartigd. Wij hopen dat jullie als leden positief stemmen voor de fusie en met ons meegaan naar een mooie toekomst waarin wij voor jaren mooie activiteiten voor jullie kunnen organiseren. Afdelingen wordt gevraagd voor 1 maart het fusievoorstel met de leden te bespreken en aan het KVO serviceburo te laten weten wat zij gaan doen. Bij fusie wordt gevraagd de intentieverklaring te ondertekenen en op te sturen. In alle gevallen: volg de spoorboekjes zoals die vermeld staan op de fusiesite Op deze site kun je ook alle vragen die je nog hebt stellen. Bedankt voor je aandacht!


Download ppt "FUSIE VROUWEN van… Samen sterker!"

Verwante presentaties


Ads door Google