De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

« There was, of course, no way of knowing whether you were being watched at any given moment. It was even conceivable that they watched everybody at every.

Verwante presentaties


Presentatie over: "« There was, of course, no way of knowing whether you were being watched at any given moment. It was even conceivable that they watched everybody at every."— Transcript van de presentatie:

1 « There was, of course, no way of knowing whether you were being watched at any given moment. It was even conceivable that they watched everybody at every time » George Orwell, 1984

2 E-government: Another Big Brother? Thibault Verbiest Avocat – Advocaat – ULYS Law Firm Maître de Conférences à lUniversité de Liège Lector aan de Universiteit van Luik

3 Wiring the Government: Van B2C tot G2C – de B2C à G2C « afstand tussen burger en bestuur verkleinen » 2 concepten: Front Office: « single electronic counter », e- loket 3 elementen: –informatieverstrekker : WWW: webforms, websites –Communicatie: e- mail, forum, etc. –Transactie: afronden procedure Réduire la distance entre ladministration et le citoyen Deux concepts –Front Office: « le guichet unique », e- guichet 3 éléments: –Fournisseur dinfos: WWW: site web, webforms, etc. –Communication: e- mail, forum, etc. –Transaction: clôture de la procédure

4 Wiring the Government (2) Back Office: Verwerking en gebruik van gegevens Identificatie burger: electronische identiteitskaart Structuur? Gecentraliseerde of gedecentraliseerde databank Le « Back Office » Le traitement et lusage des données Identification du citoyen: la carte didentité électronique La Structure? Une base de données centralisée ou décentralisée ?

5 Wet Verwerking Persoonsgegevens (WVP) Loi Protection de la Vie Privée (LPVP) Toepassingsgebied Principes: rechtmatige verwerking Rechten van de burger Handhaving van de wet Champ d Application Principes: traitement loyal et licite Droits du citoyen Effectivité de la Loi

6 Toepassingsgebied - Champ dApplication Materieel Matériel Persoonsgegevens: identificeerbare natuurlijke persoon Verwerking: elke bewerking of reeks van bewerkingen Uitzondering: « gegevens ivm activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden » Données à caractère personnel: Une personne physique qui peut être identifiée Traitement: toute opération ou ensemble dopérations Exception: « données concernant des activités exclusivement personnelles ou domestiques »

7 Toepassingsgebied - Champ dApplication territoriaal territoriale Belgische vaste vestiging Inloggen buiten België? buiten Europa? -> tussenkomst derde -> toepasbare wet -> Safe Harbour? Verantwoordelijke voor de verwerking: de « overheid ? »: federaal, lokaal, …. Wie is verantwoordelijk? Un établissement fixe en Belgique Login en dehors de la Belgique? En dehors de lEurope? -> intervention dun tiers -> loi applicable -> Safe Harbour? Le responsable du traitement: le « gouvernement? »: fédéral, local,…. Qui est le responsable?

8 Principes Rechtmatige Verwerking Principes traitement loyal et licite Finaliteteitsbeginsel Toelaatbaarheidsvereiste Speciale categorieën Vertrouwelijkheid & beveiliging Aanmelding & transparantie Principe de Finalité Traitement légitime Catégories spéciales Confidentialité & sécurité Notification & transparence

9 Finaliteitsbeginsel – Principe de finalité Doel van de verwerking - conforme verwerking Welbepaald en uitdrukkelijk omschreven doel Gegevens moeten toereikend, relevant en niet bovenmatig zijn Utilisation data, logdata: wissen, anoniem maken Datamining, aanmaken van profielen Tijd van bewaring ifv doelstelling: identificatie burger Digital technologie: snelle en goedkope kopie Vernietigen van alle data Volledige en nauwkeurige gegevens: updates databank (en) Finalité du traitement – traitement conforme Des finalités explicites Données adéquates, pertinentes et non excessives les données dutilisation, fichier log: effacer, rendre anonyme le « datamining », création des profils Conservation des données en fonction de leur finalité identification du citoyen technologie digitale: copie rapide et pas chère destruction de toutes les données Les données doivent être exactes mise à jour des bases de données

10 Gevolgen - Conséquences Overheid: algemeen belang Kruisen van bestanden: « Big brother is watching » Gebruik voor andere doeleinden publieke sector: andere administratie, departement, andere landen private sector: gebruik voor commerciële doeleinden Reproduceren van data Verschillende departementen, administraties, back up, etc. Hoeveel copies? Hoe controleren? « The answer to the machine, lies within the machine » Gouvernement: intérêt général Interconnection des fichiers « Big Brother is watching » Usage pour autres finalités Secteur public: autre administration, département, pays, etc. Secteur privé: usage pour des finalités commerciales Reproduction des données Plusieurs départements, administration, copie de sauvegarde, etc. Combien de copies?, Comment contrôler? « The answer to the machine, lies within the machine »

11 Toelaatbaarheid - Permissibilité Toestemming burger Uitvoering van een overeenkomst: SELOR Wettelijke verplichting: BTW: EDIVAT, INTERVAT Vitaal belang van de burger: medische identiteitskaart Vervulling van een taak van algemeen belang Gerechtvaardigd belang vs. fundamentele rechten Speciale categorieën: Gevoelige gegevens gezondheidsgevens, gerechtelijke gegevens => Strengere regels Consentement du citoyen Exécution dun contrat exemple : SELOR Respect dune obligation légale: TVA: EDIFACT, INTERVAT Lintérêt vital du citoyen: carte didentité médicale Exécution dune mission dintérêt général Lintérêt légitime droits fondamentaux Catégories spéciales Données sensibles Données médicales Données juridiques => Régime plus restrictif

12 Vertrouwelijkheid en beveiliging Confidentialité et Sécurité Passende beveiliging Privacy enhancing technologies ex. PGP Cryptografie: PKI of SKI integriteit van de gevens Confidentieel karakter: wie kan decrypteren? Toegang? Firewall, login, paswoord, etc. Backup –> reproductie gegevens Verwerker: def contract: beveiliging, verantwoordelijkheid, etc. Une protection adéquate Privacy enhancing technologies ex. PGP La cryptographie: PKI – SKI Intégralité des données Confidentialité: qui peut décrypter? Accès au fichier firewall, mot de passe, login, etc. Copie de sauvegarde -> reproduction des données Sous-traitant définition contrat: sécurité, responsabilité, etc.

13 Aanmelding en Transparantie Notification et Transparence Commisie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer Cfr. Frankrijk positief advies van de CNIL Uitz: verklaring van conforme verwerking Publiek register: doel, wie, waar, etc. sluitstuk contrôle? La Commission pour la Protection de la Vie Privée Cfr. La France lavis favorable de la CNIL exc: déclaration de conformité du traitement Registre public: Finalité, responsable, localisation Pièce-clé de contrôle?

14 Rechten van de Burger Droits du Citoyen Art. 8 EVRM: Recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer Wet van 1992 Informatieplicht Recht op mededeling: Recht op correctie Recht op verzet Art 8. CEDH: Protection de la vie privée Loi de 1992 Obligation dinformation Droit dAccès Droit de Rectification Droit dOpposition

15 Informatieplicht Obligation dinformation mededeling essentiële gegevens omtrent, Verantwoordelijke, finaliteit Rechtmatige verwerking mededeling aan « derden » Melding recht op toegang en correctie Communication des informations essentielles Le responsable Les finalités du traitement Traitement loyal et licite Communication à un tiers Mentionner le droit daccès et de rectification

16 Rechten van de Burger Droits du Citoyen Recht op Mededeling binnen de 45 dagen na formulering verzoek, Identificatie van verzoeker Beperkt inzagerecht voor bepaalde registers? Recht op Correctie Kosteloze verbetering van onjuiste gegevens Verwijdering van niet-conforme gegevens Gebruiksverbod wegens niet pertinent gebruik Recht op Verzet Zwaarwichtige en gerechtvaardigde reden Direct marketing « geautomatiseerde » beslissing, Droit dAccès Endéans les 45 jours suivant la demande Identification du demandeur Droit limité pour certains registres ? Droit de Rectification correction sans frais des données inexactes Suppression des données « non- conformes » linterdiction dutilisation Droit dOpposition Raisons prépondérantes et légitimes Prospection - marketing « processus de décision automatisé »

17 Handhaving - L effectivité Vertrouwen van de burger niveaus van contrôle Burger: toegekende rechten De Commisie Openbaar register Optreden als tussenpersoon Adviezen uitbrengen Neerleggen en behandelen van klachten Gerecht: Voorz. Rb 1°aanleg ADR? Bijzondere toezichtscomités : openbare sector? La confiance du citoyen Les niveaux de contrôle Le citoyen: droits accordés La commission registre public intermédiaire avis Porter et examiner des plaintes Tribunaux: Prés. Trib. 1ère instance Juridictions alternatives? Comités de surveillance : secteur public

18 Slotbemerking – Remarque finale E-Government tal van voordelen Toegang tot overheidsinformatie Eenvoudig: guichet unique, Transparant Efficiëntie « volgbaarheid »: digital traces Nadelen en riscos zijn inherent Balans: efficiënt bestuur - persoonlijke levenssfeer Voldoende waarborgen: juridisch + technische maatregelen Avantages du E-gouvernement Simplicité Transparence Rentabilité Accessibilité Traçabilité Inconvénients et risques inhérents Balance: administration efficace – la vie privée Des garanties adéquates: légales et techniques


Download ppt "« There was, of course, no way of knowing whether you were being watched at any given moment. It was even conceivable that they watched everybody at every."

Verwante presentaties


Ads door Google