De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Forum software THUISVERPLEGING

Verwante presentaties


Presentatie over: "Forum software THUISVERPLEGING"— Transcript van de presentatie:

1 Forum software THUISVERPLEGING
ProRec-BE Forum logiciels SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Corilus Spy

2 Agenda (1/3) Welkom Goedkeuring van het verslag van 4.12.2012
Nabespreking vergadering van 27 februari op het eHealth platform Stand van zaken “aanbesteding” voor het label Onderaanneming(en) en hun rol Administratieve procedure Aan te leveren documentatie AE + N criteria : formulier - beoordeling Huidig tijdschema Le mot de bienvenu – Tour de Table Approbation du rapport de la réunion du 4 décembre 2012 Commentaires sur la réunion du 27 février auprès de la plateforme eHealth Etat du dossier d’adjudication du marché « Label   » Les sous-traitants et leurs tâches Procédure administrative Documentation à fournir pour les critères AE + N: formulaire et évaluation Calendrier actuel Forum Verpleegkunde - Infirmier

3 Agenda (2/3) Standaard testsessie
Discussienota betreffende enkele basisconcepten en te nemen opties Structurering van de export / van het klinisch verpleegkundig dossier Diensten aan te leveren door derden Criterium 153 en 154 Stand van zaken SMF = Software Migration Format Stand van zaken PMF – Patient Migration Format Status “documentatie” criteria Une session de test “standard” Note de Discussion concernant certains concepts et options à prendre Structuration de l’exportation de données / du dossier clinique infirmier Services à fournir par des tiers Critère 153 et 154 Progrès quand au SMF = Software Migration Format Progrès quand au PMF = Patient Migration Format Etat d’avancement de la documentation des critères Forum Verpleegkunde - Infirmier

4 Agenda (3/3) De verpleegkundige evaluatieschalen
Het verpleegkundig voorschrift Het verpleegkundig “schriftelijk verslag” De mobiele toepassing: mobisoft en Vinca I en II Bijzondere schikkingen: groeperingen / nieuwe pakketten Detailbespreking criteria Afspraken in verband met de Dropbox. Rondvraag en volgende vergadering Les échelles d’évaluation infirmière La prescription infimière Le rapport “écrit” infirmier L’appplication mobile “mobisoft” et Vinca I et II Cas spéciaux: les groupements et les nouveaux logiciels Discussions en détail de certains critères Conventions sur l’utilisation du Dropbox Tour de table et prochaine réunion Forum Verpleegkunde - Infirmier

5 Nabespreking - 27.2.2013 - Considérations
Forum Verpleegkunde - Infirmier

6 Aanbesteding - Adjudication
11.2 uiterste datum offerte Eén kandidaat Bod aanvaard (zou) Datum contract bepalend verder verloop 11.2 date ultime pour l’offerte Un candidat Offerte (serait) acceptée Date contrat déterminant pour calendrier Forum Verpleegkunde - Infirmier

7 Aanbesteding – Adjudication (2)
3 loten / 3 beroepen 3 taken per lot: Schrijven documentatie Definitie testomgeving: Testpopulatie Testpatiënten Testscenario’s Uitvoeren van de testen + rapportering naar eHealth platform 3 lots / 3 professions 3 tâches par lot: Documenter les critères Définition environnement de test: Population de base Patients test Scénarii de test Effectuer les tests + rapport vers la plateforme eHealth Forum Verpleegkunde - Infirmier

8 Onderaanneming - SousTraitance
Prévu dans l’offerte AIIB : Association des Infirmières Indépendantes de Belgique FIIB: Fédération des Infirmières Indépendantes de Belgique Taches: Surpervion professionnelle Fournir patients test Fournir les scénarii Voorzien in de offerte AIIB FIIB Taken: Professionele supervisie Aanleveren testpatiënten Aanleveren testscenario’s Forum Verpleegkunde - Infirmier

9 Procédure Administrative Procedure
Aanmelden op basis van standaard formulier. Nieuwe versie of nieuw product Mobisoft optie (cloud / andere) Groepering of niet Opties evaluatieschalen Opties anamnese In ontvangst nemen documentatie Verklaring onder ede conformiteit AE Documentatie AE + N (2013) neerleggen Inscription sur base d’un formulaire eHealth Nouvelle version ou nouveau produit Mobisoft option (cloud /autre) Groupement ou non Options échelles d’évaluation Options anamnèse Recevoir la documentation Déclaration sur l’honneur pour les AE Soumettre la documentation AE + N (2013) Forum Verpleegkunde - Infirmier

10 Documentatie/ion AE + N
Documentation convaincante Décrire le comment Illustrer la conformité Si requis: fichier d’exportation 5 semaines avant les tests Evaluation communiquée 2 semaines avant période de tests 5 jours pour formuler des remarques. Critères “douteux” seront à tester 1 à 3: lors des tests et gratuit 4 ou 5: extension des tests / 250€ par test 6+: session supplémentaire avant les tests pour le label 2013 Overtuigende documentatie Beschrijving van het hoe Illustreren conformiteit Zo nodig: exportbestand 5 weken voor de testen Evaluatie : 2 weken voor de testen medegedeeld 5 dagen om opmerkingen te formuleren. Twijfelgevallen zullen bijkomend getest worden 1 tot 3: gratis en tijdens testsessie 4 of 5: verlenging testsessie en 250€ per test 6 + : bijkomende sessie voorafgaand aan standaardsessie Forum Verpleegkunde - Infirmier

11 Formulier / Formulaire
..\..\Label 2012\Criteria- eHP - FOD\Proposal Documentation of Criteria.docx Forum Verpleegkunde - Infirmier

12 Calendrier – Kalender (1)
04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 Aantal Kalenderdagen 30 61 92 122 153 183 214 245 273 304 334 365 395 426 Algemene en Administratieve Taken T1 Contracten onderaannemers Huisartsgeneeskunde Algemene documentatie van de “N” criteria ( C + AE) T2 Test populatie definitie T3 Testpatiënten T4 Testscenario’s T5 Testen applicaties – Eerste sessie T6 Documenteren resultaten eerste sessie T7 Testen applicaties – Tweede sessie T8 Documenteren resultaten tweede sessie Kinesitherapie Verpleegkunde

13 Calendrier – Kalender (2)
05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 Aantal Kalenderdagen 30 61 92 122 153 183 214 245 273 304 334 365 395 426 Algemene en Administratieve Taken T1 Contracten onderaannemers Huisartsgeneeskunde Algemene documentatie van de “N” criteria ( C + AE) T2 Test populatie definitie T3 Testpatiënten T4 Testscenario’s T5 Testen applicaties – Eerste sessie T6 Documenteren resultaten eerste sessie T7 Testen applicaties – Tweede sessie T8 Documenteren resultaten tweede sessie Kinesitherapie Verpleegkunde

14 Pratiquement - Praktisch
Lottrekking eHealth binnen de periode Sessie Testen ter plaatse Duur: 4 uur effectief Van 11:00 tot 16:00 Catering ten laste producent (licht) Scenario bepaald door eHealth Samenstelling delegatie producent op voorhand mededelen. Max 3 pers. eHP mag“waarnemer” sturen. Tirage au sort endéans la période de test Session même: Sur place 4 heures effectifs De 11 à 16h Catering (léger) à charge Scénario choisi par la plateforme eHealth Délégation producteur communiquée en avance. Max. 3 pers. eHP peut avoir un “observateur”. Forum Verpleegkunde - Infirmier

15 Agenda (2/3) Standaard testsessie
Discussienota betreffende enkele basisconcepten en te nemen opties Structurering van de export / van het klinisch verpleegkundig dossier Diensten aan te leveren door derden Criterium 153 en 154 Stand van zaken SMF = Software Migration Format Stand van zaken PMF – Patient Migration Format Status “documentatie” criteria Une session de test “standard” Note de Discussion concernant certains concepts et options à prendre Structuration de l’exportation de données / du dossier clinique infirmier Services à fournir par des tiers Critère 153 et 154 Progrès quand au SMF = Software Migration Format Progrès quand au PMF = Patient Migration Format Etat d’avancement de la documentation des critères Forum Verpleegkunde - Infirmier

16 Standaardsessie – Session type
Bespreking AE (indien nodig) Back-up testpopulatie Steekproef testpatiënten Export één dossier SMF Export één dossier PMF Doorlopen testscenario, script per script Collecteren exportbestanden Commentaire sur les AE (si nécessaire) Back-up de la population de test Vérifier présence patients test Exportation un dossier SMF Exportation un dossier PMF Parcourir scénario de test: script par script Collecter les fichiers d’exportation. Forum Verpleegkunde - Infirmier

17 Fonctions “spéciales” – Bijzondere aspecten
Certaines fonctions seront testés sur le mobiciel Synchronisation / centralisation Impressions Export / Integratie Fonctions mutuelles: attestation requise Bepaalde functies te testen op de mobiele toepassing Synchronisatue / centralisatie Print functies Export / Integratie Ziekenfondsen: attest vereist Forum Verpleegkunde - Infirmier

18 Rapports - Verslaggeving
Evaluatie export Evaluatie telematica Evaluatieverslag C + AE (indien nodig) 4 gradaties Beschikbaar twee weken na einde van testperiode 5/10 werkdagen om tegen te argumenteren Evaluer les exportations Evaluer “télématique” Rapport concerne C et AE (si le cas) 4 gradations Disponible au plus tard 15 jours après la fin de la période de tests 5/10 jours pour argumenter Forum Verpleegkunde - Infirmier

19 Herkansing - Ratrappage
Nodig indien: Één of meer rood Méér dan drie / vijf geel (te bepalen door eHP) Eén enkele kans Zelfde procedure Ongeveer 2 maanden na einde eerste periode. Uit principe een ander scenario. Nécessaire dès Un rouge Plus que 3/5 jaunes (à décider par la plateforme) Une seule fois Même procédure Environ 2 mois après fin première période. Par principe un scénario différent. Forum Verpleegkunde - Infirmier

20 Discussienota / Note de Discussion Terminologie
Begrippen: Episode / Periode Sessie Interventie Verrichting / Handeling Prestatie 47b & 47d Verpleegkundig verslag (feedback) Intermediair Finaal Stopzettingsverslag Concepts Episode /Période Session Intervention Actes Prestation 47b & 14d Rapport infirmier (feedback) Intermédiaire Final Rapport de sortie Forum Verpleegkunde - Infirmier

21 Structuur/ure Dossier & Export
N’adressons PAS la structure du dossier: liberté des producteurs et utilisateurs Bien la structure des messages À l’exportation À l’intégration On impose bien des “liens” qui permettent un représentation structurée des données De criteria leggen geen interne structuur op aan een pakket: vrijheid van gebruikers en producenten Wel in de boodschappen Bij uitvoer Bij integratie Wel worden “links” opgelegd die een gestructureerde presentatie van de gegevens mogelijk maakt Forum Verpleegkunde - Infirmier

22 Services de tiers /Diensten van derden
eHealthBox HUBs (nog niet / pas encore) Verzekerbaarheid - Assurability Vitalink / Sumehr (nog niet / pas encore) Vitalink / Medicatie – Médication (nog niet / pas encore) Intermed / Sumehr (nog niet / pas encore) Recip-e (?) EBM Practice Net => L => Crit. 117 Forum Verpleegkunde - Infirmier

23 Crit. 153 & 154 153: premieaanvraag: ? 154: meten gebruik
2014 Distributie en installatieverplichting 154: meten gebruik Yearly Contact Group Total number in practice 153: demande de prime: ? 2014 Distribution et obligation d’installation 154: mesurer l’utilisation Yearly Contact Group Nombre de dossiers dans le système Forum Verpleegkunde - Infirmier

24 SMF Twee vergaderingen werkgroep Goed gevorderd
Heel wat bruikbaar uit andere beroepen Grootste hindernissen: Ontbreken van waarden in Kmehr tabellen Ontbreken van tabellen Statussen patiënten die invloed hebben op tarifering Voorschrift suggesties Inhoudelijke soorten voorschriften en verslagen Prestaties en “idefix” bestanden Evaluatieschalen Deux réunions groupe de travail Bien avancé Réutilisation des défintions dans les autre métiers Plus grandes difficultés: Manques dans les tables Kmehr Manque de tables Kmehr Conditions du patient qui influencent la tarification Suggestions de prescription Sortes / types de presriptions et de rapports Les prestations et fichiers “idefix” Les échellles d’évaluations Forum Verpleegkunde - Infirmier

25 Patient typering – Type de patient
Conditions Patient being palliative patient Patient being disoriented Patient being a psychiatric patient Patient requiring more than one visit a day Possibilities Risk factor Authorisation / Justification … Notification Document needed From the nurse => notification From a prescriber / a referrer Separate document => authorisation Part of prescription => in that prescription => risk Forum Verpleegkunde - Infirmier

26 Médication - Medicatie
Wat is eigenlijk nodig? Lijkt een onderscheid te bestaan tussen de (documentatie)- behoeften van het dossier en van het werkblad Welke is de medicatie? Aard Duur Dosering… Wat moet dag per dag toegediend worden? Men kan moeilijk “dagschema” per dagschema bewaren of toch? De Kmehr benadering… Que faut-il vraiment? Semble y avoir un conflit entre les besoins de gestion au niveau du dossier et les besoins pour le “fiche de travail”. Quelle médication? Nature Durée Dosage…. Route etc…. Ce que le patient doit recevoir jour par jour Si on produit un schéma par jour, est-ce concevable d’archiver cela? La “solution” Kmehr… Forum Verpleegkunde - Infirmier

27 Kmehr Medication Regimen
Forum Verpleegkunde - Infirmier

28 PMF Important de définir quoi
Données administratives pour autant que “valides” “clinical statements” – « clinical summary » Nature des soins + description succinte Allergies Valeurs des échelles d’évaluation Communication libre Intégrable dans le système de destination Belangrijk om vast te leggen wat nodig is: Administrative gegevens voor zover die nog geldig zijn “clinical statements” – clinical summary Aard van de zorgen + korte beschrijving Allergieën Evaluatieschalen Vrije commentaar Te integreren in bestand van bestemming Forum Verpleegkunde - Infirmier

29 Status documentatie criteria / Etat de la documentation des critères
Questions & Réponses sur le dropbox Documents obtenus sur le Dropbox Documentation spécifique: Cadre près Dû 3 mois après adjudication Base pour les scénarii etc… Vraag & Antwoord op de Dropbox beschikbaar Externe documenten ook op Dropbox. Specifieke documentatie: Kader is beschikbaar Moet beschikbaar zijn drie maanden na aanbesteding Basis van definitie van scenario’s enz… Forum Verpleegkunde - Infirmier

30 Agenda (3/3) De verpleegkundige evaluatieschalen
Het verpleegkundig voorschrift Het verpleegkundig “schriftelijk verslag” De mobiele toepassing: mobisoft en Vinca I en II Bijzondere schikkingen: groeperingen / nieuwe pakketten Detailbespreking criteria Afspraken in verband met de Dropbox. Rondvraag en volgende vergadering Les échelles d’évaluation infirmière La prescription infimière Le rapport “écrit” infirmier L’appplication mobile “mobisoft” et Vinca I et II Cas spéciaux: les groupements et les nouveaux logiciels Discussions en détail de certains critères Conventions sur l’utilisation du Dropbox Tour de table et prochaine réunion Forum Verpleegkunde - Infirmier

31 Evaluatieschalen – Echelles d’évaluation
Beschikbaarheid Hoe aanpakken? De schaal zelf als een template aangeboden Invullen mogelijk op scherm (aangeraden) Ingevulde schaal als een document opslaan Score = meetwaarde, niet altijd numeriek Dispobilité requise Comment implémenter? L’échelle offerte comme modèle Saisie électronique de préférence Stocké comme document Score = une mesure comme les autres, pas toujours numérique Forum Verpleegkunde - Infirmier

32 Verpleegvoorschrift – Prescription Infirmière
Kmehr transactie “prescription” Drie mogelijkheden: Document in een Kmehr enveloppe Kmehr bestand met “content” en “conclusion” EN document Gestructureerd Kmehr voorschrift EN document Keuze tussen RTF en PDF. Voorkeur voor PDF documenten. Precisering “natuur” Inhoud: wat opgelegd is door RIZIV Evolutie naar meer... Elementen te integreren in patiënt dossier Datum en auteur Aard & aantal (of duur) vanaf Preciseringen ngl de aard Transaction Kmehr: “prescription” Trois possibilités: Document dans une enveloppe Kmehr Fichier Kmehr avec une “content” et une “conclusion” ET le document Message Kmehr structuré ET le document. Choix entre RTF et PDF. Préférence PDF. Préciser la nature. Contenu: Ce qui est obligatoire pour l’INAMI Evolution vers plus complet… Eléments à intégrer dans les dossier du patient: Date et auteur Nature et nombre (ou durée) dès Précisions: fonction du type de soins Forum Verpleegkunde - Infirmier

33 Verpleegvoorschrift – Perscription Infirmière
Standaard: Aangemaakt & ondertekend door arts Niet geadresseerd => Recip-e In realiteit dikwijls Aangemaakt door verpleging “suggestie” Geadresseerd voor ondertekening => eHB / mail service Ondertekend en geadresseerd => verpleging => eHB Mogelijk probleem met Recip-e: antidatering Classique: Rédigé et signé par le médecin Non adressé => Recip-e En réalité souvent “Suggestion” faite par infirmière Adressé pour signature => eHB / mail Signé et adressé à l’infirmière => eHB Problème quand à l’usage de Recipé : antidater la prescription Forum Verpleegkunde - Infirmier

34 Rapport Infirmier - Verpleegverslag
2 types de rapport Rapport infirmier (feedback) Intermédiaire Final Rapport de sortie (continuité des soins) Transaction Kmehr “report” avec précision de la nature des soins rapportés 3 possibilités (= prescription) Document sur base d’un modèle offert aux utilsiateurs Egalement choix entre RTF et PDF. PDF préféré. Toujours message adressé. Copie du document à stocker dans le dossier du patient. 2 soorten verslagen Verpleegverslag (feedback) Tussentijds Finaal Verpleegkundig stopzettingsverslag (doorgeven van de zorg) Kmehr transactie “report” met precisering natuur van de zorg 3 mogelijkheden (= voorschrift) Document gebaseerd op een templataangeboden aan gebruikers Keuze RTF/ PDF Voorkeur: PDF Altijd een geadresseerd bericht Kopie van het document wordt opgeslagen in het dossier. Forum Verpleegkunde - Infirmier

35 Mobisoft Aanbieden mobiele toepassing is verplicht.
Niet verplicht: een “eigen” Mobisoft Wel verplicht: een perfecte coördinatie: Opladen gegevens naar Mobisoft Synchronisatie van ingevoerde gegevens Verschillende opties: op voorhand te bepalen. Bepaalde functies worden getest op de mobiele toepassing: aanpassingen van de bestanden nagegaan op centrale bestanden (indien verschillend) “Vaste” toepassing mag natuurlijk alle functies omvatten. Offrir une application mobile est obligatoire. Pas obligatoirement une application “originale”. Obligatoire: une coordination parfaite Chargement de données Synchronisation des données saisies sur le mobiciel. Différentes options: à documenter d’avance Certaines fonctions seront testés sur le mobiciel: la mise à jour des fichiers se fera sur l’application mère, s’il y a. L’application mère peut naturellement être complète sur elle- même. Forum Verpleegkunde - Infirmier

36 Mobisoft & Vinca I - II Functies beschikbaar op Mobisoft aangeduid in criteria: Soms “dubieus” Commentaren welkom Zal gedocumenteerd worden Vinca I en Vinca II deelname: geen bewijs van integratie in hudige soft. Functies Vinca I en II maken bijna integraal deel uit van de criteria. Opmerkingen op Vinca II: wordt nageizen of aanpassing van de criteria nodig is Les critères précisent les fonctions qui doivent être disponible sur le mobiciel: Parfois douteux Commentaires attendus Sera documenté Le fait qu’on a participé au Vinca I et II ne pporte pas la preuve d’intégration dans votre soft. Les fonctions Vinca I et II sont quasiment repris comme tel dans les critères. Les remarques du projet VincaII seront vérifiées Forum Verpleegkunde - Infirmier

37 Groeperingen - Groupements
Certains critères à valider autrement. Certaines fonctions ne sont pas d’appplications: SMF export Bien SMF import Bien PMF Attendons des suggestions Bepaalde functies moeten allicht anders getest worden. Bepaalde functies niet van toepassing: SMF export Wel SMF import Wel PMF Wacht op suggesties Forum Verpleegkunde - Infirmier

38 Nouveau soft – Nieuwe softw.
Geen bijzondere afspraken Rien de spécifique Forum Verpleegkunde - Infirmier

39 Discussion / Discussie
Criteria / Critères Forum Verpleegkunde - Infirmier

40 Dropbox Geen wijzigingen aanbrengen aan “..overview.xlsx.”
Niets wissen aub Gebruik “…questions.xlxs” om eigen opmerkingen door te geven Ne rien modifier dans le fichier “overview.xslx”. Ne rien effacer svp Utilisez le fichier avec extension “questions” pour vos remarques Forum Verpleegkunde - Infirmier

41 Rondvraag Volgende vergadering Tour de Table Prochaine réunion
Forum Verpleegkunde - Infirmier

42 Dank u! Merci ! Forum Verpleegkunde - Infirmier

43 Forum Verpleegkunde - Infirmier

44 Discussion générale des critères
Algemene bespreking criteria Discussion générale des critères Forum Verpleegkunde - Infirmier

45 ProRec-BE Dropbox Bedoeling om zo volledig mogelijke documentatie ter beschikking te stellen: middelenverbintenis Toegankelijk voor iedereen => toegang aanvragen aan Twee versies van de criteria bestanden: Overview: alleen lezen, alle antwoorden en interpretaties Questions: vragen per producent Le but est de mettre le plus de documentation possible à la disposition: un effort de moyens Accessible à chacun: faireune demande à Contient deux versions du fichier avec les critères: Overview: “read only”, toutes les questions, réponses et interprétations Questions: uniquement les questions: par producteur Forum Verpleegkunde - Infirmier

46 Afspraken - Conventions
Texte avec instructions joint aux fichiers. Un fichier de centralisation Une colonne par producteur Commentaires / questions Dans une copie personnelle du fichier “questions” Dans votre colonne Adresser à moi par mail Réponses seront données dans le fichier central ‘overview’. Réponses et questions disponibles à chacun Schrijven met richtlijnen bij de bestanden Eén bestand voor centralisatie Eén kolom per producent Commentaren en vragen In een persoonlijke kopij van het bestand “questions” In uw kolom Naar mij opsturen per mail Antwoorden komen in het centraal bestand ‘overview’. Vragen en antwoorden worden beschikbaar voor iedereen Forum Verpleegkunde - Infirmier

47 Important - Belangrijk
Nous ne répondrons pas aux questions: émises par des tiers qui tentent à faire approuver une interprétation personnelle implémentation spécifique qui mettent en doute l’opportunité d’un critère Une seule colonne Wij zullen niet antwoorden op vragen: van derden die goedkeuring beogen van een eigen interpretatie een specifieke implementatie Die de opportuniteit van een criterium in vraag te stellen Gebruik maar één kolom Forum Verpleegkunde - Infirmier

48 Overzicht C en AE+N Criteria Aperçu des critères C et AE + N
41 criteria C 61 subcriteria 43 criteria AE+N 24 subcriteria Vinca / Mobisoft 12 C 7 AE + N Bestand dropbox Mobisoft ervaringen? 41 critères C 61 sous-critères 43 critères AE + N 24 sous-critères Vinca / Mobisoft 12 C 7 AE + N Liste sur le dropbox Mobiciel: expériences? Forum Verpleegkunde - Infirmier

49 Verplicht – Obligatoire = ?
Verplicht = de software biedt een bepaalde functionaliteit. Verplicht >< verplicht te gebruiken door de kinesisten “onze gebruikers vragen dat niet”… Obligatoire = le logiciel doit offrir la fonctionnalité. Obligatoire ne veut pas dire obligatoire à l’utilisation par le kinésiste “nos utilisateurs ne demandent pas cela…” Forum Verpleegkunde - Infirmier

50 Documentatie/on AE + N Voorafgaandelijk documenteren Overtuigend
Met schermafdrukken Evt. met exportbestanden Evaluatie: Goed => OK ? => vraag om uitleg Niet goed: wordt getest tijdens labeltest A documenter préalablement Doit être convainquant Avec impression d’écrans Avec fichiers d’exportation event. Evaluation: Conforme => OK ? => demande d’explication Négatif: à tester lors du label Forum Verpleegkunde - Infirmier

51 Structurering / Structuration Dossier / Anamnese-Anamnèse
Ganse discussie ontstaan: eerder over de structurering van de anamnese. Gordon >< Henderson 52 eerder Gordon Positie RIZIV: Henderson mag naast Gordon Gebruiker beslist (nog) wat hij/zij gebruikt Daarnaast een evidente structurering rond: sessies met diensten gekoppeld aan indicatie/voorschrift. Toutes une discussion: plutôt sur la structuration de l’anamnèse infirmier. Gordon >< Henderson Crit. 52 basé Gordon Position INAMI Henderson est permis en supplément Utilisateur décide de ce qu’il veut utiliser Pour le restant une structuration de base basé sessions avec services reliées à une indication ou prescription Forum Verpleegkunde - Infirmier

52 Evaluatieschalen – Echelles d’évaluation (Crit. 77)
Aan te bieden schalen Katz schaal RAI short contact assessment Pijnschaal Optioneel (niet gevalideerd) SFRAT schaal MAN schaal NORTON/BRADEN “Besluit” moet kunnen opgenomen worden in het schriftelijk verslag. Echelle à proposer Katz RAI short contact assessment Echelle de Douleur Optionnel (ne sera pas validé) SFRAT MNA NORTON/BRADEN La “conclusion” doit pouvoir être reprise dans le rapport écrit. Forum Verpleegkunde - Infirmier

53 Verpleegkundig voorschrift Prescription infirmier
Forum Verpleegkunde - Infirmier

54 Verpleegvoorschrift – Prescription infirmier
Aan te maken door pakket voorschrijver Te integreren in pakket verpleging Documentatie in Dropbox RIZIV documentatie PCC project Geconcipieerd voor een papieren document: voorschrift en verslag gekoppeld moet opgesplitst worden Inhoud (MCC)vastgelegd Verplichte elementen Facultatieve elementen ..\..\Label 2012\Nursing\Conso_ChampsE- Prescription_Inf__NL_V0.2.xls A produire par le prescripteur Doit être intégré dans l’application infirmier Documentation dans le Dropbox Document INAMI Projet PCC Conçu comme un document papier: doit être scindé en prescriptions et rapport. Contenu (PCC) défini Champs obligatoires Champs facultatifs ..\..\Label 2012\Nursing\Conso_ChampsE- Prescription_Inf__FR_V0.2.xls Forum Verpleegkunde - Infirmier

55 Forum Verpleegkunde - Infirmier

56 Probleem Kmehr Problème
Kmehr model bestaat nog niet => niet echt één model ! Kmehr ondersteunende tabellen bestaan niet Bepaalde concepten niet aanwezig in HA pakketten, (nog) niet als verplichte informatie. => Moeilijk aan te leveren Le message Kmehr n’existe pas (encore) => pas vraiment un seul modèle ! Les tables nécessaires n’existent pas non plus Certains concepts ne sont pas présent dans les applications de médecins, pas (encore) obligatoire => Difficile à produire Forum Verpleegkunde - Infirmier

57 Inhoudelijk - Contenu Plusieurs types de prescriptions.
Discordance entre PCC et contenu défini par INAMI InfoBox are/fr/infos/infobox/visiti ng_nurse/index.htm Etudié par quelqu’un? Quel est votre avis? Verschillende soorten voorschriften. Verschil tussen PCC inhoud en RIZIV bepalingen. InfoBox are/nl/infos/infobox/visitin g_nurse/index.htm Heeft zich daar iemand over gebogen? Uw advies? Forum Verpleegkunde - Infirmier

58 Pas de prescription pour… Geen voorschrift nodig voor…
58 Voor alle verpleegkundige verstrekkingen uitgevoerd in het kader van de nomenclatuur is een voorschrift nodig behalve voor de volgende verstrekkingen: - het toilet (ook in het kader van de forfaitaire honoraria), - het bezoek van een referentieverpleegkundige bij specifieke wondzorg, - het toezicht op een wonde met bioactief verband gedurende de periode waarvoor het verzorgen van een wonde is voorgeschreven. - het verpleegkundig consult. Une prescription est nécessaire pour toutes les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre de la nomenclature, a l’exception des prestations suivantes : - la toilette (également dans le cadre des honoraires forfaitaires), - la visite d’un infirmier relais dans le cadre de soins de plaie(s) spécifiques, - le contrôle d’une plaie a pansement bioactif pendant la période ou les soins de la plaie ont été prescrits, - la consultation infirmière. Forum Verpleegkunde - Infirmier

59 Algemene Bepaling / Règle générale
Het voorschrift vermeldt de aard, het aantal (of de duur) en de frequentie van de te verlenen verstrekkingen. Het moet de nodige gegevens bevatten om de aangerekende verzorging te kunnen identificeren (dus alleen de vermelding van het nomenclatuurnummer is niet voldoende). La prescription mentionne la nature, le nombre (ou la durée) et la fréquence des soins a dispenser. Elle doit comporter les données requises pour pouvoir identifier les soins attestés (la seule mention du numéro de nomenclature ne suffit donc pas). Forum Verpleegkunde - Infirmier

60 Bijzondere Bepalingen
Voorschriften voor het toedienen van geneesmiddelen en medicamenteuze oplossingen moeten bovendien de aard en de dosis van de toe te dienen producten vermelden. Voor de bereiding en toediening van medicatie aan chronische psychiatrische patiënten (425736, ) dient niet het aantal verstrekkingen maar de periode van toediening worden vermeld (maximaal een jaar per voorschrift) Voorschriften voor het toedienen van enterale en parenterale voeding of van perfusies moeten bovendien het debiet en de hoeveelheid per 24 uur vermelden. Voorschriften voor wondzorg vermelden volgende bijkomende informatie: Een omschrijving van de wonde De maximale frequentie van de verzorging De posologie van de toe te dienen geneesmiddelen De periode waarover de wonde moet verzorgd worden Forum Verpleegkunde - Infirmier

61 Règles spécifiques Les prescriptions relatives a l’administration de médicaments et de solutions médicamenteuses doivent en outre mentionner la nature et la dose des produits a administrer. Pour la préparation et l’administration de médications destinées aux patients psychiatriques chroniques ( et ), il ne faut pas mentionner le nombre de prestations mais la période d’administration (maximum une année par prescription). Les prescriptions relatives a l’administration d’alimentation entérale et parentérale ou relatives a l’administration de perfusions doivent en outre mentionner le débit et la quantité par périodes de 24 heures. Les prescriptions relatives aux soins de plaie(s) doivent mentionner les informations suivantes : - une description de la plaie - la fréquence maximale des soins - la posologie des médicaments a appliquer - la période au cours de laquelle la plaie doit être soignée. Forum Verpleegkunde - Infirmier

62 Bijkomend / En plus Identificatie van de patient: naam, voornaam, adres, hoedanigheid, inschrijvingsnummer Identificatie van de voorschrijver (naam , adres, RIZIV- nummer,) Het moet ondertekend worden door de voorschrijver (manueel). Het moet gedateerd zijn. mentionner l’identification du patient : nom, prénom, adresse, qualité, numéro d’inscription reprendre l’identification du prescripteur : nom, adresse, numéro INAMI être signée par le prescripteur (signature manuscrite) être datée. Forum Verpleegkunde - Infirmier

63 Opties genomen ivm kiné Options prise pour la kinésithérapie
Baseren op RIZIV reglementering RTF document In een Kmehr Level 1 enveloppe, transactie “request” => “prescription” Bij beschikbaarheid gestructureerd bericht: beide modellen. Se baser sur la régelementation INAMI Document RTF Enveloppe Kmehr Level 1, transaction “request” => “prescription”. Quand disponible structurré: garder les deux formes. Forum Verpleegkunde - Infirmier

64 Crit. 135g Documentatie / Documentation
1) Er wordt geopteerd om minstens een RTF document aan te maken, verstuurd in een Kmehr enveloppe als een transactie "request". Kmehr level 1 compatibiliteit. 2) De transactie wordt geïdentificeerd als een verpleegvoorschrift. (nog niet mogelijk: Kmehr probleem) 3) Het RTF document bevat alle elementen zoals vastgelegd in het document “Infobox RIZIV – wegwijzer voor de verpleegkundige in de thuiszorg” op pagina 30 en gepubliceerd op de web site van het RIZIV 1) La prescription kiné sera au minimum un fichier RTF envoyée comme transaction "request" dans une enveloppe Kmehr. Kmehr niveau 1. 2) Le message est identifié comme prescription infirmier. (Pas encore possible : un problème Kmehr) 3) Le document RTF contient tous les éléments comme précisé dans le document « Infobox INAMI – La réglementation décryptée pour l’infirmier en soins à domicile » à la page 30 et comme publié sur le site de l’INAMI Forum Verpleegkunde - Infirmier

65 Cirt. 135g 4) Het RTF document kan meer gegevens bevatten, meer bepaald de velden gemarkeerd V of I van het kinesitherapeutisch voorschrift zoals beschreven in het document Conso_ChampsE- Prescription_Inf_NL_V0.3.xls beschikbaar in de dropbox. 5) Het voorschrift zelf wordt als document opgeslagen in het dossier. 6) Het staat het verzendende systeem vrij het RTF document te “interpreteren” en bepaalde elementen gestructureerd op te slaan in het dossier. 7) Het staat het ontvangende systeem vrij naast het opslaan van het document op zich bepaalde elementen automatisch te extraheren en gestructureerd op te slaan. 4) Le document RTF peut contenir plus, plus particulièrement les éléments libellés V ou I de la prescription kiné comme décrit dans le document Conso_ChampsE- Prescription_Inf_FR_V0.3.xls disponible dans le dropbox. 5) La prescription comme tel est stockée comme un document dans le dossier du patient. 6) Le système émetteur peut éventuellement « interpréter » le document RTF et intégrer certains élément sous forme structurée dans le dossier du patient. 7) Le système récepteur de la prescription intègre la prescription comme document. Le système peut en extraire électroniquement certaines données afin de les stocker de façon structurée. Forum Verpleegkunde - Infirmier

66 Crit. 135g (3) 8) De producent kan opteren om een Kmehr Level 2 gestructureerd bericht te maken zodra de syntax beschikbaar is. Het bericht bevat in voorkomend geval ook het RTF document zoals eerder beschreven, ten behoeve van de ontvangende systemen die nog geen gestructureerd bericht aankunnen. (zolang dat niet vereist is) 9) Het aanmaken van het voorschrift wordt als een verrichting ingeschreven in het dossier. Dit gegeven wordt behandeld als een “dienst” in het kader van de structurering. 10) Een prototype voorschrift zal eerlang verspreid worden. 8) Le producteur peut opter pour la production d’une prescription Kmehr Level 2 structuré dès que la syntaxe deviendra disponible. La prescription contiendra dans le cas échéant également le document RTF comme décrit pour les systèmes récepteurs qui ne seraient pas encore en mesure d’interpréter le message structuré, aussi longtemps que pas obligatoire. 9) Le fait de produire une prescription est mentionné comme un acte dans le dossier du patient. Cet acte est traité comme un « service » dans le cadre de la structuration. 10) Une prescription type sera produite et distribuée dès que possible. Forum Verpleegkunde - Infirmier

67 Besluit Voorschrift / Conclusion Prescription
Een RTF bestand Transactie “request” => “prescription” Identiteitsgegevens in de Kmehr enveloppe. Ook wanneer een Level 2 bericht beschikbaar. (zolang Level 2 niet verplicht is) Opslaan als document bij verzender en ontvanger (in ieder geval). Un fichier RTF Transaction « request » => « prescription » Données d’identification dans l’enveloppe Kmehr. Certainement possible pour un message Level 2, aussi longtemps que Level 2 n’est pas obligatoire A stocker comme document chez émetteur et récepteur. (toujours). Forum Verpleegkunde - Infirmier

68 Voorbeeld / Exemple Forum Verpleegkunde - Infirmier
Kinesitherapeutisch Voorschrift Naam en Voornaam Patiënt: Degeest,Francis, Naam, Voornaam, RIZIV voorschrijver: Devlies,Jos, Datum Voorschrift: Maximum aantal zittingen: 10 Diagnose: torticollis,, ,L83,M43.6 Diagnose: cervicale tussenwervelschijf protrusie,C7, ,L83,M50.2 Lokalisatie: rechts Commentaar: herval Prescription kinésithérapeutique Nom et Prénom du patient: Degeest,Francis, Nom, Prénom, Numéro INAMI du prescripteur: Devlies,Jos, Date de la prescription: Nombres de séances au maximum: 10 Diagnostique: torticollis,, , L83, M43.6 Diagnostique: protrusion discale cervicale,C7, ,L83,M50.2 Localisation: droite Commentaire: récidive Forum Verpleegkunde - Infirmier

69 Beschikbaar - Disponible
Een RTF voorbeeld voorschrift in de dropbox. Een voorbeeld xml. Worden verder aangevuld. Une prescription “RTF” type dans le dropbox. Egalement un fichier xml. Sera complété d’autres exemples. Forum Verpleegkunde - Infirmier

70 “Schriftelijk verslag” verpleging “Rapport écrit” infirmier
Forum Kinesitherapie – Forum Kinésistes

71 Schriftelijk verslag – Rapport écrit
Aan te maken door verpleegpakket Geen RIZIV definitie van de inhoud. PCC model: een collatie van vrije tekst zones Geen specifiek Kmehr formaat beschikbaar. Indien beperkt tot tekst: Kmehr transactie “note” met een Content Conclusion Indien ook een RTF bestand: als document in een Kmehr enveloppe, transactie “note” Combinatie mogelijk Als document opgeslagen in verpleegpakket EN in artsenpakket. A produire par l’application infirmière Problèmes Kmehr identiques à la prescription: Pas de format Kmehr défini Pas de tables spécifiques Contient des éléments encore absent au niveau des applications des destinataires. Possible d’utiliser la transaction Kmehr “note” Possible sous forme d’un fichier RTF sous une enveloppe Kmehr avec transaction « note » A être stocké comme document dans l’application kiné et dans l’application kiné. Forum Kinesitherapie – Forum Kinésistes

72 Crit. 133a – Documentatie / Documentation
1) Er bestaat geen verplichte verslaggeving voor de verpleegkundigen. In de RIZIV documentatie wordt ook geen inhoud bepaald van een verpleegkundig verslag. Zie visiting_nurse/pdf/infobox_visiting_nurse.pdf 2) Er wordt geopteerd om een RTF bestand aan te maken dat opgenomen is in een transactie “note”. 3) Het verpleegkundig verslag kan ook bestaan uit een inhoudelijk identieke tekst opgedeeld in een item “content” en een item “conclusion” van de transactie. In voorkomend geval zal er ook een RTF bestand aanwezig zijn. 4) De verzender van het verslag kan een onderscheid willen maken tussen een feedback bericht en een “verslag”. Feedback is een tussentijdse evaluatie. Opm: Kmehr laat op dit ogenblik nog niet toe om de aard van een “note” bericht te preciseren. 1) Il n’existe pas de “rapport obligatoire infirmier”. La documentation de l’INAMI ne comprend donc pas de définition du contenu du rapport infirmier : voire ting_nurse/pdf/infobox_visiting_nurse.pdf. 2) Le rapport infirmier sera un document RTF inclus comme objet multimedia dans une transaction « note ». 3) Le même contenu du rapport infirmier peut être exporté comme contenu des items « content » et « conclusion » de la transaction note. Un document RTF restera néanmoins attaché le cas échéant. 4) L’émetteur du rapport peut faire une distinction entre un message « feedback » et un message « rapport », le feedback étant un rapport intermédiaire. Remarque : Kmehr ne permet pas pour l’instant de préciser la nature d’une transaction note. . Forum Kinesitherapie – Forum Kinésistes

73 Cirt. 133a (2) 5) Het verpleegkundig verslag (RTF) wordt opgenomen in het overzicht van documenten en wordt als verpleegkundig verslag geïdentificeerd in het dossier van de patiënt, met identiteit van de verzender. De producent kan ook het “note” bericht op zich opslaan, mits de beschikbaarheid van een “viewer” om de inhoud te kunnen raadplegen. 6) De velden “content” en “conclusion” kunnen bijkomend (afzonderlijk) geïntegreerd worden. 7) Het kinesitherapeutisch verslag kan “on top of” het RTF document, gestructureerde elementen bevatten als onderdeel van de transactie “note”, zodra de vereiste items in Kmehr beschikbaar zijn. Dit kunnen de V of I elementen zijn zoals beschreven in het document Conso_ChampsE- Prescription_Inf_NL_V0.3.xls, beschikbaar in de dropbox. 8) Voor het label 2013 is nog niet vereist om de gestructureerde gegevens te integreren. 5) Le rapport infirmier (RTF) est stocké parmi les documents et identifié comme rapport infirmier dans le dossier du patient avec l’identité de l’émetteur. Le producteur pourrait choisir de stocker la transaction «note » comme tel à condition qu’une visionneuse soit disponible. 6) Les champs « content » et « conclusion » de la transaction « note » peuvent être intégrés comme tel et séparément dans le dossier du patient. 7) Le rapport infirmier peut contenir en sus du document RTF des items structurés repris dans la transaction « note » même, pour autant les identifiant Kmehr soient disponibles. Ceci pourrait être les éléments V et I pourraient être repris. Ces éléments sont décrits dans le document Conso_ChampsE-Prescription_Inf_FR_V0.3.xls, disponible dans le dropbox. 8) L’intégration dans le dossier du patient de ces éléments structurés n’est pas requis pour le label 2013. Forum Kinesitherapie – Forum Kinésistes

74 Besluit Verpleegverslag – Conclusion Rapport Infirmier
2 mogelijkheden: “Note” met (tekst) content en conclusion (texte) “Note” met alleen een RTF bestand Voorbeeld van een verslag in Dropbox Voorbeeld xml in dropbox 2 possibilités: “note” avec un content (texte) et conclusion (texte) “note” avec uniquement un fichier RTF Exemple dans le Dropbox Exemple xml dans le Dropbox Forum Kinesitherapie – Forum Kinésistes

75 Agenda (2/2) Forum Verpleegkunde - Infirmier
De verpleegkundige evaluatieschalen Het verpleegkundig voorschrift Het verpleegkundig “schriftelijk verslag” Software Migration File : werkgroep opstarten, concrete afspraken Patient Migration File (onder voorbehoud) De mobiele toepassing: mobisoft Mogelijke kalender voor het label 2013 ProRec web site. Lidmaatschap ProRec-BE. Rondvraag en volgende vergadering Les échelles d’évaluation infirmier La prescription soins infirmiers Le rapport infirmier “écrit” Software Migration File: mettre en place le groupe de travail, planning concret Le Patient Migration File (sous réserve) L’application mobile “mobisoft” Calendrier probable pour le label 2013 Site Web ProRec-BE. Membre ProRec-BE. Divers te Prochaine Réunion Forum Verpleegkunde - Infirmier

76 Software Migration File:crit. 135
De software kan, door gebruik te maken van het 'nursing software migration format', de administratieve en verpleegkundige gegevens alsook de documenten exporteren en importeren zowel van een patiënt als van een volledig patiëntenbestand naar andere softwarepakketten voor het beheer van patiëntendossiers voor huisartsen. Dit bestandsformaat is beschikbaar en wordt onderhouden op de KMEHR web site van het eHealth platform. ( OF Voor elke versie van het softwarepakket moet de beschrijving van het geëxporteerde bestand duidelijk en ondubbelzinnig worden gedocumenteerd in een document dat wordt overgemaakt aan een maatschappij/instelling die de recuperatie van de gegevens kan garanderen (soort ESCROW-contract). Volgens contract moeten deze gegevens kunnen worden geraadpleegd door iedere huidige of vroegere gebruiker-eigenaar van een versie van deze software. Le logiciel peut exporter et importer sous le format de migration ‘Nursing software migration format’ les données administratives et infirmières ainsi que les documents sur un patient et/ou de toute la patientèle vers d'autres logiciels de gestion des dossiers de patients pour médecins généralistes. Ce format est publié et maintenu sur le site dédié au format KMEHR de la plate-forme eHealth. ( OU Une description du fichier exporté est documentée de manière claire et univoque, pour chaque version du logiciel, dans un document remis à une société/organisme qui est en mesure de garantir la récupération des données (type de contrat ESCROW). Elles sont accessibles contractuellement à tout actuel ou ancien utilisateur-propriétaire d'une version de ce logiciel. Forum Verpleegkunde - Infirmier

77 Software Migration: finaliteit - finalité
Doel: recuperatie van alle gegevens van een praktijk in een andere softwareomgeving, bij wisseling van software (stopzetting, faling…). Standaard bestemmeling: er is er geen: “verzender” = “bestemmeling”. But: récupération de toutes les données d’un cabinet par un autre logiciel (en cas de faillite, changement…) Destinataire de choix: il n’y en a pas: envoyeur = destinataire Forum Verpleegkunde - Infirmier

78 Software Migration: inhoud / contenu
Zoveel mogelijk / alles (juridisch…) Historische reconstructie nodig (contacten en gekoppelde gegevens) Ook vertrouwelijke gegevens Ook ondertussen irrelevant geworden gegevens Ook oudere versies van bepaalde gegevens Oorspronkelijke auteur blijft dezelfde Waardedatum EN registratiedatum blijven ongewijzigd Le plus possible / tout (pour des raisons juridiques…) Réconstruction historique (contacts et données reliées) Egalement les données confidentielles Aussi les données irrelevantes Egalement les différentes versions des données Auteur original reste l’auteur Date de validité ET date d’enregistrement restent inchangées Forum Verpleegkunde - Infirmier

79 Software Migration: Stappen / Etapes
Werkgroep Starten vergaderingen nog in december Afronden per einde maart. Assistentie nodig van eHealth Platform Definitie SMF voor huisarts- systemen beschikbaar op de dropbox. Hoofdproblemen: Wat moet er allemaal mee? Rekening houden met criterium Hoe het verpleegdossier “structureren”? Groupe de travail Première réunions en décembre Finaliser avant fin mars Assistence requise de la part de la plateforme eHealth Définition du fichier SMF pour le médecine générale dans le dropbox. Problèmes principaux: Quelles données? Tenir compte du critère Quelle structuration? Forum Verpleegkunde - Infirmier

80 Patient Migration: Finaliteit - Finalité
Doel: transfer van alle relevante gegevens van een patiënt bij verhuis. Standaard bestemmeling: de nieuwe verpleegkundige in de nieuwe praktijk Dikwijls onbekend => recip- e: op dit ogenblik nog niet mogelijk. In principe subset van SMF But: transfert des données relevant lors d’un déménagement d’un patient. Destinataire de choix: Nouveau infirmier dans un nouveau cabinet Souvent pas connu => exportation vers recip-e: pas encore possible En principe égal à un subset au SMF Forum Verpleegkunde - Infirmier

81 Patient Migration: inhoud - contenu
finaliteit, proportionaliteit en verantwoordelijkheid Historische reconstructie niet essentieel Geen vertrouwelijke gegevens Geen ondertussen irrelevante gegevens Geen oudere versies van gegevens Waardedatum en auteur blijven dezelfde Registratiedatum wordt datum invoer in nieuwe praktijk Pas tout: finalité, proportionnalité et responsabilité Reconstruction historique n’est pas le but Pas de données confidentielles Pas de données non relevant Pas d’anciennes versions Date de valeur et auteur restent inchangés Date d’enregistrement: date de l’intégration dans le nouveau cabinet Forum Verpleegkunde - Infirmier

82 Patient Migration: problemen -problèmes
Heel wat dossiers zijn niet “klaar” voor export Gebruik van “plaatselijke” waarden voor bepaalde gegevens Verpleegkundige concepten in Kmehr?? (ook in SMF) Wat is relevant voor transfer? Definitie van een subset. Zelfde structurering als voor SMF. Beaucoup de dossiers pas “prêt” à l’exportation. Gestion des valeurs “locales” pour certaines données Concepts infirmier dans Kmehr?? (SMG également) Qu’est-ce qui est relevant? Définition d’une sous- collection. Même structure des données que pour le SMF. Forum Verpleegkunde - Infirmier

83 SMF / PMF verpleging / infirmier
Technologiquement identique Question de sélection des données Contenu différent: à définir Structure à discuter Format Kmehr à produire Tables Kmehr absente / incomplète Technisch identiek Eerder een kwestie van selectie van de gegevens Inhoud verschillend: te definiëren Structuur vast te leggen Kmehr bestand te definiëren Kmehr tabellen afwezig / onvolledig Forum Verpleegkunde - Infirmier

84 Mobisoft - Mobiciel Forum Verpleegkunde - Infirmier

85 Wat? Quoi? Interface mobile pour
Représentation des données (certaines…) Saisie des données Synchronisation avec l’application mère. Vinca II Qui a passé? Pourtant tous “N” Quelles conclusions? Mobiele interface voor Presentatie van dossierinhoud Gegevensregistratie Synchronisatie met hoofdtoepassing Vinca II Wie deed mee? Alle criteria zijn “N” Uw “besluitene” Forum Verpleegkunde - Infirmier

86 Kalender – Calendrier (voorspeld/prévu) => ???
25.7 selectie 31.7 beschikbaar Dropbox Begin september meeting met producenten 15.9 definitieve lijst Aanbesteding en toewijzing volledige documentatie (na toewijzing) Testpopulatie / Testpatiënten Testscenario / Proefscenario Eerste testen: sept. 2013 Tweede zit: dec. 2013 25.7 sélection 31.7 disponible en Dropbox Début septembre réunion avec les producteurs 15.9 liste définitive Appel d’Offre et adjudication 30.11 documentation finale (après adjudication) 15.12 patientèle de test / patients de test scénarios de test : scénario example Premiers tests: sept 2013 Deuxième session: déc. 2013 Forum Verpleegkunde - Infirmier

87 Agenda (2/2) Software Migration File : pourquoi et comment? Constitution d’un groupe de travail Patient Migration File (sous réserve) Calendrier: possible dates importantes pour le label 2013 Première questions et réponses sur les critères Divers Prochaine réunion Software Migration File: waarom en hoe? Samenstelling van een werkgroep Onder voorbehoud: Patient Migration File Mogelijke kalender voor het label 2013 Eerste concrete vragen en mogelijke antwoorden betreffende de criteria Rondvraag Volgende vergadering Forum Verpleegkunde - Infirmier

88 Agenda (2/2) ProRec web site. Lidmaatschap ProRec-BE.
De verpleegkundige evaluatieschalen Het verpleegkundig voorschrift Het verpleegkundig “schriftelijk verslag” Software Migration File : werkgroep opstarten, concrete afspraken Patient Migration File (onder voorbehoud) De mobiele toepassing: mobisoft Mogelijke kalender voor het label 2013 ProRec web site. Lidmaatschap ProRec-BE. Rondvraag en volgende vergadering Les échelles d’évaluation infirmier La prescription soins infirmiers Le rapport infirmier “écrit” Software Migration File: mettre en place le groupe de travail, planning concret Le Patient Migration File (sous réserve) L’application mobile “mobisoft” Calendrier probable pour le label 2013 Site Web ProRec-BE. Membre ProRec-BE. Divers te Prochaine Réunion Forum Verpleegkunde - Infirmier


Download ppt "Forum software THUISVERPLEGING"

Verwante presentaties


Ads door Google